Meniu Închide

Dreptul de azil – Legea 122/2006 privind azilul în România

Dreptul de azil  – Legea 122/2006 privind azilul în România.

Refugiații au dreptul la un avocat în orice fază a procedurii de azil. De asemeni, aceștia au dreptul de a face plângere împotriva actelor ori hotărârilor privind azilul, dacă acestea le sunt defavorabile. Avocații au un rol important în a consilia juridic refugiații și în a gestiona procedura administrativă sau judiciară privind azilul. Exercitarea drepturilor procedurale se face numai personal sau prin asistența unui avocat. Legea menționează că Hotărârea privind admiterea sau respingerea cererii de azil poate fi comunicată, după caz, avocatului sau reprezentantului organizaţiei neguvernamentale care îl reprezintă în mod legal pe solicitant, în măsura în care solicitantul a precizat în mod expres acest lucru. Comunicarea se realizează direct de către reprezentanţii Inspectoratului General pentru Imigrări sau prin trimitere poştală, cu confirmare de primire, la adresa indicată de avocat sau de reprezentantul organizaţiei neguvernamentale. Contestarea actelor defavorabile refugiaților se va face la judecătoria în a cărei rază teritorială se află structura specializată pe probleme de azil a Oficiului Român pentru Imigrări care a emis hotărârea/actul defavorabilă/defavorabil.

CAPITOLUL I:Dispozitii generale

Art. 1: Obiectul de reglementare

Prezenta lege stabileşte regimul juridic al străinilor care solicită protecţie internaţională în România, regimul juridic al străinilor beneficiari ai protecţiei internaţionale în România, procedura de acordare, încetare şi anulare a protecţiei internaţionale în România, procedura pentru stabilirea statului membru responsabil cu analizarea cererii de azil, precum şi condiţiile de acordare, excludere şi încetare a protecţiei temporare.

Art. 2: Definirea termenilor

(1)În sensul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos au urmatorul înteles:

a)formă de protecţie – protecţia internaţională sau protecţia temporară, acordate de statul român;

a1)protecţie internaţională – statutul de refugiat sau statutul conferit prin protecţie subsidiară;

a2)beneficiar al protecţiei internaţionale – cetăţeanul străin sau apatridul căruia i s-a recunoscut statutul de refugiat sau i s-a acordat protecţia subsidiară, în condiţiile prezentei legi;

b)solicitant sau solicitant de azil – cetăţeanul străin sau apatridul care şi-a manifestat voinţa de a obţine protecţie internaţională în România, atât timp cât procedura de azil cu privire la cererea sa nu s-a finalizat;

b1)solicitant care necesită garanţii procedurale speciale – solicitant de protecţie internaţională a cărui capacitate de a beneficia de drepturile şi de a-şi îndeplini obligaţiile prevăzute de prezenta lege este limitată ca urmare a unor circumstanţe individuale care se pot datora, printre altele, vârstei, sexului, orientării sexuale, identităţii de gen, unei dizabilităţi, unei boli grave, unor afecţiuni sau tulburări mentale sau ca urmare a torturii, violului sau altor forme grave de violenţă psihologică, fizică sau sexuală etc.;

b2)solicitant care necesită condiţii de primire speciale – persoană vulnerabilă, în conformitate cu art. 51, care are nevoie de garanţii speciale pentru a beneficia de drepturi şi a-şi îndeplini obligaţiile în conformitate cu prezenta lege;

c)strain – cetateanul strain sau apatridul;

d)cerere pentru acordarea protecţiei internaţionale sau cerere de azil – solicitarea făcută de un cetăţean străin sau de un apatrid în scopul obţinerii protecţiei internaţionale din partea statului român, atât timp cât nu solicită în mod explicit un alt tip de protecţie care poate face obiectul unei cereri separate;

e)tara de origine – tara al carei cetatean este, în cazul cetateanului strain, sau, daca acesta detine mai multe cetatenii, fiecare tara al carei cetatean este, iar în cazul apatrizilor, tara sau tarile în care acestia îsi au resedinta obisnuita;

f)procedura de azil – totalitatea actelor si formalitatilor îndeplinite, precum si a activitatilor desfasurate de autoritatile competente, în vederea recunoasterii statutului de refugiat sau, dupa caz, a acordarii protectiei subsidiare;

f1)refugiat – cetăţeanul străin sau apatridul care îndeplineşte condiţiile prevăzute în Convenţia privind statutul refugiaţilor, încheiată la Geneva la 28 iulie 1951, denumită în continuare Convenţia de la Geneva, la care România a aderat prin Legea nr. 46/1991;

g)statut de refugiat – formă de protecţie internaţională prin care statul român recunoaşte calitatea de refugiat, în condiţiile prezentei legi;

h)protecţie subsidiară – formă de protecţie internaţională acordată de statul român, în condiţiile prezentei legi;

i)protectie temporara – procedura cu caracter exceptional menita sa asigure, în cazul unui flux masiv sau al unui flux masiv iminent de persoane stramutate din tari terte care nu se pot întoarce în tara de origine, protectie imediata si temporara unor astfel de persoane, în special daca exista si riscul ca sistemul de azil sa nu poata procesa acest flux fara efecte adverse pentru functionarea sa eficienta, în interesul persoanelor în cauza si al altor persoane care au nevoie de protectie;

j)membri de familie – în masura în care, la data depunerii cererii de catre solicitantul principal, familia exista în tara de origine, urmatorii membri de familie ai beneficiarului statutului de refugiat sau al protectiei subsidiare:

1.(i)sotul sau, dupa caz, sotia beneficiarului statutului de refugiat sau al protectiei subsidiare;

2.(ii)copiii minori ai beneficiarului statutului de refugiat sau al protecţiei subsidiare sau copiii minori ai soţului/soţiei beneficiarului, cu condiţia ca aceştia să fie necăsătoriţi, indiferent dacă sunt din căsătorie ori din afara acesteia sau adoptaţi potrivit legislaţiei naţionale a ţării de origine;

3.(iii)tatăl sau mama beneficiarului de protecţie internaţională sau o altă persoană majoră care este responsabilă pentru acesta potrivit legii române, atunci când respectivul beneficiar este minor şi necăsătorit.

k)minor – cetăţeanul străin sau apatridul care nu a împlinit vârsta de 18 ani;

k1)minor neînsoţit – minorul, cetăţean străin sau apatrid, care intră pe teritoriul României neînsoţit de părinţi sau de o persoană majoră care să fie responsabilă pentru acesta potrivit legii române şi nu este luat efectiv în îngrijire de o astfel de persoană, precum şi minorul care este lăsat neînsoţit după ce a intrat pe teritoriul României;

l)persoane stramutate – cetateni ai tarilor terte sau apatrizi care au fost nevoiti sa îsi paraseasca tarile ori regiunile de origine sau au fost evacuati, în special ca raspuns al apelului organizatiilor internationale, si care nu se pot întoarce în conditii de siguranta datorita situatiei care persista în acea tara, care se pot încadra în domeniul de aplicare a art. 1 lit. A din Conventia de la Geneva sau a altor instrumente nationale ori internationale pe care România este obligata sa le respecte, prin care se acorda protectie internationala, în special:

1.(i)persoane care au parasit zone de conflict armat sau de violenta generalizata;

2.(ii) persoane expuse riscurilor majore sau care au fost victime ale încalcarilor sistematice ori generalizate ale drepturilor lor;

m)flux masiv – sosirea în Uniunea Europeana a unui numar mare de persoane stramutate care vin dintr-o tara sau dintr-o zona geografica specifica, indiferent daca sosirea lor în Uniunea Europeana a fost spontana ori ajutata;

n)zona de tranzit – suprafata situata la frontiera de stat ori în apropierea acesteia, destinata stationarii persoanelor care nu au primit aprobarea de intrare în teritoriu, a mijloacelor de transport si a bunurilor, pâna la stabilirea regimului lor juridic la trecerea frontierei de stat. În cazul aeroporturilor internationale, prin zona de tranzit se întelege suprafata situata între punctul de îmbarcare/debarcare si locurile destinate efectuarii controlului pentru trecerea frontierei;

o)centru de cazare – orice spatiu folosit pentru cazarea colectiva a solicitantilor de azil.

p)condiţii de primire – ansamblul măsurilor luate de statul român în favoarea solicitanţilor de protecţie internaţională, în conformitate cu prezenta lege;

q)condiţii materiale de primire – asistenţa acordată solicitanţilor de protecţie internaţională, incluzând cazare, hrană, materiale de întreţinere şi igienă, îmbrăcăminte şi încălţăminte, transport, care pot fi acordate în natură, sub formă de alocaţii financiare sau tichete ori printr-o combinaţie a acestor 3 elemente, în condiţii stabilite prin hotărâre a Guvernului.

(2)În implementarea criteriilor şi mecanismelor de determinare a statului membru responsabil de examinarea unei cereri de protecţie internaţională prezentate în unul dintre statele membre de către un străin, se utilizează definiţiile prevăzute în:

a)Regulamentul (UE) nr. 604/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 26 iunie 2013 de stabilire a criteriilor şi mecanismelor de determinare a statului membru responsabil de examinarea unei cereri de protecţie internaţională prezentate în unul dintre statele membre de către un resortisant al unei ţări terţe sau de către un apatrid (reformare), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 180 din 29 iunie 2013, denumit în continuare Regulamentul Dublin;

b)Regulamentul (UE) nr. 603/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 26 iunie 2013 privind instituirea sistemului «Eurodac» pentru compararea amprentelor digitale în scopul aplicării eficiente a Regulamentului (UE) nr. 604/2013 de stabilire a criteriilor şi mecanismelor de determinare a statului membru responsabil de examinarea unei cereri de protecţie internaţională prezentate în unul dintre statele membre de către un resortisant al unei ţări terţe sau de către un apatrid şi privind cererile autorităţilor de aplicare a legii din statele membre şi a Europol de comparare a datelor Eurodac în scopul asigurării respectării aplicării legii şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1.077/2011 de instituire a Agenţiei europene pentru gestionarea operaţională a sistemelor informatice la scară largă, în spaţiul de libertate, securitate şi justiţie (reformare), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 180 din 29 iunie 2013, denumit în continuare Regulamentul Eurodac.

Art. 3: Oficiul National pentru Refugiati

(1) abrogat.

(2)Pentru aplicarea dispoziţiilor prezentei legi se pot înfiinţa în subordinea Oficiului Român pentru Imigrări, prin ordin al ministrului internelor şi reformei administrative, centre regionale de proceduri şi cazare a solicitanţilor de azil şi a celor cărora Ie-a fost acordată o formă de protecţie în România.

(3)Sumele necesare în vederea acoperirii cheltuielilor ocazionate de înfiintarea, functionarea si întretinerea centrelor prevazute la alin. (2) se suporta din bugetul Ministerului Administratiei si Internelor, în functie de costurile efective, în limita fondurilor alocate cu aceasta destinatie de la bugetul de stat.

(31)În aplicarea dispoziţiilor prezentei legi, Inspectoratul General pentru Imigrări poate să folosească interpreţi şi traducători autorizaţi in condiţiile Legii nr, 178/1997 pentru autorizarea şi plata interpreţilor şi traducătorilor folosiţi de Consiliul Superior a{ Magistraturii, de Ministerul Justiţiei, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Direcţia Naţională Anticorupţie, de organele de urmărire penală, de instanţele judecătoreşti, de birourile notarilor publici, de avocaţi şi de executori judecătoreşti, cu modificările şi completările ulterioare, pentru efectuarea interpretării şi/sau traducerii în şi din limbi străine, să solicite efectuarea de expertize medico – legale sau de altă natură, precum şi să consulte specialişti.

(32)Plata interpreţilor şi traducătorilor prevăzuţi la alin. (31) se face în condiţiile Legii nr. 178/1997, cu modificările şi completările ulterioare.

(33)Interpreţii si traducătorii prevăzuţi la alin. (31) care se deplasează în alta localitate decât cea de domiciliu, pentru efectuarea lucrărilor solicitate de Inspectoratul General pentru Imigrări, beneficiază de cheltuieli de transport şi, după caz, de cazare şi indemnizaţie de delegare, potrivit dispoziţiilor legale aplicabile în unităţile bugetare.

(34)În cazul în care nu sunt identificaţi sau nu pot fi utilizaţi interpreţi sau traducători autorizaţi în condiţiile Legii nr. 178/1997, cu modificările şi completările ulterioare, Inspectoratul General pentru Imigrări poate folosi persoane de încredere care cunosc limbile din/şi în care se face traducerea şi/sau interpretarea limbii respective, dispoziţiile alin. (32) şi (33) aplicându-se în mod corespunzător. în cazul folosirii persoanelor de încredere pentru traducere şi/sau interpretare este necesar consimţământul solicitantului de protecţie internaţională.

(4)Ministerul Administratiei si Internelor, prin Oficiul National pentru Refugiati, este responsabil de contributia voluntara a României la bugetul Înaltului Comisariat al Natiunilor Unite pentru Refugiati (UNHCR).

(5)În baza deciziilor adoptate la nivelul Uniunii Europene sau al acordurilor bilaterale încheiate de România cu alte state membre ale Uniunii Europene, Ministerul Afacerilor Interne, prin Inspectoratul General pentru Imigrări, poate propune preluarea de către România a următoarelor categorii de străini:

a)refugiaţi aflaţi pe teritoriul unor state terţe, al căror statut a fost recunoscut potrivit Convenţiei de la Geneva;

b)solicitanţi de azil sau beneficiari ai protecţiei subsidiare acordate de un stat membru al Uniunii Europene.

(51)Numărul şi condiţiile de preluare a străinilor prevăzuţi la alin. (5) se stabilesc prin hotărâre a Guvernului. Aceste persoane au aceleaşi drepturi şi obligaţii în România ca şi solicitanţii care au depus o cerere de azil în România, respectiv beneficiarii de protecţie internaţională în România.

(6)Inspectoratul General pentru Imigrări participă cu experţi la constituirea echipelor de sprijin pentru azil, precum şi la orice alte activităţi organizate potrivit Regulamentului (UE) nr. 439/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 19 mai 2010 privind înfiinţarea unui Birou European de Sprijin pentru Azil, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 132 din 29 mai 2010.

(7)Inspectoratul General pentru Imigrări cooperează cu celelalte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne şi cu alte instituţii din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională în vederea asigurării resurselor logistice şi a personalului pentru participarea la activităţile organizate potrivit Regulamentului (UE) nr. 439/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului, potrivit cerinţelor Biroului European de Sprijin pentru Azil, denumit în continuare BESA.

(8)Drepturile de diurnă, cazarea şi cele aferente deplasării din România către statul membru gazdă şi din statul membru gazdă către România, de care beneficiază experţii care participă la activităţile organizate potrivit Regulamentului (UE) nr. 439/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului, se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

(9)Inspectoratul General pentru Imigrări întocmeşte şi revizuieşte planul de acţiune preventivă, din proprie iniţiativă sau la sesizarea Comisiei Europene în condiţiile prevăzute de Regulamentul Dublin. În vederea întocmirii, revizuirii şi punerii în aplicare a acestui plan, Inspectoratul General pentru Imigrări poate solicita sprijinul Comisiei Europene, al altor state membre, al BESA şi al altor agenţii competente ale Uniunii Europene. Planul de acţiune preventivă şi revizuirile acestuia se aprobă de către ministrul afacerilor interne.

(10)La solicitarea Comisiei Europene, Ministerul Afacerilor Interne, prin Inspectoratul General pentru Imigrări, întocmeşte şi revizuieşte planul de acţiune în vederea gestionării situaţiilor de criză apărute în funcţionarea sistemului de azil din România, în conformitate cu Regulamentul Dublin. Întocmirea, revizuirea şi punerea în aplicare a planului se realizează în colaborare cu Comisia Europeană şi BESA. Planul de acţiune în vederea gestionării situaţiilor de criză şi revizuirile acestuia se aprobă de către Guvern, prin memorandum, la propunerea ministrului afacerilor interne.

(11)Inspectoratul General pentru Imigrări organizează şi coordonează desfăşurarea activităţilor BESA derulate pe teritoriul României.

CAPITOLUL II:Principii si garantii procedurale

Art. 4: Accesul la procedura de azil

Autorităţile competente asigură accesul la procedura de azil oricărui cetăţean străin sau apatrid, aflat pe teritoriul României ori la frontieră, din momentul manifestării de voinţă, exprimată în scris sau oral, din care să rezulte că acesta solicită protecţia statului român, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 501, art. 91 alin, (2) lit. b), art. 95 alin. (2), art. 96 alin. (2), art. 97 alin. (2) şi la art. 120 alin. (2) lit. a).

Art. 5: Nediscriminarea

Dispozitiile prezentei legi se aplica fara discriminare, indiferent de rasa, nationalitate, etnie, limba, religie, categorie sociala, convingeri, sex, orientare sexuala, vârsta, handicap, boala cronica necontagioasa, infectare HIV sau apartenenta la o categorie defavorizata, de situatia materiala, de statutul la nastere ori de statutul dobândit sau de orice alta distinctie.

Art. 51: Situaţia persoanelor vulnerabile sau cu nevoi speciale

(1)Aplicarea dispoziţiilor prezentei legi se realizează cu luarea în considerare a situaţiei specifice a persoanelor vulnerabile sau cu nevoi speciale.

(2)În categoria persoanelor vulnerabile sau cu nevoi speciale sunt incluşi minorii, minorii neînsoţiţi, persoanele cu dizabilităţi, persoanele în vârstă, femeile însărcinate, părinţii singuri însoţiţi de copiii lor minori, victimele traficului de persoane, persoanele cu afecţiuni mintale, persoanele care au fost supuse torturii, violului sau altor forme grave de violenţă psihologică, psihică sau sexuală, ori aflate în alte situaţii speciale, similare celor menţionate anterior.

(3)Pentru scopurile prezentei legi apartenenţa la categoria persoanelor vulnerabile sau cu nevoi speciale se determină de către specialişti din cadrul Inspectoratului General pentru Imigrări, pe baza unei evaluări individuale. În vederea realizării evaluării individuale, autorităţile competente acordă sprijin de specialitate, la solicitarea Inspectoratului General pentru Imigrări.

Art. 6: Nereturnarea

(1)Împotriva solicitantului de azil nu pot fi luate masuri de expulzare, extradare sau de returnare fortata de la frontiera ori de pe teritoriul României, cu exceptia cazurilor prevazute la art. 44 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea si combaterea terorismului.

(2)Persoana care a fost recunoscuta ca refugiat sau careia i s-a acordat protectie subsidiara este protejata împotriva expulzarii, extradarii ori returnarii în tara de origine sau în orice stat în care viata ori libertatea sa ar fi pusa în pericol sau în care ar fi supusa la torturi, tratamente inumane ori degradante.

(3)Fara a se aduce atingere prevederilor alin. (2) si fara a afecta, în mod automat, forma de protectie de care beneficiaza, persoana care a fost recunoscuta ca refugiat sau careia i s-a acordat protectie subsidiara poate fi îndepartata de pe teritoriul României, daca:

a)exista motive temeinice ca persoana în cauza sa fie considerata un pericol la adresa securitatii statului român; sau

b)persoana în cauza, fiind condamnata pentru o infractiune grava printr-o hotarâre definitiva, constituie un pericol la adresa ordinii publice din România.

(4)În sensul prezentei legi, prin infracţiune gravă se înţelege orice infracţiune săvârşită cu intenţie pentru care legea prevede pedeapsa privativă de libertate al cărei maxim special este de peste 5 ani.

Art. 7: Unitatea familiei

Autoritatile române asigura respectarea principiului unitatii familiei, în conformitate cu prevederile prezentei legi.

Art. 8: Interesul superior al copilului

În aplicarea prevederilor prezentei legi, toate deciziile cu privire la minori se iau cu respectarea interesului superior al copilului.

Art. 9: Perioada acordarii unei forme de protectie

Statutul de refugiat şi protecţia subsidiară se acordă pe o perioadă nedeterminată.

Art. 10: Confidentialitatea

Toate datele si informatiile referitoare la cererea de azil sunt confidentiale. Obligatia privind respectarea confidentialitatii revine tuturor autoritatilor, organizatiilor care desfasoara activitati în domeniul azilului sau unor terte persoane implicate în procedura de azil ori care, accidental, intra în posesia unor astfel de date.

Art. 11: Cauză de nepedepsire

Nu se pedepsesc faptele de intrare sau şedere ilegală pe teritoriul României, comise de persoanele cărora li s-a acordat o formă de protecţie conform prezentei legi.

Art. 12: Rolul activ

Autorităţile competente cu soluţionarea cererilor de azil investighează, din oficiu, orice împrejurări de fapt şi de drept care pot conduce la soluţionarea cauzei, chiar dacă aceste împrejurări nu au fost invocate sau menţionate în cererea de azil sau în plângere.

Art. 121: Pregătirea personalului

(1)Inspectoratul General pentru Imigrări asigură pregătirea specifică a personalului cu competenţe în domeniul azilului şi integrării, prin programe de formare la locul de muncă şi de pregătire în cadrul instituţiilor de formare profesională ale Ministerului Afacerilor Interne. în acest scop sunt luate în considerare resurse relevante de pregătire, inclusiv cele dezvoltate de BESA.

(2)Programele de formare şi pregătire includ aspecte referitoare la:

a)legislaţia internaţională şi a Uniunii Europene în domeniul drepturilor omului şi al azilului;

b)modul de procesare a cererilor de protecţie internaţională a persoanelor vulnerabile;

c)mecanisme de identificare şi asistenţă acordată persoanelor vulnerabile;

d)tehnici de intervievare;

e)utilizarea expertizelor în procedura de azil;

f)furnizarea şi utilizarea informaţiilor din ţara de origine;

g)procedura de determinare a statului membru responsabil cu analizarea cererii de azil.

Art. 122: Pregătirea personalului altor structuri competente să primească cereri de azil

Inspectoratul General pentru Imigrări asigură personalului autorităţilor prevăzute la art. 35, competent cu primirea cererilor de protecţie internaţională, informaţiile relevante şi pregătirea corespunzătoare pentru îndeplinirea acestor atribuţii, în cadrul instituţiilor de formare profesională ale Ministerului Afacerilor Interne.

Art. 13: Examinarea cererii de azil

(1)Hotarârea privind solutionarea cererii de azil este luata dupa o examinare corespunzatoare a situatiei solicitantului de catre functionarii anume desemnati, calificati în problematica azilului. Aceasta presupune:

a)examinarea individuala a fiecarei cereri de azil si luarea unei hotarâri în mod obiectiv si impartial; si

b)consultarea informaţiilor din ţara de origine şi, dacă este necesar, din ţările tranzitate, obţinute din diferite surse, necesare pentru evaluarea situaţiei personale a solicitantului de azil.

(2)Orice cerere de azil este analizată individual şi succesiv din perspectiva statutului de refugiat şi a protecţiei subsidiare, în condiţiile prevăzute de prezenta lege.

(3)O cerere de azil nu poate fi respinsă exclusiv pe motiv că aceasta a fost depusă tardiv.

Art. 14: Hotarârea luata cu privire la cererile de azil

(1)Hotărârea prin care se soluţionează cererea de azil se redactează şi va cuprinde, în mod obligatoriu, situaţia în fapt şi în drept, precum şi informaţii privind calea de atac de care beneficiază, termenul de depunere a plângerii, precum şi organul sau instanţa competentă la care se depune plângerea împotriva unei hotărâri de respingere.

(2)În cazul cererilor de azil depuse de un reprezentant legal în numele mai multor persoane si care au la baza aceleasi motive invocate pentru acordarea unei forme de protectie, cererile se vor conexa, urmând a se pronunta o singura hotarâre în cauza.

Art. 15: Prezumtia de buna-credinta

Atunci când o parte din motive sau toate motivele invocate în cererea de azil, care ar justifica acordarea unei forme de protectie, nu sunt probate cu documente sau cu alte dovezi, se acorda prezumtia de buna-credinta, daca sunt îndeplinite, cumulativ, urmatoarele conditii:

a)solicitantul a depus toate eforturile pentru a-si sustine cererea de azil;

b)toate elementele relevante aflate la dispozitia solicitantului au fost prezentate, iar lipsa unor astfel de elemente a fost justificata în mod rezonabil;

c)declaraţiile solicitantului sunt considerate coerente şi plauzibile şi nu sunt contrazise de informaţii generale şi specifice cunoscute, relevante pentru cererea sa;

d)solicitantul a depus cererea de azil cât mai curând posibil, iar eventuala întârziere este justificata prin motive întemeiate;

e)credibilitatea generală a solicitantului a putut fi stabilită.

Art. 16: Garantii privind minorii neînsotiti solicitanti de azil

(1)Cererea de azil a unui minor neînsotit se analizeaza cu prioritate.

(2)Inspectoratul General pentru Imigrări ia măsuri pentru numirea, în cel mai scurt timp, a unui reprezentant legal care să fi asiste pe solicitantul de azil minor neînsoţit pe parcursul procedurii de azil, inclusiv pe durata procedurii primei ţări de azil, a procedurii ţării terţe sigure, a procedurii ţării terţe europene sigure sau a procedurii de determinare a statului membru responsabil, după caz.

(21)Minorul neînsoţit este informat, de îndată, cu privire la numirea reprezentantului legal. Reprezentantul legal îşi îndeplineşte îndatoririle în conformitate cu principiul interesului superior al copilului şi are expertiza necesară în acest scop.

(3)Nu este necesara numirea unui reprezentant legal pentru solicitantul de azil minor neînsotit în situatia în care acesta urmeaza sa împlineasca vârsta majoratului în termen de 15 zile de la depunerea cererii de azil.

(4)Inspectoratul General pentru Imigrări:

a)se asigură că reprezentantului legal i se dă posibilitatea de a-l informa pe minorul neînsoţit despre semnificaţia şi posibilele consecinţe ale interviului personal şi, după caz, despre modul în care trebuie să se pregătească pentru interviul personal;

b)oferă informaţii juridice procedurale menţionate în conformitate cu art. 17 si informaţii despre procedurile de retragere a protecţiei internaţionale, atât minorului, cât şi reprezentantului legal al acestuia;

c)informează reprezentantul legal şi solicitantul de azil minor neînsoţit, într-o limbă pe care acesta din urmă o înţelege sau pe care se presupune în mod rezonabil că o înţelege, cu privire la posibilitatea efectuării unei expertize medico-legale de evaluare a vârstei. Această informare trebuie să cuprindă, de asemenea, precizări referitoare la metodele de examinare medicală, posibilele consecinţe ale rezultatului acestei examinări şi efectele eventualului refuz de a se supune expertizei medico-legale.

(41)Expertiza medico-legală de evaluare a vârstei se efectuează cu respectarea deplină a demnităţii individuale a minorului, utilizându-se metodele cele mai puţin invazive, care să permită, în măsura posibilului, un rezultat fiabil.

(5)În scopul aplicării prevederilor prezentului articol Inspectoratul General pentru Imigrări colaborează cu structurile autorităţilor administraţiei publice locale cu atribuţii în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copilului, precum şi cu instanţele de judecată competente, după caz, în vederea clarificării situaţiei juridice a minorului sau în cazul în care faţă de acesta a fost instituită o măsură de protecţie specială.

