Meniu Închide

Legea 196/2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi administrarea condominiilor

Legea 196/2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de
proprietari şi administrarea condominiilor, în vigoare începând cu 28.09.2018

La data intrării în vigoare a prezentei legi, se abrogă Legea
nr.230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de
proprietari, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.490 din
23 iulie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi Hotărârea
Guvernului nr.1588/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a Legii nr.230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea
asociaţiilor de proprietari, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea
I, nr.43 din 18 ianuarie 2008, precum şi orice alte prevederi contrare

Capitolul I
Dispoziţii generale, definiţii
Art.1. – (1) Prezenta lege reglementează aspectele juridice,
economice şi tehnice cu privire la:
a) înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari
din cadrul condominiilor formate din cel puţin 3 unităţi de proprietate
imobiliară;
b) administrarea, întreţinerea şi folosirea imobilelor sau grupurilor
de imobile din condominii care au în structura lor locuinţe sau spaţii cu
altă destinaţie decât aceea de locuinţă, aflate în proprietatea a cel puţin 3
persoane fizice sau juridice, fiecare proprietar având o proprietate
individuală şi o cotă-parte indiviză din proprietatea comună.
(2) Prezenta lege se aplică proprietarilor, chiriaşilor, asociaţiilor de
proprietari şi asociaţiilor de chiriaşi din condominii.
Secţiunea 1
Definiţii
Art.2. – În sensul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au
următoarele semnificaţii:
a) acord de asociere – actul care consfinţeşte decizia a cel puţin
jumătate plus unu din numărul proprietarilor dintr-un condominiu de a
se asocia în condiţiile prezentei legi;
b) ansamblu rezidenţial – imobilul format din teren pe care sunt
amplasate izolat, înşiruit sau cuplat locuinţe sau locuinţe şi construcţii cu
altă destinaţie, în care există proprietăţi comune şi proprietăţi
individuale;
c) asociaţie de chiriaşi – formă de asociere autonomă şi fără scop
lucrativ a chiriaşilor dintr-un condominiu în scopul reprezentării
intereselor lor în raporturile cu proprietarii, precum şi cu alte persoane
juridice sau persoane fizice;
d) asociaţie de proprietari – formă de asociere autonomă şi fără
scop lucrativ a proprietarilor dintr-un condominiu, având ca scop
administrarea, exploatarea, întreţinerea, repararea, reabilitarea şi
modernizarea proprietăţii comune, menţinerea în stare bună a imobilului,
respectarea drepturilor şi asumarea obligaţiilor de către toţi proprietarii;
e) atestat – actul care dovedeşte calitatea de administrator de
condominii, prin care persoanele fizice care deţin certificate de
calificare, conform lit.f), sunt atestate de către primar, la propunerea
compartimentelor specializate în sprijinirea, îndrumarea şi controlul
asociaţiilor de proprietari din cadrul autorităţii administraţiei publice
locale, în baza unei hotărâri a consiliului local;
f) certificat de calificare profesională – actul care dovedeşte
calificarea profesională a persoanelor fizice pentru a îndeplini ocupaţia
de administrator de condominii, în conformitate cu legislaţia privind
învăţământul superior sau privind formarea profesională a adulţilor;
g) cheltuieli ale asociaţiei de proprietari – totalitatea cheltuielilor
sau obligaţiilor financiare ale asociaţiei de proprietari care sunt legate de
exploatarea, repararea, întreţinerea, modernizarea, reabilitarea
proprietăţii comune, precum şi cheltuielile cu serviciile de care
beneficiază proprietarii şi care nu sunt facturate acestora în mod
individual;
h) condominiu – imobil format din teren cu una sau mai multe
construcţii, în care există cel puţin 3 proprietăţi individuale reprezentate
de locuinţe şi locuinţe sau spaţii cu altă destinaţie, după caz şi cote-părţi
indivize de proprietate comună;
i) contract de administrare – acordul scris încheiat între o asociaţie
de proprietari şi un administrator de condominii care poate fi persoană
fizică, persoană fizică autorizată, sau o persoană juridică cu obiect de
activitate administrarea condominiilor în vederea prestării unor activităţi
şi îndeplinirii unor obiective stabilite de asociaţia de proprietari,
conform legii. Contractul de administrare este un contract cu titlu oneros
şi se încheie în formă scrisă;
j) convenţie individuală de facturare – act juridic încheiat între un
furnizor de servicii de utilităţi publice, asociaţia de proprietari şi
proprietar individual din condominiu, anexă la contractul de furnizare a
serviciilor de utilităţi publice încheiat între un furnizor de servicii de
utilităţi publice şi asociaţia de proprietari, prin care se stabilesc
condiţiile de furnizare, utilizare, facturare şi plată a serviciilor de utilităţi
publice furnizate la nivel de utilizator individual din cadrul unui
condominiu;
k) cota de contribuţie la cheltuielile asociaţiei de proprietari – suma
corespunzătoare din cheltuielile asociaţiei, pe care fiecare proprietar din
condominiu este obligat să o plătească lunar, conform prevederilor
prezentei legi;
l) cotă-parte indiviză – cota-parte de proprietate comună forţată,
exprimată procentual, care îi revine fiecărui proprietar individual şi este
calculată ca raportul între suprafaţa utilă a proprietăţii individuale şi
suma suprafeţelor utile ale tuturor proprietăţilor individuale din
condominiu. Suma cotelor-părţi indivize trebuie să fie egală cu 100%, în
caz contrar, acestea trebuie recalculate prin grija preşedintelui asociaţiei
de proprietari, conform suprafeţelor utile;
m) locatar – persoana fizică sau juridică care, în baza unui contract
de locaţiune, dobândeşte de la cealaltă parte, numită locator, dreptul de
folosinţă al unei locuinţe sau spaţiu cu altă destinaţie pentru o perioadă
determinată, în schimbul unui preţ, denumit chirie;
n) locator – persoană fizică sau juridică care, în baza unui contract
de locaţiune, se obligă să asigure celeilalte părţi, numite locatar,
folosinţa unei locuinţe sau spaţiu cu altă destinaţie pentru o perioadă
determinată, în schimbul unui preţ, denumit chirie;
o) membru al asociaţiei de proprietari – proprietarul semnatar al
acordului de asociere sau a unei cereri depuse la asociaţie;
p) părţi comune – părţile din clădire şi/sau din terenul aferent
acesteia, care nu sunt proprietăţi individuale şi sunt destinate folosinţei
tuturor proprietarilor sau unora dintre aceştia, precum şi alte bunuri care,
potrivit legii sau voinţei părţilor, sunt în folosinţă comună. Părţile
comune sunt bunuri accesorii în raport cu proprietăţile individuale, care
constituie bunurile principale. Toate părţile comune formează obiectul
proprietăţii comune. Părţile comune nu pot fi folosite decât în comun şi
sunt obiectul unui drept de coproprietate forţată;
q) părţi comune aferente tronsoanelor sau scărilor care nu pot fi
delimitate – cel puţin o instalaţie pe verticală care alimentează în comun
tronsoane ori scări sau părţi de construcţie comune tronsoanelor ori
scărilor, care nu pot fi definite separat din punct de vedere fizic ca
poziţie şi suprafaţă;
r) proprietar al ansamblului rezidenţial/dezvoltator al ansamblului
rezidenţial – persoana juridică care efectuează toate operaţiunile
imobiliare în vederea construirii, finalizării şi predării către beneficiari a
unor locuinţe, precum şi coordonarea surselor de finanţare necesare
realizării acestor operaţiuni;
s) proprietar din condominiu/proprietar – persoana fizică sau
juridică, titular al unui drept de proprietate asupra a cel puţin o unitate de
proprietate imobiliară dintr-un condominiu;
t) proprietate individuală – locuinţa sau spaţiul cu altă destinaţie
decât aceea de locuinţă, parte dintr-un condominiu, destinată locuirii sau
altor activităţi, deţinută în proprietate exclusivă;
u) regulament al condominiului – document de ordine interioară al
asociaţiei de proprietari care conţine totalitatea instrucţiunilor, normelor,
regulilor care stabilesc şi asigură ordinea şi buna funcţionare a unui
condominiu;
v) statut – act cuprinzând ansamblul de dispoziţii, adoptat de cel
puţin jumătate plus unu din numărul proprietarilor dintr-un condominiu,
prin care se reglementează scopul, structura şi modul de organizare şi
funcţionare a asociaţiei de proprietari, conform prevederilor prezentei
legi;

w) unitate de proprietate imobiliară – proprietatea individuală,
definită conform lit.t), care constituie bunul principal, împreună cu cotaparte
indiviză din proprietatea comună.
Secţiunea a 2-a
Dispoziţii generale
Art.3. – (1) În scopul exercitării drepturilor şi obligaţiilor ce le revin
asupra proprietăţii comune, în cazul condominiilor, se constituie
asociaţii de proprietari, care se organizează şi funcţionează conform
prevederilor prezentei legi.
(2) Pentru promovarea valorilor civice ale democraţiei şi statului de
drept şi pentru reprezentarea la nivel local şi naţional, asociaţiile de
proprietari se pot asocia în federaţii, uniuni, ligi ale asociaţiilor de
proprietari din municipii, oraşe sau judeţe, respectiv la nivel naţional, în
condiţiile prevăzute de lege.
(3) În sensul art.2 lit.h), constituie condominiu:
a) clădiri cu mai multe locuinţe sau spaţii cu altă destinaţie în care
există proprietăţi individuale şi proprietăţi comune;
b) clădiri multietajate; un tronson cu una sau mai multe scări din
cadrul clădirii multietajate în cazul în care se poate delimita proprietatea
comună;
c) un ansamblu rezidenţial format din locuinţe şi/sau construcţii cu
altă destinaţie, amplasate izolat, înşiruit sau cuplat, în care există
proprietăţi comune şi proprietăţi individuale.
Art.4. – (1) În condominii, unităţile de proprietate imobiliară se
supun prevederilor prezentei legi ca entităţi individuale.
(2) Niciun act de dispoziţie nu poate să aibă ca obiect exclusiv
cota-parte indiviză din coproprietatea forţată asupra părţilor comune ale
condominiului, decât odată cu înstrăinarea locuinţei/spaţiului cu altă
destinaţie care constituie bunul principal.
(3) Părţile comune din condominii şi drepturile aferente acestora pot
face obiectul unei acţiuni de partaj numai atunci când aceste părţi
încetează a mai fi destinate folosinţei comune, în condiţiile legii.
(4) În aplicarea prevederilor prezentei legi, dovada dreptului de
proprietate şi a celorlalte drepturi reale asupra unei unităţi de proprietate
imobiliară se face potrivit dispoziţiilor Legii nr.287/2009 privind Codul
civil, republicată, cu modificările ulterioare.
Art.5. – În cazul modificării suprafeţei utile a unei proprietăţi
individuale, toate cotele-părţi indivize din condominiu se modifică
proporţional.
Art.6. – (1) În vederea înscrierii condominiului se aplică prevederile
art. 26 din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Înscrierea condominiului se face de către biroul de cadastru şi
publicitate imobiliară în circumscripţia căruia se situează acesta, la
solicitarea oricărui proprietar din condominiu sau a asociaţiei de
proprietari.
(3) Condominiile se identifică prin adresă poştală şi, acolo unde
există, prin număr cadastral şi număr de carte funciară.
Art.7. – În cazul unităţilor de proprietate imobiliară, cu mai mult de
un proprietar, raporturile de coproprietate sunt reglementate potrivit
dreptului comun.
Art.8. – Unităţile deţinătoare a cărţii tehnice a clădirilor sunt
obligate să transmită asociaţiilor de proprietari, cu titlu gratuit, cărţile
tehnice ale construcţiilor, la solicitarea acestora. Unităţile în arhiva
cărora se găsesc proiectele clădirilor sunt obligate să elibereze
asociaţiilor de proprietari copii ale proiectelor de clădiri elaborate.
Costul executării copiilor este suportat de asociaţia de proprietari
solicitantă. În lipsa cărţii tehnice a construcţiei şi/sau a proiectului,
asociaţia de proprietari are obligaţia reconstituirii acestora, în
conformitate cu prevederile legale în vigoare.
Secţiunea a 3-a
Raportul dintre autorităţile administraţiei publice şi asociaţiile de
proprietari
Art.9. – (1) Autorităţile administraţiei publice centrale ori locale sau
orice alte instituţii publice care deţin în proprietate locuinţe sau spaţii cu
altă destinaţie decât aceea de locuinţă în condominii, au aceleaşi drepturi
şi obligaţii ca oricare alt proprietar din condominiu şi au obligaţia să
mandateze persoane fizice sau juridice pentru a fi reprezentate în cadrul
asociaţiei de proprietari.
(2) În cazul în care în condominiu sunt locuinţe sau locuinţe şi spaţii
cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, care aparţin domeniului public
sau privat al statului, persoana fizică/juridică care exercită unul dintre
celelalte drepturi reale asupra locuinţei sau spaţiului cu altă destinaţie
decât cea de locuinţă, decât dreptul de proprietate, poate, cu acordul
proprietarului, reprezenta statul în cadrul asociaţiei de proprietari.
Art.10. – (1) Autorităţile administraţiei publice locale organizează
în cadrul aparatului de specialitate al primarului un compartiment
specializat în sprijinirea, îndrumarea şi controlul asociaţiilor de
proprietari.
(2) Autorităţile administraţiei publice locale, prin compartimentele
prevăzute la alin.(1) asigură, la cerere, informarea asociaţiilor şi
proprietarilor din condominii cu privire la cadrul normativ privind
organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari.
(3) Compartimentele prevăzute la alin.(1) informează asociaţiile de
proprietari cu privire la interdicţiile prevăzute în regulamentul local de
urbanism sau în regulamentele de intervenţie aferente zonelor de
intervenţie prioritară, aplicabile condominiilor, stabilite în cadrul
programelor multianuale destinate creşterii calităţii arhitecturalambientale
a clădirilor, de reabilitare termică şi de reducere a riscului
seismic al construcţiilor existente, precum şi cu privire la obligativitatea
montării contoarelor pentru individualizarea consumurilor la nivel de
proprietate individuală, conform legislaţiei în vigoare.
(4) Compartimentele prevăzute la alin.(1) exercită controlul asupra
activităţii financiar-contabile din cadrul asociaţiilor de proprietari, din
oficiu ori la solicitarea unuia sau mai multor membri ai asociaţiei de
proprietari.
(5) La propunerea compartimentelor specializate în sprijinirea,
îndrumarea şi controlul asociaţiilor de proprietari din cadrul autorităţii
administraţiei publice locale, primarul, în baza unei hotărâri a consiliului
local, atestă persoanele fizice în vederea dobândirii calităţii de
administrator de condominii.
(6) Atestatul prevăzut la alin.(5) se emite în baza următoarelor
documente:
a) certificatul de calificare profesională pentru ocupaţia de
administrator de condominii, conform prevederilor art.2 lit.f);
b) cazierul judiciar care să ateste că nu a suferit nicio condamnare,
prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, pentru o infracţiune de
natură economico-financiară;
c) cazierul fiscal.
Capitolul II
Înfiinţarea şi înregistrarea asociaţiei de proprietari
Secţiunea 1
Procedura de înfiinţare şi înregistrare a asociaţiilor de proprietari
Art.11. – (1) Asociaţia de proprietari este forma juridică de
organizare şi de reprezentare a intereselor comune ale proprietarilor
dintr-un condominiu, cu personalitate juridică, fără scop lucrativ,
înfiinţată în condiţiile prezentei legi, care are ca scop administrarea,
exploatarea, întreţinerea, repararea, reabilitarea şi modernizarea
proprietăţii comune, menţinerea în stare bună a imobilului, respectarea
drepturilor şi asumarea obligaţiilor de către toţi proprietarii.
(2) Consecinţele neluării măsurilor de organizare şi funcţionare cu
privire la administrarea şi gestiunea proprietăţii comune sunt în
răspunderea juridică a tuturor proprietarilor sau a reprezentanţilor
acestora, după caz.
Art.12. – Pentru realizarea scopului menţionat la art.11 alin.(1),
asociaţia de proprietari înfiinţată în condiţiile prezentei legi dobândeşte
drepturi şi îşi asumă obligaţii faţă de terţi, în ceea ce priveşte
administrarea condominiului.
Art.13. – (1) Asociaţia de proprietari se înfiinţează prin acordul scris
a cel puţin jumătate plus unu din numărul proprietarilor dintr-un
condominiu.
(2) În condominiile cu mai multe tronsoane sau scări se pot constitui
asociaţii de proprietari pe fiecare tronson ori scară în parte numai în
condiţiile în care proprietatea comună aferentă tronsoanelor sau scărilor
poate fi delimitată şi în condiţiile în care există branşamente separate pe
fiecare scară sau tronson.
(3) Divizarea unei asociaţii de proprietari existente în două sau mai
multe asociaţii, pe scări sau tronsoane se face, numai în condiţiile în care
proprietatea comună aferentă tronsoanelor sau scărilor poate fi delimitată şi în
condiţiile în care există branşamente separate pe fiecare scară sau tronson, la
propunerea majorităţii proprietarilor din scara sau tronsonul respectiv, cu
acordul majorităţii proprietarilor din asociaţia ce urmează a se diviza.
(4) Dacă este cazul, asociaţiile de proprietari înfiinţate pe scări sau
tronsoane de clădire îşi reglementează între ele raporturile juridice cu
privire la aspectele tehnice comune acestora, printr-o anexă la acordul de
asociere.
Art.14. – În cazul condominiilor din ansamblurile rezidenţiale,
proprietarii/dezvoltatorii ansamblurilor rezidenţiale, în calitate de
vânzători, trebuie să informeze la momentul înstrăinării pe cumpărători
cu privire la necesitatea constituirii asociaţiilor de proprietari, în
condiţiile prezentei legi.
Art.15. – (1) Anterior constituirii asociaţiei de proprietari, proprietarii
unităţilor de proprietate imobiliară din condominii se întrunesc pentru a hotărî
cu privire la înfiinţarea asociaţiei de proprietari sau, după caz, la
reorganizarea asociaţiei de locatari în asociaţie de proprietari. Totodată, se
hotărăşte şi cu privire la persoana fizică sau juridică însărcinată cu întocmirea
acordului de asociere şi a statutului, cu privire la termenul de finalizare a
acestora, data de convocare a adunării de constituire şi la modalitatea de
decontare a costurilor generate de această acţiune. Hotărârea proprietarilor se
consemnează într-un proces-verbal care se semnează de toţi cei prezenţi.
