Meniu Închide

Modificări substanțiale la Legea Cadastrului. Avocații vor avea acces gratuit la Cartea Funciară

Avocații vor avea acces gratuit la Cartea Funciară. Modificări substanțiale la Legea Cadastrului.

__________________

UPDATE 08.11.2021. Proiectul de lege a fost promulgat și publicat, devenind Legea 264/2021, publicată în Monitorul Oficial nr 1065/08.11.2021.

_________________________________________

Noutăți cu privire la cartea funciară. Legea 7/1996 privind cadastrul și publicitatea imobiliară a fost modificată recent în Parlament. Proiectul de lege PLX- 642/2020   a fost adoptat de Parlament în data de 13.10.2021 și merge la promulgare. Legea modificatoare aduce câteva noutăți substanțiale printre care amintim:

 • Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară nu va mai fi în subordinea Guvernului ci în subordinea Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației (până acum era în subordinea Guvernului şi în coordonarea Ministerului)
 • Se acordă gratuit acces on-line la seturile de date administrate de ANCPI și instituţiile sale subordonate, în funcţie de disponibilitatea datelor în format electronic avocaților și executorilor judecătorești, profesioniști ce erau excluși de la această gratuitate (până acum doar notarii și experții topo aveau acest acces gratuit). Seturile de date disponibile, forma acestora, modalitatea de accesare şi ghidurile de utilizare se publică şi se actualizează permanent pe pagina web a ANCPI . Uniunea Națională a Barourilor și Uniunea Națională a Eexecutorilor Judecătorești vor trebuie să convină cu ANCPI modalitatea și procedura de acces la aceste baze de date a avocaților și executorilor judecătorești.
 • Se clarifică finanțarea costurilor înregistrării sistematice pe sectoare cadastrale, indiferent de calitatea de proprietar, posesor sau titular al altui drept real cu privire la acel imobil, și indiferent de regimul intravilan, extravilan ori mixt al acelui teren. Astfel că în cadrul Programului naţional de cadastru şi carte funciară se finanţează, în condiţiile legii, şi lucrările de înregistrare sistematică ce vor fi iniţiate de unităţi administrativ- teritoriale, având ca obiect sectoare cadastrale, indiferent de calitatea titularului dreptului, respectiv proprietar, titular al unui drept real asupra imobilului sau posesor de: a) imobile din extravilan, b) imobile din intravilan, c)imobile din extravilan şi din intravilan.
 • Se reglementează mai detaliat coeficienţii aferenţi categoriilor de dificultate ale terenurilor în funcţie de relief și zonă cadastrabilă. Astfel că Agenţia Naţională finanţează lucrările de înregistrare sistematică iniţiate de unităţile administrativ-teritoriale într-un cuantum de maximum 84 lei + TVA/carte funciară, care se majorează pentru terenurile situate în extravilan cu coeficienţii aferenţi categoriilor de dificultate ale terenurilor în funcţie de relief prevăzuţi în anexele la Normele de timp pentru operaţiile necesare realizării lucrărilor de specialitate în cadrul Centrului Naţional de Cartografie, aprobate prin ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale. Cuantumul de maximum 84 lei + TVA/carte funciară se majorează pentru terenurile situate în intravilanul comunelor cu un coeficient de 2,6, pentru terenurile situate în intravilanul orașelor, municipiilor și reședințelor de județ se majorează cu un coeficient de 3,1, iar pentru terenurile situate în intravilanul localităților din județul Ilfov și București se majorează cu un coeficient de 3,5. Pentru imobilele situate în zonele de aplicare a Decretului-lege 115/1938 pentru unificarea dispoziţiilor privitoare la cărţile funciare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 95 din 27 aprilie 1938, sumele rezultate ca urmare a majorării cuantumului maximum 84 lei + TVA/carte funciară cu coeficienții aferenţi categoriilor de dificultate ale terenurilor în funcţie de relief în cazul imobilelor situate în extravilan sau cu coeficienții aferenți în cazul imobilelor situate în intravilan se majorează cu  un coeficient de 1,4. 
 • În cazul succesiunilor nedezbătute notarul nu mai este sesizat de OCPI, ci de primărie (considerăm că mai corect era ca notarul să fie sesizat de către UAT, nu de către Primărie).
 • Este stabilită componența comisiei de soluționare a contestațiilor în perioada de după efectuarea documentațiilor tehnice ale imobilelor. Astfel că cererile de rectificare a documentelor tehnice ale cadastrului se formulează în termen de 60 de zile de la data afișării și sunt însoțite de documente doveditoare. Comisia de soluționare a cererilor de rectificare formată din reprezentanți desemnați de primar, reprezentanți mandatați ai executantului lucrării de înregistrare sistematicăsi reperezentati desemnati de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara soluționează cererile în perioada de afișare publică, dar nu mai târziu de 90 de zile de la finalizarea perioadei de afișări, conform realitatii din teren si a unei proceduri stabilite prin regulament, aprobat prin ordin cu caracter normativ al directorului general al Agenției Naționale.”
