Meniu Închide

Jurisprudență: forța majoră – cauză de încetare a contractului

SENTINȚA CIVILĂ NR. 2404/Tribunalul Ilfov

Ședința   publică de la 17.09.2013

Pe rol se află soluționarea cauzei litigii cu profesioniștii privind reclamanta x in contradictoriu cu pârâta y, având ca obiect pretenții.

Dezbaterile și susținerile părților au avut loc în ședința publică din data de 03.09.2013  fiind  consemnate în încheierea de ședință de  la  acea  dată, care face parte integrantă din prezenta; la acel termen, pentru a da posibilitatea părților să depună concluzii scrise a amâna pronunțarea pentru 10.09.2013 și apoi instanța  având  nevoie de timp pentru a delibera, a amâna pronunțarea pentru azi, 17.09.2013  când a hotărât următoarele:

 

TRIBUNALUL

 

Deliberand asupra cauzei de fata, constata urmatoarele:

Prin cererea formulata si inregistrata pe rolul acestei instante sub nr. XXXXXXXXXXX, reclamanta S C A________ SRL  a solicitat in contradictoriu cu parata ______________, obligarea pârâtei la plata de daune interese compensatorii in cuantum de 946.100 lei pentru neexecutarea obligatiei de vanzare a cantitatii de:

– 425,20 tone floarea soarelui din totalul de 550 tone floarea soarelui in conformitate cu contractul de vanzare cumparare nr. 6979/17.05.2012, daunele interese compensatorii aferente fiind in cuantum de 212.600 lei;

– 1.467 tone porumb din totalul de 1.500 tone porumb in conformitate cu con tractul de vanzare cumparare nr. 7887/05.07.2012, daunele interese compensatorii aferente fiind in cuantum de 733.500 lei;

Totodata s-a solicitat obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată.

In motivarea actiunii reclamanta arata ca, i n baza con tractului de vanzare cumparare nr. 6979/17.05.2012 parata s-a obligat sa vinda catre ________________ pana la data de 30.09.20 12 o cantitate de 550 tone floarea soarelui la pretul de 510 USD si in baza contractului de vanzare cumparare nr. 7887/05.07.2012 s-a obligat sa vinda catre ________________ pana la data de 30.11.2012 o cantitate de 1.500 tone porumb la pretul de 190 EURO.

Se mai arata ca, contracte de vanzare cumparare incheiate cu parata prevad in art. 8 alin. 1 din contract ca „În cazul i n care Vânzătorul nu i și execută corespunzător obligațiile prevăzute de prezentul contract va plăti Cumpărătorului daune interese de 500 RON pentru fiecare tona de produs nelivrată până la data prevăzută la art. 3.”.

Se mai sustine ca, cuantumul daunelor interese compensatorii predeterminate contractual de parti la data semnarii contractelor de vanzare cumparare mentionate anterior a fost stabilit conform urmatorului calcul:

– 425,20 tone floarea soarelui nelivrata conform contractului de vanzare cumparare nr.6979/17.05.2012 (din totalul de 550 tone x 500 lei/tona nelivrata = 212.600 lei daune interese compensatorii;

– 1.467 tone porumb ne livrat in conformitate cu contractul de vanzare c umparare nr.7887/05.07.2012 (din totalul de 1.500 tone porumb x 500 lei/tona nelivrat = 733.500 lei.

Se mai arata ca, p rin adresa nr. 226/07.08.2012 parata ne-a informat cu privire la producerea unor evenimente agro-meteorologice cu efecte negative asupra recoltelor ce fac obiectul contractului de vanzare cumparare nr. 6979/17.05.2012 (floarea soarelui) si a contractului de vanzare-cumparare nr. 7887/05.07.2012.

Se mai arata ca, in data de 19.09.2012, prin adresa nr. 250, parata a comunicat reclamantei activarea clauzei “ de forta majora” in cadrul contractelor dintre societati,  urmand sa comunice  inscrisurile doveditoare.