(2) Cu cel puţin 10 zile înaintea datei fixate pentru adunarea
proprietarilor de constituire a asociaţiei de proprietari, proprietarii se
convoacă prin afişare la avizier şi prin tabel convocator. Tabelul convocator
se semnează de cel puţin cincizeci la sută plus unul din numărul proprietarilor
din condominiu.
(3) În cadrul adunării proprietarilor pentru constituirea asociaţiei de
proprietari se prezintă şi se adoptă statutul asociaţiei de proprietari, care
cuprinde cel puţin următoarele informaţii:
a) denumirea, sediul, durata de funcţionare ale asociaţiei de proprietari;
b) scopul asociaţiei de proprietari, conform prevederilor legale;
c) structura veniturilor şi a cheltuielilor, cu respectarea prevederilor
legale în vigoare;
d) membrii asociaţiei de proprietari, precum şi drepturile şi obligaţiile
acestora;
e) structura organizatorică şi modul de funcţionare, cu respectarea
prevederilor prezentei legi;
f) repartizarea cheltuielilor asociaţiei de proprietari, conform legii;
g) condiţiile în care se dizolvă asociaţia de proprietari;
h) modalitatea de soluţionare a litigiilor, relaţiile contractuale,
penalizările, cazurile de urgenţă în care se permite, în condiţiile legii,
accesul în proprietatea individuală a preşedintelui sau a unui membru al
comitetului executiv;
i) asigurarea, după caz, a unui spaţiu de administrare special
amenajat, unde se va putea desfăşura serviciul de administrare şi în care
pot fi păstrate în siguranţă documentele asociaţiei.
(4) Statutul asociaţiei de proprietari stabileşte modul de organizare,
regulile generale de funcţionare şi atribuţiile asociaţiei de proprietari, a
adunării generale, ale comitetului executiv, cenzorului/comisiei de
cenzori şi administratorului de condominii, denumit în continuare
administrator, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
Art.16. – (1) Hotărârea proprietarilor privind constituirea asociaţiei
de proprietari se consemnează prin proces-verbal, înregistrat în registrul
unic al asociaţiei de proprietari care cuprinde procesele-verbale ale
adunării generale, comitetului executiv şi cenzorului/comisiei de
cenzori, semnate de toţi proprietarii care şi-au dat consimţământul.
Procesul-verbal semnat de către proprietarii care au hotărât, în condiţiile
art. 13 alin. (1), constituirea asociaţiei de proprietari constituie anexă la
acordul de asociere.
(2) Proprietarii îşi dau consimţământul, de regulă, în adunarea
proprietarilor în vederea constituirii asociaţiei de proprietari. În cazul
proprietarilor absenţi, consimţământul poate fi exprimat prin semnarea
procesului-verbal prevăzut la alin.(1), în termen de 30 de zile de la data
la care a avut loc adunarea de constituire, în condiţiile art.15.
Art.17. – (1) Cererea pentru dobândirea personalităţii juridice a
asociaţiei de proprietari împreună cu statutul, acordul de asociere şi
procesul-verbal al adunării de constituire, se depun şi se înregistrează la
judecătoria în a cărei rază teritorială se află condominiul.
(2) Statutul şi acordul de asociere se întocmesc în baza prezentei
legi.
(3) Acordul de asociere trebuie să conţină:
a) adresa şi individualizarea proprietăţii individuale, potrivit actului
de proprietate;
b) numele şi prenumele tuturor proprietarilor asociaţi;
c) descrierea proprietăţii, cuprinzând: descrierea condominiului,
structura condominiului, numărul de etaje, numărul de proprietăţi
individuale structurate pe număr de camere, numărul de clădiri, numărul
spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, suprafaţa terenului
aferent condominiului, numărul cadastral sau topografic al imobilului şi
numărul de carte funciară, pentru imobilele înscrise în evidenţele de
cadastru şi carte funciară;
d) enumerarea şi descrierea părţilor aflate în proprietate comună,
precum şi regulile de folosinţă a părţilor comune potrivit prezentei legi;
e) cota-parte indiviză ce revine fiecărui proprietar din proprietatea
comună;
f) declaraţiile pe proprie răspundere a proprietarilor privind
informaţiile referitoare la suprafeţele utile şi construite în situaţia în care
acestea diferă de cele înscrise în actele de proprietate asupra locuinţelor
sau a spaţiilor cu altă destinaţie.
(4) Asociaţia de proprietari dobândeşte personalitate juridică în baza
încheierii judecătorului desemnat de preşedintele judecătoriei în a cărei
circumscripţie teritorială se află condominiul.
(5) Încheierea se dă fără citarea părţilor şi este executorie.
(6) Încheierea este supusă numai apelului în termen de 5 zile de la
comunicare, preşedintele asociaţiei fiind obligat să informeze în scris
toţi proprietarii în aceeaşi zi, prin afişare la avizier. Apelul se judecă cu
citarea părţilor.
(7) Înscrierea ulterioară în asociaţie a proprietarilor care nu au fost
prezenţi la adunarea proprietarilor în vederea constituirii asociaţiei de
proprietari sau care au dobândit calitatea de proprietari ulterior adunării
de constituire, după caz, se face la cererea scrisă a acestora, prin
semnarea unui act adiţional la acordul de asociere. Prin grija
preşedintelui asociaţiei de proprietari, actele adiţionale se ataşează
dosarului de infiinţare a asociaţiei, se păstrează la sediul asociaţiei şi se
prezintă compartimentelor de specialitate din cadrul primăriei, la
solicitare a acestora.
(8) Acordul de asociere şi statutul asociaţiei de proprietari,
actualizate, se depun de către preşedintele asociaţiei de proprietari, ori
de câte ori sunt modificări, la judecătoria în a cărei rază teritorială se află
condominiul.
(9) Odată cu pierderea calităţii de proprietar în condominiu,
încetează statutul de membru al respectivei asociaţii de proprietari.
Art.18. – Dacă numărul proprietarilor dintr-un condominiu scade
sub 3 ca urmare a unor acte de înstrăinare, proprietarul sau proprietarii
cer judecătoriei, în a cărei circumscripţie teritorială se află imobilul,
încetarea personalităţii juridice.
Art.19. – (1) După dobândirea personalităţii juridice, asociaţia de
proprietari se înregistrează la organul fiscal local în a cărui rază
teritorială se află condominiul.
(2) După înfiinţarea asociaţiei de proprietari, aceasta se identifică
prin denumire, adresa condominiului, încheierea preşedintelui
judecătoriei în a cărei circumscripţie teritorială se află condominiul sau
orice alt document emis la înfiinţare în baza legii şi prin codul de
identificare fiscală al asociaţiei. Actele emise de către asociaţiile de
proprietari cuprind obligatoriu datele de identificare.
(3) Toate asociaţiile de proprietari sunt obligate să afişeze, la loc
vizibil, pe peretele exterior al imobilului, în imediata apropiere a căii de
acces în condominiu, sediul şi denumirea asociaţiei respective.
Art.20. – (1) Fiecare asociaţie de proprietari este obligată să deţină
un singur cont bancar.
(2) În vederea plăţii cotelor de contribuţie la cheltuielile asociaţiei
de proprietari, datele de identificare ale contului bancar prevăzut la
alin.(1) se comunică tuturor proprietarilor prin afişare la avizier, odată
cu lista de plată a cheltuielilor asociaţiei de proprietari.
(3) Prin datele de identificare ale conutui bancar menţionate la alin.
(2) se înţelege numele titularului contului, banca la care este deschis
contul, sucursala şi codul IBAN.
Art.21. – (1) Pentru modificarea sau completarea statutului ori a
acordului de asociere, în cadrul adunării generale a asociaţiei de
proprietari este necesar acordul a cel puţin jumătate plus unu din
numărul proprietarilor din condominiu.
(2) Modificările şi/sau completările trebuie să fie motivate şi
aprobate prin hotărâre a adunării generale a asociaţiei de proprietari întro
şedinţă convocată şi desfăşurată cu respectarea prevederilor statutului
asociaţiei de proprietari şi ale prezentei legi.
(3) Orice modificare sau completare a statutului sau a acordului de
asociere se înregistrează la judecătoria care a emis încheierea judecătorească
de înfiinţare, fără alte formalităţi.
(4) Modificările şi/sau completările aduse statutului sau acordului
de asociere fără respectarea prevederilor alin.(3) nu sunt opozabile faţă
de proprietarii care nu sunt membri ai asociaţiei de proprietari sau faţă
de terţi.
Secţiunea a 2-a
Regulamentul condominiului
Art.22. – (1) Proprietarii din condominii trebuie să adopte un
document scris cu privire la regulile şi condiţiile de folosinţă a părţilor
comune ale condominiului şi normele de conduită şi bună vecinătate
dintre proprietari, numit regulament al condominiului.
(2) Regulamentul condominiului se iniţiază de către preşedintele
asociaţiei sau de către comitetul executiv al asociaţiei de proprietari, se
dezbate şi se adoptă în adunarea generală a asociaţiei de proprietari cu
acordul majorităţii proprietarilor din condominiu, şi este adus la
cunoştinţă, prin afişare la avizier sau prin înmânarea unei copii
conforme a acestuia, tuturor proprietarilor, în termen de 7 zile de la
adoptare.
(3) Regulile de folosinţă a proprietăţii comune nu vor fi afectate de
schimbarea titularului dreptului de proprietate.
(4) Regulamentul condominiului nu poate impune nicio restricţie
exercitării drepturilor proprietarilor în afara celor care sunt justificate
prin destinaţia imobilului, aşa cum este prevăzută în proiectul tehnic şi
cartea tehnică a construcţiei.
(5) Toţi proprietarii, precum şi chiriaşii din condominiu sau
persoanele care sunt găzduite pe perioadă determinată în condominiu
sunt obligaţi să respecte regulamentul de condominiu. Responsabilitatea
informării chiriaşilor şi a persoanelor care tranzitează condominiul
referitor la prevederile regulamentului condominiului aparţine
proprietarului.
(6) În cazul nerespectării regulamentului condominiului de către
unul dintre proprietari sau chiriaşi, ceilalţi proprietari pot sesiza
preşedintele şi/sau comitetul executiv al asociaţiei de proprietari, cu
privire la aceste nereguli.
Secţiunea a 3-a
Asociaţiile de chiriaşi
Art.23. – Asociaţiile de chiriaşi se constituie şi se organizează în
conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr.26/2000 cu
privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin
Legea nr.246/2005, cu modificările şi completările ulterioare.
Art.24. – (1) Proprietarii condominiilor, persoane fizice sau juridice,
destinate în întregime închirierii, în care sunt constituite asociaţii de
chiriaşi, pot să încredinţeze asociaţiilor de chiriaşi administrarea părţilor
comune din condominiu.
(2) Administrarea părţilor comune conform prevederilor alin.(1) se
face numai în baza unui contract de dare în administrare semnat între
proprietar şi asociaţia de chiriaşi, numai cu acordul majorităţii chiriaşilor
membri ai asociaţiei de chiriaşi.
Art.25. – (1) Asociaţiile de chiriaşi nu pot efectua modificări
constructive în condominiu, nu pot schimba destinaţia proprietăţii
comune din condominiu, nu pot înstrăina şi nu pot închiria bunurile sau
spaţiile comune, fără acordul scris al proprietarului, în condiţiile legii.
(2) Asociaţiile de chiriaşi desfăşoară numai activităţile prevăzute în
contractul de dare în administrare.
Art.26. – Darea în administrare a părţilor comune către asociaţiile
de chiriaşi nu aduce nicio atingere drepturilor şi obligaţiilor titularului
dreptului de proprietate, conform legislaţiei în vigoare.
Capitolul III
Drepturile şi obligaţiile proprietarilor
Secţiunea 1
Drepturile proprietarilor din condominii
Art.27. – Toţi proprietarii membri ai asociaţiei de proprietari au dreptul
să participe, cu drept de vot, la adunarea generală a asociaţiei de proprietari,
să îşi înscrie candidatura, să candideze, să aleagă şi să fie aleşi în structura
organizatorică a asociaţiei de proprietari. Pentru a beneficia de dreptul de a fi
ales, persoana în cauză trebuie sa aibă capacitate deplină de exerciţiu.
Art.28. – (1) Proprietarii din condominiu au dreptul să fie informaţi
în legătură cu toate aspectele ce privesc activitatea asociaţiei, să solicite
în scris şi să primească copii după orice document al acesteia.
Proprietarii care solicită copii după documentele asociaţiei de proprietari
vor suporta costul de multiplicare al acestora.
(2) În vederea bunei informări a proprietarilor, asociaţia de
proprietari amplasează la loc vizibil un avizier la care sunt afişate
documente în conformitate cu prevederile prezentei legi.
(3) Proprietarii din condominii au dreptul să primească explicaţii cu
privire la calculul cotei de contribuţie la cheltuielile asociatiei de
proprietari şi, după caz, să o conteste în scris, în termen de 10 zile de la
afişarea listei de plată. Preşedintele asociaţiei de proprietari este obligat
să răspundă, în scris, la contestaţie în termen de 10 zile de la primirea
acesteia.
(4) În cazul în care preşedintele sau administratorul nu ia toate
măsurile necesare în scopul facilitării accesului proprietarilor la
documentele contabile sau la orice alt document al asociaţiei de
proprietari, conform legii, proprietarii au dreptul de a notifica despre
aceasta comitetul executiv şi cenzorul/comisia de cenzori. În situaţia
nesoluţionării sau a soluţionării necorespunzătoare a solicitărilor
notificate în termen de 10 de zile de la depunerea acestora, proprietarii
se pot adresa compartimentelor prevăzute la art.10.
Art.29. – (1) În cazurile în care unul dintre proprietari împiedică, cu
rea credinţă şi sub orice formă, folosirea normală a condominiului sau a
unor părţi componente, potrivit destinaţiei acestora şi creează prejudicii
celorlalţi proprietari, proprietarii prejudiciaţi sau orice persoană care se
consideră vătămată într-un drept al său se poate adresa în scris
preşedintelui, comitetului executiv al asociaţiei de proprietari şi
instituţiilor cu atribuţii privind respectarea ordinii şi liniştii publice sau,
după caz, instanţelor judecătoreşti.
(2) Dacă o hotărâre a adunării generale a asociaţiei de proprietari, o
decizie a comitetului executiv sau a preşedintelui este contrară
prevederilor prezentei legi sau este de natură să prejudicieze interesele
proprietarilor, aceştia sau orice persoană care se consideră vătămată întrun
drept al său poate sesiza cenzorul/comisia de cenzori,
compartimentele prevăzute la art.10 sau, după caz, pot solicita
instanţelor judecătoreşti anularea în tot sau în parte a hotărârii/deciziei
şi/sau repararea pagubei cauzate.
(3) Orice persoană sau orice proprietar care se consideră
vătămată/vătămat într-un drept al său din cauza neîndeplinirii sau
îndeplinirii defectuoase a atribuţiilor de către preşedinte, membri ai
comitetului executiv, cenzor/comisia de cenzori sau de către
administrator, se poate adresa în scris compartimentelor prevăzute la
art.10 sau, după caz, instanţelor judecătoreşti.
Secţiunea a 2-a
Obligaţiile proprietarilor din condominii
Art.30. – (1) Proprietarii din condominii au obligaţia să notifice
preşedintelui orice schimbare intervenită în structura şi numărul
membrilor familiei prin deces, căsătorii sau naşteri, persoanele luate în
spaţiu, precum şi locatarii/comodatarii ca urmare a închirierii sau a
împrumutării locuinţei.
(2) Notificarea prevăzută la alin.(1) se face în scris în termen de 10
zile de la schimbarea intervenită, de la luarea în spaţiu, respectiv de la
semnarea contractului de închiriere/comodat.
(3) În condiţiile prezentei legi şi cu respectarea prevederilor
legislaţiei în vigoare privind calitatea în construcţii, proprietarul este
obligat să menţină proprietatea sa individuală, locuinţă sau spaţiu cu altă
destinaţie decât aceea de locuinţă, în stare bună din punct de vedere
tehnic şi funcţional, pe propria cheltuială. Niciun proprietar, chiriaş sau
angajat al asociaţiei de proprietari nu poate încălca, afecta sau prejudicia
dreptul de proprietate comună sau individuală a celorlalţi proprietari din
condominiu şi nu poate afecta funcţionarea normală şi întreţinerea
condominiului.
(4) În cadrul proprietăţii individuale, proprietarul are obligaţia să
păstreze şi să întreţină în stare de funcţionare şi siguranţă spaţiile
interioare, echipamentele şi instalaţiile din dotarea tehnică a proprietăţii
individuale, respectiv instalaţiile sanitare, de încălzire, canalizare,
alimentare cu energie electrică, gaz, apă, precum şi altele de această
natură, pe cheltuiala sa, astfel încât să nu aducă prejudicii celorlalţi
proprietari din condominiu.
(5) Dacă proprietarul unei locuinţe ori al unui spaţiu cu altă
destinaţie provoacă daune oricărei părţi din proprietatea comună sau din
proprietatea individuală a altui proprietar din condominiu, respectivul
proprietar are obligaţia să repare stricăciunile sau să suporte cheltuielile
pentru lucrările de reparaţii.
(6) Raporturile juridice stabilite de comun acord între locator şi
locatar, precum şi nerespectarea obligaţiilor contractuale de către locatar
nu absolvă proprietarul, în calitate de locator, de obligaţiile sale faţă de
asociaţia de proprietari sau faţă de furnizorii de utilităţi publice,
prevăzute în prezenta lege.
Art.31. – (1) Cu un preaviz motivat scris de 5 zile emis de
comitetul executiv al asociaţiei de proprietari, proprietarul este obligat să
permită accesul preşedintelui sau al unui membru al comitetului
executiv, administratorului şi al unei persoane calificate în realizarea
lucrărilor de construcţii/reparaţii, după caz, în proprietatea sa
individuală, atunci când este necesar să se inspecteze, să se repare ori să
se înlocuiască elemente din proprietatea comună, la care se poate avea
acces numai din respectiva proprietate individuală. Fac excepţie cazurile
de urgenţă când termenul pentru preaviz este de 24 de ore.
(2) În cazul în care proprietarul nu permite accesul în proprietatea
sa, în conformitate cu prevederile alin.(1), acesta răspunde civil şi penal,
după caz, pentru toate prejudiciile create proprietarilor afectaţi, în
condiţiile legii.
(3) Proprietarii din condominiu care suferă un prejudiciu ca urmare
a executării lucrărilor prevăzute la alin.(1) sunt despăgubiţi de către
asociaţia de proprietari, din fondul de reparaţii.
(4) În cazul în care prejudiciul este cauzat de către executantul
lucrărilor de intervenţie, persoană fizică/juridică, despăgubirea va fi
recuperată de la acesta, în condiţiile legii.