 • Efectul constitutiv de drepturi cu privire la un imobil operează de la data efectuării primei înscrieri subsecvente ce are la bază acte juridice constitutive sau translative de drepturi reale încheiate ulterior deschiderii din oficiu a cărților funciare, pentru întreaga unitate administrativ-teritorială. Formularea aceasta o găsim în lege și este nefericit de ambiguă. Trebuie reținut că efectul translativ de drepturi face parte din regimul juridic imobiliar actual, indiferent de norma legislativă amintită anterior. Efectul constitutiv constă în aceea că drepturile din cartea funciară se nasc în temeiul și la data înregistrării ori notării în cartea funciară a acestora, și nu la momentul încheierii actelor de vânzare, schimb, donație etc. De acest efect constitutiv se va putea vorbi doar la momentul în care o unitate administrativ-teritorială va avea toate imobilele cadastrate. Momentan acest efect constitutiv nu este aplicabil în România, în nici o localitate, în nici un caz. Oricum, la momentul la care va deveni aplicabil, vor trebui făcute corelări cu reglementările specifice din Codul Civil.
 • Se adaugă obligația operatorilor, ca, în cazul cărților funciare vechi, înscrierile de acolo să fie transcrise de drept, din oficiu, în cărțile funciare noi, cu aceleași efecte și rang juridic. Astfel că în cazul deschiderii din oficiu a noilor cărti funciare, înscrierile active din vechile cărți funciare se transcriu cu aceleași efecte juridice și sub același rang avute anterior
 • Intabularea în cartea funciară a transmisiunii drepturilor reale imobiliare ce operează prin efectul fuziunii/divizării – în cazul persoanelor juridice – se efectuează pe baza unei documentații cuprinzând: a) hotărârea instanței de judecată care se pronunță asupra legalității fuziunii/divizării, b)dovada de înregistrare în registrul comerțului, c)certificatul de înmatriculare în registrul comerțului, d) proiectul de fuziune/divizare încheiat în formă autentică. Pentru autentificarea proiectului de fuziune/divizare notarul public va solicita extras de carte funciară pentru autentificare.
 • Se introduce posibilitatea de a depune online orice cerere privind Cartea funciară cu obligația de a depune anexat, în format electronic, a înscrisurilor aferente, doar cu semnătură electronică. Astfel că, la depunerea cererii online, documentul original în baza căruia se face cererea de înscriere, recepție, avizare, va fi scanat iar scanarea va trebui să poarte o amprentă/semnătură digitală. Astfel că Cererea de înscriere, recepție sau avizare va putea fi depusă și online, însoțită de înscrisul prin care se constată actul sau faptul juridic a cărui înscriere se cere, sau, după caz, de înscrisul pentru care se solicită recepția sau avizarea. Cererea online va fi însoțită de redarea pe suport informatic a înscrisurilor emise în formă materială, semnate de deponent cu semnătura electronică calificată, prin care certifică că redarea pe suport informatic s-a făcut după originalul sau copia legalizată a înscrisului și că nu a fost alterat conținutul acestuia, sub sancțiunea nulității absolute a înscrierii, recepției sau avizării. Pentru efectuarea înscrierii în cartea funciară, înscrisul pe suport informatic astfel depus are efect juridic echivalent înscrisului original și va sta la baza soluționării cererii. Răspunderea pentru certificarea înscrisurilor și pentru corectitudinea datelor în format electronic introduse în bazele de date, revine deponentului.  În situația în care înscrisurile în format electronic nu respectă cerințele formale în sensul că prezintă modificări, ștersături, adăugiri sau sunt ilizibile, registratorul de carte funciară poate solicita prin referat de completare originalul sau copia legalizată a acestora precum și a tuturor celorlalte documente anexate, cererea urmând a fi soluționată conform procedurilor de la cererile transmise în format fizic. Arhivarea cererii și a înscrisurilor depuse online, precum și a documentelor emise online de oficiile teritoriale se efectuează prin sistemul integrat de cadastru și carte funciară administrat de către Agenția Națională prin direcția de specialitate. La cererea persoanelor interesate oficiile teritoriale eliberează copii de pe aceste înscrisuri, cu mențiunea conform cu exemplarul din sistemul informatic integrat. Originalul sau copia legalizată a înscrisurilor certificate se păstrează permanent de către solicitant sau deponent, conform celor precizate pe cererea de receptie si/sau inscriere, in lipsa acestei mentiuni, cererea urmand a fi respinsă.
