Meniu Închide

Procese online live pe portalul instanței. Reguli pentru avocați

În data de 28.04.2021 Președintele a promulgat un proiect de lege privind unele măsuri în domeniul justiţiei în contextul pandemiei de COVID-19. Proiectul a devenit Legea 114/2021, lege ce a fost publicată în Monitorul Oficial nr 457/29.04.2021 . Printre noutăți se află modalitatea prin care se poate restrânge activitatea de judecată a unor instanțe, publicitatea ședinței online de judecată prin afișarea live pe portal, majorarea plafonului pentru cererile de valoare redusă la 50.000 lei, participarea online la ședința de judecată a părților și avocaților (avocații nu sunt obligați să fie fizic lângă partea pe care o asistă), comunicarea actelor de procedură preponderent în format electronic. Modificările se aplică și proceselor începute anterior promulgării acestei legi. Dispoziţiile produc efecte pe durata stării de alertă declarate în condiţiile legii, în vederea prevenirii şi combaterii efectelor pandemiei de COVID-19, precum şi pentru o perioadă de 30 de zile de la încetarea acesteia.

Se menționează că, dacă din motive generate de pandemia de COVID-19 activitatea de judecată la nivelul unei judecătorii sau tribunal este grav afectată, colegiul de conducere al instanţei respective sau preşedintele curţii de apel, în situaţiile în care, din motive obiective, colegiul de conducere al instanţei respective nu se poate întruni, poate propune colegiului de conducere al curţii de apel în circumscripţia căreia funcţionează judecătoria sau tribunalul, după caz, fie restrângerea activităţii de judecată a uneia sau mai multor secţii ale respectivei instanţe, fie restrângerea activităţii de judecată a întregii instanţe.

Hotărârea colegiului de conducere al curţii de apel prin care se aprobă propunerea de restrângere a activităţii de judecată se publică pe site-ul curţii de apel, pe site-ul instanţei vizate din cadrul Portalului instanţelor de judecată http://portal.just.ro, precum şi, în extras, pe site-ul Consiliului Superior al Magistraturii, şi produce efecte de la data publicării pe Portalul instanţelor de judecată sau de la o dată ulterioară prevăzută în cuprinsul ei. (5) Măsura restrângerii activităţii de judecată poate fi dispusă pe o durată de cel mult 14 zile.Prelungirea măsurii restrângerii activităţii de judecată de către colegiul de conducere al curţii de apel se poate dispune pe o nouă perioadă de cel mult
14 zile, la propunerea motivată a colegiului de conducere al instanţei respective.

În cazul restrângerii activităţii de judecată şi pe durata acesteia, la judecătoria, tribunalul sau, după caz, la secţia/secţiile vizate de măsura restrângerii, activitatea de judecată va continua în următoarele cauze:
a) în materie civilă: în cauzele de urgenţă deosebită stabilite de  colegiul de conducere al curţii de apel prin hotărârea de restrângere a activității instanței respective. Consiliul Superior al Magistraturii dă îndrumări, în vederea asigurării unei practici unitare, colegiilor de conducere ale curţilor de apel cu privire la modul de stabilire a cauzelor care se judecă pe durata restrângerii activităţii de judecată;
b) în materie penală, în procesele penale aflate în curs pe rolul instanţelor de judecată, inclusiv cele aflate în procedură în camera preliminară: în cauzele în care urgenţa se justifică prin scopul instituirii stării de alertă, în cauzele privind infracţiunile flagrante, cele în care au fost dispuse măsuri preventive, cele privind contestații la executare în cauzele cu persoane private de libertate, cele referitoare la contestaţii împotriva măsurilor asigurătorii, cele privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală, cele ce cuprind măsuri de protecţie a victimelor şi a martorilor, cele privind aplicarea provizorie a măsurilor de siguranţă cu caracter medical, cele privind infracţiuni contra securităţii naţionale, cele privind acte de terorism, precum şi în alte cauze de urgenţă deosebită stabilite de colegiul de conducere al curţii de apel
prin hotărârea de restrângere a activității instanței respective
rămân aplicabile.

În alte cauze decât cele prevăzute mai sus judecata se amână de drept pe durata restrângerii activităţii de judecată, fără a fi necesară emiterea unei încheieri în acest scop. În termen de 10 zile de la încetarea restrângerii activităţii de judecată, judecătorul sau instanţa de judecată va lua măsuri pentru fixarea termenelor de judecată şi efectuarea actelor de procedură.

Dispoziții procedurale aplicabile cauzelor civile. În cauzele civile, când este posibil, cu acordul părţilor,
instanţele judecătoreşti pot hotărî ca şedinţele de judecată să se desfăşoare prin mijloace de telecomunicaţie audiovizuală care permit verificarea identităţii părţilor şi garantează securitatea, integritatea, confidenţialitatea şi calitatea
transmisiunii, dispunând măsurile necesare în acest scop.  Citaţia va cuprinde menţiunea că şedinţa de judecată se va desfăşura prin mijloace de telecomunicaţie audiovizuală, intervalul orar orientativ al strigării cauzei, precum şi modalitatea tehnică de acces şi de autentificare. Când este cazul, părţile vor fi înştiinţate şi telefonic, prin e-mail sau prin alte asemenea mijloace ce asigură transmiterea înştiinţării şi confirmarea primirii acesteia despre desfăşurarea şedinţei de judecată prin mijloace de telecomunicaţie audiovizuală, chiar dacă au termenul în cunoştinţă. Dacă este posibil, la solicitarea instanţei învestite cu soluţionarea cauzei, instanţa în a cărei circumscripţie este situată localitatea în care se află părţile, reprezentanţii părţilor sau alţi participanţi la proces asigură, cu acordul acestora, echipamentele audio video necesare participării lor la şedinţele de judecată prin mijloacele prevăzute şi procedează la identificarea
persoanelor menţionate, cu respectarea tuturor dispoziţiilor legale, printr-un judecător desemnat de preşedintele instanţei. Instanţa care asigură echipamentele este o instanţă egală în grad cu instanţa învestită cu soluţionarea
cauzei sau chiar mai mică în grad, dacă în acea localitate nu există o instanţă de acelaşi grad. În acest caz, încheierile de şedinţă specifice procedurii comisiei rogatorii nu se întocmesc. Avocatul care asistă sau reprezintă partea, traducătorul sau interpretul poate participa la ședința de judecată desfășurată prin mijloacele electronice, chiar fără a fi prezent fizic lângă parte.

