Meniu Închide

Reglementări europene privind dreptul victimelor infracțiunilor la mediere penală

În toate statele europene medierea penală este reglementată ca un drept al persoanelor vătămate. Fiecare stat și-a reglementat acest drept în varii forme, dorind implicarea persoanei vătămate în proces cu scopul reparării prejudiciilor sau suferințelor cauzate de infracțiune. Medierea penală este folosită în cauzele penale minore, chestiune raportată la maximul pedepsei prevăzute în textul incriminator al faptei. Deseori judecătorul și procurorul au ultimul cuvânt în privința continuării sau nu a procedurilor penale acolo unde s-a ajuns la un acord de mediere. În cazul făptuitorilor minori ori tineri, medierea este încurajată de către autorități în scopul reintegrării și reabilitării lor. Scopul principal al medierii este ca victima să își recupereze paguba suferită și să discute cu făptuitorul, direct prin asistarea mediatorului sau indirect prin intermediul mediatorului, cum a fost afectată de faptă și cum poate depăși trauma. Având în vedere plaja largă de fapte unde este posibilă medierea, încheierea acestei proceduri cu un acord de mediere nu conduce per se la închiderea procedurilor judiciare, ci efectele unui acord de mediere se produc în funcție de lege și de decizia procurorului ori judecătorului. În cele mai multe state, la infracțiunile mici, acordul de mediere conduce la închiderea procedurilor judiciare fără condamnare. În aproape toate statele europene medierea penală este posibilă pe tot parcursul procesului penal.

Redăm mai jos extrase din reglementările europene privind dreptul victimelor la mediere, sursa noastră fiind portalul e-justice.europa.eu.

Dreptul la mediere pentru victime în Belgia

Medierea în etapa cercetărilor efectuate de poliție (politionele schadebemiddeling/médiation policière)este disponibilă în cazul infracțiunilor minore (de exemplu, graffiti, furturi minore, acte de vandalism) în vederea reparării daunelor materiale. Acest tip de mediere este disponibilă în cadrul secțiilor de poliție din Leuven, Mechelen și Bruxelles. Medierea are loc înainte de transmiterea procesului-verbal la parchet. Procurorul este informat cu privire la rezultatele medierii și, dacă prejudiciul a fost reparat, cazul este, de regulă, închis. Se poate recurge la mediere privind sancțiunile administrative înainte de impunerea acestora. Aceasta este obligatorie atunci când autorul infracțiunii are o vârstă mai mică de 16 ani. Medierea are drept obiectiv principal repararea daunelor provocate și se realizează de către funcționarii din autoritățile locale. Medierea în cauzele penale (bemiddeling in strafzaken/médiation pénale) poate fi propusă de către procuror în cazul în care infracțiunea săvârșită este pasibilă de o pedeapsă de până la doi ani de închisoare. Aceasta se desfășoară înainte de luarea deciziei de punere sub urmărire penală și este realizată de personalul din centrele juridice. Ca victimă a unei infracțiuni, principalul dumneavoastră interes va fi ca, în urma medierii, să vi se reparare prejudiciul suferit. Procurorul poate propune una sau mai multe măsuri suplimentare în ceea ce privește autorul infracțiunii (tratament psihologic sau terapie, cursuri de formare sau prestarea de servicii). În cazul în care se ajunge la un acord între autorul infracțiunii și victimă privind repararea prejudiciului și în cazul în care făptuitorul s-a conformat măsurilor suplimentare impuse, urmărire penală va înceta (ceea ce înseamnă că procurorul nu va mai fi în măsură să trimită cazul în instanță). În cazul în care făptuitorul nu respectă condițiile, cazul poate fi trimis în instanță. Acest tip de mediere necesită cooperarea făptuitorului; în cazul în care acesta nu este de acord să coopereze, cazul va fi returnat parchetului, care va adopta o nouă decizie de începere sau de neîncepere a urmăririi penale.

