Meniu Închide

Neplata ratei privind taxa de timbru (eșalonată de către instanță) nu poate face obiectul excepției netimbrării

Sancțiunea legală pentru neplata ratei privind taxa de timbru nu este anularea cererii ca netimbrată.

Jurisprudență Curtea de Apel TIMIȘOARA, extras din Buletinul Jurisprudenței pe anul 2022. Secţia I civilă, Decizia civilă nr. 255 din 14 septembrie 2022, rezumată de Judecător Daniel Ioan Herman.

Anulare cerere de chemare în judecată pentru insuficientă timbrare. Eşalonare taxă timbru. Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă: art. 197  OUG nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru: art. 33 şi art. 41 alin. (1) şi (3)

Hotărârea prin care s-a dispus măsura eşalonării de către instanţă constituie titlu executoriu, sumele datorate cu titlu de taxă judiciară de timbru fiind urmărite în conformitate cu dispoziţiile legale aplicabile, astfel că, în cazul în care părțile nu s-au conformat încheierii de încuviinţare a ajutorului judiciar, neachitând ratele de taxă de timbru în sumele și la termenele stabilite, instanţa nu poate anula ca insuficient timbrată acțiunea în baza art. 33 din OUG nr. 80/2013 care are în vedere plata anticipată a taxelor de timbru în cazurile în care nu s-a formulat sau nu s-a admis o cerere de eșalonare a plății taxei de timbru.

Prin acţiunea înregistrată pe rolul Judecătoriei Arad la data de 28.12.2020 şi, ulterior, în urma declinării, la această instanţă la data de 07.06.2021, reclamantul A. a chemat în judecată pe pârâta SC B. SRL, solicitând rezilierea parțială a contractului de cesiune de drepturi și obligații autentificat sub nr. […]/01.04.2019 de către BN C., din vina pârâtei SC B. SRL, în ceea ce privește promisiunea de vânzare cumpărare pentru o suprafață determinabilă de 300 ha teren extravilan, pentru nerespectare obligațiilor contractuale de către pârâtă; constatarea îndeplinirii condițiilor de validitate în vederea transferului definitiv al drepturilor și obligațiilor pentru o suprafață de teren de 300 ha determinabilă, conform contractului de cesiune de drepturi și obligații autentificat sub nr. […]/01.04.2019 de către BN C. (sentințe judecătorești și contracte), prin acordul definitiv al său de cesiune a acestor drepturi și obligații aferente suprafeței de 300 ha teren, în schimbul sumei de 1.000.000 euro; constatarea rămânerii fără obiect a dreptului de ipotecă în cuantum de 1.000.000 euro, aplicată asupra imobilului înscris în CF nr. […](CF vechi nr. […]), nr. cad/nr. top. […]-[…]/[…]/17; […][…]/[…]/18; […]-[…]/[…]/19; […]-[…]/2/20 şi radierea de la poziția C.5 din CF nr. […] a acestei sarcini, ca urmare a plății sumei datorate prin remiterea drepturilor și obligațiilor pentru suprafața de teren de 300 ha arabil, conform petitului doi din acțiune, cu cheltuieli de judecată în caz de opunere la admiterea cererii. În drept, reclamanta a invocat prevederile art. 1170, art. 1315 şi art. 1549 C. civ. Prin încheierea din data de 20.01.2021, s-a admis în parte cererea de ajutor public judiciar formulată de reclamant, acesta fiind scutit de la plata sumei de 40.000 lei din totalul taxei de 49.685 lei datorată, iar în ceea ce priveşte plata diferenţei de 9.865 lei, aceasta a fost eşalonată în 8 rate lunare, în cuantum de câte 1.210 lei fiecare, începând cu data de 20.01.2021. La termenul de judecată din 20.01.2021 s-a constatat că, din totalul sumei de 9.865 lei, stabilită de instanţă cu titlu de taxă judiciară de timbru, raportat la petitul având ca obiect reziliere contract, astfel cum a fost redusă în urma admiterii cererii de ajutor public judiciar, reclamantul nu a achitat nicio rată din cele 8 rate lunare în cuantum de câte 1.210 lei fiecare stabilite prin încheierea din data de 20.01.2021. Singura taxă depusă la dosar este una 50 lei, aferentă capătului de cerere privind radierea ipotecii. Potrivit art. 33 din OUG nr. 80/2013, taxele de timbru se plătesc anticipat, iar neplata taxei judiciare de timbru, în termenul acordat de instanţă în acest scop, atrage după sine anularea cererii taxabile, conform art. 470 alin. (2) şi (3) şi art. 480 C. pr. civ., raportat la art. 197 C. pr. civ. Având în vedere aceste considerente de fapt şi de drept şi constatând că reclamantul, din totalul sumei de 9.915 lei a achitat doar taxa judiciară de timbru în cuantum de 50 lei, tribunalul a făcut aplicarea art. 480 alin. (1) C. pr. civ. raportat la art. 33 din OUG nr. 80/2013 şi a dispus anularea ca insuficient timbrată a acţiunii. 6 De asemenea, în temeiul art. 451 – 453 C. pr. civ., tribunalul a obligat reclamantul, căzut în pretenţii, să plătească cheltuielile de judecată efectuare de pârâtă, respectiv suma de 4000 lei reprezentând onorariul avocatului.