CAPITOLUL III:Drepturi si obligatii

SECTIUNEA 1:Drepturile si obligatiile solicitantilor de azil

Art. 17: Drepturi

(1)Pe durata procedurii de azil strainul care solicita acordarea unei forme de protectie are urmatoarele drepturi:

a)dreptul de a rămâne în România până la expirarea unui termen de 15 zile de la finalizarea procedurii de azil, cu excepţia situaţiei în care cererea de azil a fost respinsă în urma soluţionării acesteia în procedură accelerată sau în procedură la frontieră, caz în care străinul trebuie să părăsească statul român de îndată ce procedura de azil a fost finalizată. În cazul procedurii de determinare a statului membru responsabil cu examinarea cererii de azil, dreptul de a rămâne pe teritoriul României încetează la data efectuării transferului;

b)dreptul de a fi asistat de un avocat în orice faza a procedurii de azil;

c)dreptul de a i se asigura, în mod gratuit, în orice fază a procedurii de azil, inclusiv în faza judecătorească a procedurii prin care s-a dispus măsura restrictivă prevăzută la art. 192 alin. (1) lit. c), un interpret apt să asigure o comunicare corespunzătoare;

d)dreptul de a contacta si a fi asistat de un functionar al Înaltului Comisariat al Natiunilor Unite pentru Refugiati (UNHCR) în orice faza a procedurii de azil;

e)dreptul de a fi consiliat si asistat de un reprezentant al organizatiilor neguvernamentale, române sau straine, în orice faza a procedurii de azil;

f)dreptul de a fi informat, în momentul depunerii cererii sau ulterior, lin termen de maximum 15 zile de la depunerea cererii, într-o limbă pe care o înţelege sau pe care se presupune în mod rezonabil că o înţelege, cu privire la procedura de urmat, drepturile pe care le are şi obligaţiile ce îs revin pe parcursul procedurii de azil, cu privire la consecinţele nerespectării acestor obligaţii şi ale lipsei cooperării cu autorităţile competente, precum şi cu privire la consecinţele unei retrageri explicite sau implicite a cererii;

f1)dreptul de a avea acces, personal sau prin reprezentant, la informaţi conţinute de dosarul personal, cu excepţia situaţiei în care divulgarea informaţiilor sau a surselor de la care au fost obţinute ar periclita securitatea naţională, a organizaţiilor sau a persoanelor care au furnizat respectivele informaţii sau în cazul în care s-ar prejudicia examinarea cererii de protecţie internaţională. Accesul la informaţii din dosarul personal se face pe bază de cerere adresată structurii specializate pe probleme de azil a Inspectoratului General pentru Imigrări. La cererea solicitantului de protecţie internaţională pot fi eliberate, în mod gratuit, copii ale unor documente de la dosarul personal, potrivit prevederilor prezentei legi;

g)dreptul la protectia datelor personale si a oricaror alte detalii în legatura cu cererea sa;

h)dreptul de a i se elibera un document temporar de identitate, a cărui valabilitate va fi prelungită periodic de Oficiul Român pentru Imigrări. Solicitantul care nu dispune de mijloacele materiale necesare pentru plata taxei aferente eliberării sau prelungirii documentului temporar de identitate este scutit de plata acestei taxe. În lipsa unor documente care să certifice identitatea solicitantului, în documentul temporar de identitate va fi menţionată identitatea declarată. Un astfel de document nu se va elibera:

(i)strainilor care au solicitat azil într-un punct de control pentru trecerea frontierei de stat, atât timp cât nu li s-a acordat accesul la teritoriu printr-o hotarâre a Oficiului National pentru Refugiati;

(ii)strainilor aflati în custodie publica pentru motive de securitate nationala si ordine publica, care solicita azil, atât timp cât aceasta masura este mentinuta;

(iii)străinilor care sunt luaţi în custodie publică în condiţiile art. 1914 alin. (1);

i)dreptul de a participa la activitati de adaptare culturala;

j)dreptul solicitantului de protecţie internaţională care nu dispune de mijloace de întreţinere de a beneficia, la cerere, pe toată durata procedurii de azil, precum şi pe perioada prevăzută la lit. a), de condiţii materiale de primire, care garantează subzistenţa şi protejează sănătatea fizică şi mintală a acestuia. Sumele necesare pentru acordarea condiţiilor materiale de primire se stabilesc prin hotărâre a Guvernului şi se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Afacerilor Interne;

k)dreptul de a fi cazat în centrele de primire si cazare, aflate în subordinea Oficiului National pentru Refugiati, pâna la încetarea dreptului de a ramâne pe teritoriul României, pentru solicitantul de azil care nu dispune de mijloacele materiale necesare pentru întretinere;

l)dreptul solicitantilor de azil cu nevoi speciale de a beneficia de adaptarea conditiilor de cazare si asistenta în centrele de cazare;

m)dreptul de a primi gratuit asistenţă medicală primară şi tratament corespunzător, asistenţă medicală spitalicească de urgenţă, precum şi asistenţă medicală şi tratament gratuit în cazurile de boli acute sau cronice care îi pun viaţa în pericol iminent, prin sistemul naţional de asistenţă medicală de urgenţă şi de prim ajutor calificat.

Aceste servicii se asigură, după caz, prin serviciul medical al centrelor de cazare sau/şi prin alte unităţi sanitare acreditate şi autorizate conform legii;

m1)dreptul de a fi inclus în programele naţionale de sănătate publică ce au drept scop prevenirea, supravegherea şi controlul bolilor transmisibile, în situaţiile de risc epidemiologie;

n)dreptul solicitantilor de azil cu nevoi speciale de a primi asistenta medicala adecvata;

n1)dreptul de a primi asistenţă socială în condiţiile prevăzute de Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările ulterioare;

o)dreptul de a primi acces la piaţa forţei de muncă în condiţiile prevăzute de lege pentru cetăţenii români, după expirarea unei perioade de 3 luni de la data depunerii cererii de azil, dacă în cazul cererii sale nu a fost luată o hotărâre în faza administrativă a procedurii, iar întârzierea nu poate fi imputată acestuia, precum si pe perioada derulării procedurii de azil în faza judecătoreasca. Solicitanţii de azil care la data depunerii unei cereri de azil au un drept de şedere pe teritoriul României şi sunt încadraţi legal în muncă pot desfăşura în continuare activitatea lucrativă;

o1)dreptul solicitanţilor de azil care au acces la piaţa forţei de muncă, potrivit lit. o), de a beneficia de măsuri de stimulare a ocupării forţei de muncă, precum şi de protecţie în cadrul sistemului asigurărilor pentru şomaj, în condiţiile prevăzute de lege pentru cetăţenii români;

p)dreptul solicitanţilor de azil minori de a avea acces la învăţământul antepreşcolar, preşcolar şi şcolar obligatoriu, în aceleaşi condiţii ca şi minorii cetăţeni români, cât timp nu se pune în executare o măsură de îndepărtare a acestora sau a părinţilor lor de pe teritoriul României;

q)dreptul la decontarea, pe bază de cerere, a cheltuielilor de transport ocazionate de deplasarea solicitanţilor de azil la instanţa de judecată pentru a participa la termenele de judecată, dacă procesul se desfăşoară în altă localitate decât cea în care este cazat, iar deplasarea se realizează cu mijloace de transport auto, feroviar, la clasa a doua sau naval. Decontarea cheltuielilor se asigură de către Ministerul Afacerilor Interne, prin bugetul alocat Inspectoratului General pentru Imigrări în acest sens, pe baza documentelor justificative;

r)dreptul de a fi vizitaţi de membrii familiei, reprezentanţi ai organizaţiilor şi organismelor neguvernamentale naţionale sau internaţionale cu atribuţii în domeniul azilului sau al respectării drepturilor omului, autorizate şi acreditate în condiţiile legii, precum şi de reprezentantul legal;

s)dreptul de a i se furniza, la cerere, informaţii juridice şi procedurale, inclusiv informaţii privind procedura în faza administrativă, în condiţiile legislaţiei privind ajutorul public judiciar în materie civilă, luând în considerare situaţia personală a străinului;

ş)dreptul de a i se furniza, la cerere, în condiţiile legislaţiei privind ajutorul public judiciar în materie civilă, luând în considerare situaţia personală a străinului, informaţii cu privire la motivele hotărârii de respingere a cererii de azil, la procedura de contestare a ordonanţei prin care a fost dispusă măsura plasării într-un spaţiu închis special amenajat, precum şi referitoare la posibilitatea de contestare a deciziei prin care a fost dispusă acordarea, limitarea sau retragerea condiţiilor materiale de primire.

(11)Pentru a beneficia de drepturile prevăzute de lege, Inspectoratul General pentru Imigrări atribuie solicitanţilor de azil un cod numeric personal, care se înscrie în documentul temporar de identitate.

(12)Inspectoratul General pentru Imigrări acordă înaltului Comisariat al Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi (UNHCR), la cerere, acces la documentele existente la dosarul străinului care a solicitat protecţie internaţională, cu excepţia situaţiei în care divulgarea informaţiilor sau a surselor de la care au fost obţinute ar periclita securitatea naţională, a organizaţiilor sau a persoanelor care au furnizat respectivele informaţii sau în cazul în care s-ar prejudicia examinarea cererii de protecţie internaţională, în scopul accesării informaţiilor conţinute de dosarul personal al străinului care a solicitat protecţie internaţională este necesar acordul acestuia. în îndeplinirea misiunii sale de supraveghere pe care i-o conferă art. 35 din Convenţia de la Geneva, înaltul Comisariat al Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi (UNHCR) poate să îşi prezinte opiniile în faţa autorităţilor naţionale competente cu privire la cererile de azil în orice etapă a procedurii de azil.

(2)Procedura şi cuantumul sumelor aferente asigurării condiţiilor materiale de primire se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, pe baza datelor comunicate de către Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii sau de Institutul Naţional de Statistică.

(3)Fondurile banesti necesare pentru asigurarea drepturilor prevazute la alin. (1) lit. c), f), g), h), i), k), l), m) si n) se suporta de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Administratiei si Internelor.

(4)Minorii beneficiază de aceeaşi protecţie oferită, în condiţiile legii, minorilor români aflaţi în dificultate.

(5)Daca solicitantul nu dispune de mijloace materiale, Oficiul National pentru Refugiati îi poate stabili un loc de resedinta si îi asigura asistenta materiala necesara pentru întretinere, pe întreaga durata a procedurii de azil.

(6)Pentru motive justificate de interesul public, securitatea naţională, ordinea, sănătatea şi morala publică, protecţia drepturilor şi libertăţilor altor persoane – chiar dacă străinul are mijloace materiale necesare pentru întreţinere – Oficiul Român pentru Imigrări, pe toată durata procedurii de azil sau a procedurii de determinare a statului membru responsabil cu analizarea cererii de azil, după caz, îi poate stabili un loc de reşedinţă şi poate dispune transportarea lui cu însoţitor în acel loc, din oficiu sau la solicitarea autorităţilor competente.

(7)Procedura de azil prevăzută la alin. (1) se finalizează:

a)de la data pronunţării hotărârii instanţei, în cazul cererilor soluţionate în procedură accelerată sau în procedură la frontieră;

b)de la data comunicării deciziei de închidere a dosarului;

c)de la data comunicării hotărârii Inspectoratului General pentru imigrări prin care s-a acordat statut de refugiat;

d)de la data expirării termenului legal de depunere a plângerii sau, după caz, a recursului, ori de la data pronunţării hotărârii instanţei de recurs;

e)de la data realizării transferului în statul membru responsabil, în cazul procedurii de determinare a statului membru responsabil cu examinarea cererii de azil.

(8)Atunci când capacitatea de cazare în centrele de primire şi cazare pentru solicitanţii de azil este depăşită, Inspectoratul General pentru Imigrări, în limita fondurilor disponibile, poate acorda solicitanţilor de azil o sumă de bani în scopul închirierii unor spaţii de locuit sau poate contracta servicii de specialitate pentru recepţia şi cazarea solicitanţilor de azil în locaţii individuale sau colective.

(9)Sumele acordate solicitanţilor de azil potrivit prevederilor alin. (8) se stabilesc prin hotărâre a Guvernului şi se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Afacerilor Interne. La stabilirea cuantumului sumelor se ţine cont de datele comunicate de către Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii sau de Institutul Naţional de Statistică.

(10)Solicitanţii de azil prezintă inspectoratului General pentru Imigrări, în cel mai scurt timp. documente justificative din care să rezulte faptul că au închiriat spaţii de locuit.

(11)Contractarea serviciilor de specialitate pentru recepţia şi cazarea solicitanţilor de azil, prevăzută la alin. (8), se face cu luarea în considerare a standardelor stabilite prin ordin al ministrului afacerilor interne.

Art. 18: Accesul la educatie al solicitantilor de azil minori

(1)În vederea facilitării accesului la sistemul de învăţământ românesc, solicitanţii de azil minori beneficiază, în mod gratuit, de un curs pregătitor intensiv în vederea înscrierii în sistemul naţional de învăţământ.

(2)Cursul pregătitor prevăzut la alin. (1) este organizat de Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, în colaborare cu Inspectoratul General pentru Imigrări.

(3)Solicitantul de azil minor este înscris la cursul pregătitor în termen de 3 luni de la data depunerii cererii de azil. Concomitent, solicitantul de azil minor poate fi înscris ca audient în anul de studii corespunzător.

(4)La finalul cursului pregătitor prevăzut la alin. (1), o comisie de evaluare, ale cărei componenţă şi funcţionare se stabilesc prin ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice, apreciază nivelul de cunoaştere a limbii române şi stabileşte înscrierea minorilor solicitanţi de protecţie internaţională în România, în anul de studiu corespunzător.

Art. 181: Monitorizarea condiţiilor de primire

(1)Monitorizarea condiţiilor de primire se realizează de organizaţii şi organisme neguvernamentale naţionale sau internaţionale cu atribuţii în domeniul migraţiei sau al respectării drepturilor omului.

(2)Organizaţiilor şi organismelor prevăzute ia alin. (1) li se asigură posibilitatea de a vizita centrele regionale de proceduri şi cazare ale solicitanţilor de azil, pe baza protocoalelor încheiate cu inspectoratul General pentru Imigrări sau a unei autorizări prealabile. în situaţii excepţionale şi temeinic motivate se poate asigura posibilitatea de a vizita centrele într-un termen de 48 de ore.

(3)În scopul derulării activităţii de monitorizare a condiţiilor de primire, Inspectoratul General pentru Imigrări furnizează informaţii relevante şi asigură posibilitatea reprezentanţilor organizaţiilor şi organismelor prevăzute la alin. (1) de a supraveghea modul în care solicitanţii de protecţie internaţională beneficiază de măsurile luate de statul român în favoarea acestora.

(4)În urma activităţii prevăzute la alin. (1), organizaţiile şi organismele care au efectuat activităţi de monitorizare a condiţiilor de primire în condiţiile alin. (2) şi (3) întocmesc rapoarte care se transmit, spre valorificare, Inspectoratului General pentru Imigrări, precum şi, după caz, Avocatului Poporului, în scopul îndeplinirii atribuţiilor prevăzute de lege.

Art. 19: Obligatii

Pe durata procedurii de azil strainul care solicita acordarea unei forme de protectie are urmatoarele obligatii:

a)obligatia de a prezenta organelor teritoriale ale Ministerului Administratiei si Internelor, în scris, cererea motivata cuprinzând datele indicate de organul la care o depune, precum si de a se supune fotografierii si amprentarii. Amprentarea nu este efectuata în cazul strainilor care nu au împlinit vârsta de 14 ani;

b)obligatia de a prezenta autoritatilor competente informatii complete si reale cu privire la persoana si la cererea sa de azil;

c)obligatia de a depune toate documentele pe care le are la dispozitie si care au relevanta cu privire la situatia sa personala;

d)obligatia de a preda documentul pentru trecerea frontierei de stat, urmând sa primeasca documentul prevazut la art. 17 alin. (1) lit. h);

e)obligaţia de a urmări stadiul procedurii şi de a informa Inspectoratul General pentru Imigrări cu privire la schimbarea reşedinţei, în termen de cel mult 5 zile de la ivirea situaţiei;

f)obligatia de a raspunde la solicitarile organelor cu atributii în domeniul azilului;

g)obligatia de a nu parasi localitatea de resedinta fara autorizarea Oficiului National pentru Refugiati. Autorizatia va fi emisa de Oficiul National pentru Refugiati în urma unei analize individuale, obiective si impartiale, iar în cazul neautorizarii, aceasta va fi motivata;

h)obligaţia de a se prezenta la examenele medicale ce îi sunt stabilite, precum şi de a se supune vaccinării, după caz, în scopul protejării sănătăţii publice. Vaccinarea se realizează conform prevederilor legale în vigoare, la solicitarea Inspectoratului General pentru Imigrări, adresată direcţiilor de sănătate publică judeţene sau a municipiului Bucureşti, după caz;

h1)obligaţia ca, la solicitarea autorităţilor competente, să se supună controlului corporal şi al obiectelor pe care străinul le are asupra sa. Fără a aduce atingere verificărilor efectuate din motive de securitate, controlul corporal se efectuează de o persoană de acelaşi sex cu persoana controlată, cu respectarea deplină a principiului demnităţii umane şi al integrităţii fizice şi mentale;

i)obligatia de a respecta legile statului român, precum si masurile dispuse de organele române competente în materie de azil;

j)obligaţia de a părăsi teritoriul României în termen de 15 zile de la finalizarea procedurii de azil, în cazul în care solicitantul nu a obţinut protecţie internaţională în România, cu excepţia situaţiei în care cererea de azil a fost respinsă ca evident nefondată în urma soluţionării acesteia în procedură accelerată, caz în care străinul trebuie să părăsească teritoriul statului român de îndată ce procedura de azil a fost finalizată. Obligaţia nu subzistă dacă străinul are un drept de şedere reglementat potrivit legislaţiei privind regimul străinilor în România.

SECŢIUNEA 11:Restrângerea unor drepturi a/e solicitanţilor de protecţie internaţională

Art. 191: Limitarea sau retragerea condiţiilor materiale de primire

(1)Inspectoratul General pentru Imigrări poate limita sau retrage condiţiile materiale de primire acordate solicitanţilor de protecţie internaţională, prin decizie motivată, care se comunică solicitantului în condiţiile prezentei legi. Cazurile în care pot fi limitate sau retrase condiţiile materiale de primire se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

(2)Decizia prevăzută la alin. (1) poate fi contestată, dispoziţiile art. 80 şi 81 aplicându-se în mod corespunzător.

Art. 192: Măsuri restrictive

(1)În scopul îndeplinirii formalităţilor necesare, pentru limitarea abuzurilor la procedura de azil, precum şi în cazul în care prezintă pericol pentru securitatea naţională, pe baza unei analize individuale, autorităţile competente pot dispune, faţă de solicitanţii de protecţie internaţională, următoarele măsuri restrictive:

a)obligarea de a se prezenta la sediul structurii Inspectoratului General pentru Imigrări;

b)stabilirea reşedinţei într-un centru regional de proceduri şi cazare a solicitanţilor de azil;

c)plasarea în spaţii închise special amenajate;

d)luarea sau, după caz, menţinerea în custodie publică.

(2)Împotriva unui solicitant de protecţie internaţională nu pot fi dispuse măsuri restrictive pentru unicul motiv că a depus o cerere de protecţie internaţională în România.

(3)Faţă de solicitanţii de protecţie internaţională care fac obiectul procedurii de determinare a statului membru responsabil sau al unei măsuri de îndepărtare sau expulzare de pe teritoriul României nu poate fi luată măsura prevăzută la alin. (1) lit. c).

(4)În vederea menţinerii unităţii familiei şi pentru respectarea principiului interesului superior al copilului, Inspectoratul General pentru Imigrări poate permite membrilor de familie ai solicitantului faţă de care s-a dispus măsura prevăzută la alin. (1) lit. b) să locuiască cu acesta.

Art. 193: Obligarea de a se prezenta la sediul structurii Inspectoratului General pentru imigrări

(1)Pe durata derulării procedurii de azil, în vederea realizării activităţilor prevăzute la art. 196 şi pe durata procedurii de determinare a statului membru responsabil, în scopul asigurării transferului, Inspectoratul General pentru Imigrări poate dispune, prin decizie motivată, obligarea solicitantului de protecţie internaţională de a se prezenta periodic, la datele şi orele stabilite, precum şi la solicitare, la sediul uneia dintre structurile sale teritoriale.

(2)Măsura prevăzută la alin, (1) nu este supusă niciunei căi de atac.

Art. 194: Stabilirea reşedinţei într-un centru regional de proceduri şi cazare a solicitanţilor de azil

Pe durata derulării procedurii de azil, în vederea realizării activităţilor prevăzute la art. 196 şi pe durata procedurii de determinare a statului membru responsabil, în scopul asigurării transferului, Inspectoratul General pentru Imigrări poate dispune, prin decizie motivată, stabilirea unui loc de reşedinţă pentru solicitantul de protecţie internaţională într-un centru regional de proceduri şi cazare a solicitanţilor de azil, chiar dacă acesta dispune de mijloace de întreţinere, şi obligarea acestuia de a nu părăsi acel loc decât cu informarea şefului centrului.

Art. 195: Plasarea în spaţii închise special amenajate

(1)În cazul în care măsurile restrictive prevăzute la art. 192 alin. (1) lit. a) şi b) nu sunt suficiente pentru îndeplinirea formalităţilor, precum şi pentru limitarea abuzurilor la procedura de azil, în aplicarea art. 192 alin. (1) lit. c) solicitantul de protecţie internaţională poate fi plasat într-un spaţiu închis special amenajat, cu restrângerea temporară a libertăţii de mişcare, numai în următoarele situaţii:

a)pentru verificarea identităţii declarate;

b)pentru stabilirea elementelor pe care se bazează cererea de protecţie internaţională, care nu ar putea fi obţinute fără a se lua măsura, în special în cazul în care există un risc de sustragere a solicitantului;

c)la solicitarea uneia dintre instituţiile cu atribuţii în domeniul securităţii naţionale, din care rezultă că solicitantul de protecţie internaţională prezintă pericol pentru securitatea naţională.

(2)Trăsura prevăzută la alin. (1) nu poate fi dispusă împotriva solicitanţilor de protecţie internaţională minori, cu excepţia situaţiei prevăzute la art. 41 alin. (2), cu respectarea principiului interesului superior al copilului.

Art. 196: Verificarea identităţii solicitantului de protecţie internaţională şi stabilirea elementelor cererii de protecţie internaţională

(1)Pentru scopurile prezentei legi, în vederea verificării identităţii solicitantului de protecţie internaţională, structura specializată din cadrul Inspectoratului General pentru Imigrări desfăşoară următoarele activităţi:

a)interogarea bazelor de date specifice;

b)amprentarea şi fotografierea, în condiţiile art. 19 lit. a) şi ale art. 44;

c)interviul preliminar, în condiţiile art. 43;

d)solicitarea, după caz, de date şi informaţii de la instituţii cu atribuţii în domeniul securităţii naţionale.

(2)Stabilirea elementelor cererii de protecţie internaţională se realizează cu prilejul derulării interviului prevăzut la art. 45 şi 47, după caz.

(3)Prin risc de sustragere în sensul art. 195 alin. (1) lit. b) se înţelege situaţia de fapt care justifică presupunerea că solicitantul de protecţie internaţională se sustrage de la derularea activităţii prevăzute la alin. (2).

(4)Prezintă risc de sustragere solicitantul care se află în oricare dintre următoarele situaţii:

a)a trecut sau a fost surprins încercând să treacă ilegal frontiera de stat a României, după depunerea cererii de protecţie internaţională;

b)a fost surprins încercând să treacă ilegal frontiera de stat a României, iar cererea de protecţie internaţională a fost dispusă ulterior reţinerii sale;

c)există motive să se creadă că intenţionează să părăsească teritoriul României, după depunerea cererii de protecţie internaţională.

Art. 197: Procedura plasării într-un spaţiu închis special amenajat

(1)Plasarea într-un spaţiu închis special amenajat se dispune în scris, pentru o perioadă de 30 de zile, prin ordonanţă motivată în fapt şi în drept de către procurorul anume desemnat din cadrul parchetului de pe lângă curtea de apel în circumscripţia căreia se află centrul de cazare în care urmează a fi plasat solicitantul de protecţie internaţională, la solicitarea motivată a Inspectoratului General pentru Imigrări.

(2)Inspectoratul General pentru Imigrări îndeplineşte formalităţile administrative necesare aplicării măsurii prevăzute la alin. (1), în termen de cel mult 24 de ore de la data la care se constată necesitatea dispunerii acestei măsuri.

(3)Prelungirea duratei măsurii prevăzute la alin. (1) se dispune de către curtea de apel în a cărei rază de competenţă teritorială se află centrul de cazare în care este plasat solicitantul, la solicitarea motivată a Inspectoratului General pentru Imigrări, atunci când din motive obiective activităţile prevăzute la art. 198 nu pot fi realizate. Solicitarea motivată se depune cu cel puţin 5 zile înainte de expirarea termenului de 30 de zile, iar instanţa trebuie să se pronunţe înainte de expirarea termenului de 30 de zile, prin hotărâre care este definitivă.

(4)De îndată ce constată că solicitarea motivată a Inspectoratului General pentru Imigrări, prevăzută la alin. (3), îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege pentru cererea de chemare in judecată, judecătorul stabileşte primul termen de judecată şi dispune citarea părţilor. întâmpinarea nu este obligatorie, iar, atunci când solicitantul de protecţie internaţională depune întâmpinare, aceasta nu se comunica Inspectoratului General pentru Imigrări, care ia la cunoştinţă despre conţinutul său de la dosarul cauzei. Solicitarea de prelungire a duratei măsurii plasării într-un spaţiu închis special amenajat este scutită de taxa judiciară de timbru.

(5)Perioada de plasare într-un spaţiu închis special amenajat nu poate depăşi 60 de zile.

(6)Inspectoratul General pentru Imigrări desfăşoară cu celeritate activităţile prevăzute la art. 196 pentru a menţine o durată cât mai scurtă a măsurii. întârzierile datorate derulării procedurilor administrative care nu se pot imputa solicitantului nu pot justifica o continuare a măsurii. Fac excepţie situaţiile în care din raţiuni de securitate naţională este necesară continuarea aplicării măsurii, fără a se depăşi în niciun caz termenul de 60 de zile.

(7)Solicitantul de protecţie internaţională faţă de care s-a dispus plasarea într-un spaţiu închis în condiţiile alin. (1) poate depune, în termen de 5 zile, plângere la curtea de apel în a cărei rază de competenţă teritorială se află centrul de cazare în care a fost plasat, care este obligată să o soluţioneze în termen de 3 zile de la data primirii. Plângerea nu suspendă măsura şi este scutită de taxa judiciară de timbru. Hotărârea instanţei este definitivă.

(8)În situaţia în care instanţa admite plângerea, măsura plasării într-un spaţiu închis special amenajat încetează la data pronunţării hotărârii instanţei.

Art. 198: Suspendarea şi încetarea măsurii plasării într-un spaţiu închis special amenajat

(1)În cazul în care activităţile pentru care a fost dispusă plasarea într-un spaţiu închis special amenajat sunt finalizate anterior expirării duratei măsurii dispuse potrivit art. 192 alin. (1) lit. c), funcţionarul anume desemnat din cadrul Inspectoratului General pentru Imigrări constată încetarea acesteia printr-un referat motivat, care este aprobat de directorul centrului unde se află plasat solicitantul. Măsura plasării încetează la data aprobării referatului motivat.

