Meniu Închide

Îmbogățirea fără justă cauză – elemente esențiale

Îmbogățirea fără justă cauză este o instituție juridică ce are ca obiectiv recuperarea unor despăgubiri/pretenții. Însărăcitul acționează în instanță pe îmbogățit pentru a-și recupera valoarea/bunul/banii ce a/au ieșit din patrimoniul său. În funcție și de contextul raportului juridic dintre cei doi, îmbogățirea fără justă cauză este admisibilă doar în anumite cazuri. Sediul materiei – art. 1345 Cod Civil.

Înainte de a deschide un proces întemeiat pe această instituție trebuie făcută o analiză detaliată a situației și a raporturilor juridice dintre persoanele implicate în conflictul juridic. Stabilirea cadrului procesual și a temeiului acțiunii/procesului este esențială. Consultarea unui avocat este foarte importantă în aceste demersuri judiciare complexe. Asistența unui avocat la începutul și pe parcursul procesului conduce la creșterea considerabilă a șanselor de câștig.

Costurile mari ale unui astfel de proces, prin raportare la taxa de timbru judiciar, onorarii de avocat, onorarii experți și alte cheltuieli procesuale, fac necesară o analiză prealabilă temeinică.

Acest proces se deschide împotriva celui care a beneficiat de o mărire a patrimoniului său, (chiar) dacă a fost de acord. Îmbogățitul va fi pârâtul. Procesul se deschide de către cel însărăcit, deci de cel care și-a diminuat patrimoniul. Însărăcitul va fi reclamantul. Între mărirea și micșorarea patrimoniului unuia și altuia trebuie să existe o legătură de cauzalitate, mărirea unui patrimoniu trebuie să fie cauza micșorării celuilalt patrimoniu. Legătura de cauzalitate se prezumă dacă părțile nu fac dovada unei alte cauze legitime sau altui raport juridic ce implica transferul de valori între patrimonii.

Având în vedere că însărăcitul – reclamant va susține că nu există nici o cauză juridică a măririi patrimoniului pârâtului, proba în acest caz va incumba îmbogățitului – pârât care va trebui să dovedească o astfel de cauză ori alte raporturi/instituții juridice ce pot conduce la respingerea cererii de chemare în judecată.  Proba unui fapt negativ nu este în sarcina celui care susține acest fapt ci părții adverse. Pârâtul va trebui să dovedească instanței că există o cauză justă, că există un raport în baza căruia era îndrituit la acea valoare/sumă.

Trebuie făcută o analiză și în ceea ce privește raporturile dintre cel îmbogățit și cel însărăcit. Daca aceste relații sunt de natura contractuală (indiferent că e vorba de contract de donație, împrumut, prestări servicii, etc) atunci acțiunea este inadmisibilă. Pentru aceste contracte se vor folosi acțiunile și temeiurile contractuale/legale aferente. Daca raportul juridic este derivat dintr-un act/fapt ilicit, se va atrage răspunderea delictuală, astfel că devine inadmisbilă o cerere întemeiată pe îmbogățirea fără justă cauză. Dacă relațiile dintre părți sunt de natură extra-contractuală și licită, acțiunea devine admisibilă în anumite situații. Ca un artificiu judiciar, această instituție  poate fi menționată ca un petit subsidiar unei acțiuni contractuale ori delictuale, cu motivarea și dovezile aferente.

Acțiunea întemeiată pe îmbogățirea fără justă cauză are un caracter subsidiar. Acest lucru înseamnă că dacă partea are altă acțiune judiciară la îndemână, va trebuie să își întemeieze cererea pe această acțiune specială. Îmbogățirea fără justă cauză  se poate folosi doar dacă nu există alte acțiuni judiciare prevăzute de lege, deci ca ultim bastion, altfel se va respinge ca inadmisibilă.

Îmbogăţirea pârâtului presupune, în esenţă, obţinerea unui avantaj exprimabil pecuniar de către acesta. În ipoteza în care o sumă de bani primită de pârât este folosită în interesul reclamantului, nu se mai poate reţine „o îmbogăţire” a primului. Corelativ, însărăcirea părţii adverse se referă la pierderea economică pe care o suferă, între cele două fenomene fiind necesar să existe o cauză comună, o legătură.

Îmbogățirea este justificată dacă rezultă din executarea unei obligații valabile, din neexercitarea a celui păgubit (reclamantul însărăcit) a unui drept contra îmbogățitului – pârât, ori dintr-un act îndeplinit de păgubit (reclamantul însărăcit) în interesul său, pe riscul său sau cu intenția de a gratifica (dona). Dacă în raportul dintre cei doi nu există aceste situații și nici relații contractuale, atunci acțiunea devine admisibilă în măsura în care se va proba valoarea economică transferată în patrimoniul pârâtului.

Îmbogățirea trebuie să existe la data sesizării instanței pentru ca acțiunea să fie întemeiată. Dacă nu există la data sesizării instanței acțiunea se va respinge ca neîntemeiată. Dacă îmbogățirea există la momentul sesizării instanței dar nu mai subzistă după acest moment, chestiunea va deveni problematică în ceea ce privește proba valorii și cuantumul despăgubirii acordate reclamantului, dar acțiunea va fi admisă ca întemeiată.

Termenul de prescripţie în cazul unei acţiuni întemeiate pe îmbogăţirea fără justă cauză începe să curgă de la momentul la care cel al cărui patrimoniu s-a micşorat a cunoscut sau trebuia să cunoască atât faptul măririi altui patrimoniu, cât şi pe cel care a beneficiat de această mărire.

Toate aceste condiţii de mai sus trebuie îndeplinite în mod cumulativ pentru obţinerea unei hotărâri judecătoreşti favorabile bazate pe îmbogățirea fără justă cauză  (actio de in rem verso), în caz contrar, soluţia fiind de respingere a cererii de chemare în judecată, fie pe fond (pentru neîndeplinirea oricăreia dintre cerinţele materiale, respectiv a oricăreia dintre primele două cerinţe juridice menţionate), fie pentru inadmisibilitate (în cazul în care se pune în discuţie caracterul subsidiar al acţiunii, constatându-se că reclamantul are opţiunea unui alt mijloc juridic de realizare a dreptului de creanţă pretins împotriva pârâtului).

Condiţia inexistenţei unui alt demers judiciar la îndemâna reclamantului pentru restituirea sumei de bani pretinse se cercetează prioritar, întrucât, în caz de neîndeplinire, acțiunea bazată pe îmbogățirea fără justă cauză devine inadmisibilă, fiind inutilă cercetarea celorlalte condiţii, materiale şi juridice.

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Postări recente