 • Imobilele înscrise în titlurile de proprietate emise în baza legilor de restituire a proprietăților funciare se înscriu din oficiu în cartea funciară pe baza planurilor parcelare sau de încadrare în tarla, recepționate de către oficiul teritorial, potrivit regulamentului aprobat prin ordin cu caracter normativ al directorului general al Agenției Naționale. Reprezentarea amplasamentelor imobilelor din planurile parcelare întocmite de către comisiile locale de restituire a proprietăților funciare constituie o modalitate de punere în concordanță a amplasamentelor imobilelor rezultate din măsurători cu identificatorii amplasamentelor imobilelor înscrişi în titlurile de proprietate sau, după caz, în cartea funciară. În caz de discrepanță, prevalează situația identificată în urma măsurătorilor efectuate şi nu se impune rectificarea identificatorilor, respectiv a numărului de tarla sau parcelă a amplasamentelor imobilelor înscrise eronat în actele de proprietate sau documentele care au stat la baza eliberării acestora. În cadrul lucrărilor de întocmire a planului parcelar, situația tehnică şi juridică a imobilelor înregistrate anterior în planul cadastral sau topografic şi în cartea funciară se modifică conform situației tehnico-juridice actuale identificată prin măsurătorile efectuate şi actele juridice colectate, fără acordul proprietarilor. Prin grija primarului unităţii administrativ-teritoriale planul parcelar şi tabelul parcelar se publică şi se afişează la sediul consiliului local sau într-un alt loc stabilit în acest scop de către primarul unităţii administrativ-teritoriale şi pe pagina de internet a autorităţii administraţiei publice locale, pentru o perioadă de 30 Cererile de rectificare a documentelor planurilor parcelare se formulează în termen de 30 zile de la data afişării şi sunt însoţite de documente doveditoare. Comisia locală de fond funciar soluţionează cererile în perioada de afişare publică, dar nu mai târziu de 15 zile de la finalizarea perioadei de afişare. După modificarea conținutului documentelor planurilor parcelare, în urma soluționării cererilor de rectificare,  şi  actualizarea evidenței conform lucrărilor de înregistrare în cadastru şi în cartea funciară realizate la cerere în perioada de afișare, oficiul teritorial recepționează documentele planurilor parcelare finale și procedează din oficiu la înscrierea în cărți funciare noi a tuturor imobilelor cuprinse în planul parcelar. În această situație, înscrierea din oficiu este asimilată primei înregistrări sistematice în condițiile de prezenta lege, aplicându-se în mod corespunzător și în cazul lucrărilor de întocmire a planurilor parcelare. Imobilele pentru care se poate cere notarea posesiei, înafara cadastrării sistematice, deci la cererea și pe banii posesorului. În cadrul înregistrării sporadice, persoana interesată poate solicita notarea posesiei în cartea funciară în următoarele cazuri: a)pentru imobile neînscrise în cartea funciară, în lipsa actelor de proprietate asupra acestora, b)pentru imobilele înscrise în cărțile funciare din regiunile unde au fost aplicate prevederile Decretului-lege nr.115/1938, în care nu s-au efectuat înscrieri în ultimii 30 de ani anteriori intrării în vigoare a Legii nr.287/2009, republicată, cu modificările ulterioare, c) pentru imobilele cu privire la care s-au emis titluri de proprietate, situate in zonele foste coopreativizate si inscrise in cartea funciara la cerere sau ca urmare a finalizarii lucrarilor de inregistrare sistematica, d) pentru imobilele situate in zonele necooperativizate cu privire la care a fost inscris provizoriu dreptul de proprietate al unitatii administrative teriotriale, ca urmare a finalizarii lucarilor de inregistrare sistematica, in conditiile art.13 alin.(15), e) pentru imobile cu privire la care au fost inscris provizoriu dreptul de proprietate al unitatii administrative teritoriale, in cadrul procedurii de expropiere in conditiile art.411.
 • Pentru cazurile de notare posesie sporadică amintită anterior este nevoie de următoarele documente: a)documentaţia cadastrală recepţionată de oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară; b)adeverinţă eliberată de primăria în a cărei rază teritorială este situat imobilul, din care să rezulte că: (i)posesorul a plătit taxele şi impozitele locale ca un adevărat proprietar; (ii)imobilul nu face parte din domeniul public al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale; c)proces-verbal de vecinătate, cu semnăturile tuturor proprietarilor imobilelor învecinate; d)declaraţia pe propria răspundere a posesorului, dată în formă autentică, prin care acesta declară că: (i)posedă imobilul ca un adevărat proprietar; (ii)este sau nu căsătorit; în cazul în care este căsătorit, va preciza şi regimul matrimonial; (iii)nu a înstrăinat sau grevat imobilul; (iv)imobilul nu a fost scos din circuitul juridic; (v)imobilul nu face obiectul vreunui litigiu; (vi)imobilul este deţinut sau nu pe cote-părţi; în cazul în care imobilul este deţinut pe cote-părţi, toţi posesorii vor declara întinderea cotelor; e)înscrisul doveditor al posesiei, indiferent de forma în care este întocmit, atunci când acesta există; f)copia de pe actele de identitate şi stare civilă; g)extrasul de carte funciară pentru informare, după caz.
 • În cazul imobilelor pentru care este necesară exproprierea pentru cauză de utilitate publică, în vederea realizării unor obiective de interes național, județean și local, la solicitarea expropriatorului, persoana autorizată întocmește documentațiile cadastrale individuale, iar în situația în care aceasta nu poate identifica proprietarii, posesorii sau alți deținători legali ori în lipsa actelor de proprietate sau a documentelor care atestă calitatea de posesor, dreptul de proprietate se înscrie provizoriu în favoarea unității administrativ-teritoriale, urmând ca intabularea dreptului de proprietate să se facă ulterior cu respectarea dispozițiilor art. 13 alin. (15).