(2)Dacă ulterior luării sau prelungirii măsurii plasării într-un spaţiu închis special amenajat se constată prin documente medicale eliberate de unităţile medicale din subordinea Ministerului Afacerilor Interne ori eliberate de unităţile sanitare publice din subordinea direcţiilor de sănătate publică, în condiţiile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările ulterioare, faptul că starea de sănătate a solicitantului de protecţie internaţională este incompatibilă cu măsura, aceasta încetează de drept. Cu privire la încetarea de drept a măsurii, funcţionarul anume desemnat din cadrul Inspectoratului General pentru Imigrări întocmeşte o notă de constatare, care este aprobată de directorul centrului unde se află plasat solicitantul, şi care se comunică acestuia din urmă.

(3)În situaţia prevăzută la alin. (2), dacă starea de sănătate a solicitantului de protecţie internaţională este incompatibilă numai temporar cu măsura, funcţionarul anume desemnat din cadrul Inspectoratului General pentru Imigrări întocmeşte o notă de constatare cu privire la suspendarea de drept a măsurii pe perioada menţionată în documentele medicale. Nota de constatare se aprobă de către directorul centrului unde se află plasat solicitantul şi se comunică acestuia din urmă. La data la care încetează suspendarea, solicitantul are obligaţia de a se prezenta la sediul centrului unde a fost plasat anterior suspendării.

(4)Măsura plasării într-un spaţiu închis special amenajat poate înceta înainte de împlinirea termenului pentru care a fost dispusă din oficiu sau la cererea solicitantului de protecţie internaţională, dacă din circumstanţe relevante sau informaţii noi rezultă că menţinerea măsurii nu se mai justifică. în acest caz, Inspectoratul General pentru Imigrări, din oficiu sau la cerere, poate dispune motivat încetarea măsurii. în cazul respingerii cererii de încetare a măsurii, Inspectoratul General pentru Imigrări emite o decizie, motivată în fapt şi în drept.

(5)Împotriva deciziei de respingere a cererii de încetare a măsurii plasării într-un spaţiu închis special amenajat, prevăzută la alin. (4), solicitantul poate depune plângere în termen de 5 zile de la comunicare, la curtea de apel în a cărei rază de competenţă teritorială se află centrul de cazare în care este plasat, care este obligată să o soluţioneze în termen de 3 zile de la data primirii. Plângerea nu suspendă măsura şi este scutită de taxa judiciară de timbru. Hotărârea instanţei este definitivă.

Art. 199: Spaţiile închise special amenajate

Spaţiile închise special amenajate sunt locuri destinate cazării temporare a solicitanţilor de protecţie internaţională faţă de care a fost luată măsura prevăzută la art. 192 alin. (1) lit. c), administrate de Inspectoratul General pentru Imigrări. Acestea se stabilesc în cadrul centrelor regionale de proceduri şi cazare a solicitanţilor de azil deja constituite sau nou-înfiintate în condiţiile art. 3 alin. (2) şi (3).

Art. 1910: Drepturile şi obligaţiile solicitanţilor de protecţie internaţională pe perioada plasării într-un spaţiu închis special amenajat

(1)Pe perioada plasării în spaţiile prevăzute la art. 199 solicitanţii de protecţie internaţională au drepturile prevăzute la art. 17, cu excepţia celor prevăzute la alin (1) lit. k), o), o1) şi q), cele prevăzute la art. 18, precum şi obligaţiile prevăzute la art. 19, cu excepţia celei de la lit. g).

(2)Regulile de ordine interioară pe care sunt obligate să le respecte persoanele plasate în spaţiile închise special amenajate, precum şi modul de organizare a cazării, accesul, paza, supravegherea şi însoţirea acestor persoane, în şi din respectivele spaţii, sunt prevăzute în regulamentul de ordine interioară a centrelor regionale de proceduri şi cazare a solicitanţilor de azil, aprobat prin ordin al ministrului afacerilor interne, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(3)Pe perioada plasării în spaţiile prevăzute la art. 199, solicitanţii de protecţie internaţională beneficiază gratuit de o alocaţie de hrană zilnică, în limita unor plafoane calorice stabilite prin hotărâre a Guvernului.

Art. 1911: Garanţii specifice la plasarea în spaţii închise special amenajate

(1)Solicitanţilor plasaţi într-un spaţiu închis special amenajaţii se comunică de îndată, în scris, într-o limbă pe care o înţeleg sau se presupune în mod rezonabil că o înţeleg, motivele măsurii şi procedura pentru contestarea acesteia, posibilitatea de a solicita ajutor public judiciar în condiţiile legii, drepturile şi obligaţiile pe care le au pe durata plasării lor în spaţiul închis special amenajat, precum şi suspendarea sau încetarea măsurii, după caz.

(2)Activităţile prevăzute la art. 198 şi 197 se realizează cu prioritate în cazul solicitanţilor de protecţie internaţională vulnerabili care sunt plasaţi în spaţii închise special amenajate.

(3)Solicitanţii de protecţie internaţională vulnerabili care sunt plasaţi în spaţii închise special amenajate sunt monitorizaţi în mod regulat si beneficiază de sprijinul corespunzător, ţinând seama de situaţia lor individuală, inclusiv de starea lor de sănătate.

Art. 1912: Epuizarea capacităţii da cazare şi constatarea condiţiilor inadecvate de cazare în spaţiile închise special amenajate

(1)În situaţia în care capacitatea de cazare temporară în spaţiile prevăzute la art. 199 este epuizată sau condiţiile de cazare existente nu sunt adecvate cazării solicitanţilor de protecţie internaţională, nu se solicită dispunerea măsurii plasării într-un spaţiu închis special amenajat până la data la care aplicarea măsurii se poate realiza cu respectarea dispoziţiilor art. 1910 şi 1911. în acest caz, fată de solicitanţii de protecţie internaţională se poate dispune, după caz, una dintre măsurile prevăzute la art. 192 alin. (1) lit. a) sau b).

(2)În situaţia în care condiţiile de cazare devin inadecvate cazării, măsura plasării într-un spaţiu închis special amenajat dispusă faţă de solicitantul afectat de acestea se suspendă până la restabilirea condiţiilor de cazare sau identificarea unui alt spaţiu închis special amenajat. în acest caz, faţă de solicitantul de protecţie internaţională se poate dispune, după caz, una dintre măsurile prevăzute la art. 192 alin. (1) lit. a) sau b).

(3)Situaţiile prevăzute la alin. (1) şi (2) şi reluarea aplicării măsurii plasării într-un spaţiu închis special amenajat se constată prin dispoziţie a inspectorului general al Inspectoratului General pentru Imigrări.

Art. 1913: Măsura custodiei publice

(1)Un solicitant de protecţie internaţională poate fi luat sau, după caz, menţinut în custodie publică, în cazurile prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în următoarele situaţii:

a)în cadrul procedurii de determinare a statului membru responsabil, în vederea asigurării transferului în statul membru responsabil;

b)dacă solicitantul a fost luat în custodie publică în vederea îndepărtării sau expulzării de pe teritoriul României şi a depus o cerere de protecţie internaţională pentru a întârzia sau a împiedica punerea în executare a măsurii de îndepărtare sau de expulzare, deşi anterior dispunerii unei astfel de măsuri a avut posibilitatea să depună o astfel de cerere.

(2)Custodia publică a solicitanţilor de protecţie internaţională se poate dispune dacă prin evaluarea în prealabil a posibilităţii aplicării măsurilor prevăzute la art. 192 alin. (1) lit. a) şi b) rezultă că acestea nu sunt posibile şi suficiente în raport cu procedura în cadrul Căreia ar fi dispuse şi scopul care ar fi urmărit prin luarea Sor.

Art. 1914: Luarea în custodie publică în cadrul procedurii de determinare a statului membru responsabil

(1)Luarea în custodie publică se dispune, în scris, prin ordonanţă motivată în drept şi în fapt de către procurorul anume desemnat din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti, pe o perioadă de 30 de zile, la solicitarea motivată a Inspectoratului General pentru Imigrări împotriva solicitantului care prezintă un risc ridicat de sustragere de la procedura transferului.

(2)Prezintă risc ridicat de sustragere de la procedura transferului solicitantul care se află în una dintre următoarele situaţii:

a)a trecut ilegal frontiera de stat a României şi a fost depistat în sistemul Eurodac cu una sau mai multe cereri de protecţie internaţională depuse pe teritoriul altui stat membru;

b)a trecut ilegal frontiera externă a statelor membre ale Uniunii Europene ori a statelor asociate în sensul actelor direct aplicabile ale Uniunii Europene sau a fost surprins încercând să treacă ori a trecut ilegal frontiera de stat a României, iar cererea de protecţie internaţională a fost depusă ulterior reţinerii sale;

c)a trecut sau a încercat să treacă ilegal frontiera de stat a României după depunerea cererii de protecţie internaţională în România;

d)a fost depistat că a intrat ilegal pe teritoriul României sau că se află pe teritoriul României fără drept de şedere şi a depus o nouă cerere de protecţie internaţională după realizarea efectivă a transferului în statul membru responsabil;

e)nu a respectat una dintre măsurile prevăzute la art. 192 alin. (1) lit. a) şi b);

f)după comunicarea hotărârii prevăzute la art. 120 alin. (2) lit. a), solicitantul se opune transferului în statul membru responsabil.

(3)Inspectoratul General pentru Imigrări îndeplineşte formalităţile administrative necesare luării în custodie publica a solicitanţilor de protecţie internaţională în termen de cel mult 24 de ore de la data la care se constată necesitatea acestei măsuri.

(4)Prelungirea duratei de luare în custodie publică se dispune de către curtea de apel în a cărei rază de competenţă teritorială se află locul de cazare, la solicitarea motivată a Inspectoratului General pentru Imigrări, depusă cu cel puţin 5 zile înainte de expirarea termenului luării în custodie publică. Instanţa trebuie să se pronunţe înainte de expirarea termenului luării în custodie publică dispuse anterior, iar hotărârea instanţei este definitivă.

(5)De îndată ce constată că solicitarea motivată a Inspectoratului General pentru Imigrări, prevăzută la alin. (4), îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege pentru cererea de chemare în judecată, judecătorul stabileşte primul termen de judecată şi dispune citarea părţilor. întâmpinarea nu este obligatorie, iar, atunci când străinul depune întâmpinare, aceasta nu se comunică Inspectoratului General pentru Imigrări, care ia cunoştinţă despre conţinutul său de la dosarul cauzei. Solicitările de prelungire a duratei de luare în custodie publică sunt scutite de taxa judiciară de timbru.

(6)Perioada de luare în custodie publică a solicitanţilor de protecţie internaţională nu poate depăşi 6 luni.

(7)Perioada prevăzută la alin. (6) poate fi extinsă In mod excepţional, în condiţiile prevăzute la alin. (4), pe o perioadă suplimentară ce nu poate depăşi 12 luni, în cazurile în care Inspectoratul General pentru Imigrări se află, din motive neimputabile, în imposibilitatea de a efectua transferul în statul membru responsabil din cauza întârzierilor în obţinerea documentaţiei necesare transferului în statul membru responsabil.

(8)Străinii împotriva cărora s-a dispus luarea în custodie publică în condiţiile alin. (1) pot depune, în termen de 5 zile, plângere la curtea de apel în a cărei rază de competenţă teritorială se află locul de cazare, care este obligată să o soluţioneze în termen de 3 zile de la data primirii. Hotărârea instanţei este definitivă. Plângerea împotriva măsurii luării în custodie publică nu suspendă măsura luării în custodie publică şi nici procedura determinării statului membru responsabil.

(9)În situaţia în care la solicitarea motivată a Inspectoratului General pentru Imigrări nu se dispune măsura luării în custodie publică sau a prelungirii acesteia, procurorul anume desemnat din cadrul parchetului competent sau instanţa de judecată competentă se pronunţă cu privire la aplicarea măsurilor prevăzute la art. 192 alin. (1) lit. a) şi b). Dispoziţiile art. 193 alin. (2) se aplică în mod corespunzător.

(10)În situaţia în care, ulterior luării în custodie publică, se împlineşte unul dintre termenele prevăzute la art. 28 alin. (3) din Regulamentul Dublin, măsura încetează de drept. Inspectoratul General pentru Imigrări întocmeşte o notă de constatare cu privire la încetarea de drept a măsurii, care se comunică solicitantului.

Art. 1915: Menţinerea sau încetarea măsurii luării în custodie publică în cadrul procedurii de îndepărtare sau expulzare de pe teritoriul României

(1)În situaţia prevăzută la art. 101 alin. (8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, structura specializată pe probleme de azil competentă este obligată să analizeze cererea de protecţie internaţională şi să se pronunţe prin hotărâre motivată în fapt şi în drept, în termen de 3 zile, asupra acordării accesului la procedura ordinară de azil sau respingerii cererii de protecţie internaţională potrivit art. 75 alin. (1). In situaţia în care nu se poate emite o hotărâre de acordare a accesului la procedura ordinară pe baza elementelor de la dosar, solicitantul de azil este intervievat în condiţiile art. 45. Hotărârea se comunică potrivit art. 54 care se aplică în mod corespunzător.

(2)În cazul în care cererea de protecţie internaţională este respinsă, iar solicitantul depune plângere împotriva hotărârii de respingere a cererii de protecţie internaţională, acesta rămâne în custodie publică până la pronunţarea unei hotărâri.

(3)În situaţia în care măsura custodiei publice expiră înainte de emiterea sau, după caz, pronunţarea unei hotărâri cu privire la acordarea sau, după caz, de neacordarea accesului la procedura ordinară, aceasta poate fi prelungită pentru a asigura punerea în executare a măsurii de îndepărtare sau de expulzare, în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(4)Dispoziţiile alin. (1) se aplică şi în cazul cererilor de protecţie internaţională pentru care sunt incidente prevederile art. 75 alin. (2).

Art. 1916: Drepturile şi obligaţiile solicitanţilor de protecţie internaţională pe perioada custodiei publice

(1)Solicitanţii de protecţie internaţională luaţi în custodie publică sunt introduşi în centrele de cazare pentru străinii luaţi în custodie publică prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, iar cazarea acestora se face, în măsura în care este posibil, separat de celelalte categorii de străini.

(2)Pe perioada introducerii în centrele de cazare pentru străinii luaţi în custodie publică, solicitanţii de protecţie internaţională au drepturile prevăzute la art. 17, cu excepţia celor de la alin. (1) lit. k), o), o1) şi q), cele de la art. 18, precum şi obligaţiile prevăzute la art. 19, cu excepţia celei de la lit. g).

(3)Plângerile formulate împotriva luării măsurii custodiei publice sunt scutite de taxa judiciară de timbru.

SECTIUNEA 2:Drepturile si obligatiile beneficiarilor unei forme de protectie

Art. 20: Drepturile beneficiarilor unei forme de protectie

(1)Recunoasterea statutului de refugiat sau acordarea protectiei subsidiare confera beneficiarului urmatoarele drepturi:

a)să rămână pe teritoriul României şi să obţină permis de şedere şi document de călătorie pentru trecerea frontierei de stat. Beneficiarului unei forme de protecţie i se atribuie un cod numeric personal, care se înscrie în permisul de şedere şi în documentul de călătorie pentru trecerea frontierei de stat;

b)sa îsi aleaga locul de resedinta si sa circule liber, în conditiile stabilite de lege pentru straini;

c)sa fie angajat de persoane fizice sau juridice, sa exercite activitati nesalarizate, sa exercite profesiuni libere si sa efectueze acte juridice, sa efectueze acte si fapte de comert, inclusiv activitati economice în mod independent, în aceleasi conditii ca si cetatenii români;

d)sa îsi transfere bunurile pe care le-a introdus în România pe teritoriul unei alte tari, în vederea reinstalarii;

e)sa beneficieze de tratamentul cel mai favorabil prevazut de lege pentru cetatenii straini în ceea ce priveste dobândirea proprietatilor mobiliare si imobiliare;

f)sa beneficieze de protectia proprietatii intelectuale, în conditiile stabilite de lege;

g)sa beneficieze de asigurari sociale, de masuri de asistenta sociala si asigurari sociale de sanatate, în conditiile prevazute de lege pentru cetatenii români;

h)sa aiba acces la toate formele de învatamânt, în conditiile prevazute de lege pentru cetatenii români;

i)sa beneficieze de un tratament egal cu cel acordat cetatenilor români în ceea ce priveste libertatea de a practica propria religie si de instruire religioasa a copiilor sai;

j)sa beneficieze de dreptul la protectia datelor personale si a oricaror alte detalii în legatura cu cazul sau;

k)sa beneficieze de dreptul la asociere în ceea ce priveste asociatiile cu scop apolitic si nelucrativ si sindicatele profesionale, în conditiile prevazute de lege pentru cetatenii români;

l)sa aiba acces liber la instantele de judecata si la asistenta administrativa;

m)să primească, la cerere, în limitele disponibilităţilor financiare ale statului, în condiţii stabilite prin hotărâre a Guvernului, un ajutor lunar nerambursabii, denumit în continuare ajutor, al cărui cuantum este raportat la indicatorul social de referinţă, pentru o perioadă de maximum 12 luni, dacă, din motive obiective, este lipsit de mijloacele de existenţă necesare;

n)sa participe, la cerere, la programele de integrare si sa fie cazat în centrele Oficiului National pentru Refugiati, în conditiile stabilite de lege;

o)sa îsi stabileasca domiciliul legal în România, potrivit legislatiei privind regimul juridic al strainilor;

p)sa poata beneficia, la cerere, de asistenta în vederea repatrierii voluntare.

q)să aibă acces la dobândirea unei locuinţe, în condiţiile prevăzute de lege pentru cetăţenii români;

r)să beneficieze de tratament egal cu cetăţenii români în ceea ce priveşte echivalarea studiilor sau a perioadelor de studii, recunoaşterea diplomelor, atestatelor şi certificatelor de competenţă, precum şi a calificărilor profesionale care dau acces la profesiile reglementate din România, în conformitate cu reglementările în vigoare.

(2)Minorii neînsotiti beneficiaza de aceeasi protectie oferita, în conditiile legii, minorilor români aflati în dificultate.

(3)[textul din Art. 20, alin. (3) din capitolul III, sectiunea 2 a fost abrogat la 24-dec-2015 de Art. I, punctul 35. din Legea 331/2015]

(4)[textul din Art. 20, alin. (4) din capitolul III, sectiunea 2 a fost abrogat la 24-dec-2015 de Art. I, punctul 35. din Legea 331/2015]

(5)Fondurile băneşti necesare în vederea acordării ajutorului sunt asigurate din bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice prin Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială şi agenţiile pentru plăţi şi inspecţie socială judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, denumite în continuare agenţii teritoriale.

(51)Cuantumul ajutorului se stabileşte la 1,08 ISR.

(52)Acordarea ajutorului nerambursabil poate fi suspendată sau poate înceta în condiţii stabilite prin hotărâre a Guvernului.

(6)Permisul de şedere prevăzut la alin. (1) lit. a) se eliberează, de îndată ce este posibil după acordarea protecţiei internaţionale în România, pentru o perioadă de 3 ani, în cazul persoanelor cărora li s-a recunoscut statutul de refugiat, respectiv pentru o perioadă de 2 ani, persoanelor cărora li s-a acordat protecţie subsidiară. După expirare, se va elibera un nou permis de şedere cu aceeaşi valabilitate.

(7)În cazul beneficiarilor unei forme de protecţie cărora li se aplică prevederile art. 6 alin. (3), permisul de şedere nu va fi eliberat sau valabilitatea acestuia va înceta.

(8)Documentele de călătorie prevăzute la alin. (1) lit. a) se eliberează, la cerere, beneficiarilor protecţiei internaţionale în România pentru o perioadă de 2 ani, fără posibilitatea prelungirii valabilităţii. După expirare, se eliberează un nou document de călătorie cu aceeaşi valabilitate.

(9)Beneficiarilor statutului de refugiat şi ai protecţiei subsidiare aflaţi în străinătate, care nu mai posedă documente de călătorie valabile, li se vor elibera de către misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României, cu avizul Oficiului Român pentru Imigrări, titluri de călătorie numai pentru revenirea în ţară. Valabilitatea titlului de călătorie este de cel mult 30 de zile şi încetează de drept la data intrării titularului pe teritoriul României. Forma şi conţinutul titlului de călătorie se stabilesc prin hotărâre a Guvernului României.

(10)În cazul în care se acordă protecţie internaţională în România unui străin care are un permis de şedere pe termen lung într-un alt stat membru, Inspectoratul General pentru Imigrări solicită statului membru în cauză să înscrie, în permisul de şedere pe termen lung, menţiunea privind acordarea protecţiei internaţionale de către România.

Art. 201: Readmisia beneficiarilor protecţiei internaţionale în România

(1)Străinii, beneficiari ai protecţiei internaţionale în România, sunt readmişi pe teritoriul României imediat şi fără formalităţi, împreună cu membrii lor de familie, ca urmare a unei decizii de îndepărtare luate de statul membru în care au avut drept de şedere pe termen lung.

(2)Pentru stabilirea situaţiei străinilor care au înscrisă, în permisul de şedere pe termen lung, eliberat de un alt stat membru, menţiunea privind acordarea protecţiei internaţionale de către România, Inspectoratul General pentru Imigrări comunică statului membru interesat, în termen de cel mult o lună de la primirea unei cereri în acest sens, dacă străinul beneficiază în continuare de protecţie internaţională în România.

Art. 202: Accesul la educaţie al beneficiarilor de protecţie internaţională minori

(1)În vederea facilitării accesului la sistemul de învăţământ românesc, minorii cărora le-a fost acordată protecţia internaţională în România beneficiază, în mod gratuit, pe durata unui an şcolar, de un curs pregătitor în vederea înscrierii în sistemul naţional de învăţământ.

(2)Cursul pregătitor prevăzut la alin. (1) este organizat de Ministerul Educaţiei Naţionale, în colaborare cu Inspectoratul General pentru Imigrări.

(3)Minorul beneficiar al protecţiei internaţionale este înscris la cursul prevăzut la alin. (1) de îndată ce i-a fost acordată forma de protecţie internaţională.

(4)Cursul pregătitor început în perioada cât minorul a avut calitatea de solicitant de azil, potrivit art. 18, se continuă şi după acordarea protecţiei internaţionale, până la finalizarea acestuia.

(5)La finalul cursului de iniţiere în limba română, o comisie de evaluare, ale cărei componenţă şi funcţionare se stabilesc prin ordin al ministrului educaţiei naţionale, apreciază nivelul de cunoaştere a limbii române şi stabileşte înscrierea străinilor minori care au obţinut o formă de protecţie internaţională în anul de studiu corespunzător.

Art. 21: Obligatiile beneficiarilor unei forme de protectie

(1)Beneficiarul unei forme de protectie are urmatoarele obligatii:

a)sa respecte Constitutia României, legile si celelalte acte normative emise de autoritatile române;

b)sa aiba o conduita corecta si civilizata, sa respecte masurile stabilite de organele române competente în materie de refugiati si sa raspunda la solicitarile acestora;

c)sa respecte regulamentele de ordine interioara din centrele Oficiului National pentru Refugiati, daca este cazat într-un asemenea centru;

d)sa evite provocarea oricaror stari conflictuale sau incidente cu populatia ori comiterea unor fapte ce pot intra sub incidenta legii penale;

e)sa se supuna regulilor privind regimul juridic al strainilor, în masura în care legea nu dispune altfel.

(2)Ajutorul se solicită în termen de cel mult 3 luni de la dobândirea formei de protecţie, iar după acest termen dreptul se prescrie.

(21)Ajutorul se plăteşte pe stat de plată. În situaţia în care timp de 3 luni ajutorul nu este ridicat de beneficiar, plata acestuia se suspendă, iar dacă până la finalizarea termenului de 9 luni nu a fost solicitat, nu se mai acordă.

(22)În situaţia suspendării ajutorului, agenţiile teritoriale au obligaţia efectuării verificărilor pentru determinarea cauzelor care au condus la neridicarea acestuia de către beneficiari. În cazul în care se constată că aceştia nu se mai află pe teritoriul României sau că realizează venituri pe membru de familie cel puţin egale cu nivelul ajutorului, acordarea acestuia încetează.

(3)Beneficiarul unei forme de protecţie, posesor al unui permis de şedere sau, după caz, al unui document de călătorie este obligat:

a)să depună personal, cu cel puţin 30 de zile înainte de expirarea valabilităţii permisului de şedere sau a documentului de călătorie, toate actele necesare în vederea eliberării de noi documente;

b)să declare furtul documentului de călătorie, în termen de 48 de ore, la cea mai apropiată unitate de poliţie din ţară sau, după caz, de pe teritoriul statului în care s-a produs evenimentul, solicitând eliberarea unei adeverinţe care să ateste declararea evenimentului respectiv;

c)să declare pierderea documentului de călătorie, în termen de 48 de ore de la constatarea evenimentului, la cea mai apropiată unitate de poliţie sau la autoritatea care l-a eliberat, iar în străinătate, la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României;

d)să declare distrugerea sau deteriorarea documentului de călătorie la autoritatea competentă, cu ocazia solicitării eliberării unui nou document;

e)să declare furtul, pierderea, deteriorarea sau distrugerea permisului de şedere, în termen de cel mult 5 zile de la constatarea vreuneia dintre aceste situaţii, la formaţiunea teritorială a Oficiului Român pentru Imigrări, caz în care i se va elibera un nou permis de şedere cu aceeaşi valabilitate.

(4)În cazul minorilor, obligaţiile prevăzute la alin. (3) revin părinţilor sau reprezentantului legal, cu excepţia celor cu vârsta cuprinsă între 14 şi 18 ani, care pot depune personal actele pentru eliberarea permisului de şedere sau, după caz, a documentului de călătorie, cu acordul părinţilor ori al reprezentantului legal.

Art. 211: Informarea

Inspectoratul General pentru Imigrări informează beneficiarul protecţiei internaţionale, într-o limbă pe care o înţelege sau pe care se presupune în mod rezonabil că o înţelege, cu privire la drepturile pe care le are şi obligaţiile ce îi revin ca urmare a recunoaşterii statutului de refugiat sau acordării protecţiei subsidiare, de îndată ce protecţia internaţională a fost conferită în România.

CAPITOLUL IV:Forme de protectie

Art. 22: Forme de protectie

În conditiile prezentei legi, strainilor:

a)li se recunoaste statutul de refugiat; sau

b)li se acorda protectie subsidiara; sau

c)li se acordă protecţie temporară.

Art. 23: Recunoaşterea statutului de refugiat

Statutul de refugiat se recunoaşte, la cerere, cetăţeanului străin care, în urma unei temeri bine întemeiate de a fi persecutat pe motive de rasă, religie, naţionalitate, opinii politice sau apartenenţă la un anumit grup social, se află în afara ţării de origine şi care nu poate sau, din cauza acestei temeri, nu doreşte să solicite protecţia respectivei ţări, precum şi apatridului care, aflându-se din motivele menţionate anterior în afara ţării în care avea reşedinţa obişnuită, nu poate sau, din cauza acestei temeri, nu doreşte să se întoarcă în respectiva ţară şi cărora nu li se aplică cauzele de excludere de la recunoaşterea statutului de refugiat, prevăzute de prezenta lege.

