Meniu Închide

Legea deșeurilor – amenzi contravenționale pentru persoanele fizice, persoanele juridice și pentru primării

Legea 181/2020 privind gestionarea deșeurilor nepericuloase compostabile a fost publicată în Monitorul Oficial 762 din 20.08.2020 și va intra în vigoare în februarie 2021. Legea are o ”malformație legislativă” în sensul că are în cuprins mențiuni privind aplicabilități (obligații pentru autorități) anterioare datei intrării în vigoare. Legea are ca obiect stabilirea cadrului legal pentru desfășurarea activităților de gestionare a deșeurilor nepericuloase compostabile, prin reciclarea/valorificarea acestora folosind opțiunea de compostare/digestie anaerobă, în vederea protejării sănătății umane și a mediului înconjurător.

Începând cu data de 1 ianuarie 2021, autoritățile administrației publice locale sau, după caz, subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor, respectiv asociațiile de dezvoltare intercomunitară ale acestora, trebuie să implementeze sistemul de colectare separată a deșeurilor biodegradabile, să extindă colectarea separată din ușă în ușă a biodeșeurilor în mediul urban, dublată de implementarea schemei „plătește pentru cât arunci“ și să încurajeze compostarea individuală în gospodăriile din mediul rural.

Legea prevede un regim juridic contravențional special în ceea ce privește ablațiunea (plata redusă a amenzii). Astfel se face o derogare de la regimul general al contravențiilor în sensul că, pentru a beneficia de plata la jumătate a minimului amenzii stabilit/prevăzut în Legea 181/2020 (deci fracția de 1/2 nu se raportează la amenda efectiv primită ci la limita minimă prevăzută de norma de drept), contravenientul are la dispoziție doar 48 ore de la comunicarea Procesului Verbal, și nu 15 zile. 

Nerespectarea obligației de colectare separată a deșeurilor biodegradabile destinate compostării/digestiei anaerobe,  depunerea acestor deșeuri în alte spații decât cele special amenajate, precum și refuzul predării acestor deșeuri operatorilor autorizați pentru colectarea lor, sunt fapte sancționate cu amendă contravențională de la 400 lei la 800 lei pentru persoanele fizice, și de la 10.000 lei la 20.000 lei pentru persoanele juridice.

Autoritățile administrației publice locale (primăriile) pot fi sancționate cu amenzi cuprinse între 10.000 lei și 20.000 lei dacă nu asigură informarea cetățenilor prin mijloace adecvate și prin publicarea pe site-ul propriu a datelor referitoare la sistemul de gestionare al deșeurilor biodegradabile destinate compostului/digestatului. Dacă autoritățile administrației publice locale (primăriile) nu elaborează strategii și programe proprii pentru gestionarea deșeurilor biodegradabile ori nu asigură condiții pentru colectarea separată a materialelor sau deșeurilor destinate compostării/digestiei anaerobe pot fi sancționate cu amendă de la 5.000 lei la 15.000 lei.

Operatorii instalațiilor de compostare și digestie anaerobe au obligația de a obține actul de reglementare emis de către autoritățile competente pentru protecția mediului în conformitate cu legislația în vigoare, care va ține cont cel puțin de următoarele (nerespectarea acestor condiții poate atrage sancțiuni contravenționale de la 10.000 lei la 20.000):
a) tehnologiile și instalațiile trebuie să respecte cerințele documentelor de referință – BAT/BREF – în domeniu;
b) să dețină spații special amenajate pentru depozitarea deșeurilor compostabile în condiții care să garanteze reducerea riscului pentru sănătatea umană și deteriorării calității mediului;
c) să evite formarea de stocuri de deșeuri, precum și de produs final – compost/digestat – care ar putea genera fenomene de poluare a mediului sau să prezinte riscuri asupra sănătății populației;
d) să utilizeze exclusiv categoriile de deșeuri biodegradabile destinate compostării/digestiei anaerobe prevăzute în Normele tehnice;
e) să recepționeze materiale compostabile/deșeuri biodegradabile însoțite de certificate de conformitate privind calitatea materialului compostabil;
f) să curețe și să dezinfecteze containerele, recipientele și vehiculele utilizate pentru transportul materialelor compostabile într-o zonă desemnată în acest sens. Această zonă trebuie proiectată sau amplasată astfel încât să se prevină riscul de contaminare a produselor tratate, cu respectarea legislației în vigoare cu privire la protecția mediului și a apelor de suprafață;
g) să stabilească proceduri de curățare pentru toate zonele din incintă, folosindu-se echipamente și agenți de curățare adecvați;
h) să respecte valorile-limită ale parametrilor/indicatorilor cuprinse în Normele tehnice;
i) să păstreze evidențele privind cantitățile de deșeuri utilizate în procesul de compostare/digestie anaerobă, calitatea compostului rezultat și datele de identificare ale operatorilor economici de la care primesc deșeurile;

Fapte ce pot atrage amenzi contravenționale cuprinse între 15.000 lei și 30.000 lei pentru agenții/operatorii din domeniu. Operatorii instalațiilor de compostare și digestie anaerobe  sunt obligați să raporteze semestrial și la solicitarea expresă a Agenției pentru Protecția Mediului informații relative la evidențele privind cantitățile de deșeuri utilizate în procesul de compostare/digestie anaerobă, calitatea compostului rezultat și datele de identificare ale operatorilor economici de la care primesc deșeurile. Fiecare instalație de compostare (deținută de operatorii instalațiilor de compostare și digestie anaerobe ) trebuie să aibă laborator acreditat sau să utilizeze un laborator extern autorizat de Asociația de Acreditare din România, denumită în continuare RENAR, organism național de acreditare unic și acreditat conform standardelor recunoscute la nivel internațional. În cadrul operatorilor este obligatorie elaborarea unui program de control complet, care include proceduri de monitorizare. Dacă compostul obținut  conține substanțe străine care nu pot fi introduse în circuitul biologic, substanțe antigerminative, inhibitori de creștere, semințe de buruieni de carantină, respectiv părțile vegetative ale acestora, macro și microorganisme dăunătoare, contagioase din punctul de vedere al sănătății umane, al animalelor și al plantelor, substanțe otrăvitoare, poluante și radioactive, operatorul va răspunde contravențional. De asemeni utilizarea neconformă a compostului poate atrage sancțiuni contravenționale. Operatorii economici care desfășoară activități de colectare, respectiv compostare/digestie anaerobă au obligația de a raporta autorităților județene pentru protecția mediului datele și informațiile cu privire la îndeplinirea obiectivelor de reciclare și valorificare. La solicitarea autorităților pentru protecția mediului, operatorii economici au obligația de a dovedi, prin documente, corectitudinea datelor raportate. Nerespectarea acestor dispoziții este considerată faptă contravențională și poate atrage amenzi contravenționale cuprinse între 15.000 lei și 30.000 lei.

Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor contravenționale prevăzute de mai sus este în sarcina personalului împuternicit din cadrul Gărzii Naționale de Mediu.

Print Friendly, PDF & Email

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Postări recente