(5) Lucrările de intervenţie la elementele componente ale
proprietăţii comune, efectuate în baza alin.(1), se execută în condiţii
stabilite de comun acord şi consemnate printr-un acord semnat de către
proprietar şi asociaţia de proprietari.
(6) În situaţia în care, pe parcursul executării lucrărilor de
intervenţie în baza prevederilor alin.(1), se afectează în orice mod
proprietatea individuală, cheltuielile necesare pentru aducerea la starea
tehnică iniţială a acestora se suportă în condiţiile alin.(3) şi/sau (4), după
caz.
Art.32. – (1) Proprietarii sunt obligaţi să ia măsuri pentru consolidarea şi
modernizarea condominiului, modernizarea echipamentelor, instalaţiilor şi
dotărilor aferente, montarea contoarelor pentru individualizarea consumurilor
la nivel de proprietate individuală, reabilitarea termică în scopul creşterii
performanţei energetice, precum şi reabilitarea structural-arhitecturală a
anvelopei condominiului pentru creşterea calităţii arhitectural-ambientale a
acestuia, potrivit prevederilor legale, în condiţiile menţinerii aspectului
armonios şi unitar al întregului condominiu, indiferent de natura
intervenţiilor.
(2) În cazul condominiilor de tipul imobilelor colective multietajate,
modificarea aspectului faţadei se face numai în mod unitar pe întreg
condominiul, indiferent de numărul asociaţiilor de proprietari constituite
pe scări sau tronsoane, în baza unei documentaţii tehnice elaborate în
condiţiile legii, de către arhitecţi cu drept de semnătură şi cu respectarea
prevederilor legale în vigoare privind autorizarea executării lucrărilor de
construcţii, regimul monumentelor istorice şi al zonelor protejate,
reabilitare termică pentru creşterea performanţei energetice a clădirilor şi
reabilitarea structural-arhitecturală a anvelopei acestora pentru creşterea
calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor.
(3) Înainte de modificarea aspectului faţadei condominiului, preşedintele
asociaţiei de proprietari solicită, în scris, autorităţii administraţiei publice
locale toate informaţiile şi restricţiile referitoare la culoare, aspect, materiale
şi altele asemenea, stabilite prin regulamentul local de urbanism sau prin
regulamentele de intervenţie aferente zonelor de intervenţie prioritară stabilite
în cadrul programelor multianuale privind creşterea calităţii arhitecturalambientale
a clădirilor.
(4) În cazul condominiilor cu mai multe tronsoane sau scări legate
structural, lucrările de consolidare sau modernizare, reabilitare termică şi
structural-arhitecturală se vor realiza în mod unitar pentru întregul ansamblul,
cu respectarea întocmai a caracterului arhitectural al condominiului şi al
caracterului ambiental al ansamblului/zonei de amplasament.
(5) Proprietarii construcţiilor, persoane fizice sau juridice, şi asociaţiile
de proprietari, precum şi persoanele juridice care au în administrare
construcţii încadrate în clasele de risc seismic şi/sau afectate de seisme, sunt
obligaţi să ia măsurile prevăzute de lege pentru reducerea riscului seismic al
construcţiilor.
Art.33. – (1) Proprietarii din condominii care îşi înstrăinează locuinţele
sau spaţiile cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă sunt obligaţi ca la
întocmirea actelor de înstrăinare să facă dovada plăţii la zi a cotelor de
contribuţie la cheltuielile asociaţiei de proprietari şi a utilităţilor publice.
(2) Notarii publici vor autentifica actele de înstrăinare a unităţilor de
proprietate imobiliară din condominii numai dacă este îndeplinită una din
următoarele condiţii:
a) proprietarul prezintă o adeverinţă din partea asociaţiei de proprietari,
care reprezintă dovada achitării până la acea dată a cotelor de contribuţie la
cheltuielile asociaţiei de proprietari, iar în cazul neachitării integrale,
menţionarea cuantumului debitelor existente la acea dată. Adeverinţa va avea
număr de înregistrare din evidenţele asociaţiei, data eliberării şi termenul de
valabilitate de 30 zile calendaristice. Adeverinţa se prezintă notarului public,
de către înstrăinător, în original cu semnătura olografă a administratorului
asociaţiei de proprietari şi a preşedintelui, cu precizarea numelui şi
prenumelui acestora, şi cu ştampila asociaţiei de proprietari. Prin excepţie,
semnătura oricăruia dintre aceştia este suficientă, caz în care în cuprinsul
adeverinţei se va menţiona motivul lipsei celei de-a doua semnături. În
situaţia în care condominiul nu are constituită asociaţie de proprietari, sau
deşi constituită, aceasta nu are preşedinte şi administrator în funcţie, sau plata
cotelor de contribuţie la cheltuielile comune ale asociaţiei de proprietari sau/şi
pentru utilităţile publice se face printr-o altă modalitate agreată de proprietarii
condominiului, înstrăinătorul va da o declaraţie pe proprie răspundere cu
privire la acest aspect, declaraţie care va fi menţionată în cuprinsul actului
notarial de înstrăinare şi va prezenta notarului public copia ultimei facturi
împreună cu dovada achitării utilităţilor publice şi/sau a cotelor de contribuţie
la cheltuielile asociaţiei de proprietari şi/sau cuantumul debitelor acestora de
la acea dată. Factura prezentată nu poate fi pentru o perioadă anterioară
mai mare de 2 luni;
b) în cazul existenţei unor datorii către asociaţia de proprietari sau
către furnizorii de utilităţi publice în cazul facturării individuale a
serviciilor, notarul public va autentifica actul de înstrăinare dacă dobânditorul
acceptă expres că va prelua în întregime toate debitele înstrăinătorului către
asociaţia de proprietari precum şi toate debitele către toţi furnizorii de utilităţi
publice.
(3) Dispoziţiile alin.(2) se aplică în mod corespunzător şi la pronunţarea
unei hotărârii judecătoreşti care ţine loc de act de înstrăinare, prin care se
înstrăinează locuinţele sau spaţiile cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă
dintr-un condominium.
(4) Actele de înstrăinare, autentificate de notarul public cu nerespectarea
prevederilor alin.(2) sunt anulabile.
(5) La înstrăinarea proprietăţii, proprietarul este obligat să transmită către
dobânditor, orice documente pe care le deţine şi care pot avea consecinţe
asupra drepturilor şi obligaţiilor privitoare la proprietatea care este înstrăinată,
inclusiv certificatul de performanţă energetică aferent acesteia, întocmit în
condiţiile legii. În actul de înstrăinare părţile vor declara în mod
corespunzător despre îndeplinirea acestor obligaţii.
(6) La încheierea actului autentic sau, după caz, la pronunţarea hotărârii
judecătoreşti ori a încheierii actului de adjudecare, notarul public sau, după
caz, instanţa de judecată ori executorul judecătoresc vor menţiona în act că
noului proprietar îi revine obligaţia să prezinte preşedintelui asociaţiei de
proprietari, în termen de 10 zile lucrătoare de la efectuarea transferului
dreptului de proprietate, informaţiile necesare, conform actelor de proprietate,
în vederea calculului cotelor de contribuţie la cheltuielile asociaţiei de
proprietari pentru respectiva locuinţă sau pentru spaţiile cu altă destinaţie
decât aceea de locuinţă si datele de contact ale proprietarului.
(7) În cazul închirierii, constituirii unor drepturi reale de uz, uzufruct,
abitaţie, precum şi în cazul unor contracte de comodat pentru spaţiile din
condominiu, obligaţia de plată a cotelor de întreţinere revine proprietarului,
acesta recuperând de la beneficiarii dreptului de folosinţă a spaţiilor
respective, contravaloarea acestora în condiţiile stabilite prin contractul de
închiriere/constituire/comodat.
(8) La solicitarea oricărui proprietar, preşedintele şi/sau administratorul
sunt obligaţi să elibereze adeverinţa prevăzută la alin.(2) lit.a) care să
dovedească achitarea la zi a cotelor de contribuţie la cheltuielile asociaţiei de
proprietari sau existenţa unor datorii către asociaţia de proprietari sau către
furnizorii de utilităţi publice, după caz, în termen de 3 zile lucrătoare de la
primirea solicitării acesteia.
(9) Preşedintele sau administratorul asociaţiei de proprietari are
obligaţia solicitării notării în cartea funciară a debitelor mai vechi de 3
luni şi care depăşesc valoarea salariului de bază minim brut pe ţară
garantat în plată. Birourile de cadastru şi publicitate imobiliară vor
proceda la notarea acestor debite în cartea funciară a locuinţelor sau
spaţiilor cu altă destinaţie a acestor debite.
(10) Notarea în cartea funciară a debitelor prevăzute la alin.(9) este
scutită de plata taxei de timbru.
Secţiunea a 3-a
Modul de utilizare a proprietăţii individuale şi a părţilor comune
Art.34. – (1) Utilizarea proprietăţii individuale este stabilită de
proprietar în conformitate cu destinaţia acesteia.
(2) Proprietarul poate aduce îmbunătăţiri sau modificări proprietăţii
sale individuale, cu respectarea prevederilor legale în vigoare referitoare
la autorizarea executării lucrărilor de construcţii de către autoritatea
administraţiei publice competente, fără a pune în pericol integritatea
structurală a condominiului, rezistenţa mecanică, stabilitatea şi siguranţa
clădirii sau a altor proprietăţi individuale, precum şi buna funcţionare a
instalaţiilor aferente acestora.
(3) Modificările suprafeţelor construite sau utile se comunică
preşedintelui asociaţiei de proprietari şi organului fiscal local în termen
de 30 zile de la încheierea lucrărilor, şi se introduc în cartea tehnică a
construcţiei şi în baza de date a asociaţiei, în vederea stabilirii
consumurilor corespunzătoare cu noile suprafeţe utile.
Art.35.- (1) În cazul clădirilor cu mai multe locuinţe sau spaţii cu
altă destinaţie şi în cazul clădirilor multietajate, constituie părţi comune
din condominiu, dacă actele de proprietate nu prevăd altfel, următoarele:
a) terenul pe care se află clădirea, compus atât din suprafaţa
construită, cât şi din cea neconstruită necesară, potrivit naturii sau
destinaţiei construcţiei, pentru a asigura exploatarea normală a acesteia;
b) fundaţia, curţile, grădinile, căile de acces;
c) clădirea propriu-zisă, elementele de echipament comun, inclusiv
părţile de canalizare aferente, care traversează proprietăţile private;
d) corpurile de clădiri destinate serviciilor comune;
e) locurile de trecere, scările şi casa scărilor şi coridoarele; pereţii
perimetrali şi despărţitori dintre proprietăţi şi/sau spaţiile comune; subsolul;
coşurile de fum; holurile; instalaţiile de apă şi canalizare, electrice, de
telecomunicaţii, de încălzire şi de gaze de la branşament/racord până la
punctul de distribuţie către părţile aflate în proprietate individuală;
canalele pluviale; paratrăsnetele; antenele colective; podul; pivniţele,
boxele, spălătoria, uscătoria; ascensorul; interfonul – partea de instalaţie
de pe proprietatea comună; rezervoarele de apă; centrala termică proprie
a clădirii; crematoriul; tubulatura de evacuare a deşeurilor menajere;
structura, structura de rezistenţă; faţadele; acoperişul; terasele;
f) alte bunuri care, potrivit legii, actului de proprietate sau voinţei
părţilor, sunt în folosinţă comună.
(2) În cazul ansamblurilor rezidenţiale formate din locuinţe şi/sau
construcţii cu altă destinaţie, amplasate izolat, înşiruit sau cuplat,
constituie părţi comune din condominiu, dacă actele de proprietate nu
prevăd altfel, următoarele:
a) curţile, grădinile, căile de acces;
b) elementele de echipament comun, inclusiv părţile de canalizare
aferente, care traversează proprietăţile private;
c) corpurile de clădiri destinate serviciilor comune;
d) locurile de trecere; instalaţiile de apă şi canalizare, electrice, de
telecomunicaţii, de încălzire şi de gaze de la branşament/racord până la
punctul de distribuţie către părţile aflate în proprietate individuală;
canalele pluviale; rezervoarele de apă;
e) alte bunuri care, potrivit legii, actului de proprietate sau voinţei
părţilor, sunt în folosinţă comună.
Art.36. – Schimbarea destinaţiei proprietăţii comune este permisă cu
îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii:
a) numai dacă prin aceasta nu sunt lezate drepturile celorlalţi
coproprietari;
b) numai dacă prin aceasta nu se împiedică folosirea în condiţii
normale a condominiului de către toţi proprietarii;
c) în baza acordului în scris al tuturor proprietarilor din condominiu;
d) după obţinerea prealabilă a acordurilor, avizelor şi autorizaţiilor
necesare prevăzute de legislaţia în vigoare, emise în condiţiile legii de
instituţiile/autorităţile abilitate în acest sens;
Art.37. – (1) Zidurile ce separă proprietăţile individuale şi/sau părţile
comune dintr-un condominiu sunt proprietate comună.
(2) Zidurile dintre proprietăţile individuale, care nu fac parte din
structura de rezistenţă a condominiului, pot fi reamplasate cu acordul
proprietarilor apartamentelor sau spaţiilor respective, în baza unei expertize
tehnice şi a autorizaţiei de construire, eliberate de autoritatea publică
locală, în conformitate cu legislaţia în vigoare, cu înştiinţarea asociaţiei
de proprietari.
(3) Zidurile dintre proprietăţile individuale şi proprietatea comună
care nu fac parte din structura de rezistenţă a condominiului pot fi
reamplasate numai în baza unei expertize tehnice, prin modificarea
acordului de asociere, cu acordul tuturor proprietarilor din condominiu şi
a autorizaţiei de construire, eliberate de autoritatea administraţiei publice
competente în conformitate cu legislaţia în vigoare, numai dacă prin
aceste modificări nu sunt lezate drepturile celorlalţi proprietari din
condominiu.
(4) Proprietarii din condominii au obligaţia de a depune la
preşedintele asociaţiei de proprietari fotocopii după autorizaţiile de
construire pentru executarea lucrărilor, eliberate în condiţiile legii, în
scopul recalculării suprafeţelor utile şi a suprafeţelor construite.
(5) Orice modificare a proprietăţii individuale care necesită emiterea
unei autorizaţii de construire/desfiinţare, în conformitate cu legislaţia în
vigoare, se aduce la cunoştinţa asociaţiei pentru înscrierea în jurnalul
evenimentelor din cartea tehnică a construcţiei, prin depunerea în copie
a actelor de autorizare, a procesului-verbal de recepţie la terminarea
lucrărilor şi a planurilor din proiectul tehnic.
(6) Modificarea instalaţiilor interioare ale condominiului aflate în
proprietate comună, se realizează numai în condiţiile legii, pe baza unui
referat tehnic de specialitate, emis de furnizorul utilităţii, în care se arată
efectele modificării instalaţiei respective şi a autorizaţiei de construire.
Pe baza referatului tehnic, adunarea generală hotărăşte, cu votul
majorităţii a două treimi din numărul membrilor asociaţiei, asupra
necesităţii şi oportunităţii efectuării modificării. În cazul producerii
locale, la nivel de condominiu, a energiei termice şi a apei calde de
consum, nu este necesar referatul tehnic menţionat.
(7) În cazul în care unul sau mai mulţi proprietari din condominiu
doresc modificarea instalaţiilor de distribuţie a gazelor şi modificarea
caracteristicilor puterii termice a elementelor de încălzire în interiorul
proprietăţilor individuale, aceste lucrări se pot efectua numai în
condiţiile legii, pe baza referatului tehnic de specialitate emis de
furnizorul serviciului de utilităţi publice, în care se arată efectele
modificării instalaţiei respective. Pe baza referatului tehnic, comitetul
executiv al asociaţiei de proprietari, cu acordul tuturor proprietarilor
direct afectaţi de vecinătate, decide asupra efectuării modificării. În
cazul producerii locale, la nivel de condominiu, a energiei termice şi a
apei calde de consum, nu este necesar referatul tehnic menţionat.
Art.38. – (1) Fiecare proprietar din condominiu poate folosi, în condiţiile
acordului de asociere, atât spaţiul care constituie bunul principal, cât şi părţile
comune, fără a aduce atingere drepturilor celorlalţi proprietari şi fără a
schimba destinaţia clădirii.
(2) Părţile comune pot fi utilizate de către terţi, persoane fizice sau
juridice de drept public şi/sau privat, numai ca urmare a hotărârii adunării
generale a asociaţiei de proprietari, adoptată cu acordul a două treimi din
numărul total al proprietarilor din condominiu şi cu acordul tuturor
proprietarilor direct afectaţi de vecinătate, în baza unui contract de închiriere,
de folosinţă sau de concesiune, semnat de preşedinte în numele asociaţiei şi
avizat de cenzor/comisia de cenzori.
Art.39. – Modificările constructive şi utilizarea în alte scopuri a
unor părţi sau elemente de construcţie ale condominiului, precum şi
amplasarea de mijloace publicitare pe faţada şi/sau pe terasa/învelitoarea
imobilului, suspendarea de stâlpi, pereţi, scări interioare şi altele
asemenea, se fac numai cu acordul a două treimi din proprietarii membri
ai asociaţiei de proprietari, al tuturor proprietarilor direct afectaţi, şi pe
baza autorizaţiei de construire, cu respectarea legislaţiei în vigoare.
Art.40. – (1) Schimbarea destinaţiei locuinţelor, precum şi a
spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, prezente în proiectul
iniţial al imobilului, se poate face numai cu avizul scris al comitetului
executiv şi cu acordul scris, prealabil, al proprietarilor direct afectaţi cu
care se învecinează, pe plan orizontal şi vertical, spaţiul supus
schimbării.
(2) Odată cu acordul menţionat la alin.(1), proprietarii direct afectaţi
cu care se învecinează, pe plan orizontal şi vertical, spaţiul supus
schimbării, şi proprietarul care solicită acordul pentru schimbarea
destinaţiei locuinţei sau spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de
locuinţă semnează şi o convenţie cu privire la declararea activităţii care
se va desfăşura în spaţiul respectiv, precum şi numărul de persoane în
funcţie de care vor fi calculate cheltuielile pe număr de persoane.
(3) O copie a convenţiei prevăzute la alin.(2) se înmânează
preşedintelui asociaţiei de proprietari în vederea anexării acesteia la
acordul de asociere.
Art.41. – Anterior modificărilor constructive în cadrul proprietăţilor
individuale, proprietarii obţin avizele şi autorizaţiile aşa cum sunt
reglementate de legislaţia în vigoare, şi au obligaţia să nu pună în pericol
integritatea structurală a condominiului sau a altor proprietăţi
individuale, precum şi sănătatea populaţiei, conform legislaţiei în
vigoare.