Art. 24: Recunoasterea statutului de refugiat membrilor de familie

(1)Statutul de refugiat se acorda, la cerere, si membrilor de familie prevazuti la art. 2 lit. j), care se afla pe teritoriul României, cu exceptia cazurilor în care persoanele respective se afla în una dintre situatiile enumerate la art. 25.

(2)În cazul sotului sau, respectiv, al sotiei, prevederile alin. (1) se aplica numai daca persoana careia i s-a recunoscut statutul de refugiat în temeiul art. 23 a încheiat casatoria înainte de intrarea pe teritoriul României.

(3)În situaţia în care membrul de familie al beneficiarului statutului de refugiat nu îndeplineşte condiţiile prevăzute la alin. (1) şi, după caz, la alin. (2), cererea de azil a acestuia va fi analizată din perspectiva prevederilor art. 23 şi 26.

Art. 25: Cauzele de excludere de la recunoasterea statutului de refugiat

(1)Statutul de refugiat nu se recunoaste cetatenilor straini si apatrizilor cu privire la care exista motive serioase sa se creada ca:

a)au comis o infractiune contra pacii si omenirii, o crima de razboi ori o alta infractiune definita conform tratatelor internationale relevante la care România este parte sau altui document international pe care România este obligata sa îl respecte;

b)au comis o infractiune grava de drept comun în afara României, înainte de a fi admisi pe teritoriul statului român;

c)au comis fapte care sunt contrare scopurilor si principiilor asa cum sunt ele enuntate în preambulul si în art. 1 si 2 din Carta Organizatiei Natiunilor Unite;

d)au instigat sau au fost complici la savârsirea faptelor prevazute la lit. a)-c).

(2)De asemenea, statutul de refugiat nu se recunoaste cetatenilor straini si apatrizilor care au planificat, au facilitat sau au participat la savârsirea de acte de terorism, asa cum sunt acestea definite în instrumentele internationale la care România este parte.

(3)Statutul de refugiat nu se recunoaşte cetăţenilor străini şi apatrizilor care, având reşedinţa stabilită într-un alt stat, sunt consideraţi de către autorităţile competente din respectivul stat ca beneficiind de drepturi şi obligaţii care decurg din cetăţenia respectivului stat sau beneficiază de drepturi şi obligaţii echivalente.

(4)Cetăţenii străini şi apatrizii care intră în domeniul de aplicare al art. 1 secţiunea D din Convenţia de la Geneva, privind protecţia sau asistenţa acordată de un organism sau de o instituţie a Organizaţiei Naţiunilor Unite, alta decât Înaltul Comisariat al Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi, sunt excluşi de la recunoaşterea statutului de refugiat.

(5)În cazul în care încetarea protecţiei sau a asistenţei prevăzute la alin. (4) se datorează unor circumstanţe legitime şi obiective asupra cărora persoana nu are niciun control sau care sunt independente de voinţa sa şi fără ca situaţia acestuia să fi fost reglementată în mod definitiv în conformitate cu rezoluţiile relevante ale Adunării Generale a Organizaţiei Naţiunilor Unite, străinului i se recunoaşte de drept statutul de refugiat.

(6)Inspectoratul General pentru Imigrări verifică, pe baza unei evaluări individuale a cererii, dacă străinul a primit afectiv protecţie sau asistenţă din partea unui organism sau a unei instituţii a Organizaţiei Naţiunilor Unite, alta decât Înaltul Comisariat al Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi, condiţiile în care protecţia sau asistenţa prevăzută la alin. (4) au încetat şi dacă străinul nu se încadrează în sfera de aplicare a uneia dintre cauzele de excludere de la recunoaşterea statutului de refugiat, prevăzute la alin. (1)-(3). Străinul este obligat să prezinte, de îndată ce este posibil, toate documentele necesare în sprijinul cererii sale, din care să rezulte inclusiv că a recurs efectiv la protecţia sau la asistenţa menţionate şi că această protecţie sau asistenţă a încetat.

(7)În cazul în care încetarea protecţiei sau a asistenţei prevăzute la alin. (4) este rezultatul propriei sale voinţe, persoana în cauză nu poate pretinde recunoaşterea de drept a statutului de refugiat.

Art. 251: Protecţia în interiorul ţării de origine

(1)În procesul de analizare a cererii de azil, autorităţile competente pot determina că solicitantul nu are nevoie de protecţie internaţională în România, atunci când într-o parte a ţării sale de origine nu există motive întemeiate de a fi expus unor acte de persecuţie sau unui risc serios ori când acesta are acces la protecţie împotriva unor astfel de acte.

(2)În situaţia prevăzută la alin. (1) se va stabili dacă solicitantul poate călători în siguranţă către acea parte a ţării de origine în scopul de a se stabili acolo, cu luarea în considerare a condiţiilor generale existente în partea ţării de origine considerată ca fiind sigură, precum şi a situaţiei personale a solicitantului, pe baza informaţiilor precise şi actualizate obţinute din surse pertinente precum înaltul Comisariat al Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi.

Art. 26: Protectia subsidiara

(1)Protecţia subsidiară se acordă cetăţeanului străin sau apatridului care nu îndeplineşte condiţiile pentru recunoaşterea statutului de refugiat şi cu privire la care există motive întemeiate să se creadă că, în cazul returnării în ţara de origine, respectiv în ţara în care îşi avea reşedinţa obişnuită, va fi expus unui risc serios, în sensul prevederilor alin. (2), care nu poate sau, din cauza acestui risc, care nu doreşte protecţia acelei ţări şi căruia nu i se aplică cauzele de excludere de la acordarea acestei forme de protecţie, prevăzute de prezenta lege.

(2)Prin risc serios, în sensul alin. (1), se întelege:

1.condamnarea la pedeapsa cu moartea ori executarea unei astfel de pedepse; sau

2.tortura, tratamente sau pedepse inumane ori degradante; sau

3.o amenintare serioasa, individuala, la adresa vietii sau integritatii, ca urmare a violentei generalizate în situatii de conflict armat intern ori international, daca solicitantul face parte din populatia civila.

Art. 27: Acordarea protectiei subsidiare membrilor de familie

(1)Protectia subsidiara se acorda, la cerere, si membrilor de familie prevazuti la art. 2 lit. j), care se afla pe teritoriul României, cu exceptia cazurilor în care persoanele respective se afla în una dintre situatiile enumerate la art. 28.

(2)În cazul sotului sau, respectiv, al sotiei, prevederile alin. (1) se aplica numai daca persoana careia i s-a acordat protectie subsidiara în temeiul art. 26 a încheiat casatoria înainte de intrarea pe teritoriul României.

(3)În situaţia în care membrul de familie al beneficiarului protecţiei subsidiare nu îndeplineşte condiţiile prevăzute la alin. (1) şi, după caz, la alin. (2), cererea de azil a acestuia va fi analizată din perspectiva prevederilor art. 23 şi 26.

Art. 28: Cauzele de excludere de la acordarea protectiei subsidiare

(1)Protectia subsidiara nu se acorda cetatenilor straini si apatrizilor atunci când exista motive serioase sa se creada ca acestia:

a)au comis o infractiune contra pacii si omenirii, o crima de razboi ori o alta infractiune definita conform tratatelor internationale relevante la care România este parte sau altor documente internationale pe care România este obligata sa le respecte;

b)au comis o infractiune grava de drept comun înainte de intrarea pe teritoriul României;

c)au comis fapte care sunt contrare scopurilor si principiilor asa cum sunt ele enuntate în preambulul si în art. 1 si 2 din Carta Organizatiei Natiunilor Unite;

d)constituie un pericol la adresa ordinii publice si sigurantei nationale ale României;

e)au instigat sau au fost complici la savârsirea faptelor prevazute la lit. a)-d).

(2)De asemenea, protectia subsidiara nu se acorda cetatenilor straini si apatrizilor care au planificat, au facilitat sau au participat la savârsirea de acte de terorism, asa cum sunt acestea definite în instrumentele internationale la care România este parte.

Art. 29: abrogat.

Art. 30: abrogat.

Art. 31: abrogat.

Art. 32: abrogat.

Art. 33: abrogat.

CAPITOLUL V:Procedura de azil

SECTIUNEA 1:Procedura ordinara

Art. 34: Declansarea procedurii de azil

(1)O persoana este considerata solicitant de azil din momentul manifestarii de vointa, exprimata, în scris sau oral, în fata autoritatilor competente, din care sa rezulte ca aceasta solicita protectia statului român.

(2)Din momentul manifestarii de vointa, exprimata în conditiile prevazute la alin. (1), solicitantul de azil beneficiaza de drepturile si are obligatiile prevazute la art. 17-19.

(3)În situaţia în care cererea de protecţie internaţională este depusă pe teritoriul României, dar este adresată autorităţilor unui alt stat membru, străinul este considerat solicitant de azil în sensul alin. (1) de la momentul manifestării de voinţă în faţa autorităţilor române competente.

Art. 35: Competenta primirii cererilor de azil

Autorităţile competente să primească o cerere de azil sunt următoarele:

a)structurile Oficiului Român pentru Imigrări;

b)structurile Poliţiei de Frontieră Române;

c)unităţile de poliţie în cadrul cărora sunt constituite şi funcţionează centre de reţinere şi arestare preventivă;

d)structurile Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor din cadrul Ministerului Justiţiei.

Art. 351: Informarea şi consilierea privind accesul la procedura de azil

Dacă există elemente care conduc la ideea că străinii aflaţi în centrele de reţinere şi arestare preventivă sau în penitenciare ori în punctele de trecere a frontierei de stat sau în zona de tranzit intenţionează să solicite protecţie internaţională în România, personalul autorităţilor prevăzute la art. 35 furnizează informaţii cu privire la posibilitatea de a depune o cerere în acest sens.

Art. 36: Momentul depunerii cererii de azil

(1)Cererea de azil se depune de îndata ce:

a)solicitantul s-a prezentat într-un punct de control pentru trecerea frontierei de stat, inclusiv în zona de tranzit;

b)solicitantul a intrat pe teritoriul României;

c)au survenit evenimente în tara de origine a solicitantului, care îl determina sa ceara protectie pentru strainul cu drept de sedere în România.

(2)Cererile de azil depuse în afara teritoriului României nu sunt admise.

(3)Autoritatile competente nu pot refuza primirea cererii de azil pe motiv ca a fost depusa tardiv.

Art. 361: Înregistrarea cererilor de protecţie internaţională

(1)Înregistrarea cererilor de protecţie internaţională depuse la Inspectoratul General pentru Imigrări se realizează în cel mult 3 zile lucrătoare de la data depunerii cererii.

(2)Înregistrarea cererilor de protecţie internaţională depuse la celelalte autorităţi competente potrivit art. 35 se realizează în cel mult 6 zile lucrătoare de la data depunerii cererii.

(3)În cazul unui aflux masiv de cereri de protecţie internaţională depuse la oricare dintre autorităţile competente potrivit art. 35, înregistrarea cererilor poate fi realizată în cel mult 10 zile lucrătoare de la data depunerii cererilor.

Art. 37: Cererea de azil

(1)Cererea de azil este individuala si se înainteaza personal de catre solicitant sau, dupa caz, de curator ori de reprezentantul legal.

(2)Cererea de azil se completează în limba română sau într-o limbă pe care solicitantul o înţelege.

(3)Cererile de azil colective nu sunt acceptate.

Art. 38: Cererea de azil înaintata la structurile teritoriale ale Ministerului Administratiei si Internelor

(1)În cazul în care cererea de azil este depusă la organele teritoriale ale structurilor Ministerului Administraţiei şi Internelor, prevăzute la art. 35, solicitantul este informat cu privire la faptul că trebuie să se prezinte la structura specializată pe probleme de azil a Oficiului Român pentru Imigrări.

(2)Dacă cererea de azil a fost depusă la un organ teritorial al Poliţiei de Frontieră Române dintr-un punct de control pentru trecerea frontierei de stat, solicitantul care a primit accesul la teritoriu printr-o hotărâre a Oficiului Naţional pentru Refugiaţi este informat cu privire la faptul că trebuie să se prezinte la structura specializată pe probleme de azil a Oficiului Român pentru Imigrări.

(3)Solicitantul de azil suportă cheltuielile ocazionate de transportul la Oficiul Naţional pentru Refugiaţi sau, după caz, la o structură teritorială a acestuia. În măsura în care solicitantul nu dispune de suma necesară pentru acoperirea cheltuielilor de transport, această sumă va fi suportată de structura specializată pe probleme de azil a Oficiului Român pentru Imigrări.

(4)În situatia prevazuta la alin. (1) si (2), pentru motive justificate de interesul public, siguranta nationala, ordinea publica, protectia sanatatii si moralitatii publice, protectia drepturilor si libertatilor altor persoane, Oficiul National pentru Refugiati asigura transportarea solicitantului de azil la una dintre formatiunile sale teritoriale.

(5)Cererile de azil depuse într-un punct de control pentru trecerea frontierei, cele depuse la unităţile subordonate Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor din cadrul Ministerului Justiţiei, precum şi cele depuse la centrele de reţinere şi arestare preventivă din cadrul unităţilor de poliţie se înregistrează în registre speciale.

Art. 39: Înaintarea cererii de azil de catre un minor

(1)În cazul strainului minor, interesele acestuia sunt aparate de catre reprezentantul sau legal.

(2)Strainul minor depune cererea de azil prin reprezentantul legal, iar în cazul minorului care a împlinit vârsta de 14 ani, cererea de azil poate fi depusa personal.

(3)În cazul strainului minor neînsotit care si-a manifestat vointa de a obtine azil, în scris sau oral, în fata autoritatilor competente, acesta va fi înregistrat ca solicitant de azil, urmând ca cererea de azil sa fie depusa la momentul numirii reprezentantului legal.

(4)În cazul în care strainul minor neînsotit si-a manifestat vointa de a obtine azil, în scris sau oral, în fata autoritatilor competente, altele decât Oficiul National pentru Refugiati, organul teritorial al structurii specializate a Ministerului Administratiei si Internelor sau Ministerului Justitiei, care a fost sesizat, va informa de îndata Oficiul National pentru Refugiati, care asigura transportul solicitantului la structura competenta sa analizeze cererea de azil.

Art. 40: Numirea reprezentantului legal

(1)După înregistrarea străinului minor neînsoţit ca solicitant de azil, Inspectoratul General pentru Imigrări va sesiza de îndată autoritatea competentă pentru protecţia copilului în a cărei rază teritorială este situat centrul de cazare unde urmează să fie depusă cererea de azil, în scopul declanşării procedurii de numire a unui reprezentant legal. Reprezentarea legală a minorului neînsoţit, odată stabilită, continuă să opereze şi pe perioada cât acesta beneficiază de protecţie internaţională în România.

(2)În cazul solicitantului de azil minor neînsotit, procedura de azil este suspendata pâna la numirea unui reprezentant legal. Pe perioada suspendarii procedurii de azil minorul beneficiaza de drepturile prevazute la art. 17 si 18.

Art. 41: Stabilirea vârstei solicitantului de azil minor

(1)În situatia în care solicitantul de azil declara ca este minor si nu exista dubii serioase cu privire la minoritatea sa, acesta va fi considerat minor.

(2)În situaţia în care minorul neînsoţit nu poate să îşi probeze vârsta şi există dubii serioase cu privire la minoritatea sa, structura specializată pe probleme de azil din cadrul Inspectoratului General pentru Imigrări solicită, înainte de soluţionarea cererii de azil în fază administrativă, efectuarea unei expertize medico- legale de evaluare a vârstei solicitantului, cu consimţământul prealabil, în scris, al minorului şi al reprezentantului său legal.

(3)În cazul în care solicitantul de azil si/sau reprezentantul legal refuza efectuarea expertizei medico-legale de evaluare a vârstei si nu sunt aduse dovezi concludente cu privire la vârsta sa, acesta va fi considerat major.

(4)În situatia prevazuta la alin. (3) se va considera ca persoana în cauza a împlinit vârsta de 18 ani la data depunerii cererii de azil.

(5)Prevederile alin. (3) nu se aplica în cazul în care la baza refuzului efectuarii expertizei medico-legale de stabilire a vârstei stau motive întemeiate, constatate în urma evaluarii de catre un psiholog din cadrul Oficiului National pentru Refugiati.

(6)Interpretarea rezultatului expertizei medico-legale de evaluare a vârstei solicitantului se realizează cu luarea în considerare a principiului interesului superior al minorului.

(7)Refuzul solicitantului minor neînsoţit de a se supune efectuării expertizei medico-legale de evaluare a vârstei nu poate constitui unicul motiv pentru respingerea cererii de azil a acestuia şi nici nu împiedică autorităţile competente să emită o hotărâre cu privire la cererea sa de protecţie internaţională.

Art. 42: Numirea curatorului

(1)În situatia în care exista dubii serioase cu privire la discernamântul solicitantului de azil major, personalul specializat din cadrul Oficiului National pentru Refugiati solicita efectuarea unei expertize medico-legale în acest sens.

(2)În cazul în care prin expertiza medico-legala se constata lipsa de discernamânt a solicitantului de azil, functionarul prevazut la art. 48 alin. (2), responsabil de caz, solicita numirea unui curator, în aceleasi conditii prevazute de lege pentru cetatenii români.

(3)Procedura de solutionare a cererii de azil este suspendata pâna la numirea unui curator. Pe perioada suspendarii procedurii de acordare a unei forme de protectie, solicitantul beneficiaza de drepturile prevazute la art. 17 si 18.

(4)Cererea solicitantului de azil lipsit de discernamânt este depusa de curator, dupa numirea acestuia.

(5)Atunci când efectuarea interviului pentru determinarea statutului de refugiat este posibila, curatorul îl va informa pe solicitantul de azil cu privire la scopul si posibilele consecinte ale interviului personal si va întreprinde demersurile necesare pentru pregatirea solicitantului în vederea sustinerii interviului.

(6)Intervievarea solicitantului de azil lipsit de discernământ se efectuează în prezenţa tutorelui sau, după caz, a curatorului acestuia.

Art. 43: Interviu preliminar

(1)După înregistrarea cererii de protecţie internaţională la Inspectoratul General pentru Imigrări sau la formaţiunile sale teritoriale, solicitantul de azil este ascultat în vederea stabilirii datelor personale ale acestuia, ale membrilor săi de familie, ale rudelor sau ale oricăror altor persoane aflate în relaţii de natură familială cu acesta, a rutei parcurse din ţara de origine până în România, a informaţiilor privind eventuale proceduri de azil anterioare desfăşurate într-un alt stat membru sau într-un stat terţ, precum şi referitor la documentele de identitate sau de călătorie aflate în posesia sa.

(2)Rezultatul interviului preliminar prevăzut la alin. (1) se consemnează, în scris, într-un formular standard.

(3)În situaţia în care din răspunsurile solicitantului rezultă indicii privind necesitatea derulării procedurii de determinare a statului membru responsabil, interviul preliminar se desfăşoară cu respectarea art. 5 din Regulamentul Dublin.

Art. 44: Fotografierea şi amprentarea solicitanţi lor de azil

(1)Odată cu depunerea cererii de azil, Inspectoratul General pentru Imigrări sau celelalte autorităţi competente prevăzute la art. 35 fotografiază şi prelevă amprentele digitale tuturor solicitanţilor de azil care, potrivit declaraţiilor acestora, au împlinit vârsta de 14 ani.

(2)Amprentele digitale prelevate potrivit alin. (1) sunt transmise, comparate, căutate şi stocate pe suport hârtie în cartoteca Inspectoratului General pentru Imigrări şi în format electronic în baza de date naţională AFIŞ (Sistemul automatizat de comparare a amprentelor).

(3)Transmiterea, prelevarea, compararea şi căutarea amprentelor digitale ale solicitanţilor de azil se fac cu respectarea prevederilor referitoare la principiul confidenţialităţii si protecţiei datelor cu caracter personal, urmând ca persoana în cauză să fie informată în scris referitor la acest fapt.

(4)Amprentele digitale prelevate potrivit alin. (1) sunt transmise, comparate, căutate şi stocate în sistemul Eurodac potrivit Regulamentului Eurodac.

Art. 45: Interviul pentru determinarea protecţiei internaţionale

(1)Interviul pentru determinarea protecţiei internaţionale în România constă într-o audiere a solicitantului de azil de către un funcţionar al Inspectoratului General pentru Imigrări, anume desemnat în temeiul art. 48 alin. (2). în scopul unei examinări corespunzătoare, atunci când consideră necesar, funcţionarul poate solicita participarea şi a unor membri de familie ai solicitantului de azil intervievat, cu acordul acestuia din urmă.

(2)La cererea solicitantului şi atunci când se consideră necesar pentru prezentarea tuturor motivelor solicitării de azil, interviul se realizează de către funcţionarul prevăzut la art. 48 alin. (2)1 cu sprijinul unui interpret în limba indicată de solicitant sau într-o limbă pe care o înţelege şi în care poate comunica în mod clar în măsura posibilului, dacă solicitantul solicită acest lucru, atât funcţionarul, cât si interpretul vor fi de acelaşi sex cu persoana intervievată.

(3)Intervievarea solicitanţilor de azil nu este obligatorie în următoarele situaţii:

a)Inspectoratul General pentru Imigrări poate lua o hotărâre de acordare a statutului de refugiat pe baza probelor existente la dosar;

b)Atunci când se constată că solicitantul de azil se află în situaţia prevăzută în art. 42, în acest caz se întreprind eforturi suplimentare pentru a se obţine cât mai multe date necesare soluţionării cauzei.

(4)Solicitantul de azil nu poate refuza efectuarea interviului pentru absenţa avocatului, Reprogramarea interviului ca urmare a absenţei avocatului este posibilă o singură dată şi numai dacă există motive întemeiate care să justifice această absenţă.

(5)În timpul audierii solicitantului se întocmeşte o notă de interviu care cuprinde cel puţin următoarele: datele de identificare a solicitantului, numele funcţionarului prevăzut la art. 48 alin. (2) care efectuează interviul, numele interpretului şi, după caz, al reprezentantului legal, curatorului şi/sau al avocatului care îl asistă pe solicitant limba în care se desfăşoară interviul, motivele care stau la baza solicitării protecţiei internaţionale, precum şi declaraţia solicitantului din care să reiasă că toate datele şi informaţiile prezentate la interviu sunt reale. Atunci când este cazul, nota de interviu va cuprinde şi explicaţiile solicitantului cu privire la omisiunea prezentării unor elemente care trebuie avute în vedere la examinarea cererii de azil şi/sau clarificări referitoare la incoerenţele sau contradicţiile din declaraţiile sale.

(6)La încheierea interviului personal, solicitantului i se oferă posibilitatea să formuleze observaţii şi/sau să ofere clarificări cu privire la orice erori de traducere sau neînţelegeri, care se consemnează în nota de interviu.

(7)Nota de interviu este citită solicitantului şi, dacă este cazul, tradusă acestuia, fiind menţionat acest lucru în cuprinsul notei de interviu, menţiune care va cuprinde şi confirmarea solicitantului că aspectele consemnate reflectă în mod corect declaraţiile sale

(8)După realizarea activităţilor prevăzute la alin. (6), nota de interviu este semnată pe fiecare pagină de toate persoanele prezente la interviu.

(9)După semnarea notei de interviu potrivit prevederilor alin. (8), o copie a acesteia este pusă la dispoziţia solicitantului de protecţie internaţională sau reprezentantului legal, curatorului ori avocatului care l-a asistat la interviu, după caz. Despre aceasta se face menţiune pe originalul notei de interviu.

(10)Dacă solicitantul refuză să semneze nota de interviu, motivele refuzului său vor fi, de asemenea, consemnate. Refuzul solicitantului de a semna nota de interviu nu împiedică Inspectoratul General pentru Imigrări să ia o hotărâre cu privire la cererea de azil.

(11)Acolo unde este necesar, funcţionarul Inspectoratului General pentru Imigrări responsabil de caz poate efectua un nou interviu.

Art. 46: Intervievarea solicitanţilor de protecţie internaţională vulnerabili

Intervievarea solicitanţilor de protecţie internaţională vulnerabili se efectuează de funcţionarii prevăzuţi la art. 48 alin. (2) specializaţi în acest sens, care vor ţine cont de situaţia specială a acestor persoane.

Art. 47: Intervievarea solicitantilor de azil minori

(1)Intervievarea solicitantilor de azil minori se efectueaza în prezenta reprezentantilor legali ai acestora.

(2)Reprezentantul legal îl informeaza pe solicitantul de azil minor cu privire la scopul si posibilele consecinte ale interviului personal si întreprinde demersurile necesare pentru pregatirea minorului în vederea sustinerii interviului.

(3)Intervievarea solicitanţilor de azil minori se efectuează în toate cazurile în care acest lucru este posibil, în funcţie de vârsta şi gradul de maturitate ale acestora.

(31)Dacă vârsta şi gradul de maturitate ale solicitantului de azil minor nu permit intervievarea, funcţionarul prevăzut la art. 48 alin, (2) poate decide efectuarea interviului cu unul dintre părinţii minorului, caz în care prezenţa acestuia nu este necesară.

(4)În efectuarea interviului cu solicitantul de azil minor se tine seama de gradul sau de dezvoltare intelectuala si de maturitatea sa.

Art. 48: Competenta solutionarii cererilor de azil

(1)Intervievarea, analizarea motivelor invocate si decizia asupra cererilor de azil sunt de competenta Oficiului National pentru Refugiati.

(2)Aceste activitati sunt realizate de functionarii Oficiului National pentru Refugiati anume desemnati.

(3)Numirea functionarilor se face prin dispozitie a directorului Oficiului National pentru Refugiati.

Art. 49: Colectarea informatiilor relevante pentru solutionarea cererii de azil

(1) abrogat.

(2)Oficiul National pentru Refugiati poate solicita oricaror institutii publice, agentii sau organizatii care functioneaza pe teritoriul României orice documente necesare pentru analizarea situatiei solicitantului si solutionarea cererii de azil a acestuia, cu respectarea confidentialitatii în conditiile stabilite la art. 10. În aceste cazuri nu este necesar acordul solicitantului.

(3)Ministerul Afacerilor Externe furnizeaza periodic materiale de sinteza referitoare la situatia din tarile de origine ale solicitantilor de azil, precum si raspunsuri la solicitarile punctuale ale Oficiului National pentru Refugiati, necesare în vederea solutionarii cererilor de azil.

(4)Inspectoratul General pentru Imigrări consultă Ministerul Afacerilor Externe în vederea stabilirii ţărilor sigure de origine, ţărilor terţe europene sigure şi ţărilor terţe sigure.

Art. 491: Expertiza medico-legală

(1)Atunci când se consideră relevant pentru soluţionarea cererii de protecţie internaţională şi dacă există consimţământul solicitantului, acesta va fi supus unei expertize medico-legale cu privire la semne ale expunerii în trecut la persecuţie sau la un risc serios.

(2)Refuzul solicitantului de a se supune expertizei medico- legale prevăzute la alin. (1) nu împiedică Inspectoratul General pentru Imigrări să ia o hotărâre cu privire la cererea de azil.

(3)Expertizele medico-legale prevăzute la alin. (1) se realizează prin instituţiile de medicină legală, iar rezultatul acestora se transmite, de îndată, Inspectoratului General pentru Imigrări. Decontarea cheltuielilor se asigură de către Ministerul Afacerilor Interne, prin bugetul alocat Inspectoratului General pentru Imigrări în acest sens.