Împotriva Sentinţei civile nr. 66 din 24.03.2022 pronunţată de Tribunalul Arad în dosarul nr. […]/55/2020 reclamantul A. a declarat apel, solicitând admiterea apelului, schimbarea hotărârii atacate şi trimiterea cauzei spre rejudecare la Tribunalul Arad. În motivarea cererii de apel apelantul a arătat că prin cererea de chemare în judecată a solicitat rezilierea parţială a contractului de cesiune drepturi şi obligaţii autentificat sub nr. […]/01.04.2019 de către BN C., constatarea îndeplinirii condiţiilor de validitate în vederea transferului definitiv al drepturilor şi obligaţiilor şi constatarea rămânerii fără obiect a dreptului de ipotecă în cuantum de 1.000.000 euro aplicat asupra imobilului din CF […] şi radierii acestuia. În temeiul prevederile OUG nr. 51/2008, Judecătoria Arad a pronunţat încheierea finală cameră de consiliu din data de 21.01.2021 prin intermediul căreia a admis în parte cererea de ajutor public judiciar formulată de reclamant, în sensul că l-a scutit de la plata sumei de 40.000 lei din totalul taxei de 49.685 lei datorată în dosar nr. […]/55/2020 al Judecătoriei Arad şi a dispus eşalonarea diferenţei de 9.685 lei în 8 rate lunare, în cuantum de 1210 lei fiecare, începând cu data de 20.01.2021, încheiere care a rămas definitivă prin neformularea unei cereri de reexaminare. În aceste condiţii şi raportat la prevederile art. 44 alin. (3) din OUG nr. 80/2013, Judecătoria Arad a comunicat hotărârea de încuviinţare, care constituie titlu executoriu, Direcţiei de Venituri de pe lângă Primăria Arad pentru punerea în executare a hotărârii privind plata taxei la termenele stabilite. Atunci când instanţa de judecată a dispus scutirea şi eşalonarea privind taxa judiciară de timbru, instanţa a constatat că cererea de chemare în judecată îndeplineşte condiţiile legale, inclusiv cele privind timbrarea, născându-se un raport juridic între solicitantul ajutorului public judiciar şi organele competente care încasează această taxă. O reapreciere cu privire la timbraj poate interveni doar în condiţiile art. 17 alin. (2) din OUG nr. 51/2008, în măsura în care instanţa constată că cererea de ajutor public judiciar a fost făcută cu rea-credinţă, prin ascunderea adevărului. Însă că nici în acest caz sancţiunea nu este cea de anulare a acţiunii ca netimbrate.