Art.42. – În cazul distrugerii în întregime sau parţială a
condominiului, se aplică prevederile art.657 din Legea nr.287/2009,
republicată, cu modificările ulterioare.
Capitolul IV
Încetarea destinaţiei folosinţei comune pentru părţile comune
din condominiu
Art.43. – (1) Părţile comune pot fi atribuite proprietarilor în folosinţă
exclusivă numai dacă prin aceasta nu sunt lezate drepturile celorlalţi
proprietari.
(2) Hotărârea de atribuire în folosinţă exclusivă se adoptă cu acordul
tuturor proprietarilor din condominiu, şi al cotelor-părţi indivize.
(3) Atribuirea în folosinţă exclusivă se face în baza unui contract încheiat
între asociaţia de proprietari şi proprietarul căruia i se atribuie în folosinţă
exclusivă partea de proprietate comună.
(4) Contractul prevăzut la alin.(3) se încheie pe o perioadă de maximum
12 luni şi poate fi reînnoit numai cu acordul ambelor părţi şi cu respectarea
prevederilor prezentei legi.
(5) Veniturile obţinute din atribuirea părţilor comune în folosinţă
exclusivă respectă prevederile art. 70 din prezenta lege.
Art.44. – (1) Încetarea destinaţiei de folosinţă comună pentru părţile
comune din condominii se poate hotărî motivat cu acordul scris al
tuturor proprietarilor din condominiu.
(2) În cazul prevăzut la alin.(1), devin aplicabile dispoziţiile
privitoare la coproprietatea obişnuită. Cu toate acestea, înstrăinarea sau
ipotecarea se poate realiza numai cu acordul tuturor proprietarilor din
condominiu.
(3) Constatarea încetării destinaţiei de folosinţă comună pentru
părţile comune se face prin hotărâre a adunării generale a asociaţiei de
proprietari adoptată în unanimitate de către proprietarii din condominiu.
(4) Imobilul, respectiv partea din condominiu care rezultă din
încetarea destinaţiei folosinţei comune se înscrie în mod corespunzător
în cartea funciară pe baza documentaţiei cadastrale întocmite în acest
scop.
(5) Prevederile prezentului articol nu se aplică părţilor comune din
condominiu pentru care nu poate înceta destinaţia de folosinţă comună,
întrucât poate afecta buna funcţionare a condominiului şi pot fi lezate
drepturile celorlalţi proprietari.
(6) Înscrierea în cartea funciară ca unitate individuală distinctă a
părţilor de folosinţă comună pentru care încetează această destinaţie
potrivit dispoziţiilor legale, implică parcurgerea următoarelor etape:
a) emiterea hotărârii adunării generale a asociaţiei de proprietari
prin care se constată încetarea destinaţiei de folosinţă comună;
b) recepţia documentaţiei cadastrale pentru recalcularea cotelorpărţi
indivize, în vederea scoaterii din părţile de folosinţă comună;
c) încheierea actului în formă autentică prin care toţi proprietarii din
condominiu îşi exprimă acordul pentru încetarea destinaţiei de folosinţă
comună şi pentru diminuarea corespunzătoare a cotelor părţi din
proprietatea comună.
Capitolul V
Organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari
Art.45. – Organele asociaţiei de proprietari sunt:
a) adunarea generală;
b) comitetul executiv;
c) preşedintele;
d) cenzorul sau comisia de cenzori.
Art.46. – (1) La adunarea proprietarilor în vederea constituirii
asociaţiei de proprietari, proprietarii vor alege dintre cei prezenţi un
comitet executiv format din preşedintele asociaţiei de proprietari şi un
număr par de membri, precum şi un cenzor sau o comisie de cenzori, şi
vor hotărî numărul membrilor acestora şi durata mandatelor lor.
Alegerea acestora se face cu jumătate plus unu din numărul
proprietarilor prezenţi. Durata mandatelor nu poate fi mai mare de 4 ani
şi pot fi reînnoite.
(2) Dacă dintre membrii asociaţiei de proprietari nu se poate alege
un cenzor, atunci adunarea generală a proprietarilor mandatează
comitetul executiv pentru angajarea unui cenzor din afara asociaţiei de
proprietari, persoană fizică cu studii superioare în domeniul economic
sau juridic ori persoană juridică cu domeniul de activitate contabilitate,
audit financiar sau consultanţă în domeniul fiscal, pe bază de contract
individual de muncă sau, după caz, contract de prestări de servicii.
(3) Structurile prevăzute la alin.(1) sunt obligatorii pentru asociaţiile
de proprietari din condominiile cu mai mult de 10 unităţi de proprietate
imobiliară.
(4) La asociaţiile de proprietari din condominiile care cuprind
maximum 10 unităţi de proprietate imobiliară, dacă adunarea generală
hotărăşte în acest sens, preşedintele asociaţiei de proprietari poate
îndeplini şi funcţia de administrator, şi se constituie următoarele organe:
a) adunarea generală;
b) preşedintele;
c) cenzorul.
(5) Funcţia de preşedinte, respectiv membru în comitetul executiv
este incompatibilă cu funcţia de cenzor sau membru în comisia de
cenzori.
(6) Nu au dreptul de a fi alese sau numite în funcţii de conducere,
administrare sau control din cadrul asociaţiilor de proprietari persoanele
înrudite până la gradul al III-lea cu cei care deja ocupă aceste funcţii.
(7) Nu pot fi alese sau numite în funcţie de conducere, administrare
ori control din cadrul asociaţiilor de proprietari persoanele care au
suferit condamnări, în baza unor hotărâri judecătoreşti rămase definitive,
pentru infracţiuni de natură economico-financiară.
(8) Anterior alegerii sau numirii într-o funcţie de conducere,
administrare ori control din cadrul asociaţiilor de proprietari, persoanele
candidate trebuie să dovedească în adunarea generală respectarea
prevederilor alin.(7), pe baza cazierului judiciar eliberat conform
prevederilor legale în vigoare şi, în cazul administratorului şi al
cenzorului ori, după caz, al membrilor comisiei de cenzori şi a
documentelor care să ateste pregătirea profesională în domeniu.
(9) Prin excepţie de la prevederile alin. (8), sub sancţiunea anulării
hotărârii de numire/alegerii într-o funcţie de conducere, administrare ori
control din cadrul asociaţiilor de proprietari, cazierul judiciar poate fi
prezentat comitetului executiv în termen de cel mult 5 zile de la data
adunării generale.
Art.47. – (1) După constituirea asociaţiei de proprietari, va avea loc
cel puţin o dată pe an, în primul trimestru, o întrunire a adunării generale
a asociaţiei de proprietari. Responsabilitatea cu privire la convocarea
anuală a cel puţin unei adunări generale a asociaţiei de proprietari
aparţine preşedintelui asociaţiei de proprietari şi membrilor comitetului
executiv.
(2) Adunarea generală este alcătuită din toţi proprietarii membri ai
asociaţiei de proprietari.
(3) Adunarea generală ordinară se convoacă de către:
a) preşedintele asociaţiei de proprietari sau comitetul executiv;
b) cel puţin 20% din numărul proprietarilor membri ai asociaţiei de
proprietari.
(4) Proprietarii sunt anunţaţi, prin afişare la avizier şi pe bază de
tabel nominal convocator sau, în cazul proprietarilor care nu au fost
anunţaţi pe baza tabelului nominal convocator, prin poştă cu scrisoare
recomandată, cu conţinut declarat şi confirmare de primire, asupra
oricărei adunări generale a asociaţiei de proprietari, cu cel puţin 10 zile
înainte de data stabilită, inclusiv cu privire la ordinea de zi a adunării
generale, cu excepţia adunărilor generale extraordinare sau a adunărilor
generale reconvocate care se pot convoca, în condiţiile prevăzute la alin.
(3), cu cel puţin 3 zile înainte de data stabilită.
(5) Propunerea de ordine de zi a adunării generale, semnată de
preşedinte, membrii comitetului executiv şi de cenzor/comisia de
cenzori se aprobă şi se completează prin hotărâre a adunării generale.
Art.48. – (1) Adunarea generală poate adopta hotărâri, dacă
majoritatea proprietarilor membri ai asociaţiei de proprietari sunt
prezenţi personal sau prin reprezentanţi care au o împuternicire scrisă şi
semnată de către proprietarii în numele cărora votează.
(2) Dacă la prima convocare nu este întrunit cvorumul necesar de
jumătate plus unu din membrii asociaţiei de proprietari, întrunirea
adunării generale se suspendă şi se reconvoacă în termen de maximum
15 zile de la data primei convocări în condiţiile prevăzute la art.47.
(3) La adunarea generală reconvocată, dacă există dovada că toţi
membrii asociaţiei de proprietari au fost convocaţi pe bază de tabel
convocator sau prin poştă cu scrisoare recomandată, cu conţinut declarat
şi confirmare de primire, şi prin afişare la avizier, hotărârile pot fi
adoptate, indiferent de numărul membrilor prezenţi, prin votul
majorităţii acestora.
(4) Hotărârile adunării generale a asociaţiei de proprietari sunt
obligatorii de la data afişării acestora la loc vizibil, conform prevederilor
prezentei legi, inclusiv pentru proprietarii din condominiu care nu au
fost prezenţi la adunarea generală, precum şi pentru proprietarii care nu
sunt membri ai asociaţiei de proprietari.
(5) Hotărârile luate, în conformitate cu prevederile alin.(1)-(4),
obligă toţi proprietarii să participe, în proporţiile stabilite de adunarea
generală, la plata lucrărilor, precum şi la cheltuielile de funcţionare,
administrare, întreţinere şi de înlocuire a părţilor comune sau a
elementelor transformate sau create.
Art.49. – (1) Hotărârile asociaţiei de proprietari sunt luate în
adunarea generală a proprietarilor, iar executarea lor este încredinţată
comitetului executiv şi administratorului.
(2) În vederea punerii în practică a hotărârilor adunării generale a
asociaţiei de proprietari, comitetul executiv al asociaţiei de proprietari
emite decizii în conformitate cu prevederile legii.
(3) Pentru adoptarea hotărârilor în adunarea generală a asociaţiei de
proprietari, se au în vedere următoarele:
a) fiecare proprietar, membru al asociaţiei, are dreptul la un vot
pentru unitatea sa de proprietate imobiliară;
b) pentru hotărârile cu privire la stabilirea fondurilor pentru
consolidare, reabilitare şi modernizare, votul fiecărui proprietar, membru
al asociaţiei, are o pondere egală cu cota-parte indiviză din proprietatea
comună;
c) în situaţia în care un proprietar deţine o cotă-parte indiviză de
părţi comune mai mare de jumătate din totalul cotelor-părţi indivize de
proprietate comună din condominiu, ponderea voturilor de care el
dispune este limitată, fiind egală cu suma ponderii voturilor celorlalţi
proprietari;
d) proprietarul, membru al asociaţiei, poate fi reprezentat în
adunarea generală de către un membru al familiei sau de către un alt
reprezentant care are o împuternicire scrisă şi semnată de către
proprietarul în numele căruia votează;
e) un membru al asociaţiei de proprietari poate reprezenta cel mult
un membru absent, dacă prezintă împuternicire scrisă şi semnată de către
proprietarii în numele cărora votează. O copie a împuternicirii se
ataşează procesului-verbal al şedinţei;
f) preşedintele, membrii comitetului executiv, administratorul,
cenzorul/comisia de cenzori sau alt membru al familiilor acestora nu pot
primi mandat pentru a reprezenta un alt proprietar în cadrul adunării
generale;
g) în cazul unui vot paritar, votul preşedintelui asociaţiei de
proprietari este decisiv;
h) administratorul, reprezentantul administratorului, soţul/soţia
acestuia şi alţi membri ai familiei sale, dacă sunt membri ai asociaţiei de
proprietari la care acesta este angajat, nu au drept de vot în probleme
referitoare la activitatea administratorului.
(4) Hotărârile adunărilor generale se iau în cadrul adunării generale
convocată sau reconvocată, după caz. În statutul propriu al asociaţiei de
proprietari pot fi prevăzute şi alte condiţii de luare a hotărârilor, dar nu
cu mai puţin de jumătate plus unu din voturile celor prezenţi la adunarea
generală convocată sau reconvocată. Pentru situaţiile care vizează numai
proprietarii unui tronson sau ai unei scări, hotărârile sunt luate prin
acordul scris al majorităţii proprietarilor scării sau tronsonului respectiv,
membri ai asociaţiei de proprietari, pe bază de tabel nominal.
(5) Hotărârile adunărilor generale se consemnează, numai în timpul
şedinţei, în registrul unic de procese-verbale al asociaţiei de proprietari,
se semnează de către toţi membrii prezenţi ai adunării generale, de
cenzor/comisia de cenzori şi se afişează la avizier.
(6) În condiţiile prevăzute la art.28, cu cel puţin 3 zile înainte de
adunarea generală, proprietarii au acces la toate documentele referitoare
la execuţia bugetară pe anul trecut şi la proiectul de buget pe anul în
curs, precum şi la orice alte documente necesare bunei desfăşurări a
adunării generale.
(7) Procesul-verbal al şedinţei, care descrie evenimentele în
desfăşurare, hotărârile adoptate şi rezultatele voturilor va fi redactat de
un membru al asociaţiei numit secretar al adunării generale prin votul
majorităţii celor prezenţi. În termen de 7 zile de la data la care a avut loc
adunarea generală, procesul-verbal al adunării generale este adus la
cunoştinţa tuturor proprietarilor, prin grija preşedintelui asociaţiei de
proprietari, prin afişarea unei fotocopii datate la avizierul asociaţiei de
proprietari.
Art.50. – Acordul de voinţă al asociaţiei de proprietari se realizează:
a) în adunarea generală a asociaţiei de proprietari, sau
b) în baza declaraţiilor scrise şi semnate ale fiecărui proprietar.
Art.51. – Adunarea generală a asociaţiei de proprietari hotărăşte, cu
acordul a două treimi din numărul total al proprietarilor din condominiu,
asupra oricărei acţiuni vizând modernizarea condominiului, cum ar fi
transformarea unuia sau mai multor elemente de echipament existent
aparţinând imobilului respectiv, adăugarea de elemente noi, amenajarea
corpurilor de clădiri destinate folosinţei comune sau crearea unor astfel
de corpuri, cu condiţia ca ea să fie conformă destinaţiei condominiului,
cu respectarea legislaţiei în vigoare.
Art.52. – (1) Dacă o hotărâre a adunării generale este contrară legii,
statutului sau acordului de asociere a asociaţiei de proprietari ori este de
natură să prejudicieze interesele proprietarilor, aceştia sau orice
persoană care se consideră vătămată într-un drept al său pot ataca în
justiţie respectiva hotărâre.
(2) Acţionarea în justiţie în conformitate cu prevederile alin.(1) nu
întrerupe executarea hotărârii decât în cazul în care instanţa dispune
suspendarea acesteia.
Art.53. – Adunarea generală a proprietarilor membri ai asociaţiei de
proprietari are următoarele atribuţii:
a) alege şi revocă din funcţie preşedintele, ceilalţi membri ai
comitetului executiv şi cenzorul/comisia de cenzori;
b) adoptă şi modifică statutul şi regulamentul condominiului;
c) adoptă, modifică sau revocă hotărâri;
d) adoptă şi modifică bugetul de venituri şi cheltuieli;
e) adoptă hotărâri privind executarea lucrărilor de întreţinere,
reparaţii, modernizare, consolidare şi reabilitare termică şi eficienţă
energetică a condominiului;
f) în baza acordului scris al tuturor proprietarilor, adoptă hotărâri
privind contractarea de împrumuturi de la bănci în vederea acoperirii
cheltuielilor pentru consolidarea şi modernizarea condominiului,
modernizarea instalaţiilor şi dotărilor aferente, reabilitarea termică în
scopul creşterii performanţei energetice, precum şi pentru reabilitarea
structural-arhitecturală a anvelopei în vederea creşterii calităţii
ambiental-arhitecturale a condominiului, potrivit prevederilor legale;
g) adoptă hotărâri asupra fondului anual de salarii şi indemnizaţii;
h) adoptă hotărâri asupra cuantumului indemnizaţiilor precum şi
asupra numărului şi funcţiilor personalului încadrat cu contract
individual de muncă sau contract de prestări servicii în cadrul asociaţiei
de proprietari pentru buna administrare, gestionare şi funcţionare a
condominiului, dar şi asupra valorii şi a modalităţilor de contractare, în
limita bugetului de venituri şi cheltuieli;
i) stabileşte modalităţile şi tranşele de plată a contribuţiilor fiecărui
proprietar, pentru fiecare dintre categoriile de cheltuieli, conform
reglementărilor în vigoare;
j) stabileşte sistemul de penalizări pentru restanţele afişate pe lista
de plată ce privesc cheltuielile asociaţiei de proprietari, conform
prevederilor legale în vigoare;
k) mandatează preşedintele şi comitetul executiv pentru angajarea şi
eliberarea din funcţie a administratorului, cenzorului/comisiei de cenzori
sau a altor angajaţi ori prestatori, în scopul administrării şi bunei
funcţionări a condominiului;
l) poate stabili plafoanele minime de la care achiziţionarea bunurilor
sau contractarea serviciilor se face pe baza ofertelor operatorilor
economici care satisfac cerinţele asociaţiei de proprietari, conform
legislaţiei în vigoare;
m) exercită alte atribuţii care i-au fost conferite prin statut, prin
acordul de asociere sau prin votul proprietarilor membrii ai asociaţiei.
Art.54. – (1) Membrii comitetului executiv sunt desemnaţi de către
adunarea generală a asociaţiei de proprietari, dintre membrii asociaţiei
de proprietari.
(2) Comitetul executiv este format din preşedintele asociaţiei şi un
număr par de membri, nu mai mare de patru, astfel încât, numărul
membrilor comitetului executiv nu poate fi mai mare de cinci.
(3) În cazul în care o persoană juridică, proprietară a unei locuinţe
sau a unui spaţiu cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă din cadrul
condominiului, este aleasă ca membru al comitetului executiv, aceasta
este reprezentată în comitetul executiv de un reprezentant care are o
împuternicire scrisă şi semnată de către aceasta.
(4) În cazurile prevăzute la art.46 alin.(4), preşedintele asociaţiei de
proprietari preia toate atribuţiile şi răspunderile comitetului executiv.