(4)Atunci când nu se efectuează o expertiză medico-legală în conformitate cu prevederile alin. (1), Inspectoratul General pentru Imigrări informează, în scris, solicitantul că poate efectua, pe cheltuială proprie, o expertiză medico-legală cu privire la semne ale expunerii în trecut la persecuţie sau la un risc serios.

(5)Rezultatele expertizelor medico-legale prevăzute la alin. (1) şi (4) sunt avute în vedere de Inspectoratul General pentru Imigrări în coroborare cu alte elemente ale cererii de protecţie internaţională pentru soluţionarea acesteia.

Art. 50: Solutionarea cererii de azil

(1)Cererea de azil este solutionata pe baza documentelor existente la dosarul solicitantului si a motivelor invocate de solicitant, care sunt analizate în raport cu situatia concreta din tara de origine si cu credibilitatea solicitantului.

(2)În solutionarea cererilor de azil ale solicitantilor de azil minori se tine seama si de gradul lor de dezvoltare intelectuala, precum si de maturitatea acestora.

(3)În solutionarea cererilor de azil ale solicitantilor de azil majori lipsiti de discernamânt, declaratiile acestora sunt apreciate cu luarea în considerare a gradului în care le este afectat discernamântul.

(4)În situaţiile prevăzute la art. 45 alin. (3), cererea de azil se soluţionează pe baza elementelor existente la dosar.

Art. 501: Cererea de azil depusă de beneficiarul protecţiei Internaţionale acordate de alt stat membru

(1)Cererea de azil depusă de un străin care beneficiază de protecţie internaţională acordată de alt stat membru este respinsă ca inadmisibilă, prin hotărâre motivată.

(2)Solicitantului i se oferă posibilitatea de a prezenta, în cadrul unui interviu, situaţia personală, pentru a se stabili dacă în cazul său sunt aplicabile prevederile alin. (1).

(3)Prevederile alin. (1) nu se aplică în cazul în care situaţia de fapt sau dovezile prezentate de solicitant arată existenţa unei temeri bine întemeiate de persecuţie sau de a fi expus la un risc serios în statul membru care i-a acordat protecţie internaţională şi/sau solicitantul nu beneficiază de protecţia efectivă a statului membru în cauză.

(4)În situaţia prevăzută la alin. (3), cererea de azil este analizată în conformitate cu prevederile art. 50.

(5)Împotriva hotărârii prevăzute la alin. (1) solicitantul poate depune plângere, dispoziţiile art. 80 şi 81 aplicându-se în mod corespunzător.

Art. 51: Renuntarea la cererea de azil în etapa administrativa

(1)Renunţarea la cererea de azil este:

a)explicită, atunci când solicitantul de azil renunţă în mod expres la cererea sa;

b)implicită, atunci când solicitantul nu se prezintă la termenul stabilit pentru efectuarea interviului preliminar sau a interviului pentru determinarea unei forme de protecţie internaţională, fără a prezenta motive întemeiate pentru absenţa sa.

(2)Solicitantul care renunţă explicit la cererea de azil este informat cu privire la consecinţele actului de renunţare, într-o limbă pe care o înţelege sau pe care se presupune în mod rezonabil că o înţelege.

(3)În situaţia renunţării implicite, funcţionarul Inspectoratului General pentru Imigrări întocmeşte un proces-verbal prin care se constată neprezentarea la interviu.

(4)În cazul renunţării la cererea de azil, funcţionarul prevăzut la art. 48 alin. (2) emite o decizie de închidere a dosarului, care se comunică solicitantului în condiţiile prezentei legi şi care nu este supusă căilor de atac,

(5)În cazul renunţării implicite, decizia de închidere a dosarului se emite după expirarea unui termen de 30 de zile de la data întocmirii procesului-verbal prevăzut la alin. (3).

Art. 52: Termenul de solutionare a cererii de azil

(1)Funcţionarul prevăzut la art. 48 alin. (2) efectuează interviul, analizează motivele invocate de solicitant şi se pronunţă asupra cererii solicitantului, în termen de 30 de zile de la preluarea cazului.

(2)Dacă soluţionarea cererii de azil necesită o documentare suplimentară, precum şi în alte cazuri temeinic justificate, care fac imposibilă realizarea activităţilor necesare soluţionării cererii de azil sau conduc la nerespectarea garanţiilor recunoscute de prezenta lege din cauze neimputabile solicitantului, termenul prevăzut la alin. (1) se prelungeşte succesiv cu noi perioade de cel mult 30 de zile, fără a depăşi 6 luni de la depunerea cererii de azil.

(3)În situaţia în care termenul prevăzut la alin. (2) este depăşit, solicitantul este informat despre întârziere şi primeşte, la cerere, informaţii privind motivele întârzierii, precum şi cu privire la termenul în care se preconizează adoptarea unei decizii cu privire la cererea sa.

(4)Termenul prevăzut la alin. (1) se suspendă pe perioada procedurii de determinare a statului membru responsabil cu analizarea unei cereri de azil, a procedurii primei ţări de azil, a procedurii ţării terţe sigure sau, după caz, a procedurii ţării terţe europene sigure. După încetarea cauzei de suspendare termenul de soluţionare nu poate fi mai mic de 20 de zile.

(5)Termenul prevăzut la alin. (2) poate fi prelungit succesiv cu noi perioade care cumulate nu depăşesc 9 luni, în următoarele situaţii:

a)procedura de azil implică elemente complexe în fapt şi/sau în drept; sau

b)un număr mare de străini solicită simultan protecţie internaţională, ceea ce în practică face foarte dificilă soluţionarea cererilor acestora în etapa administrativă în termenul de 6 luni.

(6)În mod excepţional, în situaţii temeinic justificate, termenele prevăzute la alin. (2) şi (5) pot fi prelungite cu cel mult 3 luni.

Art. 53: Hotarârea de solutionare a cererii de azil

(1)Functionarul prevazut la art. 48 alin. (2) emite o hotarâre prin care:

a)recunoaste statutul de refugiat; sau

b)acorda protectia subsidiara; sau

c)respinge cererea de azil.

(2)Hotarârea de acordare a protectiei subsidiare cuprinde si motivele neacordarii statutului de refugiat.

(3)Hotărârea de respingere a cererii de azil cuprinde motivele corespunzătoare pentru fiecare formă de protecţie prevăzută la art. 23 şi 24, art. 26 sau 27, precum şi menţiunea cu privire la obligaţia de a părăsi teritoriul României potrivit dispoziţiilor art. 19 lit. j).

Art. 54: Comunicarea hotarârii de solutionare a cererii de azil

(1)Admiterea sau respingerea cererii de azil se face prin hotărâre, care se comunică de îndată, în scris, solicitantului, prin comunicare directă de către reprezentanţii Inspectoratului General pentru Imigrări sau prin trimitere poştală, cu confirmare de primire, la ultima reşedinţă declarată a acestuia. Hotărârea comunicată este însoţită de o informare în scris, în limba română şi într-o limbă pe care solicitantul o înţelege sau se presupune în mod rezonabil că o înţelege, cu privire la soluţia de admitere sau de respingere a cererii de azil şi condiţiile în care hotărârea poate fi contestată, după caz.

(11)Hotărârea privind admiterea sau respingerea cererii de azil poate fi comunicată, după caz, avocatului sau reprezentantului organizaţiei neguvernamentale care îl reprezintă în mod legal pe solicitant, în măsura în care solicitantul a precizat în mod expres acest lucru. Comunicarea se realizează direct de către reprezentanţii Inspectoratului General pentru Imigrări sau prin trimitere poştală, cu confirmare de primire, la adresa indicată de avocat sau de reprezentantul organizaţiei neguvernamentale.

(2)În cazul în care comunicarea hotărârii nu este posibilă în condiţiile prevăzute la alin. (1) sau (11), aceasta se face prin afişarea, la sediul structurii inspectoratului General pentru Imigrări emitente, a unei note de informare ce va cuprinde: numărul documentului temporar de identitate al solicitantului, numărul şi data hotărârii, soluţia cu privire la cererea de azil, termenul de depunere a plângerii şi instanţa competentă cu soluţionarea acesteia, în cazul hotărârilor de respingere a cererii de azil, precum şi data afişării.

(3)În cazul prevăzut la alin. (2), nota de informare este afişată pe toată durata termenului de depunere a plângerii, iar hotărârea se consideră a fi comunicată de la data afişării notei de informare.

(4)Motivele de acordare a unei forme de protecţie nu se comunică.

Art. 55: Termenul de depunere a plângerii

(1)Împotriva hotărârii prevăzute la art. 53 alin. (1) lit. b) şi c) se poate face plângere, în termen de 10 zile de la comunicare.

(2)În cazul în care plângerea a fost depusa în termenul prevazut la alin. (1), solicitantul are dreptul de a ramâne pe teritoriul României pe perioada solutionarii plângerii.

Art. 56: Depunerea plângerii

(1)Plângerea motivată se depune la structura specializată pe probleme de azil a Oficiului Român pentru Imigrări care a emis hotărârea sau la instanţa competentă şi va fi însoţită de copia de pe hotărârea de respingere a cererii de azil, precum şi de înscrisurile sau orice alte elemente pe care se sprijină plângerea.

(11)Plângerea motivată depusă la structura specializată pe probleme de azil a Oficiului Român pentru Imigrări se înaintează de îndată instanţei competente, însoţită de înscrisurile sau orice alte elemente care au stat la baza emiterii hotărârii.

(12)În cazul în care plângerea a fost depusă de solicitant direct la instanţa de judecată, se citează de îndată Oficiul Român pentru Imigrări la adresa structurii specializate pe probleme de azil care a emis hotărârea de respingere a cererii de azil.

(2)În cazul minorului, plângerea se depune de catre reprezentantul sau legal. Minorul care a împlinit vârsta de 16 ani poate depune plângerea în nume propriu.

(3)În cazul strainului lipsit de discernamânt, plângerea se depune de curator.

Art. 57: Continutul plângerii

(1)Plângerea trebuie sa cuprinda:

a)numele si resedinta petentului, denumirea si sediul structurii competente care a solutionat cererea de azil în procedura administrativa;

b)obiectul cererii;

c)prezentarea motivelor de fapt si de drept pe care se întemeiaza plângerea;

d)indicarea dovezilor pe care se sprijina plângerea;

e)semnatura.

(2)Când dovada se face prin înscrisuri, se va alatura la plângere o copie pentru pârât si o copie pentru instanta. Copiile vor fi certificate de petent ca sunt conforme cu originalul.

Art. 58: Confidentialitatea în procedura în instanta

(1)În etapa judecatoreasca de solutionare a cererilor de azil, dezbaterile au loc în sedinta secreta.

(2)În etapa judecatoreasca, procedura de azil se desfasoara cu respectarea principiului confidentialitatii.

Art. 59: Exercitiul drepturilor procedurale

Exercitarea drepturilor procedurale se face numai personal sau prin asistenta unui aparator.

Art. 60: Partile

În întelesul prezentei legi, partile sunt:

a)Oficiul National pentru Refugiati;

b)solicitantul de azil a carui cerere de azil a fost respinsa total sau în parte.

Art. 61: Întâmpinarea

Întâmpinarea va cuprinde:

1.exceptiile de procedura pe care intimatul le ridica la plângerea formulata de petent;

2.raspunsul la toate capetele de fapt si de drept ale plângerii;

3.dovezile cu care se apara împotriva fiecarui capat al plângerii. Când va cere dovada cu martori, intimatul va arata numele si domiciliul sau, dupa caz, resedinta acestora;

4.semnatura.

Art. 611: Neaplicarea unor dispoziţii din Codul de procedură civilă

Dispoziţiile art. 200 din Codul de procedură civilă privind verificarea cererii şi regularizarea acesteia nu se aplică în procedurile prevăzute de prezenta lege.

Art. 62: Înfatisari si dezbateri

(1)Cauzele având ca obiect cereri de azil se judeca cu precadere fata de celelalte cauze civile, într-un termen de 30 de zile.

(2)Instanta va putea acorda un singur termen pentru lipsa de aparare, temeinic motivata.

Art. 63: Audierea

Instanta poate dispune audierea solicitantului de azil atunci când apreciaza ca aceasta este utila solutionarii cauzei.

Art. 64: Solutionarea plângerii

(1)Plângerea se soluţionează de către judecătoria în a cărei rază teritorială se află structura specializată pe probleme de azil a Oficiului Român pentru Imigrări care a emis hotărârea.

(2)Instanta solutioneaza plângerea în termen de 30 de zile de la primirea acesteia.

(3)Instanta va motiva hotarârea luata în termen de 5 zile de la pronuntare.

Art. 65: Cheltuielile de judecata

Plângerea, precum si celelalte acte de procedura privind solutionarea acesteia sunt scutite de taxa de timbru si nu vor putea fi solicitate cheltuieli de judecata.

Art. 66: Termenul de depunere a recursului

(1)Împotriva hotarârii instantei contestatarul sau Oficiul National pentru Refugiati poate declara recurs în termen de 5 zile de la pronuntare.

(2)În cazul minorului, recursul se declara de catre reprezentantul sau legal. Minorul care a împlinit vârsta de 16 ani poate declara recurs în nume propriu.

(3)În cazul strainului lipsit de discernamânt, recursul se declara de curator.

(4)În cazul în care recursul a fost declarat în termenul prevazut la alin. (1), solicitantul are dreptul de a ramâne pe teritoriul României pe perioada solutionarii recursului.

(5)Termenul de motivare a recursului este de 10 zile de la data comunicarii sentintei.

Art. 67: Solutionarea recursului

Recursul se judeca în termen de 30 de zile de la înregistrarea sa de catre tribunalul – sectia de contencios administrativ – în a carui circumscriptie se afla judecatoria a carei hotarâre este atacata.

Art. 68: Renuntarea la judecata

(1)Petentul poate sa renunte oricând la judecata fie verbal în sedinta, fie prin cerere scrisa.

(2)Renuntarea se constata de instanta printr-o hotarâre cu drept de recurs în termen de 5 zile de la pronuntarea ei.

Art. 69: Exercitarea cailor de atac în afara termenului legal

(1)În cazul depunerii plângerii, respectiv a recursului în afara termenului legal, solicitantul poate cere suspendarea executării deciziei de returnare. Cererea de suspendare se soluţionează în termen de 7 zile de la înregistrarea acesteia de către instanţa de judecată competentă, care se va pronunţa în camera de consiliu, fără citarea părţilor, printr-o încheiere irevocabilă.

(2)Până la momentul soluţionării cererii de suspendare a executării deciziei de returnare, străinul nu poate fi îndepărtat de pe teritoriul statului român.

(3)În cazul în care instanţa admite cererea de suspendare a executării deciziei de returnare, efectul suspensiv se acordă până în momentul pronunţării asupra cererii de repunere în termen.

(4)Strainul va beneficia de toate drepturile prevazute la art. 17 si 18 din momentul admiterii cererii de repunere în termen.

Art. 691 Aspecte privind aplicarea procedurii ordinare

Dispoziţiile art. 56-69 se aplică în mod corespunzător şi celorlalte proceduri prevăzute de prezenta lege, în măsura în care acestea din urmă nu conţin prevederi speciale sau dispoziţii contrare.

Art. 70: Decizia de returnare

(1)După finalizarea procedurii de azil în cazul străinului care nu a obţinut protecţie internaţională, Inspectoratul General pentru Imigrări emite decizia de returnare, care conţine obligaţia străinului de a părăsi teritoriul României de îndată sau până la expirarea termenului de 15 zile prevăzut la art. 19 lit. j).

(2)În cazul în care, din motive obiective, străinul nu poate părăsi teritoriul României în termenul prevăzut la art. 19 lit. j), Inspectoratul General pentru Imigrări acordă acestuia permisiunea de a rămâne pe teritoriul României, în condiţiile prevăzute de reglementările legale privind regimul străinilor în România.

SECTIUNEA 2:Reunificarea familiei

Art. 71: Reunificarea familiei

(1)Beneficiarul protecţiei internaţionale în România poate depune cerere de azil pentru membrii familiei sale prevăzuţi la art. 2 lit. j), dacă aceştia nu se află pe teritoriul României.

(2)Aceste cereri se depun la structrura specializată pe probleme de azil a Oficiului Român pentru Imigrări.

(3)În cazul în care funcţionarul prevăzut la art. 48 alin. (2) apreciază că a fost făcută dovada legăturii de rudenie de către beneficiarul formei de protecţie sau, după caz, a încheierii căsătoriei anterior intrării pe teritoriul României, va solicita misiunilor diplomatice sau oficiilor consulare ale României acordarea vizei de scurtă şedere pentru membrii de familie prevăzuţi la alin. (1), care deţin documente de călătorie valabile.

(31)Pentru membrii de familie prevăzuţi la alin. (1) care nu deţin documente de călătorie valabile, sunt în imposibilitatea de a le obţine şi se află în afara ţării de origine, la solicitarea funcţionarului prevăzut la art. 48 alin. (2), misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României eliberează titluri de călătorie dintre cele prevăzute la art. 20 alin. (9) şi acordă viză de scurtă şedere în vederea intrării în ţară. Valabilitatea titlului de călătorie este de cel mult 30 de zile şi încetează de drept la data intrării titularului pe teritoriul României.

(4)Dupa intrarea pe teritoriul României a membrilor de familie, în cazul în care exista acordul acestora cu privire la cererea de azil, solutionarea cererii va fi facuta potrivit prevederilor prezentei legi.

Art. 72: Reunificarea familiei în cazul minorilor neînsotiti

(1)Reunificarea familiala în cazul minorilor neînsotiti care beneficiaza de o forma de protectie se face în functie de interesul superior al copilului.

(2)Oficiul National pentru Refugiati va declansa procedura de reunificare a familiei din oficiu. Atunci când procedura de reunificare a familiei este declansata din oficiu, se cere acordul reprezentantului legal sau, dupa caz, si al minorului neînsotit. În toate cazurile se va tine cont de opinia minorului neînsotit si i se va acorda importanta cuvenita.

(3)În cazul în care a fost depistata familia minorului neînsotit, functionarul prevazut la art. 48 alin. (2) analizeaza posibilitatea si conditiile de realizare a reunificarii si emite o hotarâre motivata în acest sens.

(4)Hotarârea prevazuta la alin. (3) este supusa cailor de atac în conditiile art. 58-69.

Art. 73: Depistarea familiei în cazul minorului neînsoţit solicitant sau beneficiar al protecţiei Internaţionale

(1)Inspectoratul General pentru Imigrări ia măsuri cât mai curând posibil pentru depistarea familiei minorului neînsoţit, protejând, în acelaşi timp, interesul superior al acestuia.

(2)Opinia minorului neînsoţit cu privire la depistarea familiei sale este luată în considerare şi i se acordă importanţa cuvenită, în raport cu vârsta şi cu gradul de maturitate al acestuia.

(3)Datele şi informaţiile colectate în scopul prevăzut la alin. (1) sunt prelucrate cu respectarea principiului confidenţialităţii, mai ales atunci când viaţa sau integritatea fizică a unui minor ori a apropiaţilor acestuia care au rămas în ţara de origine ar fi pusă în pericol.

Art. 74: abrogat.

SECTIUNEA 3:Procedura accelerata

Art. 75: Cererile de azil care fac obiectul procedurii accelerate

(1)Fac obiectul procedurii accelerate:

a)cererile de azil evident nefondate;

b)cererile de azil ale persoanelor care, prin activitatea ori prin apartenenta lor la o anumita grupare, prezinta un pericol pentru siguranta nationala ori pentru ordinea publica în România;

c)cererile de azil ale persoanelor care provin dintr-o tara sigura de origine.

(2)Cererile de azil ale solicitanţilor care au nevoie de garanţii procedurale sau de primire speciale pot fi soluţionate în procedură accelerată numai Tn situaţia de la alin. (1) lit. b).

Art. 76: Cererile de azil evident nefondate

(1)Cererea de azil este considerata evident nefondata daca se constata:

a)lipsa de fundament a invocării unei temeri de persecuţie sau a expunerii la un risc serios în ţara de origine, în condiţiile art. 23 sau ale art. 26;

b)inducerea în eroare, în mod deliberat, a organelor cu competente în materie de refugiati ori recurgerea, în mod abuziv, cu rea-credinta, la procedura de azil.

(2)Lipsa de fundament al invocarii unei temeri de persecutie sau a expunerii la un risc serios în tara de origine exista în urmatoarele cazuri:

a)solicitantul nu invocă nicio temere de persecuţie în sensul art. 23 sau o expunere la un risc serios în sensul art. 26;

b)solicitantul nu ofera date sau informatii în sensul ca ar fi expus unei temeri de persecutie sau unui risc serios ori relatarile sale nu contin detalii circumstantiale sau personale;

c)cererea de azil este evident lipsita de credibilitate, în sensul ca relatarea solicitantului este incoerenta, contradictorie sau flagrant neadevarata fata de situatia din tara sa de origine;

d)[textul din Art. 76, alin. (2), litera D. din capitolul V, sectiunea 3 a fost abrogat la 27-ian-2014 de Art. I, punctul 28. din Ordonanta 1/2014]

(3)Inducerea în eroare, în mod deliberat, a organelor cu competente în materie de refugiati ori recurgerea abuziva la procedura de azil exista în toate cazurile în care solicitantul, fara a oferi o explicatie plauzibila, se afla în una dintre urmatoarele situatii:

a)a depus cererea de azil sub o identitate falsa sau a prezentat documente false ori falsificate, sustinând ca sunt autentice;

b)dupa depunerea cererii de azil, în mod deliberat a prezentat elemente false în legatura cu aceasta;

c)cu rea-credinta a distrus, a deteriorat, a aruncat sau a înstrainat documentul pentru trecerea frontierei sau un document relevant pentru cererea sa, fie pentru a-si stabili o identitate falsa în scopul solicitarii si acordarii statutului de refugiat, fie pentru a îngreuna solutionarea cererii sale;

d)în mod deliberat a ascuns faptul ca a mai depus anterior o cerere de azil în una sau în mai multe tari, în special atunci când s-a folosit de o identitate falsa;

e)a depus o cerere de azil cu scopul evident de a împiedica punerea iminentă în executare a unei măsuri dispuse de autorităţile competente, de scoatere din ţară, de extrădare sau de expulzare, deşi anterior dispunerii unei astfel de măsuri a avut posibilitatea să depună o asemenea cerere;

f)solicitantul a intrat pe teritoriul României în mod ilegal sau şi-a prelungit ilegal şederea şi, fără un motiv întemeiat, fie nu S-a prezentat la autorităţi, fie nu şi-a depus cererea de protecţie internaţională cât mai curând posibil, având în vedere circumstanţele intrării sale pe teritoriu;

g) abrogat.

(4)Motivele enumerate la alin. (1), precum şi cererile de azil prevăzute la art. 75 alin. (1) lit. b) şi c) nu pot să prevaleze temerii bine întemeiate de persecuţie conform art. 23 sau expunerii la un risc serios în sensul art. 26.

Art. 77: Tari sigure de origine

(1)Sunt considerate ţări sigure de origine statele membre ale Uniunii Europene, precum şi alte state stabilite prin ordin al ministrului afacerilor interne, pe bază de listă, la propunerea Inspectoratului General pentru Imigrări, luând în considerare o serie de criterii, între care:

a)situaţia respectării drepturilor şi a libertăţilor fundamentale ale omului, astfel cum acestea sunt prevăzute şi garantate de Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, ratificată de România prin Legea nr. 30/1994 privind ratificarea Convenţiei pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale şi a protocoalelor adiţionale la această convenţie, cu modificările ulterioare, denumită în continuare Convenţia europeană, şi/sau Pactul internaţional cu privire la drepturile civile şi politice, ratificat de România prin Decretul nr. 212/1974, şi/sau Convenţia împotriva torturii şi a altor pedepse ori tratamente cu cruzime, inumane sau degradante, adoptată la New York la 10 decembrie 1984, la care România a aderat prin Legea nr. 19/1990, în special drepturile de la care nu este permisă nicio derogare, în conformitate cu art. 15 alin. (2) din Convenţia europeană;

b)funcţionarea principiilor democratice, a pluralismului politic şi a alegerilor libere, precum şi existenţa unor instituţii democratice funcţionale care să asigure garantarea şi respectarea drepturilor fundamentale ale omului;

c)existenţa unor mecanisme eficiente de sesizare a încălcării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului;

d)respectarea principiului nereturnării, în conformitate cu prevederile Convenţiei de la Geneva;

e)existenţa unor factori de stabilitate.

(2)În procesul de determinare a ţării sigure de origine, Inspectoratul General pentru Imigrări ia în considerare informaţii furnizate de alte state membre, de BESA, de înaltul Comisariat al Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi (UNHCR), de Consiliul Europei sau de alte organizaţii internaţionale relevante.

(3)Inspectoratul General pentru Imigrări reexaminează periodic situaţia din ţările terţe desemnate ca ţări de origine sigure, iar pe baza informaţiilor rezultate, actualizează lista menţionată la alin. (1).

(4)Cererea de azil a străinului care provine dintr-o ţară de origine sigură este respinsă ca evident nefondată, cu excepţia cazului în care situaţia de fapt sau dovezile prezentate de solicitant arată existenţa unei temeri bine întemeiate de persecuţie în sensul art. 23 sau expunerii la un risc serios în sensul art. 26. în acest caz solicitantul primeşte accesul la procedura ordinară.

Art. 78: Momentul declansarii procedurii accelerate

Procedura accelerata poate fi declansata în cursul procedurii ordinare la data la care functionarul anume desemnat constata existenta uneia dintre situatiile prevazute la art. 75.

Art. 79: Solutionarea cererilor de azil care fac obiectul procedurii accelerate

Functionarul prevazut la art. 48 alin. (2), dupa efectuarea interviului si analizarea motivelor invocate în sustinerea cererii de azil, se pronunta în termen de 3 zile de la declansarea procedurii accelerate.

Art. 80: Cai de atac

(1)În cazul în care a fost pronunţată o hotărâre de respingere a cererii ca evident nefondată, termenul de depunere a plângerii este de 7 zile de la comunicare. în cazul în care plângerea este depusă în termenul legal, solicitantul are dreptul de a rămâne pe teritoriul României pe perioada soluţionării plângerii.

(2)Soluţionarea plângerii este de competenţa judecătoriei în a cărei rază teritorială se află structura specializată pe probleme de azil a Oficiului Român pentru Imigrări care a emis hotărârea. Dispoziţiile art. 56 se aplică în mod corespunzător.

Art. 81: Hotarârea instantei de judecata

(1)Instanta de judecata solutioneaza plângerea în termen de 10 zile si pronunta o hotarâre motivata, prin care:

a)admite plângerea si retine cauza spre solutionare în procedura ordinara;

b)mentine hotarârea Oficiului National pentru Refugiati.

(2)Hotarârea instantei prevazuta la alin. (1) lit. b) este irevocabila.

(3)În cazul în care cererea de azil a fost respinsa printr-o hotarâre irevocabila, se aplica dispozitiile art. 70.