Deliberând asupra apelului, atât prin prisma motivelor invocate, cât şi din perspectiva art. 479 alin. (1) C. pr. civ., Curtea de apel a reţinut următoarele: Din considerentele sentinţei apelate rezultă că tribunalul a constatat la termenul de judecată din 20.01.2021 că din totalul sumei de 9.865 lei, stabilită de instanţă cu titlu de taxă judiciară de timbru, astfel cum a fost redusă în urma admiterii cererii de ajutor public judiciar, reclamantul nu a achitat nicio rată din cele 8 rate lunare în cuantum de câte 1.210 lei fiecare stabilite prin încheierea din data de 20.01.2021, singura taxă depusă la dosar fiind una 50 lei, aferentă capătului de cerere privind radierea ipotecii, instanța făcând în consecinţă aplicarea art. 33 din OUG nr. 80/2013 şi anulând ca insuficient timbrată acțiunea. Reclamantul a formulat apel, solicitând admiterea apelului, anularea sentinţei apelate şi trimiterea cauzei spre rejudecare, susținând că în cazul eșalonării plății taxei de timbru, neplata ratelor stabilite de instanță la termenele fixate nu atrage sancţiunea prevăzută de art. 33 OUG nr. 80/2013, de anulare a cererii de chemare în judecată,. Curtea de Apel a reţinut că potrivit art. 41 alin. (1) și (3) din OUG nr. 80/2013, executarea creanţelor având ca obiect taxa judiciară de timbru se efectuează prin organele de executare ale unităţilor administrativ-teritoriale prevăzute la art. 40 alin. (1), potrivit dispoziţiilor legale privind executarea creanţelor fiscale şi procedurii prevăzute de aceste dispoziţii. (…) În vederea executării creanţelor având ca obiect taxa judiciară de timbru, 7 instanţele judecătoreşti vor comunica de îndată hotărârea, care constituie titlu executoriu pentru plata taxei judiciare de timbru, către organele prevăzute la alin. (1) şi (2). Așa cum rezultă din Decizia nr. 722 din 20 noiembrie 2018, paragrafele 23 și 24, Curtea Constituțională a reținut că în cazul în care se dispune amânarea sau eșalonarea plății taxei judiciare de timbru, hotărârea instanței de judecată constituie titlu executoriu, fiind comunicată organelor de executare ale unităților administrativ-teritoriale, în vederea executării creanțelor. Curtea a apreciat că prin învestirea hotărârilor judecătorești cu titlu executoriu în ceea ce privește serviciile deja prestate de instanțele judecătorești ori în privința obligațiilor reclamantului de a plăti în viitor taxa judiciară, legiuitorul a urmărit facilitarea executării creanțelor vizând această taxă. Așadar, din momentul în care instanţa de judecată a încuviinţat cererea de eşalonare a plăţii taxei judiciare de timbru în baza OUG nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă, plata ratelor lunare stabilite în sarcina fiecărei părţi este o chestiune ce ţine de executarea obligaţiei de plată sau, dacă se impune, de executarea silită a hotărârii, care se efectuează de către organele abilitate, menționate mai sus. Cu alte cuvinte, hotărârea prin care s-a dispus măsura eşalonării de către instanţă constituie titlu executoriu, sumele datorate cu titlu de taxă judiciară de timbru fiind urmărite în conformitate cu dispoziţiile legale aplicabile, astfel că, în cazul în care părțile nu s-au conformat încheierii de încuviinţare a ajutorului judiciar, neachitând ratele de taxă de timbru în sumele și la termenele stabilite, instanţa nu poate să anula ca insuficient timbrată acțiunea în baza art. 33 OUG nr. 80/2013 care are în vedere plata anticipată a taxelor de timbru în cazurile în care nu s-a formulat sau nu s-a admis o cerere de eșalonare a plății taxei de timbru. Prin urmare s-a constatat că în mod greşit tribunalul, în baza considerentelor menționate în sentinţa civilă apelată, a anulat ca insuficient timbrată acţiunea civilă formulată de reclamantul A. în prezentul dosar.

Print Friendly, PDF & Email

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Postări recente