Art.55. – (1) Comitetul executiv are următoarele atribuţii:
a) convoacă adunarea generală a asociaţiei de proprietari cel puţin o
dată pe an şi ori de câte ori este necesar;
b) duce la îndeplinire hotărârile adunării generale şi urmăreşte
respectarea prevederilor legale, a statutului, a acordului de asociere şi a
regulamentului condominiului;
c) emite, dacă este cazul, decizii scrise privind reguli pentru ducerea
la îndeplinire a hotărârilor adunării generale şi pentru respectarea
prevederilor legale, a statutului şi a acordului de asociere, precum şi alte
decizii ce privesc activitatea asociaţiei de proprietari;
d) propune spre adoptare adunării generale proiectul de regulament
al condominiului, cu respectarea dispoziţiilor prezentei legi;
e) întocmeşte proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli şi
pregăteşte desfăşurarea adunărilor generale;
f) stabileşte condiţiile privind folosirea, întreţinerea, repararea,
înlocuirea şi modificarea părţilor proprietăţii comune, conform
prevederilor legale;
g) ia măsuri pentru recalcularea cotelor-părţi indivize rezultate în
urma modificării suprafeţelor utile ale locuinţelor sau spaţiilor cu altă
destinaţie din condominiu;
h) întocmeşte şi propune adunării generale planuri de măsuri şi
activităţi şi urmăreşte realizarea lor;
i) supraveghează desfăşurarea tuturor activităţilor din cadrul
asociaţiei de proprietari, inclusiv situaţia încasărilor şi plăţilor lunare;
j) stabileşte programul de încasări al asociaţiei de proprietari;
k) îşi asumă obligaţii, în baza hotărârii adunării generale, în numele
proprietarilor membri ai asociaţiei de proprietari, în ceea ce priveşte
administrarea condominiului, luând toate măsurile legale necesare;
l) este consultat în legătură cu toate activităţile care implică
asociaţia de proprietari;
m) asigură urmărirea comportării în timp a construcţiei, pe toată
durata de existenţă a acesteia;
n) gestionează situaţiile excepţionale şi de criză;
o) urmăreşte recuperarea eventualelor creanţe ale asociaţiei;
p) gestionează, conform hotărârilor adunării generale, derularea
creditelor obţinute pentru consolidare, reabilitare termică, creşterea
calităţii ambiental-arhitecturale a condominiului şi alte lucrări;
q) propune sistemul propriu de penalizări ale asociaţiei de
proprietari pentru restanţele afişate pe lista de plată ce privesc
cheltuielile asociaţiei, în conformitate cu art.77 şi a prevederilor legale
în vigoare;
r) notifică instituţiilor publice abilitate, cazurile în care există
suspiciuni de încălcare a prevederilor legale în vigoare;
s) ţine evidenţa şi răspunde de păstrarea în bune condiţii a arhivei
documentelor financiar contabile a asociaţiei de proprietari;
ş) propune adunării generale cuantumul indemnizaţiilor precum şi
numărul şi funcţiile personalului necesar a fi încadrat cu contract
individual de muncă sau contract de prestări servicii în cadrul asociaţiei
de proprietari pentru buna administrare, gestionare şi funcţionare a
condominiului, în limita bugetului de venituri şi cheltuieli;
t) exercită alte atribuţii legale, care i-au fost conferite prin hotărârile
adunării generale.
(2) Comitetul executiv avizează toate documentele asociaţiei de
proprietari, corespondenţa şi registrele privind gestiunea
administratorului.
(3) Şedinţele comitetului executiv se ţin cel puţin o dată pe lună, şi
se convoacă pe bază de tabel convocator, de preşedintele asociaţiei de
proprietari sau de jumătate plus unu din numărul membrilor săi, cu cel
puţin 5 zile înainte de data stabilită pentru şedinţă.
(4) Deciziile comitetului executiv se consemnează în registrul unic
de procese-verbale al asociaţiei de proprietari şi se semnează de toţi
membrii prezenţi, precum şi de către cenzor/comisia de cenzori şi se
afişează la avizier în termen de maximum 7 zile de la data şedinţei
comitetului executiv.
(5) Administratorul, reprezentantul/reprezentanţii administratorului,
soţul/soţia, ascendenţii, descendenţii săi, precum şi cenzorul sau
membrii comisiei de cenzori, chiar dacă sunt proprietari, nu pot fi
membri ai comitetului executiv al asociaţiei de proprietari.
(6) În cazul schimbării sau demisiei comitetului executiv al
asociaţiei de proprietari, vechiul comitet executiv este obligat să
transmită noului comitet executiv, în baza unui proces-verbal de
predare-primire vizat de preşedintele asociaţiei de proprietari şi de către
cenzor/comisia de cenzori, într-un termen de 5 zile de la încetarea
mandatului său, toate documentele şi bunurile asociaţiei pe care le-a
avut în administrare şi în folosinţă.
(7) În cazul schimbării sau demisiei unui membru al comitetului
executiv al asociaţiei de proprietari, acesta este obligat să transmită în
termen de 5 zile de la încetarea mandatului său, celorlalţi membri ai
comitetului executiv, în baza unui proces-verbal de predare-primire vizat
de preşedintele asociaţiei de proprietari şi de către cenzor/comisia de
cenzori, toate documentele şi bunurile asociaţiei pe care le-a avut în
administrare sau în folosinţă.
(8) În cazul demisiei unui membru al comitetului executiv al
asociaţiei de proprietari, membrul demisionar îşi exercită toate atribuţiile
şi răspunderile până la data alegerii unui nou membru al comitetului
executiv în locul acestuia.
Art.56. – (1) Preşedintele asociaţiei de proprietari este candidatul,
membru al asociaţiei de proprietari, ales prin voinţa sa şi a jumătate plus
unu din numărul proprietarilor prezenţi în cadrul adunării generale.
Preşedintele poate delega, pentru cel mult 90 de zile pe an, atribuţiile
sale unui membru al comitetului executiv, fără a fi exonerat de
răspundere juridică.
(2) În caz de încetare a mandatului preşedintelui înainte de termen,
comitetul executiv convoacă, în termen de 5 zile de la încetarea
mandatului, o adunare generală pentru alegerea unui nou preşedinte.
(3) În cazul schimbării preşedintelui asociaţiei de proprietari,
vechiul preşedinte este obligat să transmită noului preşedinte în termen
de 5 zile de la încetarea mandatului său, în baza unui proces-verbal de
predare-primire vizat de membrii comitetului executiv şi de către
cenzor/comisia de cenzori, toate documentele şi bunurile asociaţiei pe
care le-a avut în administrare sau în folosinţă.
(4) În cazul în care adunarea generală a asociaţiei de proprietari
decide în acest sens, şi cu acordul preşedintelui în funcţie, asociaţia de
proprietari poate finanţa participarea preşedintelui la cursuri de
perfecţionare acreditate conform legii, referitoare la constituirea,
organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari.
Art.57. – Preşedintele asociaţiei de proprietari are următoarele
atribuţii:
a) în baza mandatului acordat de adunarea generală, reprezintă
asociaţia de proprietari în relaţiile cu terţii, inclusiv în acţiunile în
instanţă;
b) semnează documentele asociaţiei de proprietari;
c) supraveghează şi urmăreşte corecta punere în aplicare a
hotărârilor adunării generale, respectarea prevederilor statutului şi
acordului de asociere, precum şi aplicarea deciziilor comitetului
executiv;
d) aduce la cunoştinţă proprietarilor prevederile statutului şi
regulamentului condominului;
e) răspunde în scris la sesizările şi contestaţiile scrise ale
proprietarilor din condominiu în termen de maximum 10 zile de la
primirea acestora;
f) gestionează modul de îndeplinire a obligaţiilor ce revin asociaţiei
de proprietari în raport cu autorităţile publice;
g) prezintă spre verificare la solicitarea organelor de abilitate, toate
documentele asociaţiei, oferind toate informaţiile solicitate;
h) poate propune, în scris, comitetului executiv sau adunării
generale, după caz, măsuri împotriva celor care nu respectă
regulamentul condominiului, hotărârile şi deciziile asociaţiei de
proprietari, conform prevederilor legale şi statutare;
i) întocmeşte şi actualizează cartea de imobil, în conformitate cu
legislaţia în vigoare;
j) păstrează şi asigură completarea la zi a cărţii tehnice a
construcţiei, precum şi a celorlalte documente privitoare la activitatea
asociaţiei de proprietari;
k) întocmeşte tabelul convocator şi afişul pentru avizier pentru
adunările generale şi asigură semnarea acestuia de către proprietari;
1) asigură informarea proprietarilor cu privire la ordinea de zi a
adunărilor generale, cu 10 zile înainte de data stabilită pentru aceasta;
m) afişează programul de încasări şi datele de contact ale
administratorului, ale membrilor comitetului executiv şi ale membrilor
comisiei de cenzori ori, după caz, ale cenzorului;
n) afişează la avizier hotărârile adunării generale şi ale şedinţelor
comitetului executiv în termen de maximum 7 zile de la data la care au
avutloc acestea;
o) în cazul modificării cadrului legislativ privind asociaţiile de
proprietari, preşedintele convoacă adunarea generală a asociaţiei de
proprietari pentru modificarea conformă a statutului asociaţiei;
p) informează proprietarii din condominiu cu privire la toate
restricţiile referitoare la culoare, aspect, materiale şi altele asemenea,
stabilite prin regulamentul local de urbanism, conform informaţiilor
furnizate de autorităţile administraţiei publice locale;
q) conduce şedinţele adunărilor generale şi ale comitetului executiv;
r) afişează la avizier lista contractelor asociaţiei de proprietari cu
furnizorii de utilităţi publice, cu administratorul şi cu personalul angajat
sau contractual al asociaţiei;
s) afişează la avizier lista şi datele de contact ale instituţiilor cu
atribuţii de inspecţie şi control la care pot fi sesizate eventualele nereguli
legate de activitatea organelor de conducere ale asociaţiei de proprietari,
ale administratorului, respectiv ale membrilor asociaţiei.
Art.58. – (1) Preşedintele asociaţiei de proprietari şi membrii
comitetului executiv pot fi remuneraţi pe baza unui contract de mandat,
conform hotărârii adunării generale a proprietarilor, consemnată în
procesul-verbal.
(2) Pentru neîndeplinirea atribuţiilor ce le revin, sau pentru
depăşirea atribuţiilor legale şi statutare, preşedintele asociaţiei de
proprietari, membrii comitetului executiv, respectiv membrii comisiei de
cenzori ori, după caz, cenzorul răspund personal sau solidar, pentru
daunele şi prejudiciile cauzate proprietarilor sau terţilor, după caz.
Art.59. – (1) Cenzorul/comisia de cenzori sunt persoanele
mandatate de asociaţia de proprietari să urmărească aplicarea
prevederilor prezentei legi de către organele de conducere ale asociaţiei
de proprietari şi să verifice execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli
conform prevederilor legale în vigoare.
(2) Comisia de cenzori este formată dintr-un număr impar de
membri, nu mai mare de cinci.
Art.60. – (1) În cazul în care cenzorul/membrii comisiei de cenzori
sunt persoane fizice, acestea trebuie să aibă cel puţin studii medii în
domeniul economic sau studii în domeniul juridic.
(2) În cazul în care cenzorul este persoană juridică, acesta trebuie să
aibă domeniul de activitate contabilitate, audit financiar sau consultanţă
în domeniul fiscal, conform legislaţiei în vigoare.
(3) Cenzorul sau membrii comisiei de cenzori depun, dacă adunarea
generală a asociaţiei de proprietari hotărăşte astfel, în contul bancar al
asociaţiei de proprietari, o garanţie, pe baza unui contract de garanţie
încheiat în acest sens. Cuantumul garanţiei nu poate fi mai mic decât
media anuală a totalului cheltuielilor lunare ale asociaţiei.
(4) Deponenţii garanţiei prevăzute la alin.(3) nu pot dispune în
niciun mod de suma depusă drept garanţie şi nici de dobânda aferentă,
decât după îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii:
a) adunarea generală a asociaţiei de proprietari a aprobat
descărcarea de gestiune privind exerciţiul financiar precedent;
b) încetarea efectelor contractului încheiat între asociaţie şi
cenzor/membrii comisiei de cenzori.
(5) În cazul în care se constată de către reprezentanţii asociaţiei de
proprietari sau de către proprietari deficit în gestiune, asociaţia poate
dispune asupra unei sume de bani egale cu cuantumul minusului în
gestiune, direct din contul bancar menţionat la alin.(3), cu aprobarea
scrisă anterioară a adunării generale, fără a avea nevoie de
consimţământul deponentului garanţiei.
(6) Rapoartele de verificare a gestiunii asociaţiei de proprietari se
întocmesc de către cenzor/comisia de cenzori trimestrial şi se prezintă
comitetului executiv în cadrul şedinţelor comitetului executiv, pentru
luare de măsuri în cazul în care se constată nereguli financiar contabile,
şi anual, în cadrul adunărilor generale.
(7) În cazul constatării unor nereguli în gestiunea financiar-contabilă
a asociaţiei de proprietari sau referitoare la nerespectarea
prevederilor prezentei legi în cazul hotărârilor adunării generale sau
comitetului executiv, cenzorul/comisia de cenzori, înştiinţează
proprietarii prin afişare la avizierul asociaţiei de proprietari, în termen de
cel mult 5 zile de la constatare.
(8) Cenzorul/membrii comisiei de cenzori, angajaţi ai asociaţiei de
proprietari, sunt remuneraţi pe baza unui contract de mandat, conform
hotărârii adunării generale a asociaţiei de proprietari, consemnată în
procesul-verbal.
(9) Pentru neîndeplinirea atribuţiilor ce le revin, cenzorul/membrii
comisiei de cenzori răspund personal sau în solidar pentru prejudiciile
cauzate din vina lor, asociaţiei şi/sau proprietarilor.
Art.61. – Cenzorul/comisia de cenzori a asociaţiei de proprietari are,
în principal, următoarele atribuţii:
a) urmăreşte aplicarea prevederilor prezentei legi de către organele
de conducere ale asociaţiei de proprietari;
b) verifică gestiunea financiar-contabilă;
c) verifică lunar execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli conform
documentelor, registrelor şi situaţiei soldurilor elementelor de activ şi
pasiv întocmite de către administrator;
d) cel puţin o dată pe an, întocmeşte şi prezintă adunării generale,
rapoarte asupra activităţii sale şi asupra gestiunii asociaţiei de
proprietari, propunând măsuri;
e) execută controale inopinate, împreună cu 2 membri ai comitetului
executiv pentru verificarea contabilităţii şi a activităţii de casierie, şi
consemnează rezultatele controalelor în registrul unic de procese-verbale
al asociaţiei de proprietari;
f) participă la adunările generale ale asociaţiei şi ale comitetului
executiv, asigurând legalitatea desfăşurării acestora.
Art.62. – În vederea facilitării comunicării dintre autorităţile
administraţiei publice locale şi asociaţiile de proprietari, preşedintele
asociaţiei de proprietari este obligat să transmită, în termen de 30 de zile
de la data modificării, compartimentelor prevăzute la art.10 datele de
contact actualizate privind preşedintele, membrii comitetului executiv,
membrii comisiei de cenzori sau, după caz, cenzorul şi administratorul.
Capitolul VI
Administrarea condominiilor
Art.63. – (1) Administrarea, exploatarea, întreţinerea, repararea,
reabilitarea şi/sau modernizarea, după caz, a proprietăţii comune
aferente condominiului sunt în sarcina asociaţiei de proprietari, iar
cheltuielile legate de aceste activităţi reprezintă cheltuieli comune.
(2) În scopul administrării şi întreţinerii condominiului, asociaţia de
proprietari încheie contracte în numele proprietarilor cu persoane fizice,
persoane fizice autorizate sau cu persoane juridice cu obiect de activitate
administrarea condominiilor, înfiinţate potrivit prevederilor legale în
vigoare.
(3) Desemnarea administratorului şi încheierea contractului de
administrare se fac de către comitetul executiv reprezentat de
preşedintele asociaţiei de proprietari, în baza mandatului acordat de
adunarea generală, şi decizia se comunică tuturor proprietarilor.
Art.64. – (1) Administrarea condominiului poate fi realizată de către
persoane fizice, persoane fizice autorizate, sau persoane juridice
specializate, autorizate conform legii.
(2) Activitatea de administrare include activităţi de administrare
tehnică şi întreţinere a proprietăţii comune, de contabilitate şi de
casierie.
(3) Orice alte activităţi de administrare care nu sunt reglementate
prin lege sau prin statutul asociaţiei, sunt condiţionate de hotărârea
adunării generale a asociaţiei de proprietari.
(4) Administratorii sunt angajaţi pe bază de contract individual de
muncă sau contract de prestări servicii, cu respectarea prevederilor
legale în vigoare.
(5) Candidaţii pentru funcţia de administrator trebuie să prezinte
comitetului executiv al asociaţiei de proprietari documentele prevăzute
de lege, precum şi alte documente solicitate printre care, obligatoriu:
a) atestatul prevăzut la art.2 lit.e);
b) cazierul judiciar care să ateste că nu a suferit nicio condamnare,
prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, pentru o infracţiune de
natură economico-financiară.
(6) Persoanele juridice specializate sunt operatori economici
înfiinţaţi şi înregistraţi conform legii, care au ca obiect de activitate
administrarea condominiilor.
(7) În vederea îndeplinirii obiectului principal de activitate,
persoanele juridice prevăzute la alin.(6) au obligaţia obţinerii atestatului
în condiţiile legii pentru toţi angajaţii acestora care prestează activitatea
de administrare a condominiilor.
(8) Atestatul se afişează, prin grija administratorului, la avizier, la
data intrării în vigoare a contractului de administrare.
(9) Atestatul administratorului poate fi suspendat sau retras, urmare
a unei hotărâri judecătoreşti definitive, în cazul în care instanţele
judecătoreşti competente au stabilit existenţa unui prejudiciu cauzat de
administrator.
(10) Atestatul este valabil 4 ani de la data emiterii şi poate fi
reînnoit în aceleaşi condiţii în care a fost emis.
(11) Expirarea, suspendarea sau retragerea atestatului, determină
automat imposibilitatea exercitării activităţii de administrare a
condominiilor.
Art.65. – Urmare a hotărârii adunării generale a asociaţiei de
proprietari, administratorul, conform contractului de administrare şi în
baza împuternicirii acordate de adunarea generală a asociaţiei, poate
negocia contractele de furnizare/prestare a serviciilor între
furnizori/prestatori şi asociaţia de proprietari.