SECTIUNEA 4:Procedura la frontiera

Art. 82: Depunerea unei cereri de azil în punctele de control pentru trecerea frontierei de stat

Cererea de azil depusa la organele teritoriale ale Politiei de Frontiera Române dintr-un punct de control pentru trecerea frontierei de stat este înaintata de îndata structurii competente a Oficiului National pentru Refugiati, care o analizeaza si pronunta o hotarâre în termen de 3 zile de la primire.

Art. 83: Soluţionarea cererilor de protecţie internaţională depuse în punctele de control pentru trecerea frontierei de stat

(1)Funcţionarul prevăzut la art. 48 alin. (2), după efectuarea interviului şi analizarea motivelor invocate pentru acordarea protecţiei internaţionale, în raport cu datele privind situaţia din ţara de origine, hotărăşte:

a)acordarea unei forme de protecţie şi a accesului la teritoriu; sau

b)acordarea accesului la teritoriu şi la procedura ordinară de azil, dacă cererea de azil nu poate fi respinsă pentru unul dintre motivele prevăzute la art. 76 alin. (1) ori dacă se constată existenţa unor mijloace de probă sau dovezi circumstanţiale care indică faptul că responsabilitatea de a analiza cererea de protecţie internaţională aparţine unui alt stat membru sau dacă sunt indicii privind aplicabilitatea procedurii primei ţări de azil, a procedurii ţării terţe sigure sau a procedurii ţării terţe europene sigure, după caz; sau

c)respingerea cererii de azil ca evident nefondată şi neacordarea accesului la teritoriu.

(2)Fac obiectul procedurii la frontieră şi cererile de azil depuse, în condiţiile art. 82, de străinii care au parcurs anterior o procedură de azil în România.

(3)În situaţia prevăzută la alin. (2) funcţionarul prevăzut la art. 48 alin. (2), în baza cererii motivate, a documentaţiei prezentate de străin şi în raport cu elementele existente la dosarul personal al acestuia, precum şi după analizarea condiţiilor prevăzute la art. 88 alin. (2), emite o hotărâre prin care:

a)acordă accesul la teritoriu şi la o nouă procedură de azil; sau

b)respinge cererea ca inadmisibilă şi nu acordă accesul la teritoriu.

(4)În situaţia prevăzută la alin. (1), dacă pe baza elementelor existente la dosar este posibilă emiterea unei hotărâri de acordare a accesului la procedura ordinară, solicitantul de azil nu mai este supus interviului prevăzut la art. 45.

Art. 84: Solicitanţii de azil care necesită garanţii procedurale speciale

(1)Cererile de azil ale solicitanţilor care au nevoie de garanţii procedurale speciale nu fac obiectul procedura la frontiera, cu excepţia cazurilor în care, din motive întemeiate, solicitantul poate fi considerat un pericol pentru ordinea publică sau securitatea naţională.

(2)Solicitanţii de azil prevăzuţi la alin. (1) primesc accesul la teritoriu şi la procedura ordinară.

Art. 85: Cai de atac

(1)Împotriva hotărârii de respingere a cererii de azil prevăzute la art. 83 alin. (1) lit. c) şi alin. (3) lit. b) străinul poate depune plângere în termen de 7 zile de la comunicare.

(2)Soluţionarea plângerii este de competenţa judecătoriei în a cărei rază teritorială se află structura specializată pe probleme de azil a Oficiului Român pentru Imigrări care a emis hotărârea. Dispoziţiile art. 56 se aplică în mod corespunzător.

Art. 86: Hotarârea instantei de judecata

(1)Instanta de judecata solutioneaza plângerea în termen de 5 zile si pronunta o hotarâre motivata, prin care:

a)admite plângerea, acorda accesul la teritoriu si retine cauza pentru solutionare în procedura ordinara; sau

b)mentine hotarârea Oficiului National pentru Refugiati.

(2)Hotarârea instantei prevazuta la alin. (1) lit. b) este irevocabila.

(3)În cazul în care cererea de azil a fost respinsa printr-o hotarâre irevocabila, Inspectoratul General al Politiei de Frontiera Române va lua masuri în vederea returnarii strainului.

Art. 87: Cazarea solicitantilor de azil în punctele de control pentru trecerea frontierei de stat

(1)Strainul care solicita o forma de protectie în România ramâne în zona de tranzit din punctul de control pentru trecerea frontierei de stat pâna la primirea hotarârii de aprobare a intrarii în România sau, dupa caz, pâna la ramânerea irevocabila a hotarârii de respingere a cererii de azil, dar nu mai mult de 20 de zile de la intrarea în zona de tranzit.

(2)Solicitantul de azil poate fi cazat în centre speciale de primire si cazare aflate în apropierea punctelor de control pentru trecerea frontierei de stat, stabilite prin ordin al ministrului administratiei si internelor si având regimul juridic al zonei de tranzit.

(3)Solicitantul de azil cazat în centrele prevazute la alin. (2) beneficiaza gratuit de masa în natura, în conditiile stabilite prin hotarâre a Guvernului.

(4)Persoanelor prevazute la alin. (3) nu li se aplica dispozitiile art. 17 alin. (1) lit. j) referitoare la sumele cuvenite pentru masa.

(5)Dupa expirarea termenului prevazut la alin. (1), daca cererea de azil nu este solutionata printr-o hotarâre irevocabila, strainului i se permite intrarea în tara.

(6)Pe perioada în care se afla în punctul de control pentru trecerea frontierei de stat, solicitantul de azil are dreptul la asistenta juridico-sociala si la ajutoare umanitare din partea organizatiilor neguvernamentale cu atributii în materie de refugiati, precum si din partea reprezentantei din România a Înaltului Comisariat al Natiunilor Unite pentru Refugiati (UNHCR) si, de asemenea, are drepturile si obligatiile prevazute la art. 17-19, cu exceptia celor care intra în contradictie cu prevederile acestei proceduri.

(7)Solicitantului de protecţie internaţională i se comunică de îndată, în scris, într-o limbă pe care o înţelege sau se presupune în mod rezonabil că o înţelege, informaţii privind procedura la frontieră, acordarea sau neacordarea accesului la teritoriu, drepturile şi obligaţiile pe care le are pe durata procedurii, modul de contestare a hotărârii emise de funcţionarul prevăzut la art. 48 alin. (2), precum şi cu privire la posibilitatea de a solicita ajutor public judiciar în condiţiile legii.

SECTIUNEA 5:Procedura de solutionare a cererii de acordare a accesului la o noua procedura de azil

Art. 88: Conditiile de depunere a cererii de acordare a accesului la o noua procedura de azil

(1)Cererea de acordare a accesului la o noua procedura de azil poate fi depusa numai daca sunt îndeplinite, cumulativ, urmatoarele conditii:

a)sa fie depusa personal, persoana sa se afle pe teritoriul României; si

b)să fi fost finalizată procedura anterioară de soluţionare a cererii de azil sau, după caz, a cererii de acordare a accesului la o nouă procedură de azil, fără ca străinul să fi obţinut o formă de protecţie, ori să fi fost finalizată procedura de anulare sau de încetare în urma căreia forma de protecţie a fost anulată ori a încetat.

(2)Accesul la o noua procedura de azil se acorda daca sunt îndeplinite, alternativ, urmatoarele conditii:

a)solicitantul invocă elemente noi care nu au putut fi prezentate din motive neimputabile acestuia şi care au apărut pe parcursul sau după finalizarea procedurii anterioare, în sensul alin. (1) lit. b). Solicitantul este obligat să facă dovada existenţei elementelor noi invocate şi a imposibilităţii prezentării lor până la data depunerii cererii de acordare a accesului la o nouă procedură de azil. Elementele noi invocate nu pot fi rezultatul unor acţiuni provocate de solicitant în scopul obţinerii unei forme de protecţie internaţională din partea statului român;

b)de la data finalizarii procedurii de azil anterioare, în sensul alin. (1) lit. b), au survenit transformari de ordin politic, social, militar sau legislativ în tara de origine, de natura a avea consecinte grave pentru solicitant.

(3)Depunerea personala a cererii nu va fi obligatorie în cazul strainilor care sunt luati în custodie publica de Autoritatea pentru Straini si de structurile sale teritoriale, se afla în arest preventiv sau în cursul executarii unei pedepse privative de libertate.

(4)Cererile de acordare a accesului la o nouă procedură de azil, aparţinând străinilor aflaţi în situaţiile prevăzute la alin. (3), vor fi transmise de îndată structurii specializate pe probleme de azil a Oficiului Român pentru Imigrări de către organele în custodia sau, după caz, în arestul ori în detenţia cărora aceştia se află.

Art. 881: Drepturile şi obligaţiile străinului pe parcursul procedurii de soluţionare a cererii de acordare a accesului la o nouă procedură de azil

(1)Pe parcursul procedurii de soluţionare a cererii de acordare a accesului la o nouă procedură de azil străinul are următoarele drepturi:

a)de a fi informat, în mod gratuit, în scris, într-o limbă pe care o înţelege sau pe care se presupune în mod rezonabil că o înţelege, în momentul depunerii cererii, cu privire la procedura de urmat şi termenele din cadrul acestei proceduri, drepturile şi obligaţiile pe care le are pe parcursul procedurii, precum şi despre posibilele consecinţe ale nerespectării acestor obligaţii şi ale lipsei de cooperare cu autorităţile;

b)de a primi, la cerere, personal sau, în temeiul unei autorizări în acest sens, prin avocat sau prin reprezentantul organizaţiei neguvernamentale care îl reprezintă în mod legal, copii ale documentelor din dosarul personal pe baza cărora este sau urmează să fie luată o hotărâre cu privire la cererea sa;

c)de a i se asigura, în mod gratuit, un interpret în orice fază a procedurii;

d)de a contacta şi a fi asistat de un funcţionar al înaltului Comisariat al Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi (UNHCR) în orice fază a procedurii;

e)de a fi consiliat şi asistat de un reprezentant al organizaţiilor neguvernamentale, române sau străine, în orice fază a procedurii,

(2)Pe parcursul procedurii de soluţionare a cererii de acordare a accesului la o nouă procedură de azil străinul are următoarele obligaţii:

a)de a prezenta autorităţilor competente, în scris, cererea motivată;

b)dea prezenta autorităţilor competente informaţii complete şi reale cu privire la persoana şi la cererea sa;

c)dea depune toate documentele pe care le are la dispoziţie şi care au relevanţă cu privire la situaţia sa personală;

d)de a preda documentul pentru trecerea frontierei de stat, în cazul în care este în posesia unui asemenea document;

e)de a urmări stadiul procedurii şi de a informa Inspectoratul General pentru Imigrări cu privire la orice schimbare de reşedinţă;

f)dea răspunde la solicitările Inspectoratului Generai pentru Imigrări;

g)de a respecta legile statului român, precum şi măsurile dispuse de Inspectoratul General pentru Imigrări.

(3)Fondurile băneşti necesare pentru asigurarea drepturilor prevăzute la alin. (1) lit. c) se suportă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Afacerilor Interne.

Art. 89: Acordarea permisiunii de a ramâne pe teritoriul României

(1)În cazul îndeplinirii conditiilor prevazute la art. 88 alin. (1), strainul are permisiunea de a ramâne pe teritoriul României pentru o perioada de 5 zile de la data înregistrarii cererii de acordare a accesului la o noua procedura de azil.

(2)Dispoziţiile alin. (1) nu se aplică atunci când:

a)din documentele de la dosar rezultă că depunerea cererii este făcută în mod abuziv pentru a împiedica scoaterea străinului de pe teritoriul României;

b)străinul depune o cerere de acces la o nouă procedură de azil, după ce anterior o cerere de acest tip a fost respinsă ca inadmisibilă sau, dacă în urma acordării accesului la o nouă procedură de azil, cererea sa a fost respinsă ca evident nefondată.

(21)Prevederile alin. (2) se aplică numai în situaţia în care se consideră că prin punerea în executare a deciziei de returnare nu se aduce atingere principiului nereturnării.

(3)În cazurile prevăzute la alin. (2) se va emite de îndată o hotărâre prin care se justifică neacordarea permisiunii de a rămâne pe teritoriul României. Această hotărâre se comunică direct străinului care a fost informat cu privire la data la care trebuie să se prezinte la sediul structurii specializate pe probleme de azil a Inspectoratului General pentru Imigrări. în cazul în care străinul nu se prezintă la data stabilită şi nici nu prezintă motive care să justifice absenţa sa, comunicarea se face potrivit dispoziţiilor art. 54 alin. (2) şi (3), care se aplică în mod corespunzător.

(4)Împotriva hotarârii prevazute la alin. (3) se poate face plângere în termen de doua zile de la comunicare.

(5)Soluţionarea plângerii este de competenţa judecătoriei în a cărei rază teritorială se află structura specializată pe probleme de azil a Oficiului Român pentru Imigrări care a emis hotărârea. Dispoziţiile art. 56 se aplică în mod corespunzător.

(6)Hotarârea instantei prevazute la alin. (5) este irevocabila.

Art. 90: Analizarea cererii de acordare a accesului la o noua procedura de azil

Solutionarea cererii de acordare a accesului la o noua procedura de azil, depusa în conditiile art. 88, este de competenta functionarului prevazut la art. 48 alin. (2).

Art. 91: Hotărârea de soluţionare a cererii de acordare a accesului la O nouă procedură de azil

(1)Hotărârea se pronunţă în termen de 5 zile de la data înregistrării cererii, în baza cererii motivate, a documentaţiei prezentate de străin şi în raport cu elementele existente la dosarul personal al acestuia.

(2)Funcţionarul prevăzut la art. 48 alin. (2) emite o hotărâre prin care:

a)acordă accesul la o nouă procedură de azil; sau

b)respinge cererea ca inadmisibilă,

(3)Hotărârea se comunică străinului de îndată, în scris, prin comunicare directă de către reprezentanţii Inspectoratului General pentru Imigrări sau prin trimitere poştală, cu confirmare de primire, la ultima reşedinţă declarată a acestuia. Hotărârea comunicată este însoţita de o informare în scris, în limba română şi într-o limbă pe care solicitantul o înţelege sau se presupune în mod rezonabil că o înţelege, cu privire la soluţia de admitere sau de respingere a cererii sale şi condiţiile în care hotărârea poate fi contestată, după caz.

(4)Hotărârea prevăzută la alin. (2) poate fi comunicată, după caz, avocatului sau reprezentantului organizaţiei neguvernamentale care îl reprezintă în mod legal pe solicitant, în măsura în care solicitantul a precizat în mod expres acest lucru. Comunicarea se realizează direct de către reprezentanţii Inspectoratului General pentru Imigrări sau prin trimitere poştală, cu confirmare de primire, la adresa indicată de avocat sau reprezentantul organizaţiei neguvernamentale.

(5)În cazul în care comunicarea hotărârii nu este posibilă în condiţiile prevăzute la alin. (3) sau (4), aceasta se facă prin afişarea, la sediul structurii Inspectoratului General pentru Imigrări emitente, unei note de informare care cuprinde: numărul cererii, numărul şi data hotărârii, soluţia cu privire la cerere, termenul de depunere a plângerii şi instanţa competentă cu soluţionarea acesteia, în cazul hotărârilor de respingere a cererii, precum şi data afişării. Nota de informare este afişată pe toată durata termenului de depunere a plângerii, iar hotărârea se consideră a fi comunicată de la data afişării notei de informare.

(6)În cazul în care nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 88 alin. (1), se emite de îndată o hotărâre potrivit alin. (2) lit. b) la care se anexează o informare cu privire la faptul că nu beneficiază de permisiunea de a rămâne pe teritoriul României. Dispoziţiile alin. (3)-(5) se aplică în mod corespunzător.

Art. 92: Efectele hotarârii de acordare a accesului la o noua procedura de azil

În cazul în care strainul primeste accesul la o noua procedura de azil, acesta are drepturile si obligatiile prevazute la art. 17-19.

Art. 93: Cai de atac

(1)Împotriva hotarârii prin care a fost respinsa ca inadmisibila cererea de acordare a accesului la o noua procedura de azil se poate face plângere în termen de 10 zile de la comunicare.

(2)Soluţionarea plângerii este de competenţa judecătoriei în a cărei rază teritorială se află structura specializată pe probleme de azil a Oficiului Român pentru Imigrări care a emis hotărârea. Dispoziţiile art. 56 se aplică în mod corespunzător.

(3)Exercitarea caii de atac împotriva hotarârii Oficiului National pentru Refugiati nu atrage si acordarea permisiunii de a ramâne pe teritoriul României.

(4)În cazul depunerii plângerii, străinul poate cere să i se acorde permisiunea de a rămâne pe teritoriul României. Cererea de acordare a permisiunii de a rămâne pe teritoriul statului român se soluţionează în regim de urgentă de către instanţa de judecată competentă, care se pronunţă în camera de consiliu, cu citarea părţilor, printr-o încheiere definitivă.

(5)Strainul are dreptul de a ramâne pe teritoriul României pâna la pronuntarea instantei asupra cererii prevazute la alin. (4).

(6)Permisiunea de a ramâne pe teritoriul României se acorda pâna la momentul pronuntarii instantei asupra plângerii.

(7)Dispoziţiile alin. (4)-(6) nu sunt aplicabile în cazul plângerii formulate împotriva hotărârii emise potrivit art. 91 alin. (6).

Art. 94: Solutionarea plângerii

(1)Instanta solutioneaza plângerea, fara audierea strainului, în termen de 30 de zile, si pronunta o hotarâre motivata, prin care:

a)respinge plângerea; sau

b)admite plângerea, acorda accesul la o noua procedura de azil si dispune ca structura competenta a Oficiului National pentru Refugiati care a emis hotarârea sa analizeze cererea în procedura ordinara.

(2)Hotarârea instantei prevazuta la alin. (1) este irevocabila.

Art. 941: Excepţie de la procedura de soluţionare a cererii de acordare a accesului la o nouă procedura de azil

(1)Procedura de soluţionare a cererii de acordare a accesului la o nouă procedură de azil nu se aplică în cazul în care străinul depune o nouă cerere de protecţie internaţională în România şi dacă:

a)se află în una dintre situaţiile prevăzute la art. 19 alin. (2) sau (3) din Regulamentul (UE) nr. 604/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 26 iunie 2013 de stabilire a criteriilor şi mecanismelor de determinare a statului membru responsabil âe examinarea unei cereri de protecţie internaţională prezentate în unul dintre statele membre de către un resortisant al unei ţări terţe sau de către un apatrid (reformare), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L, nr 180 din 29 iunie 2013, iar procedura de azil anterioară a fost finalizată prin decizie de închidere a dosarului; sau

b)cererea a fost depusă în termen de 9 luni de la emiterea deciziei de închidere ca urmare a renunţării implicite.

(2)În cazul prevăzut la alin. (1) se aplică procedura ordinară de soluţionare a cererii de protecţie internaţională, reglementată de prezenta lege.

SECTIUNEA 6:SECŢIUNEA 6: Procedura primei ţări de azil, a ţării terţe europene sigure şi a ţării terţe sigure

Art. 95: Prima ţară de azil

(1)În cazul în care străinul a tranzitat anterior o ţară terţă, în care i s-a acordat protecţie, aceasta este considerată prima ţară de azil pe baza următoarelor criterii:

a)viaţa şi libertatea sa nu sunt ameninţate din motive de rasă, religie, cetăţenie, apartenenţă la un grup social sau opinii politice;

b)nu există niciun risc serios în sensul prezentei legi;

c)este respectat principiul nereturnării în conformitate cu Convenţia de la Geneva;

d)este respectată interdicţia expulzării într-un stat în care Străinul poate fi torturat sau supus unor tratamente crude, inumane ori degradante;

e)protecţia acordată subzistă.

(2)În situaţia prevăzută la alin. (1), dacă în urma unei analize individuale se constată că sunt îndeplinite criteriile pe baza cărora o ţară poate fi considerată primă ţară de azil şi dacă străinul este readmis de această ţară, Inspectoratul General pentru Imigrări poate respinge ca inadmisibilă cererea de azil, prin hotărâre motivată.

Art. 96: Ţara terţă europeană sigură

(1)Este considerată ţară terţă europeană sigură o ţară europeană care nu este un stat membru al Uniunii Europene şi care îndeplineşte următoarele criterii:

a)a ratificat şi respectă prevederile Convenţiei de la Geneva fără niciun fel de limitări geografice;

b)dispune de o procedură de azil prevăzută prin legislaţia internă;

c)a ratificat Convenţia europeană şi respectă prevederile acesteia, inclusiv standardele cu privire la căile de atac efective.

(2)În situaţia în care străinul a încercat să intre sau a intrat ilegal în România venind dintr-o ţară terţă europeană sigură şi această ţară şi-a exprimat acordul privind reprimirea acestuia, Inspectoratul General pentru Imigrări, pe baza unei analize individuale, respinge ca inadmisibilă cererea de azil, prin hotărâre motivată.

Art. 97: Ţara terţă sigură

(1)Este considerată ţară terţă sigură o ţară cu privire la care există suficiente garanţii că pe teritoriul acesteia respectarea drepturilor unui solicitant de protecţie internaţională este realizată în conformitate cu următoarele principii:

a)viaţa şi libertatea sa nu sunt ameninţate din motive de rasă, religie, cetăţenie, apartenenţă la un grup social sau opinii politice;

b)nu există niciun risc serios în sensul prezentei legi;

c)este respectat principiul nereturnării în conformitate cu Convenţia de la Geneva;

d)este respectată interdicţia expulzării într-un stat în care străinul ar putea fi supus torturii sau faţă de care să fie aplicate tratamente crude, inumane ori degradante;

e)există posibilitatea de a solicita recunoaşterea statutului de refugiat şi, în cazul în care acest statut este acordat, de a beneficia de protecţie conform Convenţiei de la Geneva.

(2)Inspectoratul General pentru Imigrări respinge ca inadmisibilă cererea de azil, prin hotărâre motivată, atunci când pe baza unei analize individuale constată că:

a)principiile enunţate la alin. (1) sunt respectate de către ţara terţă; şi

b)tara terţă şi-a exprimat acordul cu privire la primirea străinului pe teritoriul său; şi

c)există o legătură între solicitantul de protecţie internaţională şi ţara terţă, iar pe baza respectivei legături se poate aprecia în mod rezonabil că ţara este sigură în raport de situaţia sa personală.

Art. 971: Procedura primei ţări de azil, a ţării terţe europene sigure şi a ţării terţe sigure

(1)Solicitantului i se oferă posibilitatea de a prezenta, în cadrul unui interviu, situaţia personală pentru a se stabili dacă în cazul său sunt aplicabile prevederile art. 95 alin. (2), art. 96 alin. (2) şi art. 97 alin. (2).

(2)Hotărârea prevăzută la art. 95 alin. (2), art. 96 alin. (2) şi art. 97 alin. (2) se emite fără analizarea pe fond a cererii solicitantului şi se comunică în condiţiile prezentei legi.

(3)Împotriva hotărârii prevăzute la art. 95 alin. (2), art. 96 alin. (2) şi art. 97 alin. (2) solicitantul poate depune plângere, dispoziţiile art. 80-81 aplicându-se în mod corespunzător.

(4)După comunicarea hotărârii prevăzute la art. 96 alin. (2) şi art. 97 alin. (2), Inspectoratul General pentru Imigrări informează autorităţile ţării terţe europene sigure sau, după caz, ale ţării terţe sigure] în limba ţării respective, cu privire la faptul că cererea solicitantului nu a fost analizată pe fond.

(5)Atunci când constată neîndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 95,96 sau, după caz, art. 97, Inspectoratul General pentru Imigrări acordă accesul la procedura de azil, în baza unei hotărâri motivate, şi analizează cererea de azil în conformitate cu procedurile prevăzute în prezenta lege.

Art. 972: Lista ţărilor terţe europene sigure şi a ţărilor terţe sigure

Lista ţărilor terţe europene sigure şi a ţărilor terţe sigure se constituie la propunerea Inspectoratului General pentru Imigrări, în baza criteriilor prevăzute la art. 96 alin. (1), respectiv cu luarea în considerare a gradului de respectare a principiilor prevăzute la art. 97 alin. (1). Lista se aprobă prin ordin al ministrului afacerilor interne, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 973: Transferurile în cadrul procedurii primei ţări de azil, a ţării terţe europene sigure şi a ţării terţe sigure

(1)Transferurile persoanelor care fac obiectul procedurii prevăzute în această secţiune se realizează în conformitate cu convenţiile şi acordurile la care România este parte, iar coordonarea la nivel naţional a implementării transferurilor revine Ministerului Afacerilor Interne, prin Inspectoratul General pentru Imigrări.

(2)În temeiul hotărârii prevăzute la art. 95 alin. (2), art. 96 alin. (2) şi art. 97 alin. (2), Inspectoratul General pentru Imigrări pune în executare măsura transferului către prima ţară de azil, ţara europeană sigură sau ţara terţă sigură.

(3)În vederea realizării transferului potrivit alin. (2), îndepărtarea străinului de pe teritoriu se face sub escortă, în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(4)Pentru transferul persoanelor în prima ţară de azil, ţara europeană sigură sau ţara terţă sigură, Inspectoratul General pentru Imigrări eliberează laissez-passer, la care fac referire convenţiile sau actele direct aplicabile ale Uniunii Europene.

(5)Sumele necesare în vederea acoperirii cheltuielilor ocazionate de transportul intern şi internaţional al persoanelor transferate, de paza şi escortarea acestora pe parcursul transportului, de eliberarea laissez-passer pentru trecerea frontierelor externe, în condiţiile prevăzute de convenţiile şi acordurile la care România este parte, se suportă din bugetul Ministerului Afacerilor Interne, prin inspectoratul General pentru Imigrări, în funcţie de costurile efective, în limita fondurilor alocate cu această destinaţie de la bugetul de stat.

CAPITOLUL VI:Procedura încetarii sau anularii formei de protectie

Art. 98: Încetarea statutului de refugiat

(1)Statutul de refugiat recunoscut în temeiul art. 23 sau 24 înceteaza atunci când beneficiarul sau:

a)s-a repus în mod voluntar sub protectia tarii a carei cetatenie o are; sau

b)dupa ce si-a pierdut cetatenia, a redobândit-o în mod voluntar; sau

c)a dobândit o noua cetatenie si se bucura de protectia statului a carui cetatenie a dobândit-o; sau

d)s-a restabilit în mod voluntar în tara pe care a parasit-o ori în afara careia a stat ca urmare a motivelor pentru care i s-a recunoscut statutul de refugiat; sau

e)nu mai poate continua sa refuze protectia tarii a carei cetatenie o are, datorita faptului ca împrejurarile în urma carora i s-a recunoscut statutul de refugiat au încetat sa existe, si nu poate invoca, pentru a motiva acest refuz, motive imperioase ce se refera la persecutii anterioare;

f)fiind o persoana fara cetatenie, este în masura sa se întoarca în tara în care avea resedinta obisnuita, nemaiexistând împrejurarile în urma carora i s-a recunoscut statutul de refugiat.

g)renunţă în mod expres, în scris, la statutul de refugiat recunoscut de statul român.

(2)Prevederile alin. (1) lit. e) nu se aplica persoanei careia i s-a recunoscut statutul de refugiat si care, din motive imperioase ce se refera la persecutii anterioare, refuza protectia tarii a carei cetatenie o are.

(3)Prevederile alin. (1) lit. f) nu se aplica persoanei careia i s-a recunoscut statutul de refugiat si care, din motive imperioase ce se refera la persecutii anterioare, refuza sa se întoarca în tara în care în mod obisnuit îsi avea resedinta.