Conform adresei nr. 255/21.09.2012 paratei a comunicat reclamantei neonorarea contractelor incheiate invocand forta majora conform avizelor nr. 274/20.09.2012 si nr. 275/20.09.2012 emise de CCIA Tulcea.

In data de 25.09.2012 prin adresa nr. 263 parat a invitat reclamanta in ziua de sambata 29.09.2012, ora 11,00 la sediul sau in vederea concilierii directe a litigiului privind neexecutarea contractului de vanzare cumparare nr. 6979/17.05.2012.

Urmare a solicitarii reclamantei din data de 27.09.2012, procedura concilierii s-a desfasurat la sediul reclamantei, unde conform procesului verbal incheiat cu aceea ocazie, fiecare parte si-a mentinut punctul de vedere, iar la data de 30.09.2012, respectiv 17.10.2012, reclamanta a comunicat paratei facturile reprezentand daune interese pentru nelivrarea tonelor de porum si floarea soarelui contractate.

Totodata reclamanta sustine ca in cauza sunt indeplinite conditiile privind raspunderea civila contractuala, apreciind ca in cauza parata nu si-a respectat obligatia de vanzare a cantitatii de porumb si floarea soarelui contractatat, neexecutare care ii este imputabila si fiind pusa in intarziere.

In sustinerea afirmatiilor sale, reclamanta invoca dispozitiile art. 8.al. 1 si 9 alin.2 din contractele de vanzare cumparare nr. 6979/17.05.2012 si nr. 7887/05.07.2012 , potrivit cu care paratei ii incumba obligatia de plata a daunelor-interese inclusiv in cazul existentei unui caz de forta majora.

In drept actiunea a fost intemeiata pe dispozitiile art. 720 ¹ si urmatoarele cod procedura civila, art. 1270, 1351,1516,1530,1634 cod civil.

La data de 11.03.2013 parata, ______________  a formulat intampinare solicitand respingerea actiunii ca nefondata, aratand ca dispozitiile din contractele de vanzare-cumparare incheiate cu reclamanta ________________, contin prevederi (clauze) susceptibile de mai multe intelesuri, continand dispozitii neclare, astfel ca potrivit art. 1269 cod civil urmeaza a fi interpretate in favoarea celui ce se obliga.

Totodata sustine ca a instiintat societatea reclamanta in permanenta cu privire la situatia creata pe raza Judetului Tulcea si avizele de forta majora emise de CCIR-Tulcea au fost inaintate societatii reclamante.

Totodata, parata formuleaza cerere reconventionala solicitand in baza dispozitiilor art. 1271 al. 2 cod civil adaptarea contractelor nr. 6979/17.05.2012 si nr. 7887/05.07.2012 in sensul diminuarii cantitatilor de floarea soarelui si de porumb la care este obligata in temeiul prevederilor contractuale, datorita imprejurarii ca executarea contractelor a devenit excesiv de oneroasa facand vadit injusta obligarea la plata daunelor prevazute prin contracte si obligarea sa la plata unui procent de cel mult 20% din valoarea contractelor.

In sustinerea cererilor tribunalul a incuviintat si au fost administrate probe cu inscrisuri si proba cu interogatoriul partilor.

Analizand actele si lucrarile dosarului tribunalul retine urmatoarele:

Partile au incheiat doua contracte de vanzare-cumparare avand ca obiect floarea soarelui si porumb obtinute din productia proprie a societatii parate (f. 29-48).

Potrivit art. 8 din contractele mentionate, in cazul in care vanzatorul (societatea parata) nu-si executa corespunzator obligatiile prevazute in contract este obligata a plati cumparatoarei (societatea reclamanta) daune-interese de 500 lei pentru fiecare tona de produs nelivrata.