Art.66. – (1) Administratorul are, în principal, următoarele atribuţii:
a) administrează imobilul, propune şi supraveghează lucrări având
ca scop conservarea şi întreţinerea acestuia;
b) supraveghează atât lucrările care privesc administrarea, cât şi
personalul angajat;
c) în caz de urgenţă, cu acordul comitetului executiv, iniţiază
executarea tuturor lucrărilor necesare protejării imobilului;
d) prestează serviciile prevăzute în contractul de administrare cu
responsabilitate şi în mod profesional;
e) execută dispoziţiile prevăzute în hotărârile adunării generale a
asociaţiei de proprietari, în conformitate cu prezenta lege, regulamentul
condominiului şi conform contractului de administrare;
f) organizează şi conduce contabilitatea în partidă simplă şi
activitatea de casierie;
g) gestionează, separat pentru fiecare asociaţie, bunurile materiale şi
fondurile băneşti ale asociaţiei, conform hotărârilor adunării generale şi
deciziilor comitetului executiv;
h) propune, cel târziu până la sfârşitul perioadei de recalculare a
cheltuielilor, bugete anuale şi prognoze pe termen mediu în care trebuie
să includă sumele achitate, lucrările de întreţinere şi lucrările de
reabilitare şi îmbunătăţire, sumele necesare din fondurile asociaţiei, alte
cheltuieli previzibile şi o estimare generală a cheltuielilor asociaţiei de
proprietari;
i) efectuează formalităţile necesare în angajarea contractelor cu
furnizorii de servicii pentru exploatarea şi întreţinerea condominiului,
derularea şi urmărirea realizării acestor contracte;
j) asigură gestionarea condominiului conform hotărârilor adunării
generale şi deciziilor comitetului executiv, cu respectarea prevederilor
legale în vigoare;
k) are obligaţia prezentării tuturor datelor, documentelor şi
informaţilor privind conţinutul şi respectarea contractului de
administrare, precum şi a acordurilor de plată în rate a cheltuielilor
anuale, a cuantumului prestaţiilor convenite, la solicitarea oricărui
proprietar;
1) gestionează, conform hotărârilor adunării generale sau
comitetului executiv, fondul de rulment şi fondul de reparaţii constituite
la dispoziţia asociaţiei de proprietari, precum şi alte fonduri constituite
de către aceasta;
m) calculează, întocmeşte, supune verificării cenzorilor/comisiei de
cenzori, supune aprobării comitetului executiv şi afişează la avizier lista
lunară a cheltuielilor de întreţinere, întocmită conform reglementărilor în
vigoare, în termen de maximum 5 zile de la primirea ultimei facturi de la
furnizorii de servicii;
n) întocmeşte lunar şi depune semestrial la compartimentul
specializat în sprijinirea şi îndrumarea asociaţiilor de proprietari pe a
cărei rază teritorială se află condominiul, situaţia soldurilor elementelor
de activ şi pasiv;
o) afişează lunar, la avizier, lista de venituri şi cheltuieli ale
asociaţiei, care cuprinde inclusiv veniturile obţinute din exploatarea
proprietăţii comune;
p) asigură, prin controale periodice, respectarea normelor generale
de apărare împotriva incendiilor la utilizarea părţilor comune,
funcţionalitatea permanentă, la gabaritele proiectate, a căilor de evacuare
în caz de incendiu şi a celor de acces, intervenţie şi salvare şi comunică
de urgenţă preşedintelui asociaţiei de proprietari/comitetului executiv
neregulile identificate;
q) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite în cadrul adunării
generale a asociaţiei de proprietari în conformitate cu legea.
(2) Administratorul nu poate utiliza în niciun fel fondurile asociaţiei
de proprietari, fără hotărârea scrisă a adunării generale sau a deciziei
comitetului executiv, după caz.
(3) Administratorul are obligaţia de a ţine evidenţe contabile
separate pentru fiecare condominiu în parte pe care îl are în
administrare.
Art.67. – (1) Pentru realizarea lucrărilor de întreţinere, reparaţii sau
investiţii privind proprietatea comună, administratorul, ţinând seama de
preţ, durata de execuţie şi calitate, supune spre analiză şi aprobare
comitetului executiv, oferte ale operatorilor economici care satisfac
cerinţele asociaţiei de proprietari, conform legislaţiei în vigoare.
(2) Administratorul este obligat să folosească pentru plăţile curente
şi pentru încasări contul curent al asociaţiei prevăzut la art.20 alin.(1), la
care au acces pentru informare, în condiţiile art.2184-2190 din Legea
nr.287/2009, republicată, cu modificările ulterioare, toţi proprietarii. În
acest cont sunt vărsate, în termen de 24 de ore de la primirea acestora,
toate sumele sau valorile primite în numele sau în contul asociaţiei.
(3) Contul menţionat la alin. (2) poate fi utilizat şi pentru plata
cotelor lunare de contribuţie la cheltuielile asociaţiei de către proprietari.
(4) În cazul în care administratorul nu îşi îndeplineşte obligaţiile,
sau le îndeplineşte în mod defectuos, cauzând prejudicii asociaţiei de
proprietari, asociaţia de proprietari, în baza hotărârii adunării generale,
poate retrage din garanţia administratorului o sumă de bani pentru
acoperirea prejudiciilor create, sau poate hotărî diminuarea venitului în
funcţie de gravitatea faptei, în condiţiile prevăzute în contractul de
administrare, precum şi de a acţiona în instanţă pentru recuperarea
prejudiciilor provocate.
(5) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), cu acordul adunării
generale a asociaţiei de proprietari, exclusiv în vederea efectuării
operaţiuniilor de plăţi pentru cheltuieli neprevăzute, administratorul
poate păstra în casierie numerar, în limita unui plafon lunar de 1.000 lei.
Art.68. – Pentru protejarea intereselor proprietarilor şi ale asociaţiei
de proprietari împotriva riscurilor aferente activităţii de administrare
într-un condominiu, administratorii, la solicitarea asociaţiilor de
proprietari, sunt obligaţi să încheie, pe cheltuială proprie, poliţe de
asigurare de răspundere civilă profesională.
Art.69. – (1) În cazul schimbării administratorului, vechiul
administrator este obligat să transmită noului administrator, în baza
unui proces-verbal de predare-primire vizat de preşedintele asociaţiei şi
de către cenzor/comisia de cenzori, într-un termen de 5 zile de la
încetarea contractului său, totalitatea documentelor, bunurilor şi
valorilor aflate în administrarea sa, situaţia financiar-contabilă a
asociaţiei şi a fiecărui proprietar în raport cu asociaţia, situaţia soldurilor
elementelor de activ şi de pasiv la data predării. Procesul-verbal
cuprinde şi chitanţa de plată cu care s-a făcut ultima încasare, numele
proprietarilor restanţieri, sumele restante, contractele în derulare, plăţile
ce urmează a fi făcute după data predării.
(2) În caz de neîndeplinire a prevederilor prevăzute la alin.(1),
administratorul nu este descărcat de gestiune şi poate fi acţionat în
instanţă de asociaţia de proprietari.
CAPITOLUL VII
Veniturile şi cheltuielile asociaţiei de proprietari
Secţiunea 1
Veniturile asociaţiei de proprietari
Art.70. – (1) Toate veniturile obţinute din exploatarea proprietăţii
comune, inclusiv veniturile din dobânzi bancare, aparţin asociaţiei de
proprietari.
(2) Veniturile prevăzute la alin.(1) alimentează numai fondul de
reparaţii al asociaţiei de proprietari şi nu se plătesc proprietarilor.
Lista acestor venituri, precum şi cheltuielile aferente lor sunt
prezentate semestrial, într-un raport afişat la avizierul asociaţiei, şi se
evidenţiază în registrul unic de venituri şi cheltuieli al asociaţiei de
proprietari.
Art.71. – (1) Anul fiscal şi exerciţiul financiar al asociaţiei de
proprietari este anul calendaristic. Excedentele anuale rezultate din
execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli, rămase neutilizate la finele
exerciţiului bugetar, se reportează în anul următor cu aceeaşi destinaţie.
(2) Proprietarii membri ai asociaţiei de proprietari au obligaţia să
aprobe un fond de reparaţii anual, necesar pentru repararea şi
îmbunătăţirea proprietăţii comune. Comitetul executiv fundamentează şi
prezintă adunării generale suma anuală necesară pentru constituirea sau
completarea fondului de reparaţii, care se alimentează în avans, în tranşe
lunare egale, prevăzute în lista de plată a cheltuielilor asociaţiei de
proprietari. Fondul de reparaţii este utilizat numai pentru consolidarea
condominiului, reabilitarea termică, creşterea calităţii ambientalarhitecturale
a construcţiilor, precum şi pentru repararea şi îmbunătăţirea
proprietăţii comune.
(3) Sumele încasate pentru constituirea fondului de reparaţii se
depun, în conformitate cu prevederile prezentei legi, în contul asociaţiei
de proprietari prevăzut la art.20 alin.(1).
(4) Pentru încasarea fondului de reparaţii, administratorul eliberează
chitanţă nominală separată.
(5) În termen de 5 zile de la încetarea contractului de administrare,
administratorul este obligat să prezinte, în condiţiile prevăzute la art.69
alin.(1), preşedintelui asociaţiei de proprietari şi cenzorului/comisiei de
cenzori contabilitatea fondului de reparaţii, a fondului de rulment şi să o
transfere noului administrator.
Art.72. – (1) În scopul asigurării sumelor necesare pentru plăţi
curente, asociaţia de proprietari este obligată să stabilească cuantumul şi
cota de participare a proprietarilor la constituirea fondului de rulment.
Fondul de rulment se stabileşte astfel încât să poată acoperi cheltuielile
curente ale condominiului la nivelul unei luni calendaristice. Stabilirea
cuantumului se face prin echivalare cu suma care a fost necesară pentru
acoperirea cheltuielilor lunare înregistrate de asociaţia de proprietari în
anul anterior, la nivelul lunii cu cheltuielile cele mai mari, majorate cu
rata inflaţiei, iar în cazurile asociaţiilor de proprietari nou-înfiinţate, prin
aproximarea acestuia cu fondul de rulment stabilit la alte asociaţii de
proprietari echivalente ca mărime.
(2) Fondul de rulment se depune în contul curent al asociaţiei de
proprietari, menţionat la art.20 alin.(1).
(3) Fondul de rulment se constituie prin plata anticipată a cotei ce
revine fiecărui proprietar, potrivit hotărârii adunării generale a asociaţiei
de proprietari, iar reîntregirea fondului de rulment se face lunar, prin
plata sumelor afişate pe lista de plată.
(4) Pentru încasarea fondului de rulment, administratorul eliberează
chitanţă nominală separată.
(5) Fondul de rulment încasat se restituie la transmiterea dreptului
de proprietate, dacă prin actele translative de proprietate nu se stipulează
altfel.
Art.73. – (1) În cadrul adunării generale, proprietarii membri ai
asociaţiei de proprietari pot aproba şi alte fonduri cu caracter special,
precum şi modul de constituire al acestora.
(2) Toate fondurile speciale ale asociaţiei de proprietari se depun în
contul asociaţiei de proprietari, prevăzut la art.20, au evidenţă separată şi
pentru fiecare se emite chitanţă separată.
Art.74.- (1) Administratorul organizează şi conduce
contabilitatea în partidă simplă a veniturilor şi cheltuielilor asociaţiei de
proprietari cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind legislaţia
financiar-contabilă.
(2) Dacă din calculele efectuate rezultă un excedent, în sensul că
sumele încasate depăşesc în valoare totalul cheltuielilor, aceste sume
trebuie regularizate prin lista de plată aferentă lunii următoare sau
rambursate proprietarilor îndreptăţiţi în termen de maximum 30 de zile
de la constatarea acestora.
(3) În cazul în care din calculele efectuate rezultă un debit faţă de
sumele încasate, acesta trebuie acoperit de cei în drept în termen de 30
de zile de la constatare.
Secţiunea a 2-a
Cheltuielile asociaţiei de proprietari
Art.75. – (1) Cheltuielile asociaţiei de proprietari sunt cheltuieli
legate de exploatarea, repararea sau întreţinerea proprietăţii comune, şi
cheltuielile pentru asigurarea serviciilor de care beneficiază proprietarii
şi care nu sunt facturate individual către proprietăţile individuale.
(2) Cheltuielile asociaţiilor de proprietari, în funcţie de modul de
calcul şi de criteriile de repartizare pe proprietăţi individuale sunt
următoarele:
a) cheltuieli pe număr de persoane care locuiesc sau desfăşoară
activităţi în proprietăţi individuale;
b) cheltuieli pe consumuri individuale;
c) cheltuieli pe cota-parte indiviză, în funcţie de suprafaţa utilă a
proprietăţii individuale;
d) cheltuieli pe beneficiari, aferente serviciilor individuale ale
proprietarilor, dar gestionate financiar prin intermediul asociaţiei de
proprietari;
e) cheltuieli pe consumatori tehnici;
f) cheltuieli de altă natură.
(3) Asociaţia de proprietari are obligaţia de a respecta prevederile
legale privind modul de repartizare a cheltuielilor comune, în caz
contrar, hotărârile luate de adunarea generală a proprietarilor cu
încălcarea acestor dispoziţii sunt nule de drept.
(4) Niciun proprietar din condominiu nu este exceptat de la obligaţia
de a contribui la plata cheltuielilor comune, ca urmare a renunţării la
folosirea unei părţi din proprietatea comună.
(5) Prin excepţie de la prevederile alin.(4), în baza hotărârii adunării
generale, pot fi exceptate de la plata cheltuielilor aferente consumului de
energie electrică pentru funcţionarea ascensorului/ ascensoarelor
persoanele care locuiesc în apartamente situate la subsol, demisol,
parter, mezanin, precum şi la etajul 1 din clădirile fără mezanin.
Art.76. – Stabilirea şi repartizarea sumei care priveşte proprietatea
comună ce revine fiecărui proprietar din cadrul condominiului se fac în
conformitate cu prevederile art.48 alin.(5) coroborate cu prevederile
art.75 alin.(2).
Art.77. – (1) Asociaţia de proprietari poate stabili un sistem propriu
de penalităţi pentru orice sumă cu titlu de restanţă, afişată pe lista de
plată. Penalităţile nu vor fi mai mari de 0,2% pentru fiecare zi de
întârziere şi se vor aplica numai după o perioadă de 30 de zile de la
termenul scadent pentru plată, fără ca suma penalităţilor să poată depăşi
suma la care s-au aplicat.
(2) Termenul de plată a cotelor de contribuţie la cheltuielile
asociaţiei de proprietari, afişate pe lista lunară de plată, este de
maximum 30 de zile calendaristice de la data afişării.
(3) Sumele rezultate din aplicarea penalităţilor de întârziere,
prevăzute la alin.(1), se includ în fondul de penalităţi al asociaţiei de
proprietari şi se vor utiliza cu prioritate pentru plata penalităţilor impuse
asociaţiei de proprietari de către terţi, precum şi pentru cheltuieli cu
reparaţiile asupra proprietăţii comune, reabilitarea termică sau
consolidarea condominiului. Sumele rezultate din aplicarea penalităţilor
de întârziere nu pot fi utilizate şi în alte scopuri.
Art.78. – (1) Administratorul este obligat să notifice, în scris,
proprietarul care are plăţi restante la cheltuielile comune ale imobilului,
asupra datoriilor, şi să înştiinţeze preşedintele şi comitetul executiv al
asociaţiei de proprietari despre restanţe.
(2) Asociaţia de proprietari, prin preşedinte, are dreptul de a acţiona
în instanţă proprietarul care se face vinovat de neplata cotelor de
contribuţie la cheltuielile asociaţiei mai mult de 60 de zile de la
termenul scadent, respectiv 90 zile de la afişarea listei, informând
membrii asociaţiei prin afişare la avizier.
(3) Actiunea asociatiei de proprietari este scutita de taxa de timbru,
atât în primă instanţă cât şi în cazul exercitării de către aceasta a căilor
de atac, ordinare sau extraordinare.
(4) Sentinţa dată în favoarea asociaţiei de proprietari, pentru sumele
datorate de oricare proprietar din condominiu, poate fi pusă în executare
pentru acoperirea datoriilor prin orice modalitate permisă de Legea
nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu
modificările ulterioare.
Art.79. – Autorităţile administraţiei publice locale au drept de
preempţiune la preţ egal asupra locuinţelor aflate în procedura de
executare silită pentru recuperarea datoriilor proprietarilor la cotele de
contribuţie la cheltuielile asociaţiei, cu respectarea normelor de
procedură civilă în vigoare. Aceste locuinţe vor fi folosite ulterior numai
ca locuinţe sociale, proprietarii executaţi silit având prioritate la
repartizarea acestora, numai dacă îndeplinesc condiţiile de acces la
locuinţele sociale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
Art. 80 alin. (1) Asociaţia de proprietari are ipotecă legală asupra
apartamentelor şi altor spaţii proprietăţi individuale ale proprietarilor din
condominiu, precum şi un privilegiu asupra tuturor bunurilor mobile ale
acestora, pentru sumele datorate cu titlu de cotă de contribuţie la
cheltuielile asociaţiei de proprietari.
(2) De asemenea, pentru aceleaşi creanţe, asociaţia de proprietari
beneficiază de un privilegiul general mobiliar asupra bunurilor mobile situate
în apartamentele şi celelalte spaţii proprietăţi individuale amplasate în
condominiul respectiv. Privilegiul vizează doar bunurile mobile situate în
imobilul cu privire la care există sumele datorate.
(3) Ipoteca imobiliară legală se înscrie în cartea funciară la cererea
preşedintelui asociaţiei de proprietari, pe baza extraselor de pe ultima listă
lunară de plată a cotelor de contribuţie din care rezultă suma datorată cu titlu
de restanţă, numai după împlinirea termenelor prevăzute la art.78 alin.(2).
Ipoteca imobiliară legală se radiază la cererea preşedintelui asociaţiei de
proprietari sau a proprietarului, pe baza chitanţei ori a altui înscris prin care
asociaţia confirmă plata sumei datorate.
(4) Preşedintele asociaţiei de proprietari are obligaţia radierii ipotecii
imobiliare, legale, în termen de cel mult 10 zile de la data la care suma
datorată cu titlul de restanţă a fost plătită de către proprietar.
(5) Pentru nerespectarea termenului prevăzut la alin.(4), preşedintele
asociaţiei de proprietari răspunde pentru prejudiciile directe sau indirecte
aduse proprietarului.
(6) Operaţiunile de publicitate imobiliară privitoare la ipotecă imobiliară
legală şi privilegiul general mobiliar prevăzute la alin.(1) şi (2) sunt scutite de
tarif sau taxă de timbru.
(7) Executorii judecătoreşti sunt obligaţi să înştiinţeze în scris, potrivit
prevederilor art. 666 din Legea nr. 134/2010, republicată, cu modificările
ulterioare, asociaţia de proprietari cu privire la termenele de intervenţie şi la
posibilitatea intervenţiei în cursul executării silite pornite de un creditor
împotriva debitorului, proprietar în condominiul în care este constituită
respectiva asociaţie de proprietari.