(4)Beneficiarul statutului de refugiat care se află în situaţia prevăzută la alin. (1) lit. g) este informat, într-o limbă pe care o înţelege sau pe care se presupune în mod rezonabil că o înţelege, cu privire la consecinţele actului de renunţare.

Art. 99: Încetarea protectiei subsidiare

(1)Protecţia subsidiară acordată în temeiul art. 26 sau 27 încetează atunci când împrejurările care au condus la acordarea acesteia au încetat să existe ori s-au schimbat într-o asemenea măsură, încât această formă de protecţie nu mai este necesară, precum şi atunci când beneficiarul renunţă în mod expres, în scris, la protecţia subsidiară acordată de statul român.

(2)Prevederile alin. (1) nu se aplică cetăţeanului străin sau apatridului căruia i s-a acordat protecţia subsidiară şi care poate invoca motive imperioase care rezultă din persecuţii anterioare pentru a refuza protecţia ţării a cărei cetăţenie o are sau, după caz, a ţării în care îşi avea reşedinţa obişnuită.

(3)Beneficiarul protecţiei subsidiare care renunţă în mod expres la această formă de protecţie, potrivit alin. (1), este informat, într-o limbă pe care o înţelege sau pe care se presupune în mod rezonabil că o înţelege, cu privire la consecinţele actului de renunţare.

Art. 100: Anularea statutului de refugiat

Statutul de refugiat se anuleaza în urmatoarele situatii:

a)persoana careia i s-a recunoscut statutul de refugiat a dat declaratii false, a omis sa prezinte anumite date sau s-a folosit de documente false, care au fost decisive pentru recunoasterea formei de protectie, si nu exista alte motive care sa conduca la mentinerea statutului de refugiat;

b)dupa acordarea formei de protectie s-a descoperit ca strainul se afla în una dintre situatiile prevazute la art. 25.

Art. 101: Anularea protectiei subsidiare

Protectia subsidiara se anuleaza în urmatoarele situatii:

a)în cazul în care, dupa acordarea protectiei subsidiare, s-a descoperit ca strainul se afla în una dintre situatiile prevazute la art. 28;

b)atunci când persoana careia i s-a acordat protectie subsidiara a dat declaratii false, a omis sa prezinte anumite date sau s-a folosit de documente false, care au fost decisive pentru acordarea formei de protectie, si nu exista alte motive care sa conduca la mentinerea protectiei subsidiare.

Art. 102: Declansarea procedurii de încetare sau de anulare

(1)Procedura de încetare sau de anulare a protecţiei internaţionale se declanşează de Inspectoratul General pentru Imigrări din oficiu sau la propunerea uneia dintre instituţiile cu atribuţii în domeniul securităţii naţionale ori al ordinii publice, atunci când apar elemente sau date noi care indică existenţa unor motive pentru reanalizarea situaţiei persoanelor care beneficiază de protecţie internaţională în sensul prezentei legi.

(2)În cazul în care procedura de încetare sau de anulare a protecţiei internaţionale este declanşată la propunerea uneia dintre instituţiile cu atribuţii în domeniul securităţii naţionale ori al ordinii publice, Inspectoratul General pentru Imigrări informează respectiva instituţie cu privire la finalitatea procedurii.

Art. 103: Reanalizarea situatiei persoanelor care au primit o forma de protectie

(1)Funcţionarul prevăzut la art. 48 alin. (2), responsabil de caz, informează, în scris, beneficiarul protecţiei internaţionale cu privire la:

a)iniţierea procedurii de încetare sau, după caz, de anulare a protecţiei internaţionale acordate de statul român, precum şi motivele care au determinat iniţierea procedurii;

b)drepturile şi obligaţiile pe care le are pe durata acestei proceduri;

c)posibilitatea de a prezenta, în cadrul unui interviu personal sau printr-o declaraţie scrisă, motivele pentru care protecţia sa internaţională ar trebui să fie menţinută.

(2)Pe durata procedurii de încetare sau, după caz, de anulare a protecţiei internaţionale acordate de statul român, străinul care a beneficiat de o astfel de protecţie are următoarele drepturi şi obligaţii:

a)dreptul de a fi asistat de un avocat;

b)dreptul de a i se asigura, în mod gratuit, un interpret;

c)dreptul de a contacta şi de a fi asistat de un funcţionar al înaltului Comisariat al Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi (UNHCR);

d)dreptul de a fi consiliat şi asistat de un reprezentant al organizaţiilor neguvernamentale, române sau străine;

e)dreptul de a i se furniza, la cerere, informaţii juridice şi procedurale, inclusiv informaţii privind procedura în faza administrativă, în condiţiile legislaţiei privind ajutorul public judiciar în materie civilă, luând în considerare situaţia personală a străinului;

f)dreptul de a i se furniza, la cerere, informaţii pentru a clarifica motivele unei hotărâri de încetare sau, după caz, de anulare a protecţiei internaţionale în faza administrativă şi pentru a explica modul în care poate fi atacată o astfel de hotărâre, în condiţiile legislaţiei privind ajutorul public judiciar în materie civilă;

g)obligaţia de a prezenta autorităţilor competente informaţii complete şi reale cu privire la situaţia personală;

h)obligaţia de a depune toate documentele pe care le are la dispoziţie şi care au relevanţă cu privire la situaţia sa personală;

i)obligaţia de a urmări stadiul procedurii şi de a informa Inspectoratul General pentru Imigrări cu privire la schimbarea reşedinţei, în termen de cel mult 5 zile de la ivirea situaţiei;

j)obligaţia de a răspunde la solicitările organelor cu atribuţii în domeniul azilului.

(3)Efectuarea interviului nu va fi necesara în cazul beneficiarului formei de protectie aflat în situatia prevazuta la art. 98 alin. (1) lit. c), daca a dobândit cetatenia româna.

(4)În situatia în care beneficiarul formei de protectie nu se prezinta la interviu, functionarul va solutiona cazul pe baza documentelor existente la dosarul personal.

(5)Reanalizarea cazului se va realiza în procedura ordinara sau accelerata. Functionarul prevazut la art. 48 alin. (2) va decide cu privire la reanalizarea cazului în procedura accelerata, cu respectarea conditiilor prevazute la art. 75.

(6)Inspectoratul General pentru Imigrări acordă, la cerere, înaltului Comisariat al Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi (UNHCR) acces la informaţii privind desfăşurarea procedurii de reanalizare a situaţiei beneficiarilor protecţiei internaţionale şi la hotărârile emise, dacă străinul şi-a exprimat acordul cu privire la acest lucru. în îndeplinirea misiunii sale de supraveghere pe care i-o conferă art. 35 din Convenţia de la Geneva, înaltul Comisariat al Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi (UNHCR) are dreptul să îşi prezinte opiniile în faţa autorităţilor competente, cu privire la procedura de reanalizare a situaţiei beneficiarilor protecţiei internaţionale, în orice etapă a acestei proceduri.

Art. 104: Hotarârea de încetare sau de anulare a unei forme de protectie

(1)În urma analizarii elementelor existente la dosar si, dupa caz, a motivelor invocate pe parcursul interviului, functionarul prevazut la art. 48 alin. (2) va emite o hotarâre motivata prin care:

a)mentine forma de protectie acordata; sau

b)constata încetarea formei de protectie; sau

c)dispune anularea formei de protectie.

(2)Constatarea încetarii sau dispunerea anularii formei de protectie nu produce efecte cu privire la membrii de familie ai persoanei cu privire la care a fost emisa hotarârea prevazuta la alin. (1).

(3)În functie de motivele care au stat la baza pronuntarii hotarârii de încetare sau de anulare a formei de protectie, functionarul anume desemnat prevazut la art. 48 alin. (2) poate mentiona, dupa caz, obligatia de parasire a teritoriului.

(4)Atunci când hotărârea prevăzută la alin. (3) cuprinde menţiunea cu privire la obligaţia de părăsire a teritoriului României, în temeiul acesteia, Oficiul Român pentru Imigrări va emite şi va pune în aplicare decizia de returnare.

Art. 105: Cai de atac

Împotriva hotarârilor prevazute la art. 104 alin. (1) lit. b) si c) strainul poate face plângere în conditiile prevazute de prezenta lege.

Art. 106: Statutul persoanei în cazul încetarii sau anularii formei de protectie

(1)Daca ramâne în continuare pe teritoriul României dupa finalizarea procedurii de încetare sau, dupa caz, de anulare a formei de protectie, persoana cu privire la care s-a constatat încetarea sau s-a dispus anularea formei de protectie acordate se supune prevederilor legale privind regimul juridic al strainilor în România.

(2)Regimul juridic prevazut la alin. (1) nu se va aplica persoanelor a caror forma de protectie a încetat ca urmare a dobândirii cetateniei române.

CAPITOLUL VII:Procedura transferului de responsabilitate asupra statutului de refugiat

Art. 107: Competenta aplicarii Acordului european asupra transferului responsabilitatii cu privire la refugiati

Ministerul Administratiei si Internelor, prin Oficiul National pentru Refugiati, este autoritatea abilitata cu implementarea prevederilor Acordului european asupra transferului responsabilitatii cu privire la refugiati, adoptat la Strasbourg la 16 octombrie 1980, denumit în continuare Acordul european, ratificat prin Legea nr. 88/2000 pentru ratificarea Acordului european asupra transferului responsabilitatii cu privire la refugiati, adoptat la Strasbourg la 16 octombrie 1980.

Art. 108: Declansarea procedurii

Procedura transferului de responsabilitate asupra statutului de refugiat se initiaza de catre Oficiul National pentru Refugiati în urmatoarele situatii:

a)din momentul sesizarii sale, printr-o cerere scrisa, de catre strainul sau apatridul care se afla pe teritoriul României si al carui statut de refugiat a fost recunoscut într-un stat semnatar al Acordului european;

b)din oficiu, din momentul în care se constata îndeplinirea conditiilor privind preluarea responsabilitatii statutului de refugiat recunoscut în România de catre un stat semnatar al Acordului european;

c)din momentul sesizarii sale de catre un stat semnatar al Acordului european cu privire la preluarea responsabilitatii statutului de refugiat de catre România.

Art. 109: Depunerea cererii de aprobare a transferului de responsabilitate

(1)Cererea de aprobare a transferului de responsabilitate prevăzută la art. 108 lit. a) se depune personal la structura specializată pe probleme de azil a Oficiului Român pentru Imigrări, prezentându-se în scris motivele pentru aprobarea transferului de responsabilitate asupra statutului de refugiat, precum şi dovada faptului că i-a fost recunoscut statutul de refugiat într-un stat semnatar al Acordului european.

(2)Hotarârea definitiva privind acordarea statutului de refugiat, precum si documentul de calatorie eliberat refugiatilor în conformitate cu prevederile Conventiei de la Geneva, emise de autoritatile unui stat semnatar al Acordului european, constituie dovada recunoasterii statutului de refugiat.

(3)În situatia în care nu pot fi prezentate documentele prevazute la alin. (2), vor fi efectuate verificari suplimentare.

Art. 110: Hotarârea privind transferul de responsabilitate

(1)Functionarul Oficiului National pentru Refugiati anume desemnat în temeiul art. 48 alin. (2) analizeaza cererea în conformitate cu prevederile Acordului european si în termen de 30 de zile de la primirea cererii hotaraste:

a)admiterea cererii privind transferul responsabilitatii; sau

b)respingerea cererii privind transferul responsabilitatii.

(2)Împotriva hotarârii de respingere a cererii privind transferul responsabilitatii asupra statutului de refugiat strainul poate depune plângere în termen de 10 zile de la comunicarea hotarârii.

(3)În cazul admiterii cererii privind transferul responsabilitatii, Oficiul National pentru Refugiati va informa autoritatile statului semnatar al Acordului european ca transferul de responsabilitate asupra statutului de refugiat a avut loc.

Art. 111: Calea de atac

(1)Soluţionarea plângerii este de competenţa judecătoriei în a cărei rază teritorială se află structura specializată pe probleme de azil a Oficiului Român pentru Imigrări care a emis hotărârea. Dispoziţiile art. 56 se aplică în mod corespunzător.

(2)Instanta prevazuta la alin. (1) analizeaza plângerea si, în termen de 30 de zile de la înregistrarea cauzei pe rol, pronunta o hotarâre motivata prin care:

a)admite plângerea si aproba transferul responsabilitatii asupra statutului de refugiat; sau

b)respinge plângerea.

(3)Hotarârea instantei de judecata este definitiva si irevocabila.

Art. 112: Efectele hotarârii privind constatarea transferului responsabilitatii

(1)În cazul admiterii cererii privind transferul responsabilitatii, strainul va avea drepturile si obligatiile prevazute la art. 20 si 21.

(11)În cazul admiterii cererii privind transferul responsabilităţii pentru un străin care are un permis de şedere pe termen lung eliberat de un alt stat membru, Inspectoratul General pentru Imigrări solicită acestui stat membru să modifice în consecinţă menţiunea privind acordarea protecţiei internaţionale.

(2)În cazul respingerii cererii privind transferul responsabilitatii, strainului i se aplica în continuare dispozitiile legale privind regimul juridic al strainilor în România.

Art. 113: Transferul de responsabilitate în cazul refugiatilor recunoscuti în România

(1)În situatiile prevazute la art. 108 lit. b), functionarul anume desemnat în temeiul art. 48 alin. (2) emite din oficiu o hotarâre prin care se constata îndeplinirea conditiilor privind transferul de responsabilitate prevazute de Acordul european si încetarea responsabilitatii statului român asupra statutului de refugiat recunoscut de autoritatile române.

(2)Hotarârea prevazuta la alin. (1) va fi emisa în termen de 30 de zile de la data la care se constata îndeplinirea conditiilor privind transferul de responsabilitate catre un stat semnatar al Acordului european.

(3)În termen de 20 de zile de la data emiterii hotarârii prevazute la alin. (1), Oficiul National pentru Refugiati va informa autoritatile statului semnatar al Acordului european ca responsabilitatea statului român asupra statutului de refugiat a încetat.

Art. 114: Solicitarile de readmisie cu privire la refugiatii recunoscuti în România

(1)În vederea determinarii responsabilitatii României de a readmite pe teritoriul sau un refugiat recunoscut, ca urmare a solicitarilor de readmisie adresate statului român în baza prevederilor Acordului european, Oficiul National pentru Refugiati va putea solicita autoritatilor statului semnatar al Acordului european care a facut cererea de readmisie informatii suplimentare cu privire la refugiatul pentru care s-a solicitat readmisia.

(2)În cazul în care se constata ca responsabilitatea asupra statutului de refugiat revine statului român conform prevederilor Acordului european, Oficiul National pentru Refugiati va informa autoritatile statului solicitant ca refugiatul va fi readmis pe teritoriul României.

(3)În cazul în care se constata ca responsabilitatea asupra statutului de refugiat nu revine statului român potrivit prevederilor Acordului european, Oficiul National pentru Refugiati va informa autoritatile statului solicitant ca refugiatul nu va fi readmis pe teritoriul României. În acest din urma caz Oficiul National pentru Refugiati va emite o hotarâre, în conformitate cu dispozitiile art. 108 lit. b) si ale art. 113 alin. (1).

CAPITOLUL VIII:Procedura statului membru responsabil

SECTIUNEA 1:Dispozitii generale privind statul membru responsabil

Art. 115: Preeminenta actelor direct aplicabile

(1)Începând cu data intrarii în vigoare a Tratatului de aderare la Uniunea Europeana, România va aplica prevederile conventiilor sau ale actelor direct aplicabile ale Uniunii Europene, care stabilesc criteriile si mecanismele pentru determinarea statului membru responsabil cu examinarea unei cereri de azil depuse în unul dintre statele membre de un cetatean al unei tari terte.

(2)Începând cu aceeasi data, România va aplica prevederile actelor direct aplicabile ale Uniunii Europene, referitoare la instituirea sistemului EURODAC, pentru compararea amprentelor, în vederea implementarii eficiente a conventiilor sau actelor mentionate la alin. (1). Competentele si atributiile institutiilor implicate în implementarea sistemului EURODAC vor fi stabilite prin ordin al ministrului administratiei si internelor.

*) Prevederile art. 115 va intra în vigoare la data aderarii României la Uniunea Europeana. (n.n. – vezi art. 151 alin. 1)

Art. 116: Accesul la procedura de azil

(1)Unui solicitant de azil i se refuză accesul la procedura de azil în România dacă un alt stat membru este responsabil pentru examinarea cererii de protecţie internaţională, în conformitate cu prevederile Regulamentului Dublin.

(2)Atunci când niciun alt stat membru nu poate sau nu mai poate fi ţinut responsabil, termenul de soluţionare a cererii de protecţie internaţională se reia, potrivit art. 120 alin. (2) lit. b).

(3)În situaţia în care, după emiterea unei hotărâri de către Inspectoratul General pentru Imigrări sau pronunţarea unei hotărâri judecătoreşti de către instanţa competentă privind determinarea responsabilităţii unui alt stat membru, se constată imposibilitatea efectuării transferului în acest stat membru din cauza unor circumstanţe excepţionale generate de deficienţe sistemice ale procedurii de azil şi ale condiţiilor de primire a solicitanţilor, în sensul art. 3 alin. (2) din Regulamentul Dublin, Inspectoratul General pentru Imigrări continuă procedura de determinare a statului membru responsabil pentru a stabili dacă un alt stat membru poate fi desemnat responsabil.

(4)Dacă în urma procedurii prevăzute la alin. (3) este determinat un stat membru responsabil, altul decât cel pentru care a fost emisă anterior o hotărâre, Inspectoratul General pentru Imigrări emite o nouă hotărâre pentru punerea în aplicare a art. 120 alin. (2) lit. a).

(5)Dacă în urma procedurii prevăzute la alin. (3) se stabileşte că niciun alt stat membru nu poate fi considerat responsabil, termenul de soluţionare a cererii de protecţie internaţională se reia, potrivit art. 120 alin. (2) lit. b).

Art. 117: Autoritatea de coordonare

Ministerul Afacerilor Interne, prin Inspectoratul General pentru Imigrări, este desemnat autoritatea centrală responsabilă de implementarea Regulamentului Dublin şi a Regulamentului Eurodac, în acele materii care intră în sfera sa de competenţă.

SECTIUNEA 2:Dispozitii comune privind statul membru responsabil

Art. 118: Obligaţia de informare

(1)După înregistrarea cererii de protecţie internaţională, funcţionarul desemnat al autorităţii la care a fost înregistrată cererea comunică solicitantului, pe bază de semnătură, informaţiile conţinute de broşura comună de informare elaborată de Comisia Europeană potrivit art. 4 alin. (3) din Regulamentul Dublin, completată cu informaţii suplimentare specifice României.

(2)Dacă solicitantul este un minor neînsoţit, funcţionarul desemnat al autorităţii la care a fost înregistrată cererea îi aduce la cunoştinţă acestuia, într-un mod adecvat nivelului său de înţelegere, informaţiile conţinute de broşura specială de informare elaborată de Comisia Europeană potrivit art. 4 alin. (3) din Regulamentul Dublin, completată cu informaţii suplimentare specifice României, reprezentantul legal al minorului neînsoţit luând la cunoştinţă, pe bază de semnătură, cu privire la efectuarea informării.

Art. 119: Procedura de determinare a statului responsabil în cazul solicitanţilor de protecţie internaţională

În cazul în care după depunerea cererii de protecţie internaţională, dar nu mai târziu de luarea unei hotărâri în procedura de azil naţională, Inspectoratul General pentru Imigrări constată existenţa unor probe sau dovezi circumstanţiale care indică responsabilitatea altui stat membru de examinarea cererii, în temeiul Regulamentului Dublin, declanşează procedura în vederea determinării statului membru responsabil.

Art. 120: Hotarârea de stabilire a statului responsabil

(1)Analiza solicitarilor de stabilire a statului membru responsabil revine functionarilor anume desemnati prin dispozitie a directorului Oficiului National pentru Refugiati.

(2)În urma analizei probelor şi a dovezilor circumstanţiale aflate la dosar şi a răspunsului primit din partea statului solicitat, după caz, precum şi în situaţia în care statul membru solicitat nu comunică, în termenele prevăzute de Regulamentul Dublin, un răspuns la cererea de preluare sau de reprimire, funcţionarii prevăzuţi la alin. (1) pot hotărî:

a)respingerea accesului la procedura de azil din România şi dispunerea transferului străinului în statul membru responsabil; sau

b)reluarea termenului de soluţionare a cererii de azil în România.

(3)Hotarârea Oficiului National pentru Refugiati va fi motivata, în fapt si în drept, în conformitate cu prevederile conventiilor sau ale actelor direct aplicabile ale Uniunii Europene, care stabilesc criteriile si mecanismele pentru determinarea statului membru responsabil cu examinarea unei cereri de azil depuse de un cetatean al unei tari terte.

(4)Hotarârea de respingere contine motivele pentru care este respins accesul la procedura de azil în România si dispozitia de transfer în statul membru responsabil cu analizarea cererii de azil.

(5)Hotărârea de respingere se comunică potrivit dispoziţiilor art. 54, care se aplică în mod corespunzător.

(6)Hotarârea Oficiului National pentru Refugiati este executorie.

*) Prevederile art. 120 va intra în vigoare la data aderarii României la Uniunea Europeana. (n.n. – vezi art. 151 alin. 1)

Art. 121: Calea de atac

(1)Împotriva hotărârii prevăzute la art. 120 alin. (2) lit. a) se poate face plângere în termen de 5 zile de la comunicare. Efectuarea transferului în statul membru responsabil se suspendă până la expirarea termenului legal de depunere a plângerii.

(2)Plângerea se depune, personal sau prin reprezentant, în condiţiile art. 56, şi este de competenţa judecătoriei în a cărei rază teritorială se află structura competentă a Inspectoratului General pentru Imigrări care a emis hotărârea.

(3)În cazul depunerii plângerii, solicitantul poate cere suspendarea punerii în aplicare a deciziei de transfer. Cererea de suspendare se soluţionează în regim de urgenţă în camera de consiliu, cu citarea părţilor, prin încheiere definitivă.

(4)Cererea prevăzută la alin. (3) suspendă punerea în aplicare a deciziei de transfer până la pronunţarea instanţei asupra cererii de suspendare.

(5)În situaţii ce nu au putut fi luate în considerare la momentul emiterii hotărârii, funcţionarii anume desemnaţi în temeiul art. 120 alin. (1) pot decide, din oficiu, suspendarea deciziei de transfer până la pronunţarea instanţei asupra plângerii. Măsura se comunică solicitantului, potrivit dispoziţiilor art. 54, care se aplică în mod corespunzător.

(6)Instanţa de judecată soluţionează plângerea în termen de maximum 30 de zile şi pronunţă o hotărâre motivată prin care:

a)respinge plângerea şi menţine hotărârea Inspectoratului General pentru Imigrări;

b)admite plângerea, anulează decizia de transfer în statul membru responsabil şi dispune reluarea termenului de soluţionare a cererii de protecţie internaţională în România.

(7)Hotărârea instanţei este definitivă.

(8)În cazul în care prin hotărârea instanţei de judecată se admite plângerea şi se dispune reluarea termenului de soluţionare a cererii de protecţie internaţională în România, iar solicitantul a fost deja transferat în statul membru responsabil, Inspectoratul General pentru Imigrări întreprinde demersurile necesare în vederea readmiterii acestuia pe teritoriul României.

Art. 122: Procedura de determinare a statului membru responsabil în cazul străinilor cu şedere ilegală

(1)Inspectoratul General pentru Imigrări întreprinde demersurile necesare pentru a verifica dacă un străin depistat cu şedere ilegală pe teritoriul României a depus anterior o cerere de protecţie internaţională pe teritoriul unui alt stat membru, cu scopul exclusiv de a determina statul membru responsabil cu analizarea cererii de protecţie internaţională.

(2)În cazul în care, în urma verificării amprentelor papilare, străinul a fost identificat într-un alt stat membru ori există dovezi circumstanţiale sau probe care conduc la determinarea responsabilităţii altui stat membru, Inspectoratul General pentru Imigrări iniţiază procedura prevăzută de Regulamentul Eurodac.

(3)Străinilor cu şedere ilegală supuşi măsurilor de verificare prevăzute la alin. (2) li se comunică de către funcţionarii din cadrul Inspectoratul General pentru Imigrări, sub semnătură, informaţiile conţinute de broşura comună de informare elaborată de Comisia Europeană potrivit art. 4 alin. (3) din Regulamentul Dublin, informaţii legate de procedura de amprentare şi comparare a crestelor papilare, precum şi informaţii suplimentare specifice României.

(4)În urma analizei probelor şi dovezilor circumstanţiale aflate la dosar şi a răspunsului primit din partea statului solicitat, după caz, precum şi în situaţia în care statul membru solicitat nu răspunde în termenele prevăzute de Regulamentul Dublin, funcţionarii anume desemnaţi potrivit prevederilor art. 120 alin. (1) pot decide transferul în statul membru responsabil, prin hotărâre motivată.

(5)Hotărârea se comunică potrivit dispoziţiilor art. 54, care se aplică în mod corespunzător.

(6)În situaţia în care statul solicitat nu îşi recunoaşte responsabilitatea ori dovezile circumstanţiale sau probele nu indică responsabilitatea unui alt stat membru, Inspectoratul General pentru Imigrări întreprinde măsurile ce se impun potrivit prevederilor legale privind regimul juridic al străinilor în România.

Art. 123: Calea de atac

(1)Împotriva hotărârii prevăzute la art. 122 alin. (4) se poate face plângere în termen de 5 zile de la comunicare. Efectuarea transferului în statul membru responsabil se suspendă până la expirarea termenului legal de depunere a plângerii.

(2)Plângerea se depune, personal sau prin reprezentant, în condiţiile art. 56, şi este de competenţa judecătoriei în a cărei rază teritorială se află structura competentă a Inspectoratului General pentru Imigrări care a emis hotărârea.

(3)În cazul depunerii plângerii, străinul poate cere suspendarea punerii în aplicare a deciziei de transfer. Cererea de suspendare se soluţionează în regim de urgenţă, în camera de consiliu, cu citarea părţilor, prin încheiere definitivă.

(4)Cererea prevăzută la alin. (3) suspendă punerea în aplicare a deciziei de transfer până la pronunţarea instanţei asupra cererii de suspendare.

(5)În situaţii ce nu au putut fi luate în considerare la momentul emiterii hotărârii, funcţionarii anume desemnaţi pot decide din oficiu suspendarea deciziei de transfer până la pronunţarea instanţei asupra plângerii.

(6)Instanţa de judecată soluţionează plângerea în termen de maximum 30 de zile şi pronunţă o hotărâre motivată prin care:

a)respinge plângerea şi menţine hotărârea Inspectoratului General pentru Imigrări; sau

b)admite plângerea şi anulează dispoziţia de transfer în statul membru responsabil.

(7)Hotărârea instanţei este definitivă.

(8)În cazul în care prin hotărârea instanţei de judecată se admite plângerea şi se dispune anularea dispoziţiei de transfer în statul membru responsabil, iar străinul a fost deja transferat în acel stat, Inspectoratul General pentru Imigrări întreprinde demersurile necesare în vederea readmiterii străinului pe teritoriul României.