Conform art. 9 din contract, nici una  dintre parti nu va fi raspunzatoare pentru neexecutarea la timp si/sau in mod corespunzator, total sau partial, a oricareia dintre obligatiile ce ii revin in baza prezentului contract daca neexecutarea obligatiei respective a fost cauzata de un eveniment de forta majora, asa cum este definita de legea romana (art. 1351 cod civil), cu conditia dovedirii evenimentului de forta majora in maxim 15 zile de la producere cu certificat de forta majora emis de organismele abilitate.

De asemenea, c onform aliniatului 4 al art. 9 din contract, in caz de forta majora, vanzatorul are obligatia de a-l despagubi pe cumparator potrivit dispozitiilor art. 8.

Prezentul litigiu are la origine modul diferit de interpretare a dispozitiilor contractuale de catre cele doua parti, respectiv art. 9 d in contractele incheiate de parti.

Astfel, potrivit art. 1266-1269 din noul codul civil, clauzele contractuale se interpreteaza dupa vointa concordanta a partilor, ceea ce conteaza este doar vointa __________________________ concorda, a ambelor parti si nu vointa individuala diferita, aceasta facand obiectul reglementarii privind clauzele indoielnice, prevazuta de art. 1268.

Din analizarea dispozitiilor contractuale tribunalul constata ca din modalitatea cum au fost redactat articolul 9 din contrract, ace sta contine dispozitii contrare, dispozitii care se exclud reciproc.

Astfel, in contract se stipuleaza ca forta majora exonereaza partea de raspundere contractuala, cu conditia dovedirii cazului de forta majora cu certificat emis de organismele abilitate, iar pe de alta parte in contract este prevazuta obligatia vanzatorului de a-l despagubi pe cumparator chiar si in cazul intervenirii fortei majore.

In aceste conditii, tribunalul retine ca in cauza devin aplicabile dispozitiile art. 1269 din noul cod civil privind interpretarea clauzelor indoielnice.

Astfel, prima regula este ca orice clauza neclara se va interpreta in favoarea celui care se obliga. Cum in contractele bilaterale ambele parti se obliga la ceva, tribunalul apreciaza ca primeaza partea a carei obligatie a devenit originea litigiului, in cauza de fata parata A______ SRL.

A doua regula, nou introdusa  de noul cod civil este ca in cadrul contractelor de adeziune clauzele se interpreteaza in defavoarea celui ce a impus contractul. Ori in prezenta cauza, avand in vedere forma contractului, care poarta in antet numai denumirea reclamantei A________ si imprejurarea ca nu s-a facut dovada existentei unei corespondente comerciale anterioare incheierii contractului, se poate prezuma ca acest contract a fost impus paratei ca si contract de adeziune.

In ambele cazuri, tribunalul constata ca dispozitiile legale sunt favorabile paratei, astfel ca, clauza prevazuta in art. 9 din contract va fi interpretata in favoarea parateik, in sensul ca aceasta este exonerata de raspunderea contractuala in caz de forta majora.

In ceea ce priveste includerea secetei ca reprezentand un eveniment de forta majora, tribunalul constata ca portivit vointei partilor (art. 9 al. 2 )  nu sunt considerate situatii de forta majora cazurile care pot fi asigurate la societatile de asigurari sau sunt despagubite de stat prin acte normative.

Parata, a depus la dosarul cauzei (filele 195-202) conditiile de asigurare de la mai multe societati de asigurari, in care la capitolul riscuri excluse se regaseste seceta excesiva pe terenurile neirigate.

In aceste conditii, tribunalul constata ca parata a facut dovada-a carei sarcina ii revenea, ca evenimentul produs-respectiv seceta era unul din cazurile care nu pot fi asigurate la societatile de asigurari, revenind reclamantei sa dovedeasca faptul contrar si-anume ca exista o societate de asigurare care incheie polite de asigurare pentru seceta.

D____ urmare, tribunalul va constata ca in cauza parata a dovedit ca evenimentul intervenit-seceta- a fost un eveniment de forta majora, dovedit cu certificate emise de catre organele abilitate (filele 46-51) astfel ca nu i se poate retine neexecutarea culpabila a contractelor incheiate cu societatea reclamanta, fiind astfel exoner ata de raspunderea contractuala, urmand ca tribunalul sa respinga actiunea reclamantei ca neintemeiata.