Când este posibil, cererile de chemare în judecată, căile de atac, precum şi orice alte acte de procedură adresate instanţei, pentru care legea prevede condiţia formei scrise şi care nu se depun direct în şedinţă, se transmit prin mijloace electronice.

Când este posibil, prin grija instanţei, şedinţele de judecată publice se transmit în direct, prin mijloace audio video care garantează securitatea, integritatea şi calitatea transmisiunii, pe portalul instanţelor de judecată. Dispoziţiile art. 213 din Legea nr. 134/2010, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, rămân aplicabile.

Plafonul pentru Cererile de valoare redusă  (CVR) se majorează de la 10.000 lei la 50.000 lei, dar doar pe durata pandemiei COVID-19.

Dispoziții aplicabile cauzelor penale În cauzele penale, acordul de comunicare a actelor procedurale prin poştă electronică se prezumă, iar organele judiciare vor solicita, acolo unde este cazul, de urgenţă, telefonic, indicarea adreselor de poştă electronică pentru comunicarea respectivelor acte. Dacă, din motive obiective, comunicarea prin poştă electronică nu se poate realiza, se vor folosi celelalte mijloace de comunicare prevăzute de Codul de procedură penală.

Dacă organul judiciar apreciază că aceasta nu aduce atingere bunei desfăşurări a procesului ori drepturilor şi intereselor părţilor, persoanele private de libertate, altele decât cele aflate în arest la domiciliu, sunt audiate prin videoconferinţă la locul de deţinere, fără a fi necesar acordul acestora. Audierea altor persoane decât cele prevăzute anterior se poate
face şi prin videoconferinţă, la locul unde se află, cu acordul acestora. Această posibilitate le va fi adusă la cunoştinţă cu ocazia primei audieri sau, după caz, printr-o înştiinţare comunicată telefonic, prin e-mail sau prin alte asemenea
mijloace care asigură transmiterea înştiinţării şi confirmarea primirii, persoana fiind întrebată dacă îşi manifestă acordul în acest sens. În vederea audierii prin videoconferinţă, persoana se citează chiar dacă are termen în cunoştinţă. Citaţia va cuprinde şi menţiunea că audierea se face prin videoconferinţă, modalitatea în care se va realiza aceasta, data, precum şi ora sau, după caz, intervalul orar în care va avea loc audierea, precum şi precizarea faptului că persoana citată este obligată să respecte solemnitatea şedinţei de judecată. Videoconferinţa se realizează printr-un mijloc de telecomunicaţie audiovizuală care permite verificarea identităţii părţilor şi garantează securitatea, integritatea, confidenţialitatea şi
calitatea transmisiunii. Înregistrarea audierii este obligatorie. Dispoziţiile de mai sus nu se aplică în cazul audierii în cursul urmăririi penale şi nici la judecarea cauzelor cu inculpaţi minori, a celor referitoare la reabilitarea judecătorească şi nici atunci când instanţa de judecată declară şedinţa de judecată ca nepublică.

Dacă din motive generate de pandemia de COVID-19 un parchet este împiedicat să funcţioneze, la sesizarea prim-procurorului acestuia ori a procurorului general al parchetului de pe lângă curtea de apel sau din oficiu, procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie poate dispune trimiterea uneia sau mai multor cauze la un parchet egal în grad, dacă măsura se impune în interesul rezolvării acestora.

Print Friendly, PDF & Email

2 comentarii

  1. anne

    Buna ziua! Enel & UAT au avizat si montat un bloc de masura al vecinului pe terenul meu. Desi am facut adrese catre Enel si Primarie, au aruncat mingea de la unul la altul. Enelul spune ca este domeniu public, actele mele sunt pe intreaga suprafata pe care am cumparat-o, fara retragere la AC iar decizia de impunere la impozit este pe toata suprafata. Primaria se fereste sa spuna ceva clar asa ca am decis sa fac o actiune in instanta. Daca actele mele de proprietate dovedesc clar ca acest bloc de masura strain este pe terenul meu, fara acordul meu, cum trebuie sa procedez? precizez ca vreau sa imi recuperez orice taxa platesc pentru aceasta actiune, inclusiv sa cer despagubiri celor care se fac vinovati. Am incercat sa ma inteleg cu ei dar nu am reusit! multumesc anticipat pentru raspuns!

    • Avocat ILIE DORIN

      dacă dovediti că acel teren pe care este situat blocul ENEL vă aparține, solicitați îmn proces despăgubiri pentru lipsa de folosință și beneficii nereazlizate, plus daune morale. Luați avocat în acest demers pentru că ei se vor apăra prin juriști și avocați…

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Postări recente