Art. 124: Solicitari adresate României

(1)În cazul solicitarilor de preluare sau de reprimire adresate României, functionarii anume desemnati din cadrul Oficiului National pentru Refugiati examineaza argumentele în fapt si în drept prezentate în solicitare, din perspectiva conventiilor sau a actelor direct aplicabile ale Uniunii Europene.

(2)În vederea determinarii responsabilitatii României de a prelua sau de a reprimi un strain, functionarii anume desemnati vor avea dreptul sa consulte si sa verifice informatiile primite de la statul membru solicitant în bazele de date ale Ministerului Administratiei si Internelor.

(3)În cazul în care verificările făcute indică faptul că România este responsabilă conform prevederilor Regulamentului Dublin, funcţionarii anume desemnaţi emit o decizie prin care România declară că acceptă responsabilitatea, detaliile practice privind transferul ulterior fiind consemnate în respectiva decizie care se comunică statului membru solicitant.

(4)În cazul în care solicitarea de preluare sau de reprimire nu este susţinută suficient de probe şi dovezi circumstanţiale care să indice responsabilitatea României, funcţionarii anume desemnaţi emit o decizie de neacceptare a responsabilităţii de analizare a cererii de protecţie internaţională.

(5)Decizia prevăzută la alin. (3) şi (4) se comunică statului membru solicitant, în termenele prevăzute în actele juridice direct aplicabile ale Uniunii Europene.

(6)În cazul în care este primită o cerere de reexaminare din partea statului membru solicitant, după analizarea acesteia, funcţionarii anume desemnaţi emit o nouă decizie.

Art. 125: Transferuri

(1)Transferurile persoanelor care fac obiectul procedurii prevazute în acest capitol vor fi facute în conformitate cu conventiile sau cu actele direct aplicabile ale Uniunii Europene, iar coordonarea la nivel national a implementarii transferurilor revine Ministerului Administratiei si Internelor, prin Oficiul National pentru Refugiati.

(2)În temeiul hotărârii prevăzute la art. 120 alin. (2) lit. a), art. 122 alin. (4) şi al deciziei prevăzute la art. 124 alin. (3), Inspectoratul General pentru Imigrări pune în executare măsura transferului în şi din statul membru responsabil.

(21)În vederea realizării transferului în statul membru responsabil, îndepărtarea străinului de pe teritoriu se poate face voluntar, controlat prin conducerea la punctul de trecere a frontierei sau cu escortă până în ţara de destinaţie. îndepărtarea sub escortă se face în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(3)Pentru transferul persoanelor în statul membru responsabil, Oficiul National pentru Refugiati elibereaza laissez-passer, la care fac referire conventiile sau actele direct aplicabile ale Uniunii Europene.

(4)Sumele necesare în vederea acoperirii cheltuielilor ocazionate de transportul intern si international al persoanelor transferate, de paza si escortarea acestora pe parcursul transportului, de eliberarea laissez-passer pentru trecerea frontierelor externe, în conditiile prevazute de conventiile sau de actele direct aplicabile ale Uniunii Europene, se suporta din bugetul Ministerului Administratiei si Internelor, prin Oficiul National pentru Refugiati, în functie de costurile efective, în limita fondurilor alocate cu aceasta destinatie de la bugetul de stat.

*) Prevederile art. 125 va intra în vigoare la data aderarii României la Uniunea Europeana. (n.n. – vezi art. 151 alin. 1)

Art. 126: Mijloace electronice de transmisie – DubliNet

(1)Functionarii anume desemnati cu analiza cazurilor ce fac obiectul procedurii de determinare a statului membru responsabil vor avea dreptul sa utilizeze mijloacele electronice sigure de transmisie, numite DubliNet, la care fac referire conventiile sau actele direct aplicabile ale Uniunii Europene.

(2)Autoritatea responsabila cu procesarea datelor primite, transmiterea de date, eliberarea certificatelor de primire pentru fiecare transmitere de date si asigurarea functionarii neîntrerupte a mijloacelor electronice sigure de transmisie, numite DubliNet, este Oficiul National pentru Refugiati.

(3)Ministerul Administratiei si Internelor, prin Oficiul National pentru Refugiati, va suporta de la bugetul de stat sumele necesare, în vederea asigurarii functionarii neîntrerupte a mijloacelor electronice sigure de transmisie, a administrarii si întretinerii sistemului DubliNet si reînnoirii certificatelor digitale, pentru utilizarea semnaturii electronice de catre functionarii anume desemnati si administratorul de sistem.

*) Prevederile art. 126 va intra în vigoare la data aderarii României la Uniunea Europeana. (n.n. – vezi art. 151 alin. 1)

SECTIUNEA 3:Drepturile si obligatiile persoanelor pe parcursul procedurii de stabilire a statului membru responsabil

Art. 127: Drepturile şi obligaţiile solicitanţilor de protecţie internaţională

Drepturile şi obligaţiile solicitanţilor unei forme de protecţie internaţională care fac obiectul procedurii de determinare a statului membru responsabil sunt cele prevăzute la art. 17-19, până la data realizării efective a transferului în statul membru responsabil, în măsura în care prezenta lege nu dispune altfel.

Art. 128: Drepturile si obligatiile cetatenilor straini

Drepturile si obligatiile cetatenilor straini care fac obiectul procedurii prevazute de conventiile sau de actele direct aplicabile ale Uniunii Europene sunt cele prevazute în legea privind regimul juridic al strainilor pe teritoriul României, pe tot parcursul procedurii de stabilire a statului membru responsabil, prevazuta la art. 122 si 123.

*) Prevederile art. 128 va intra în vigoare la data aderarii României la Uniunea Europeana. (n.n. – vezi art. 151 alin. 1)

Art. 129: Protecţia împotriva returnării

Împotriva străinilor care fac obiectul procedurii de determinare a statului membru responsabil în conformitate cu art. 122, pe perioada desfăşurării procedurii nu se pot lua măsuri de expulzare sau de returnare forţată de pe teritoriul României.

Art. 1291: abrogat.

Art. 1293: abrogat.

Art. 1294: abrogat.

CAPITOLUL IX:Protectia temporara

Art. 130: Durata protectiei temporare

(1)Fara a se aduce atingere prevederile art. 132, durata protectiei temporare este de un an. În cazul în care aceasta nu înceteaza în sensul art. 132 lit. b), protectia temporara poate fi prelungita automat cu perioade de 6 luni, pentru maximum un an.

(2)Acolo unde motivele de protectie temporara persista, Guvernul României, la propunerea Oficiului National pentru Refugiati, poate trimite Comisiei Europene o propunere adresata Consiliului Uniunii Europene de a extinde protectia temporara pâna la un an.

*) Prevederile art. 130 va intra în vigoare la data aderarii României la Uniunea Europeana. (n.n. – vezi art. 151 alin. 1)

Art. 131: Acordarea protectiei temporare

(1)Existenta unui flux masiv de persoane stramutate este stabilita printr-o decizie a Consiliului Uniunii Europene.

(2)România poate propune Consiliului Uniunii Europene emiterea unei decizii prin care sa se constate existenta unui flux masiv de persoane stramutate. Propunerea va cuprinde o descriere a grupurilor specifice de persoane carora li se va aplica protectia temporara, data la care protectia temporara intra în vigoare si o estimare a scalei de miscari ale persoanelor stramutate.

(3)Strainii carora li s-a acordat protectie temporara vor beneficia de aceasta forma de protectie de la data prevazuta în decizia Consiliului Uniunii Europene.

(4)În situatia în care se acorda protectie temporara prin decizia Consiliului Uniunii Europene, Guvernul României, la propunerea Oficiului National pentru Refugiati, emite o hotarâre în care vor fi prevazute conditiile concrete de asigurare a protectiei temporare a persoanelor stramutate pe teritoriul statului român, precum si sursa de finantare a cheltuielilor determinate de asigurarea protectiei temporare.

*) Prevederile art. 131 va intra în vigoare la data aderarii României la Uniunea Europeana. (n.n. – vezi art. 151 alin. 1)

Art. 132: Încetarea protectiei temporare

Protectia temporara ia sfârsit:

a)când se ajunge la limita maxima a duratei; sau

b)în orice moment, printr-o decizie a Consiliului Uniunii Europene, adoptata în acest sens.

*) Prevederile art. 132 va intra în vigoare la data aderarii României la Uniunea Europeana. (n.n. – vezi art. 151 alin. 1)

Art. 133: Drepturile beneficiarilor protectiei temporare

(1)Pe toata durata protectiei temporare beneficiarii acestei forme de protectie se bucura de urmatoarele drepturi:

a)de a li se elibera un document prin care li se acorda permisiunea de a ramâne pe teritoriul României;

b)de a fi informati, în scris, într-o limba pe care se presupune ca o înteleg, cu privire la prevederile referitoare la protectia temporara;

c)de a fi angajati în munca de persoane fizice sau juridice, de a desfasura activitati independente, respectând regulile aplicabile profesiei, precum si activitati precum oportunitati educative pentru adulti, pregatire vocationala si experienta practica de lucru, în conditiile legii;

d)de a beneficia, la cerere, de asistenta necesara pentru întretinere, în situatia în care nu dispun de mijloacele materiale necesare;

e)dreptul de a primi gratuit asistenţă medicală primară şi tratament corespunzător, asistenţă medicală spitalicească de urgenţă, precum şi asistenţă medicală şi tratament gratuit în cazurile de boli acute sau cronice care îi pun viaţa în pericol iminent, prin sistemul naţional de asistenţă medicală de urgenţă şi de prim ajutor calificat. Aceste servicii se asigură, după caz, prin serviciul medical al centrelor de cazare sau/şi prin alte unităţi sanitare acreditate şi autorizate conform legii;

f)dreptul beneficiarilor protectiei temporare cu nevoi speciale de a primi o asistenta medicala adecvata;

g)dreptul de a avea acces la sistemul de învatamânt de stat în conditiile prevazute de lege pentru cetatenii români, în cazul beneficiarilor protectiei temporare care nu au împlinit vârsta de 18 ani.

(2)Sumele acordate pentru hrana, cazare, asistenta medicala, drepturile prevazute la alin. (1) lit. f), precum si alte cheltuieli sunt stabilite prin hotarâre a Guvernului, care va fi emisa în conditiile art. 131 alin. (4), si asigurate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Administratiei si Internelor, si/sau din fondurile Uniunii Europene.

(3)Acolo unde este necesar, persoanele care urmeaza a fi admise pe teritoriul României în scopul protectiei temporare vor beneficia de orice facilitate pentru obtinerea vizei necesare, inclusiv viza de tranzit. În acest sens Oficiul National pentru Refugiati va solicita Ministerului Afacerilor Externe eliberarea vizei de intrare în cel mai scurt timp, datorita urgentei situatiei. Viza trebuie sa fie gratuita sau costul ei trebuie redus la minim.

(4)În situatia prevazuta la alin. (1) lit. c), din motive de politica a pietei de munca, se poate acorda prioritate cetatenilor Uniunii Europene si cetatenilor statelor obligate prin Acordul privind Spatiul Economic European si, de asemenea, cetatenilor statelor terte cu sedere legala, care primesc ajutor de somaj.

*) Prevederile art. 133 va intra în vigoare la data aderarii României la Uniunea Europeana. (n.n. – vezi art. 151 alin. 1)

Art. 134: Înregistrarea

1.Oficiul National pentru Refugiati înregistreaza datele personale ale beneficiarilor protectiei temporare pe teritoriul României.

*) Prevederile art. 134 va intra în vigoare la data aderarii României la Uniunea Europeana. (n.n. – vezi art. 151 alin. 1)

Art. 135: Reunificarea familiei

(1)În sensul prezentului articol, în cazurile în care familiile erau deja formate în tara de origine si au fost separate datorita circumstantelor din timpul fluxului masiv, urmatoarele persoane vor fi considerate membri ai familiei beneficiarului protectiei temporare:

a)sotia/sotul;

b)minorul necasatorit al beneficiarului sau al sotului/sotiei sale, fara a face distinctie daca este nascut din casatorie sau în afara casatoriei ori adoptat.

(2)În cazurile în care membrii familiei separate se bucura de protectie temporara în state membre diferite, membrii familiei vor fi reunificati, cu luarea în considerare a dorintei acestora.

(3)Atunci când unul sau unii dintre membrii de familie ai beneficiarului protectiei temporare nu sunt înca în România, reunificarea familiei se va realiza daca se constata ca acestia au nevoie de protectie si nu se afla în unul dintre cazurile prevazute la art. 141.

(4)În vederea stabilirii statului în care va avea loc reunificarea familiei, Oficiul National pentru Refugiati coopereaza cu institutiile similare din statele membre responsabile.

(5)În cazul în care reunificarea familiei se realizeaza în România, membrilor de familie ai beneficiarului protectiei temporare li se elibereaza documente prin care li se acorda permisiunea de a ramâne pe teritoriul României.

(6)În cazul în care reunificarea familiei nu se realizeaza în România, la data efectuarii transferului membrilor familiei pe teritoriul statului membru în scopul reunificarii, sunt retrase documentele eliberate potrivit art. 133 alin. (1) lit. a) si înceteaza obligatiile statului român fata de persoanele în cauza în ceea ce priveste protectia temporara.

(7)În vederea aplicarii prevederilor prezentului articol, Oficiul National pentru Refugiati poate coopera cu organizatiile internationale în cauza.

(8)Oficiul National pentru Refugiati, la cererea institutiilor similare din alte state membre, furnizeaza informatii referitoare la un beneficiar al protectiei temporare, în cazul în care informatiile sunt necesare pentru aplicarea dispozitiilor prezentului articol.

*) Prevederile art. 135 va intra în vigoare la data aderarii României la Uniunea Europeana. (n.n. – vezi art. 151 alin. 1)

Art. 136: Minorii neînsotiti, beneficiari ai protectiei temporare

(1)În cazul minorilor neînsotiti care se bucura de protectie temporara, Oficiul National pentru Refugiati va solicita autoritatilor competente numirea unui reprezentant legal în cel mai scurt timp.

(2)Pe perioada protectiei temporare minorul neînsotit poate fi cazat:

a)cu rude adulte;

b)cu o familie gazda;

c)în centre de primire cu facilitati speciale pentru minori sau în alte forme de cazare potrivite pentru minori;

d)cu persoana care a avut grija de copil când a parasit tara de origine.

(3)În vederea aplicarii dispozitiilor alin. (2) este necesar acordul persoanei adulte sau al persoanelor în cauza. Opinia minorului este luata în considerare, în functie de vârsta si de maturitatea acestuia.

*) Prevederile art. 136 va intra în vigoare la data aderarii României la Uniunea Europeana. (n.n. – vezi art. 151 alin. 1)

Art. 137: Cererea de azil

(1)Beneficiarii protectiei temporare pot depune o cerere de azil în orice moment.

(2)Examinarea oricarei cereri de azil nesolutionate înainte de expirarea duratei protectiei temporare va fi terminata la încetarea acelei perioade.

(3)Protectia temporara nu se acorda concomitent cu statutul de solicitant de azil în timp ce solicitarile sunt sub examinare.

(4)În cazul în care, în urma solutionarii cererii de azil, nu se acorda statutul de refugiat si nici protectie subsidiara unei persoane eligibile pentru acordarea protectiei temporare, aceasta va beneficia sau, dupa caz, va continua sa beneficieze de protectia temporara pâna la expirarea perioadei pentru care a fost acordata aceasta forma de protectie.

(5)Prevederile alin. (4) se aplica fara a se aduce atingere dispozitiilor art. 141.

*) Prevederile art. 137 va intra în vigoare la data aderarii României la Uniunea Europeana. (n.n. – vezi art. 151 alin. 1)

Art. 138: Repatrierea voluntara

(1)Persoanele care beneficiaza sau care au beneficiat de protectie temporara si care solicita returnarea sunt sprijinite în acest sens de autoritatile statului român. Returnarea acestor persoane se realizeaza în conditii care sa respecte demnitatea umana. Persoanele care solicita returnarea sunt informate cu privire la consecintele acestei solicitari.

(2)Atât timp cât durata protectiei temporare nu a expirat si pe baza circumstantelor care persista în tara de origine, beneficiarii protectiei temporare care si-au exercitat dreptul la repatriere voluntara pot solicita reprimirea pe teritoriul României. În cazul în care aceste solicitari sunt admise, persoanele care sunt reprimite în România vor beneficia de protectie temporara pâna la expirarea perioadei pentru care le-a fost acordata forma de protectie.

*) Prevederile art. 138 va intra în vigoare la data aderarii României la Uniunea Europeana. (n.n. – vezi art. 151 alin. 1)

Art. 139: Fonduri europene

1.În vederea aplicarii masurilor prevazute în prezentul capitol, la propunerea Oficiului National pentru Refugiati, Ministerul Administratiei si Internelor sesizeaza Guvernul, în vederea notificarii Comisiei Europene pentru atragerea finantarii de la Fondul European pentru Refugiati, în conditiile prevazute de actele comunitare relevante în acest sens.

*) Prevederile art. 139 va intra în vigoare la data aderarii României la Uniunea Europeana. (n.n. – vezi art. 151 alin. 1)

Art. 140: Transferul beneficiarilor protectiei temporare

(1)Pe durata protectiei temporare România coopereaza în vederea realizarii transferului beneficiarilor protectiei temporare în România sau în alt stat, potrivit prevederilor prezentei legi. Transferul beneficiarilor protectiei temporare se va efectua numai în cazul în care exista consimtamântul persoanelor în cauza.

(2)România comunica cererile de transfer catre alte state membre si notifica Comisia Europeana si Înaltul Comisariat al Natiunilor Unite pentru Refugiati (UNHCR).

(3)În cazul cererilor de transfer adresate României de alte state membre, statul român informeaza statul membru solicitant despre capacitatea de a primi astfel de transferuri.

(4)Oficiul National pentru Refugiati, la cererea institutiilor similare din alte state membre, furnizeaza informatii referitoare la un beneficiar al protectiei temporare, în cazul în care informatiile sunt necesare pentru aplicarea dispozitiilor prezentului articol.

(5)La data efectuarii transferului unui beneficiar al protectiei temporare catre un alt stat membru sunt retrase documentele eliberate potrivit art. 133 alin. (1) lit. a) si înceteaza obligatiile statului român fata de persoanele în cauza în ceea ce priveste protectia temporara.

(6)În cazul în care un beneficiar al protectiei temporare este transferat pe teritoriul României în scopul reunificarii familiei, statul român va acorda protectie temporara persoanei în cauza.

(7)În vederea efectuarii transferului prevazut la alin. (5), Oficiul National pentru Refugiati emite beneficiarului protectiei temporare un document, în conformitate cu reglementarile comunitare.

*) Prevederile art. 140 va intra în vigoare la data aderarii României la Uniunea Europeana. (n.n. – vezi art. 151 alin. 1)

Art. 141: Cauze de excludere

(1)Un strain este exclus de la acordarea protectiei temporare daca:

a)exista motive serioase pentru a se considera ca:

(i)a comis o infractiune grava împotriva pacii, o crima de razboi sau împotriva umanitatii, asa cum sunt definite în instrumentele internationale instituite pentru a reglementa astfel de infractiuni;

(ii)a comis o infractiune grava, alta decât cele prevazute la pct. (i), în afara României, înainte de intrarea sa în statul român ca persoana care se bucura de protectie temporara;

(iii)este vinovat de acte împotriva scopurilor si principiilor Natiunilor Unite;

b)exista motive temeinice pentru considerarea sa ca un pericol la securitatea României sau, fiind condamnat printr-o hotarâre definitiva pentru savârsirea unei infractiuni deosebit de grave, strainul reprezinta un pericol pentru ordinea publica din România.

(2)Motivele de excludere la care se refera alin. (1) se vor baza numai pe comportamentul individual al persoanei în cauza. Hotarârile de excludere vor fi întemeiate pe principiul proportionalitatii.

*) Prevederile art. 141 va intra în vigoare la data aderarii României la Uniunea Europeana. (n.n. – vezi art. 151 alin. 1)

Art. 142: Cai de atac

(1)Strainii care au fost exclusi de la acordarea protectiei temporare sau a reunificarii familiei pot face plângere împotriva hotarârii de respingere emise de Oficiul National pentru Refugiati.

(2)Hotarârea prevazuta la alin. (1) se comunica de îndata, în scris, solicitantului, prin comunicare directa de catre reprezentantii Oficiului National pentru Refugiati sau prin trimitere postala la ultima resedinta declarata a acestuia.

(3)Termenul de depunere a plângerii este de 10 zile de la comunicarea hotarârii.

(4)Plângerea se solutioneaza de judecatoria în a carei raza teritoriala se afla structura competenta a Oficiului National pentru Refugiati care a emis hotarârea.

(5)Instanta de judecata se pronunta printr-o hotarâre motivata în termen de 30 de zile.

(6)Hotarârea prevazuta la alin. (5) este irevocabila.

(7)Pe durata solutionarii plângerii strainii au permisiunea de a ramâne pe teritoriul României.

*) Prevederile art. 142 va intra în vigoare la data aderarii României la Uniunea Europeana. (n.n. – vezi art. 151 alin. 1)

 

CAPITOLUL X:Dispozitii tranzitorii si finale

Art. 143: Eliberarea documentelor

Eliberarea documentelor prevazute la art. 17 alin. (1) lit. h), art. 20 alin. (1) lit. a) si la art. 125 alin. (4) este de competenta Oficiului National pentru Refugiati.

Art. 144: Principiul statului membru responsabil

În cazul cererilor de azil depuse într-un punct de control pentru trecerea frontierei de stat, solicitantul este informat în scris de către Poliţia de Frontieră Română, într-o limbă pe care o înţelege sau pe care se presupune în mod rezonabil că o înţelege, cu privire la faptul că informaţii referitoare la cererea şi persoana sa, inclusiv amprentele papilare prelevate, pot face obiectul schimbului de informaţii între statele membre ale Uniunii Europene ori alte state care au convenit printr-un acord special participarea la acest mecanism, cu scopul exclusiv de a stabili statul membru responsabil cu analizarea unei cereri de azil.

Art. 145: Statutul personal

(1)Statutul personal al strainului care a dobândit o forma de protectie în temeiul dispozitiilor prezentei legi este reglementat de legea tarii de origine.

(2)Drepturile care decurg din statutul personal, dobândite anterior de strainul caruia i-a fost acordata o forma de protectie în temeiul dispozitiilor prezentei legi, sunt recunoscute de statul român, în conditiile legii.

Art. 146: Acordarea dreptului de şedere pe termen lung

Ministerul Afacerilor Interne, prin Inspectoratul General pentru Imigrări, poate aproba beneficiarului protecţiei internaţionale, în timpul şederii sale pe teritoriul României, în funcţie de gradul integrării sale în societate, acordarea dreptului de şedere pe termen lung, în condiţiile reglementărilor privind regimul străinilor în România. în acest sens, străinul este exceptat de la obligativitatea prezentării documentului de călătorie emis în baza formei de protecţie acordate.

Art. 147: Aplicarea legii în timp

(1)Cererilor depuse înainte de intrarea în vigoare a prezentei legi li se aplica în continuare dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 102/2000 privind statutul si regimul refugiatilor în România, republicata.

(2)[textul din Art. 147, alin. (2) din capitolul X a fost abrogat la 08-mar-2013 de Art. I, punctul 6. din Legea 18/2013]

Art. 148: Înlocuirea unor denumiri

De la intrarea în vigoare a prezentei legi urmatorii termeni, prevazuti în legislatia cu incidenta în domeniul azilului, vor fi înlocuiti dupa cum urmeaza:

a)cerere de acordare a statutului de refugiat cu cerere de azil;

b)solicitant al statutului de refugiat cu solicitant de azil;

c)procedura de acordare a statutului de refugiat cu procedura de azil;

d)protectie umanitara conditionata cu protectie subsidiara.

Art. 149: Situatia juridica a normei de trimitere

Ori de câte ori într-o lege speciala sau în alt act normativ anterior se face trimitere la Ordonanta Guvernului nr. 102/2000 privind statutul si regimul refugiatilor în România, republicata, trimiterea se va socoti facuta la dispozitiile corespunzatoare din prezenta lege.

Art. 150: Elaborarea normelor metodologice

Pentru aplicarea prezentei legi Ministerul Administratiei si Internelor va elabora norme metodologice, care vor fi aprobate prin hotarâre a Guvernului, în termen de 90 de zile de la data publicarii prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 151: Prevederi aplicabile de la data aderarii României la Uniunea Europeana

(1)Prevederile art. 115-129 si ale art. 130-142 vor intra în vigoare la data aderarii României la Uniunea Europeana.

(2)[textul din Art. 151, alin. (2) din capitolul X a fost abrogat la 08-mar-2013 de Art. I, punctul 7. din Legea 18/2013]

Art. 152: Intrarea în vigoare

(1)Prezenta lege intra în vigoare la 90 de zile de la data publicarii în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2)La data intrarii în vigoare a prezentei legi se abroga Ordonanta Guvernului nr. 102/2000 privind statutul si regimul refugiatilor în România, aprobata cu modificari prin Legea nr. 323/2001, republicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.136 din 1 decembrie 2004, si Hotarârea Guvernului nr. 622/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 102/2000 privind statutul si regimul refugiatilor în România, republicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 198 din 9 martie 2005, precum si orice alte dispozitii contrare.

Prezenta lege transpune:

– Directiva 2001/55/CE a Consiliului din 20 iulie 2001 privind standardele minime pentru acordarea protecţiei temporare, în cazul unui aflux masiv de persoane strămutate, şi măsurile de promovare a unui echilibru între eforturile statelor membre pentru primirea acestor persoane şi suportarea consecinţelor acestei primiri, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene, seria L, nr. 212 din 7 august 2001;

– Directiva 2003/86/CE a Consiliului din 22 septembrie 2003 privind dreptul la reîntregirea familiei, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 251 din 3 octombrie 2003;

– art. 2 lit. f), art. 12 alin. (3a) şi (3b) şi art. 19a alin. (1) şi (2) din Directiva 2003/109/CE a Consiliului din 25 noiembrie 2003 privind statutul resortisanţilor ţărilor terţe care sunt rezidenţi pe termen lung, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, Ediţie specială 2007, capitolul 19 – «Spaţiul de libertate, securitate şi justiţie», volumul 6, astfel cum a fost modificată prin Directiva 2011/51/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 11 mai 2011 de modificare a Directivei 2003/109/CE a Consiliului în vederea extinderii domeniului său de aplicare la beneficiarii de protecţie internaţională, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 132 din 19 mai 2011;

– Directiva 2011/95/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 13 decembrie 2011 privind standardele referitoare la condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească resortisanţii ţărilor terţe sau apatrizii pentru a putea beneficia de protecţie internaţională, la un statut uniform pentru refugiaţi sau pentru persoanele eligibile pentru obţinerea de protecţie subsidiară şi la conţinutul protecţiei acordate, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 337 din 20 decembrie 2011, cu excepţia art. 7 şi art. 9 alin. (3);

– Directiva 2013/32/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 iunie 2013 privind procedurile comune de acordare şi retragere a protecţiei internaţionale (reformare), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 180 din 29 iunie 2013, cu excepţia art. 49;

– Directiva 2013/33/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 iunie 2013 de stabilire a standardelor pentru primirea solicitanţilor de protecţie internaţională (reformare), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 180 din 29 iunie 2013, cu excepţia anexei I.

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Postări recente