In ceea ce priveste cererea reconventionala formulata de parata A______ SRL, tribunalul retine ca primul efect si cel mai important al intervenirii unui caz de forta majora este incetarea contractului, potrivit art. 1321 din noul cod civil, care enumera printre modalitatile de incetare a contractelor si imposibilitatea fortuita de executare.

Daca in ceea ce priveste forta majora, ne aflam in prezenta unui eveniment ce nu putea fi prevazut si nici impiedicat de catre debitor, care se vede in imposibilitatea de a-si mai putea executa obligatia, in cazul impreviziunii-obligatia nu este imposibil de executat, ci este doar mai oneroasa, iar daca debitorul ar executa-o atunci el si-ar atrage starea de faliment.

Spre deosebire de impreviziune, care poate duce la adaptarea contractului, forta majora nu poate conduce decat la incetarea efectelor contractului.

Cum instanta a retinut existenta cazului de forta majora, in cazul contractelor incheiate de parti, cererea reconventionala formulata in cauza a ramas fara obiect, tocmai da torita incetarii efectelor acestora.

In ceea ce priveste cheltuielile de judecata solicitate de parti, fata de solutia pronuntata si dispozitiile art. 274 cod procedura civila instanta urmeaza a le respinge ca neintemeiate.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE, IN NUMELE LEGII, HOTĂRĂȘTE :

 

Respinge ca neintemeiata actiunea formulată de reclamanta x, în contradictoriu cu pârâta y

Respinge ca cererea reconventionala ca ramasa fara obiect.

Respinge cererea reclamantei-parate de acordare a cheltuielilor de judecata.

Respinge cererea paratei-reclamante de acordare a cheltuielilor de j udecata.

Cu drept de recurs in termen de 15 zile de la comunicare.

Pronuntata in sedinta publica azi, 17.09.2013.

 

Sursa www.rolii.ro 

Print Friendly, PDF & Email

7 comentarii

  1. Nita Alexandru

    Buna seara si imi cer scuze pentru deranj! As dori sa va intreb, pt ca si eu sunt in aceeasi situatie ca si parata…………SRL, daca as avea castig de cauza in momentul de fata, intr-un eventual proces intentat de reclamanta? Mentionez ca situatia este cam la fel (doar cantitatile sunt mai mici…. floarea-soarelui: contract 200t, livrat 70t; porumb: contract 500t, livrat 0t). Totodata, mai mentionez ca societatea noastra are asigurari pe culturi, dar nu si pentru fenomenul de seceta extrema (societatea de asigurari nu face asa ceva), dar ca am primit ca si ajutor din partea guvernului, suma de 34000 ron. Aceasta suma s-ar putea considera ca si un fel de asigurare? Pentru neonorarea contractelor, reclamanta ne cere daune de 60000 ron, plus prelungirea contractelor pe anul 2021. Am facut instiintare la ei, insotita de certificatul de forta majora, impreuna cu documentele celor de la DIRECTIA AGRICOLA din care reies daunele provocate de seceta. Sunt intr-o situatie foarte neplacuta si de aceea am apelat la sfatul dvs. Va multumesc anticipat! Cu stima si respect, A. N.

  2. Vali

    Buna ziua, va rog un sfat. Am incheiat un contract de vanzare-cumparare porumb in februarie 2020, pentru recolta porumb 2020, pe care nu l-am putut onora decat pe jumatate. Suntem societate cu obiect de activitate comert cu cereale. In contract este stipulata forta majora si cazul fortuit. In situatia actuala, seceta in mare parte a tarii si explozia de preturi cu peste 30% a pretului din contract, ar exista vreo posibilitate de a nu ajunge la penalizare pentru cantitatea nelivrata? Multumesc anticipat.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Postări recente