Art.81. – Orice proprietar are dreptul de a contracta, în nume şi pe
cheltuiala proprie, lucrări de expertiză tehnică a proprietăţii sale individuale
sau a proprietăţii comune şi/sau expertiză contabilă a cheltuielilor asociaţiei
de proprietari, cu o persoană fizică sau juridică autorizată, conform legislaţiei
în vigoare.
Secţiunea a 3-a
Repartizarea cheltuielilor pe număr de persoane care locuiesc sau
desfăşoară activităţi în proprietăţi individuale
Art.82. – (1) Cheltuielile repartizate proporţional cu numărul de
persoane reprezintă cheltuielile asociaţiei pentru asigurarea serviciilor de
utilităţi publice de care beneficiază persoanele care locuiesc sau
desfăşoară activităţi în mod curent în condominiu şi care nu pot fi
individualizate pe fiecare unitate de proprietate individuală în parte pe
baza unor dispozitive de măsurare/înregistrare, fie datorită naturii şi
caracteristicilor anumitor servicii, fie din lipsa dispozitivelor de
măsurare/înregistrare.
(2) Cheltuielile repartizate după numărul de persoane reprezintă
cheltuielile asociaţiei pentru: apă rece, caldă şi canalizare; combustibil
pentru prepararea apei calde de consum; energia electrică utilizată pentru
funcţionarea instalaţiilor comune inclusiv a ascensoarelor; colectarea
deşeurilor menajere, vidanjare.
(3) Modul de repartizare a cheltuielilor prevăzute la alin.(1) se
stabileşte printr-un regulament aprobat de comitetul executiv al
asociaţiei de proprietari.
(4) Comitetul executiv stabileşte cotele de participare pe persoană la
cheltuielile aferente persoanelor cu domiciliul în clădire.
(5) Dacă adunarea generală a asociaţiei de proprietari hotărăşte în
acest sens, comitetul executiv stabileşte cotele de participare pe persoană
la cheltuielile aferente persoanelor care locuiesc temporar, minimum 15
zile pe lună, şi stabileşte perioada pentru care proprietarii, respectiv
chiriaşii, au dreptul de a solicita, în scris, scutirea de la plata cheltuielilor
pe persoană şi care trebuie să fie de cel puţin 15 zile pe lună, conform
hotărârii adunării generale.
Secţiunea a 4-a
Repartizarea cheltuielilor pe consumuri individuale
Art.83. – (1) Cheltuielile pe consumuri individuale reprezintă
cheltuielile asociaţiei pentru: apă rece şi canalizare; apă caldă de
consum; energia termică, combustibilul şi apă rece pentru prepararea
apei calde; gaze naturale; încălzirea proprietăţii individuale.
(2) Cheltuielile pe consumuri individuale se repartizează în funcţie
de indexul contoarelor individuale, în funcţie de indexul repartitoarelor
de costuri, conform normelor tehnice şi metodologiilor elaborate de
autorităţile naţionale de reglementare sau de autorităţile administraţiei
publice locale, sau în funcţie de alte criterii în baza cărora se pot
individualiza consumurile, cu respectarea legislaţiei şi a reglementărilor
în vigoare.
Secţiunea a 5-a
Repartizarea cheltuielilor pe cota-parte indiviză de proprietate
Art.84.- (1) Cheltuielile repartizate după cota-parte de proprietate
reprezintă cheltuielile asociaţiei efectuate pentru întreţinerea, repararea,
exploatarea şi, după caz, consolidarea şi/sau reabilitarea părţilor de
construcţii şi instalaţii aferente condominiului aflate în proprietate
comună indiviză. Aceste cheltuieli se repartizează proporţional cu cotaparte
din proprietatea comună a fiecărui proprietar.
(2) Cheltuielile pe cota-parte indiviză de proprietate reprezintă
cheltuielile efectuate pentru administrarea, întreţinerea, repararea,
exploatarea şi, după caz, consolidarea părţilor de construcţii şi instalaţii
din condominiu aflate în proprietate comună.
Art.85. – Cheltuielile pe cota-parte indiviză de proprietate reprezintă
cheltuielile asociaţiei cu privire la proprietatea comună, cu privire la:
fondul sau fondurile pentru lucrări de întreţinere, service, reparaţii şi,
după caz, de consolidare, reabilitare, eficienţă energetică, modernizare la
părţile de construcţii şi instalaţii aflate în/şi pe proprietatea comună,
astfel cum este descrisă în cartea tehnică a construcţiei şi în acordul de
asociere: subsolul; conductele de distribuţie şi coloanele instalaţiilor de
apă, canalizare, încălzire, energie electrică; echipamente de echilibrare
hidraulică a instalaţiilor; casa scării; podul; spălătoria; uscătoria; terasa;
ascensorul; interfonul – partea de instalaţie de pe proprietatea comună;
centrala termică proprie; crematoriul; tubulatura de evacuare a deşeurilor
menajere; structura de rezistenţă; faţadele; acoperişul şi altele asemenea,
conform prevederilor din acordul de asociere; personalul angajat sau
contractat al asociaţiei: salarii sau remuneraţii pentru administrator,
contabil, instalator, electrician, portar, îngrijitor, personalul care asigură
curăţenia etc.; indemnizaţii acordate membrilor asociaţiei de proprietari
ori persoanelor alese: preşedintele, membrii comitetului executiv şi
cenzorului/comisiei de cenzori; prime; credite bancare; contracte sau
poliţe de asigurări; cheltuieli cu produse şi accesorii pentru curăţenie,
alte servicii administrative către proprietatea comună.
Art.86. – (1) Suprafaţa utilă a proprietăţilor individuale şi cota-parte
indiviză de proprietate sunt cele înscrise în cartea funciară în baza unei
documentaţii cadastrale sau, în lipsă, cele din actul de proprietate.
(2) În cazul în care suma cotelor-părţi indivize din actele de
proprietate, care sunt fracţiuni abstracte pentru fiecare proprietate
individuală din clădirea care constituie condominiul, nu este egală cu
100%, preşedintele asociaţiei de proprietari este obligat să solicite
întocmirea unei documentaţii cadastrale, prin punerea la dispoziţie a
cărţii tehnice a imobilului şi cu respectarea prevederilor în vigoare.
Secţiunea a 6-a
Repartizarea cheltuielilor pe beneficiari
Art.87. – (1) Cheltuielile pe beneficiari reprezintă cheltuielile
aferente serviciilor de care beneficiază în mod individual proprietarii,
toţi sau în parte, gestionate financiar prin intermediul asociaţiei de
proprietari.
(2) Cheltuielile pe beneficiari se repartizează conform valorii care
revine fiecărui beneficiar în cauză, pe baza facturilor/documentelor
justificative.
Art.88. – Cheltuielile pe beneficiari sunt cheltuielile cu privire la:
citirea, calculul şi gestiunea consumurilor individuale de apă rece, apă
caldă, căldură, gaze, energie electrică, deşeuri municipale; servicii cu
privire la repartitoarele de costuri; chiriile spaţiilor comune – boxe, casa
scării, holuri, spaţiu ghenă, terasă etc.; gestiunea financiară; gestiunea
contractelor cu caracter individual; întreţinerea interfonului şi a părţii de
instalaţie din interiorul proprietăţii individuale; verificarea metrologică a
contoarelor individuale de energie termică, în cazul distribuţiei
orizontale; reviziile instalaţilor interioare de gaze, apă şi încălzire; alte
servicii individuale către proprietari.
Art.89. – Pentru proprietarii care beneficiază de anumite servicii de
utilităţi şi determină consumuri suplimentare, în condiţiile în care nu
există nicio interdicţie legală în acest sens, calculul cotei de contribuţie
aferente cheltuielilor pe beneficiari se face conform baremelor stabilite
prin normativele tehnice în vigoare sau, în lipsa acestora, conform
deciziei comitetului executiv, în funcţie de cantitatea consumată.
Secţiunea a 7-a
Repartizarea cheltuielilor pe consumatori tehnici
Art.90. – Cheltuielile pe consumatori tehnici reprezintă cheltuielile
asociaţiei de proprietari pentru încălzirea proprietăţilor individuale –
locuinţe sau spaţii cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă: energia
termică sub formă de căldură, combustibilul şi energia electrică pentru
încălzire, salariu/remuneraţie pentru fochist şi echipament de lucru,
costuri pentru funcţionarea instalaţiilor de încălzire centrală
Secţiunea a 8-a
Repartizarea cheltuielilor de altă natură
Art.91. – Cheltuielile de altă natură reprezintă cheltuielile efectuate
pentru plata unor servicii care nu pot fi repartizate după criteriile
prevăzute la art.75 alin.(2) lit.a)-e).
Art.92. – Cheltuielile de altă natură reprezintă cheltuielile asociaţiei
de proprietari pentru: lucrările de întreţinere, reparaţii şi înlocuiri la
antenă ori antenele colective de televiziune, care se repartizează în raport
cu numărul prizelor de televizoare aflate în locuinţe şi în spaţiile cu altă
destinaţie decât aceea de locuinţă, în condiţiile în care nu există o
hotărâre a adunării generale prin care sistemul de antenă colectivă să fie
desfiinţat sau casat; cutiile poştale, cheile de la uşa de intrare comună în
clădire, care se repartizează în raport cu numărul proprietarilor; alte
cheltuieli, repartizarea făcându-se în conformitate cu clauzele
contractuale sau conform modului de facturare; curăţatul coşurilor de
fum, care se repartizează fiecărui proprietar proporţional cu numărul
sobelor şi al maşinilor de gătit racordate la coşurile de fum ale clădirii.
Art.93. – Alte cheltuieli în cadrul asociaţiei de proprietari se
repartizează în conformitate cu normele şi normativele avute în vedere la
facturarea comună a acestora şi/sau în conformitate cu clauzele
prevăzute în contractele încheiate cu furnizorii respectivelor servicii.
CAPITOLUL VIII
Contractarea şi facturarea serviciilor de utilităţi publice în
condominii
Secţiunea 1
Contractarea şi facturarea serviciilor de utilităţi publice în
condominii
Art.94. – (1) Raporturile dintre furnizorii serviciilor de utilităţi
publice şi asociaţiile de proprietari – în calitate de consumatori colectivi,
sau proprietari – în calitate de consumatori individuali, după caz, se
stabilesc la nivelul branşamentului, respectiv al racordului, în punctul de
delimitare/separare a instalaţiilor între reţeaua publică de distribuţie a
utilităţilor şi reţeaua interioară a utilizatorului, respectiv a utilizatorului
colectiv sau a consumatorului individual, după caz.
(2) Calitatea de utilizator, titular al contractului de furnizare/prestare
servicii de utilităţi publice, revine:
a) asociaţiei de proprietari, în cazul în care instalaţiile aflate în
proprietatea sau administrarea furnizorului se branşează/racordează la
instalaţiile comune interioare ale condominiului aflate în proprietatea
comună a tuturor proprietarilor;
b) proprietarului, în cazul în care instalaţiile aflate în proprietatea
sau administrarea furnizorului se branşează/racordează direct la
instalaţiile interioare individuale ale apartamentului sau spaţiului cu altă
destinaţie decât cea de locuinţă ce aparţin proprietăţii individuale.
Art.95. – În imobilele de tip condominiu, facturarea serviciilor de
utilităţi publice se face de către furnizor cu respectarea dispoziţiilor
prezentei legi, într-unul din următoarele două moduri:
a) facturarea în comun la nivel de asociaţie de proprietari,
reprezentând contravaloarea serviciului furnizat/prestat pentru întreg
imobilul care se repartizează tuturor proprietarilor din condominiu, în
conformitate cu regulile de repartizare stabilite prin prezenta lege şi/sau
prin legislaţia specifică serviciului de utilitate publică respectiv;
b) facturarea individuală la nivel de proprietar, reprezentând
contravaloarea serviciului furnizat/prestat pentru fiecare unitate de
proprietate imobiliară din condominiu.
Art.96. – (1) Facturarea individuală la nivel de proprietar în cadrul
condominiilor se face în baza:
a) convenţiilor de facturare individuală, anexe la contractul de
furnizare/ prestare încheiat cu asociaţia de proprietari sau
b) contractului individual de furnizare/ prestare a serviciilor încheiat
cu fiecare proprietar.
(2) Facturarea individuală este permisă numai dacă determinarea
consumului se realizează prin intermediul contoarelor supuse controlului
metrologic legal, prevăzute la branşamentele condominiului în situaţia
prevăzută la art.95 lit.a) ori la branşamentele proprietăţii individuale în
situaţia prevăzută la art.95 lit.b).
(3) Pentru serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare se
pot încheia contracte individuale de furnizare/prestare între furnizor şi
proprietari fără a fi necesară executarea racordurilor proprii individuale
pentru evacuarea apelor uzate şi pluviale de la fiecare proprietate
individuală, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:
a) există branşamente proprii individuale de alimentare cu apă
realizate între reţeaua publică şi reţeaua interioară a fiecărei proprietăţi
individuale, dotate cu aparate de măsură legale pentru determinarea
consumurilor la nivel de proprietate individuală;
b) furnizarea serviciului de alimentare cu apă, precum şi prestarea
serviciului de canalizare se face de către acelaşi operator;
c) toţi proprietarii din condominiu au fost de acord, în scris, cu
introducerea în contractul individual de furnizare/prestare încheiat în
nume propriu a clauzei de sistare/întrerupere a serviciului de alimentare
cu apă în caz de neplată a contravalorii serviciului de canalizare;
d) soluţia tehnică de realizare a branşamentelor proprii de
alimentare cu apă precum şi tipul de contoare achiziţionate/montate de
către proprietari au fost avizate de către furnizor.
(4) Pentru serviciul public de alimentare cu energie termică,
contractele individuale de furnizare între furnizor şi proprietari pot fi
încheiate numai dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:
a) există branşamente proprii individuale de alimentare cu energie
termică realizate între reţeaua publică şi reţeaua interioară a fiecarei
proprietaţi individuale, dotate cu aparate de măsură legale pentru
determinarea consumurilor la nivel de proprietate individuală;
b) toţi proprietarii din condominiu încheie contracte individuale de
facturare;
c) soluţia tehnică de realizare a branşamentelor proprii de alimentare
cu energie termică şi tipul de contoare achizitionate/montate de către
proprietar au fost avizate de către furnizor;
d) citirea contoarelor individuale şi defalcarea consumurilor
individuale şi comune din condominiu se realizează de către o societate
specializată, avizată de autoritatea de reglementare competentă,
cheltuielile cu citirea contoarelor fiind suportate de către asociaţia de
proprietari.
(5) Operatorii economici care furnizează/prestează servicii de
utilităţi publice către consumatorii alimentaţi/racordaţi printr-un
branşament/racord comun au obligaţia să asigure aceste servicii numai
dacă la nivel de condominiu există o asociaţie de proprietari constituită
în condiţiile legii care să aibă calitatea de utilizator, titular de contract,
sau dacă în termen de 180 de zile de la data intrării în vigoare a
prezentei legi se constituie asociaţii de proprietari conform legii.
(6) Contractele de furnizare/prestare servicii de utilităţi publice în
care asociaţia de proprietari este titular de contract se încheie pentru toţi
consumatorii din condominiu, inclusiv pentru proprietarii din
condominiu care nu sunt semnatari ai acordului de asociere şi nu au
calitatea de membri ai asociaţiei de proprietari.
(7) Niciun proprietar nu poate să lezeze dreptul altui proprietar de a
beneficia de facturarea individuală şi să afecteze furnizarea/prestarea
serviciului pentru întreg condominiul ca urmare a neachitării cotelor de
contribuţie ce îi revin la cheltuielile asociaţiei de proprietari.
Art.97. – (1) În situaţia în care asociaţia de proprietari este titulara
contractului de furnizare/prestare servicii de utilităţi publice, în vederea
facturării individuale, contractul de furnizare/prestare servicii de utilităţi
publice este însoţit de convenţii de facturare individuală anexe la acesta.
Convenţiile de facturare individuală se încheie în condiţiile stabilite în
legislaţia specifică aplicabilă fiecărui serviciu de utilităţi publice.
(2) Furnizorul serviciilor de utilităţi publice încheie convenţii de
facturare individuală pentru fiecare unitate de proprietate imobiliară din
condominiu, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
(3) În baza convenţiilor de facturare individuală, furnizorii emit
facturi individuale către toţi proprietarii din condominiu care includ atât
contravaloarea consumului repartizat proprietăţii individuale, cât şi
contravaloarea cotei părţi ce le revine din consumul comun.
(4) Convenţiile individuale de facturare a serviciului public de
alimentare cu apă şi cu energie termică încheiate între furnizor şi
proprietarii din condominii în calitate de consumatori individuali,
anexate la contractul de furnizare/prestare încheiat la nivelul asociaţiei
se încheie în una din următoarele condiţii:
a) la propunerea furnizorului serviciilor de utilităţi publice, cu
acordul scris al tuturor proprietarilor din condominiu;
b) la solicitarea asociaţiei de proprietari, în urma hotărârii adunării
generale cu acordul scris al tuturor proprietarilor din condominiu;
(5) În situaţiile prevăzute la alin.(4) lit.b) furnizorii serviciilor de
utilităţi publice sunt obligaţi să dea curs solicitării asociaţiei de
proprietari, iar proprietarii suportă toate costurile suplimentare generate
de facturarea individuală a respectivului serviciu. Costurile suplimentare
se includ în facturile lunare individuale.
(6) În funcţie de modul de facturare practicat în condominiu, fiecare
proprietar are obligaţia să plătească asociaţiei de proprietari, respectiv
furnizorului serviciilor de utilităţi publice, contravaloarea serviciilor
aferente unităţii de proprietate imobiliară.
(7) În baza contractelor individuale de furnizare/prestare servicii de
utilităţi publice sau în baza convenţiilor individuale de facturare, anexe
la contractul de furnizare/prestare încheiat la nivelul asociaţiei, pentru
recuperarea debitelor, furnizorii pot acţiona direct împotriva
proprietarilor restanţieri.
Art.98. – (1) Furnizorul serviciilor de utilităţi publice are dreptul de
a acţiona în instanţă proprietarul care se face vinovat de neplata
facturilor individuale emise în baza contractelor individuale sau a
convenţiilor individuale, după caz, mai mult de 60 de zile de la termenul
scadent, respectiv 90 zile de la afişarea listei, cu notificarea
proprietarului restant cu cel puţin 7 zile înainte de demararea procedurii
de acţiune în instanţă.
(2) Sentinţa dată în favoarea furnizorului serviciilor de utilităţi
publice, pentru sumele datorate, poate fi pusă în executare pentru
acoperirea datoriilor la zi prin orice modalitate permisă de Legea
nr.134/2010, republicată, cu modificările ulterioare.