 

Print Friendly, PDF & Email

8 comentarii

 1. mihai ionas

  Buna seara, as dori sa va intreb daca pentru un imobil care a apartinut unui IAS aflat intr-o zona cooperativizata si pentru care s-a emis titlu si carte funciara la cerere in 2002 pe numele fostului IAS iar actualmente eu fiind posesor al imobilului cu factura de la IAS, proces verbal de licitatie fiind platitor de taxe si impozite la primarie , as putea cere notarea sporadica a posesiei daca imobilul se incadreaza in noua lege 264 din octombrie 2021

 2. Gabriela

  Buna seara!Va rog respectuos daca îmi puteți răspunde la o intrebare? Poate un EXecutor judecătoresc sa modifice o carte funciară în baza unui hotariri judecatoresti de partaj fara acordul celor doua parti fost sot si sotia. In fapt cei doi au in comun carte funciara, insa executorul scoate pe fostul sot din cartea funciară fara sa cunoasca situația celor doi fosti soț, ei avand prin intelegere pastrarea carti funciară cu drepturi comune.Va multumesc

  • Avocat ILIE DORIN

   da, executorul poate face el partaj judiciar sau se poate folosi de un partaj deja facut, apoi poate face vanzarea a cotei sotului executat si in urma acestor operatiuni juridice cartea funciara poate suferi modificari.

 3. Daniela

  Buna ziua, comuna noastră a beneficiat de cadastru general, ocazie cu care au găsit cu 117 mp in plus fata de 1000 cat este in CF. Gradina era împrejmuită, nu s au schimbat limite, gard nu este niciun litigiu. Pot face rectificarea CF și dacă da ,cum? Mulțumesc anticipat!

 4. Cazacu Gabriela

  Buna ziua.an aceiasi speta.Partaj dar fostul sot nu a fost scos din cartea funciara deoarece avem 2copii si raman ei.Insa executorul judecatoresc a modificat in baza unui partaj si l-a scos din cartea funciara fara acordul meu sau lui.Din pct.de vedere legal este un abuz deoarece nimeni nu cunoasca o situație mai bine decat titulari de drept.Va multumesc!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Postări recente