Art.99. – (1) Pentru contractele de furnizare cu caracter individual,
drepturile şi obligaţiile cu privire la serviciul furnizat aparţin, pe de o
parte, furnizorului şi de cealaltă parte, proprietarului.
(2) În cazul contractelor încheiate între furnizorii serviciilor de
utilităţi publice şi asociaţia de proprietari, în lipsa convenţiilor
individuale de facturare, asociaţia de proprietari repartizează facturile
către proprietari prin lista de plată lunară, încasează şi achită sumele
reprezentând contravaloarea consumului facturat şi înştiinţează
furnizorul cu privire la debitori.
(3) În cazul facturării individuale la nivel de proprietar, conform
art.95 lit.b), furnizarea serviciilor de utilităţi publice la nivelul întregului
condominiu nu poate fi întreruptă/sistată temporar pentru neplata cotelor
de contribuţie la cheltuielile asociaţiei de către unul sau mai mulţi
proprietari. Furnizarea serviciilor comunitare de utilităţi publice poate fi
întreruptă/sistată temporar numai proprietarilor restanţieri, până la
achitarea facturilor/sumelor restante, în baza contractului de
furnizare/prestare încheiat la nivel individual, respectiv a convenţiei
individuale de facturare încheiată între furnizor şi proprietarii din
condominii în calitate de consumatori individuali, anexate la contractul
de furnizare/prestare încheiat la nivelul asociaţiei.
(4) În cazul facturării individuale la nivel de proprietar, conform
art.95 lit.b), proprietăţile individuale din condominii pot fi
deconectate/debranşate de la serviciile de utilităţi publice la cerere, în
baza solicitării în scris a proprietarilor acestora şi cu respectarea
prevederilor legale în vigoare, sau în caz de neplată a sumelor datorate,
în baza contractelor individuale sau a convenţiilor individuale de
facturare anexate la contractul de furnizare/prestare încheiat la nivelul
asociaţiei, după caz.
(5) În cazul serviciilor de utilităţi publice care se facturează
individual este interzisă sistarea, limitarea sau întreruperea
furnizării/prestării serviciului la nivel de condominiu, pentru neplata
facturilor de către unul sau mai mulţi proprietari.
(6) Condominiile pot fi deconectate/debranşate de la serviciile de
utilităţi publice numai la cererea asociaţiei de proprietari, în baza
solicitării în scris a tuturor proprietarilor din condominiu şi cu
respectarea prevederilor legale în vigoare.
(7) Pentru recuperarea debitelor cu privire la serviciile de utilităţi
publice facturate individual la nivel de proprietar, furnizorul serviciului
acţionează strict împotriva proprietarilor restanţieri, în baza contractului
de furnizare/prestare individual sau, după caz, a convenţiei individuale
anexate la contractul de furnizare/prestare încheiat la nivelul asociaţiei.
Secţiunea a 2-a
Contractarea şi facturarea serviciilor de utilităţi publice în
ansamblurile rezidenţiale
Art.100.- (1) Proprietarii/dezvoltatorii ansamblurilor rezidenţiale au
obligaţia să asigure furnizarea/prestarea serviciilor de utilităţi publice
către toţi utilizatorii din ansamblul rezidenţial în baza contractelor de
furnizare/prestare întocmite cu respectarea clauzelor din Contractelecadru
elaborate de către autoritatea de reglementare competentă.
(2) În ansamblurile rezidenţiale calitatea de utilizator, titular al
contractului de furnizare/prestare servicii de utilităţi publice, revine:
a) asociaţiei de proprietari constituită la nivelul întregului ansamblu
rezidenţial, în cazul în care instalaţiile aflate în proprietatea sau
administrarea furnizorului se branşează/racordează la instalaţiile comune
interioare ale ansamblului rezidenţial aflate în proprietatea comună a
tuturor proprietarilor din ansamblul rezidenţial;
b) proprietarului/dezvoltatorului ansamblului rezidenţial, în cazul în
care instalaţiile aflate în proprietatea sau administrarea furnizorului se
branşează/racordează la instalaţiile aflate în proprietatea
proprietarului/dezvoltatorului ansamblului rezidenţial;
c) asociaţiei de proprietari constituită la nivelul unui condominiu de
tip bloc, în cazul în care instalaţiile aflate în proprietatea sau
administrarea furnizorului se branşează/racordează la instalaţiile comune
interioare ale condominiului de tip bloc aflate în proprietatea comună a
tuturor proprietarilor din acel condominiu de tip bloc;
d) proprietarului, în cazul în care instalaţiile aflate în proprietatea
sau administrarea furnizorului se branşează/racordează direct la
instalaţiile interioare ce aparţin proprietăţii individuale.
(3) În situaţiile prevăzute la alin. (2) lit. a) şi b), asociaţia de
proprietari constituită la nivelul ansamblului rezidenţial, respectiv
proprietarul/dezvoltatorul ansamblului rezidenţial predă autorităţii
administraţiei publice locale, în termen de 6 luni de la finalizarea
lucrărilor de construcţii, cu titlu gratuit, reţelele comune şi terenul
aferent până la branşamentele imobilelor din ansamblul rezidenţial, în
vederea preluării în administrare şi exploatare a acestor reţele de către
furnizorul care asigură aceste servicii în unitatea administrativ-teritorială
respectivă. În cazul asociaţilor de proprietari constituite la nivelul
ansamblurilor rezidenţiale, decizia de predare în administrare se face cu
acordul scris al tuturor proprietarilor.
(4) În cazul ansamblurilor rezidenţiale finalizate la data intrării în
vigoare a prezentei legi, proprietarul/dezvoltatorul ansamblului rezidenţial
predă autorităţii administraţiei publice locale, în termen de 3 luni de la
intrarea în vigoare a prezentei legi, cu titlu gratuit, reţelele comune şi terenul
aferent până la branşamentele imobilelor din ansamblul rezidenţial, în
vederea preluării în administrare şi exploatare a acestor reţele de către
furnizorul care asigură aceste servicii în unitatea administrativ-teritorială
respectivă.
(5) În situaţia prevăzută la alin.(2) lit.b), proprietarul/dezvoltatorul
ansamblului rezidenţial are obligaţia să asigure furnizarea/prestarea
serviciilor de utilităţi publice către toţi utilizatorii din ansamblul rezidenţial în
baza contractelor de furnizare/prestare întocmite cu respectarea clauzelor din
Contractele-cadru elaborate de către autoritatea de reglementare competentă.
Art.101. – (1) Preţurile şi tarifele practicate pentru furnizarea serviciilor
de utilităţi publice de către proprietarii/dezvoltatorii ansamblurilor
rezidenţiale se aprobă de către autoritatea de reglementare competentă.
Aceştia au obligaţia să ţină evidenţa contabilă separată pentru fiecare serviciu
de utilitate publică furnizat/prestat.
(2) Proprietarii/dezvoltatorii ansamblurilor rezidenţiale au obligaţia să
monteze la branşamentele imobilelor contoare de măsurare-înregistrare a
consumurilor, conform legislaţiei în vigoare. Determinarea consumurilor care
se facturează se face numai prin metoda directă în baza indicaţiilor
contoarelor montate la branşamentul fiecărui imobil din ansamblul
rezidenţial.
(3) Proprietarii/dezvoltatorii ansamblurilor rezidenţiale care asigură
furnizarea serviciilor de utilităţi publice prin reţele private au aceleaşi drepturi
şi obligaţii ca şi operatorii care furnizează/prestează servicii de utilităţi
publice prin intermediul reţelelor publice, fiindu-le aplicabile sancţiunile din
Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr.51/2006, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, şi din legislaţia specifică serviciului
furnizat/prestat.
CAPITOLUL IX
Contravenţii şi sancţiuni
Art.102.- (1) Următoarele fapte constituie contravenţii, dacă nu au
fost săvârşite în astfel de condiţii încât să constituie, potrivit legii penale,
infracţiuni:
a) neconvocarea adunării generale, conform prevederilor prezentului
act normativ;
b) necomunicarea de către proprietar a modificării suprafeţei utile
către asociaţia de proprietari şi administraţia financiară locală;
c) neluarea de către asociaţia de proprietari, de preşedinte sau de
către comitetul executiv al asociaţiei de proprietari a tuturor măsurilor
necesare pentru repararea, reabilitarea şi menţinerea în stare de siguranţă
şi funcţionare a condominiului şi a instalaţiilor comune aferente pe toată
durata existenţei acestora, conform prevederilor legale în vigoare;
d) nerespectarea de către proprietari a prevederilor art.31 alin.(1);
e) nerespectarea statutului, a acordului de asociere, precum şi
neîndeplinirea sau depăşirea atribuţiilor de către preşedinte, membrii
comitetului executiv, cenzor/comisia de cenzori sau de către
administrator;
f) punerea în pericol de către proprietari a integrităţii structurale a
condominiului sau a altor proprietăţi individuale, precum şi a bunei
funcţionări a instalaţiilor aferente acestora;
g) schimbarea de către proprietar a destinaţiei locuinţei sau spaţiului
cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă fără autorizaţiile şi aprobările
legale;
h) neexecutarea de către proprietar a lucrărilor de întreţinere,
reparaţii sau de înlocuire a elementelor de construcţii aflate în
proprietatea sa individuală, dacă aceasta este de natură să aducă
prejudicii celorlalţi proprietari. Fac excepţie cazurile în care au fost
îndeplinite prevederile art.30 alin.(5);
i) modificarea aspectului proprietăţii comune de către proprietari,
precum şi a elementelor constructive ale condominiului fără respectarea
prevederilor prezentei legi;
j) neluarea măsurilor în scopul constituirii fondului de reparaţii sau
a fondului de rulment;
k) neîncheierea de către administrator a asigurării pentru
răspunderea civilă profesională a administratorului;
1) utilizarea cu altă destinaţie a fondului de rulment sau a fondului
de reparaţii, altfel decât este prevăzut la art.71 şi 72;
m) utilizarea şi gestionarea veniturilor asociaţiei de proprietari,
altfel decât este prevăzut la art.20, art.70 şi art.74;
n) neaplicarea sau nerespectarea prevederilor art.95-97 şi ale art.99
din prezenta lege de către furnizorii serviciilor de utilităţi publice;
o) neaplicarea sau nerespectarea prevederilor prezentei legi de către
proprietarii ansamblurilor rezidenţiale, conform prevederilor art.14;
p) nefurnizarea sau refuzul proprietarilor/dezvoltatorilor
ansamblurilor rezidenţiale de a furniza/presta serviciile de utilităţi
publice prin intermediul reţelelor aflate în proprietatea acestora către
locuinţele sau spaţiile cu altă destinaţie din respectivele ansambluri
rezidenţiale;
q) desfăşurarea de către persoane fizice sau juridice a activităţii de
administrare a condominiilor fără îndeplinirea condiţiilor prevăzute la
art.64;
r) nerespectarea prevederilor art.55 alin.(1) lit.s);
s) nerespectarea prevederilor art.104 alin.(1).
(2) Contravenţiile prevăzute la alin.(1) se sancţionează după cum
urmează:
a) faptele prevăzute la alin. (1) lit.d), f) şi k) se sancţionează cu
amendă de la 500 lei la 3.000 lei;
b) faptele prevăzute la alin. (1) lit.a), b), c), r) şi s) cu amendă de la
200 lei la 1.000 lei;
c) faptele prevăzute la alin. (1) lit.e) şi j) cu amendă de la 2.500 lei
la 5.000 lei;
d) faptele prevăzute la alin. (1) lit.g), h), i), m), p) şi q) cu amendă
de la 5.000 lei la 10.000 lei;
e) faptele prevăzute la alin. (1) lit.l), n), şi o) cu amendă de la 4.000
lei la 9.000 lei.
(3) Sancţiunile pentru contravenţiile prevăzute la alin.(1) se aplică
persoanelor fizice sau juridice vinovate.
(4) Constatarea contravenţiilor prevăzute la art.102 alin.(1), făcută
la sesizarea oricărei persoane interesate sau din oficiu, precum şi
aplicarea sancţiunilor corespunzătoare se fac după cum urmează:
a) de către Inspectoratul de Stat în Construcţii în cazul faptelor
prevăzute la alin.(1) lit.f), g) şi h);
b) de către primari sau de împuterniciţii acestora sau de către Poliţia
Locală în cazul faptelor prevăzute la alin.(1) lit.a)-e), i)-m), o)-s);
c) de către Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile
Comunitare de Utilităţi Publice sau, după caz, de către Autoritatea Naţională
de Reglementare în domeniul Energiei în cazul faptelor prevăzute la alin.(1)
lit.n).
(5) În cazul în care contravenientul se află la prima încălcare a obligaţiei
legale, organul constatator poate să aplice sancţiunea avertismentului,
conform prevederilor legale în vigoare, numai în cazul faptelor prevăzute la
alin.(1) lit. a), b), j) sau s).
Art.103.- Prevederile referitoare la contravenţii din prezenta lege se
completează cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr.2/2001 privind regimul
juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea
nr.180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
Capitolul X
Dispoziţii tranzitorii şi finale
Art.104. – (1) În termen de 12 luni de la intrarea în vigoare a prezentei
legi, asociaţiile de locatari din condominiile ale căror unităţi de proprietate
individuală au fost dobândite în proprietate în condiţiile legii şi care nu au
fost reorganizate în asociaţii de proprietari au obligaţia să se reorganizeze în
conformitate cu prevederile prezentei legi.
(2) Asociaţiile de proprietari înfiinţate anterior intrării în vigoare a
prezentei legi îşi păstrează statutul juridic obţinut la data înfiinţării acestora,
dar se vor organiza şi vor funcţiona în conformitate cu prevederile prezentei
legi.
Art.105. – În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a
prezentei legi, preşedinţii asociaţiilor de proprietari sunt obligaţi să transmită
autorităţilor administraţiei publice locale numele şi datele de contact
actualizate privind preşedintele comitetul executiv, comisia de
cenzori/cenzorul şi administratorul.
Art.106. – Persoanele fizice atestate pentru funcţia de administrator în
conformitate cu prevederile Legii nr.230/2007 privind înfiinţarea, organizarea
şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari, cu modificările şi completările
ulterioare, pot îndeplini funcţia de administrator numai dacă, în termen de 12
luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi obţin certificate de calificare
profesională care dovedesc calificarea profesională pentru a îndeplini
ocupaţia de administrator, în conformitate cu prezenta lege.
Art.107. – În termen de 12 luni de la data intrării în vigoare a prezentei
legi:
a) proprietarii din condominii sunt obligaţi să aprobe un regulament al
condominiului;
b) proprietarii care nu au informat asociaţia de proprietari, în
conformitate cu art.34 alin.(3), respectiv cu privire la modificările
suprafeţelor construite sau utile efectuate anterior intrării în vigoare a
prezentei legi, sunt obligaţi să comunice asociaţiei de proprietari modificările
suprafeţelor respective;
c) preşedinţii asociaţiilor de proprietari sunt obligaţi să actualizeze, în
baza actelor de proprietate asupra locuinţelor şi/sau spaţiilor cu altă destinaţie
decât aceea de locuinţă din condominiu, toate informaţiile privind
proprietăţile, suprafeţele şi cotele-părţi indivize aferente acestora, în vederea
calculului cotelor de contribuţie la cheltuielile asociaţiei pentru respectiva
locuinţă.
Art.108. – (1) În termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei
legi, Ministerul Educaţiei Naţionale şi Ministerul Dezvoltării Regionale şi
Administraţiei Publice, în colaborare cu asociaţiile profesionale şi de
reprezentare ale asociaţiilor de proprietari propun actualizarea standardului
ocupaţional privind ocupaţia de administrator de condominii.
(2) În termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, se
emite un ordin al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice
privind aprobarea conţinutului-cadru al statutului şi al regulamentului de
condominiu.
Art.109. – Prezenta lege intră în vigoare la 60 de zile de la data
publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Art.110. – La data intrării în vigoare a prezentei legi, se abrogă Legea
nr.230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de
proprietari, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.490 din
23 iulie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi Hotărârea
Guvernului nr.1588/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a Legii nr.230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea
asociaţiilor de proprietari, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea
I, nr.43 din 18 ianuarie 2008, precum şi orice alte prevederi contrare.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României,
cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia
României, republicată.

Print Friendly, PDF & Email

3 comentarii

  1. Radu Rodica

    Bună ziua!Am un certificat de calificare de administrator imobile obținut prin curs de recalificare ANOFM.Cum se poate face echivalarea cu titulatura de administrator condominiu având în vedere că legea studiată nu s a schimbat?Multumesc!

  2. Dijmarescu D.

    Buna ziua.
    Locuim de mai putin de trei ani intr-un imobil nou 8-10 apartamente, acum suntem pe cale a infiinta o asociatie, mai mult fortati de contractul cu apa, unii nevrand contract individual si refuzand sa ne semneze pentru ceilalti, desi reteaua de apa e ramificata individual si exista niste contoare individuale la parter dupa care platim prin refacturare la cel de la care am cumparat. Vecinul de la etajul doi si-a inchis cu termopane balconul de la strada si pentru ca nu aveau loc a taiat din acoperisul blocului, apoi l-a carpit si a pus vreo 6-8 mp tepi metalici pe el, fara acordul nimanui, mai ales al celor de la trei, geamurile dinspre strada putand fi folosite la evacuare in caz de incendiu, tepii putand pune in pericol si vecinii si pompierii plus ca sunt inestetici, metalici pot atrage fulgere, iar pasari oricum nu stateau datorita pantei mari a acoperisului. Pe scara blocului si-a amplasat un dulap metalic mare, iar pe gardul blocului a pus doua placute cu parcarea interzisa. Am sesizat la politie, sa nu ne trezim ca platim amenzi pentru ce a facut el fara acordul nostru, de multe ori mirosind a gaze de la centrala lui si cu doua cai eventuale de evacuare obturate partial. Nu cred ca are autorizatie pentru ce modificari a facut. Cum am putea ca vecini directi sa-l determinam sa-si retraga dulapul si tepii metalici, plus ca ne scade valoarea la apartament, daca vrem sa inchiriem sau sa vindem, va dati seama, suntem afectati direct. Este foarte recalcitrant, nu se poate discuta amiabil, e ceva „consultant in constructii” cred la Distrigaz. Daca se finalizeaza asociatia si ne trezim ca are tupeul sa mai si vrea sa deconteze modificarile ilegale de pe acoperis si dulapul, iar daca se dau amenzi, noi cei care nu am stiut si nu suntem de acord cu ce a facut , in ipoteza ca ii convinge pe ceilalti, platim si noi cota parte din amenzi? Avem majoritatea cred puz si asigurari suplimentare pe locuinte care cred ca se pierd datorita modificarilor neautorizate pe cladire.Ce se poate face?

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Postări recente