Dreptul la mediere pentru victime în Franța

Medierea este o măsură judiciară care poate fi pusă în aplicare în cazul în care poate oferi măsuri reparatorii pentru prejudiciul cauzat victimei, poate pune capăt perturbării care rezultă din săvârșirea infracțiunii sau poate contribui la reabilitarea făptuitorului. Medierea poate fi decisă de procuror cu acordul victimei sau la cererea victimei. Atunci când violența a fost săvârșită de către soțul sau fostul soț al unei victime, un partener civil sau fost partener civil, un concubin sau fost concubin, medierea se desfășoară numai dacă victima a solicitat acest lucru în mod expres. În acest caz, autorul actului de violență va primi, de asemenea, un avertisment. În cazul în care, după mediere, alte acte de violență sunt comise de către soțul sau fostul soț al unei victime, un partener civil sau fost partener civil, un concubin sau fost concubin după mediere, nu este posibilă recurgerea la o nouă mediere. Medierea, care poate fi încredințată unui ofițer de poliție judiciară, unui delegat al procurorului sau unui mediator, constă în punerea victimei în contact cu autorul, garantând în același timp siguranța victimei, care trebuie să consimtă la principiul și mijloacele de punere în aplicare. Victima nu poate fi confruntată cu autorul împotriva voinței sale și în niciun caz nu va fi lăsată singură cu acesta. În plus, această măsură nu este utilizată dacă se constată că punerea în contact a autorului cu victima reprezintă un pericol pentru aceasta din urmă.

Dreptul la mediere pentru victime în Spania

În calitate de victimă, aveți dreptul de a primi informații cu privire la soluționarea alternativă a litigiilor prin utilizarea, după caz, a medierii și a altor măsuri de justiție reparatorie și cu privire la serviciile de justiție reparatorie disponibile, în cazurile în care acest lucru este posibil din punct de vedere legal. Birourile de sprijin pentru victimele infracțiunilor vă vor furniza aceste informații. În plus, Birourile de sprijin pentru victimele infracțiunilor vor putea să propună organismului judiciar recurgerea la medierea penală în cazul în care acest lucru este considerat benefic pentru dumneavoastră și vă vor furniza sprijin pentru a beneficia de serviciile de justiție reparatorie și de alte proceduri extrajudiciare de soluționare a litigiilor instituite prin lege. Puteți accesa serviciile de justiție reparatorie pentru a obține despăgubirile adecvate pentru pierderile materiale și morale rezultate în urma infracțiunii, în cazul în care sunt îndeplinite următoarele cerințe:

  • autorul infracțiunii a recunoscut faptele principale din care rezultă răspunderea acestuia;
  • v-ați dat acordul, după ce ați primit informații complete și imparțiale cu privire la conținutul acestor servicii, rezultatele posibile și procedurile instituite pentru a se asigura respectarea conformității;
  • autorul infracțiunii și-a dat acordul;
  • procedura de mediere nu implică un risc pentru siguranța dumneavoastră și nu există niciun pericol ca efectuarea acestea să vă cauzeze noi pierderi materiale sau morale;
  • nu este interzisă prin lege pentru infracțiunea săvârșită.

Discuțiile purtate ca parte a procedurii de mediere vor fi confidențiale și nu pot fi diseminate fără consimțământul dumneavoastră și fără consimțământul autorului infracțiunii. Mediatorii și alți profesioniști care participă la procedura de mediere vor fi supuși secretului profesional în ceea ce privește acțiunile și declarațiile de care au luat cunoștință în exercițiul funcțiilor lor. Atât dumneavoastră, cât și autorul infracțiunii veți fi în măsură să vă retrageți din procesul de mediere în orice moment. Medierea are loc, de regulă, în cazul infracțiunilor mai puțin grave. În domeniul justiției juvenile (tineri cu vârste cuprinse între 14 și 18 ani), medierea este prevăzută în mod expres ca mijloc de reeducare a minorilor. În acest domeniu, medierea este efectuată de echipele care susțin serviciul de urmărire penală a minorilor, deși aceasta poate fi efectuată, de asemenea, de agențiile din comunitățile autonome și de alte entități, cum ar fi anumite asociații specializate.  În domeniul justiției pentru adulți, medierea este inclusă ca parte a serviciilor de justiție reparatorie, diferite programe-pilot fiind instituite deja de mai mulți ani. În ceea ce privește siguranța medierii pentru dumneavoastră, veți beneficia, în orice moment, de orice măsuri de protecție fizică necesare și orice alte măsuri impuse de circumstanțe care pot fi acordate de către autoritatea judiciară.

Dreptul la mediere pentru victime în Croația

Croația aplică modelul de mediere între victimă și infractor în procedurile premergătoare procedurii penale pentru infractorii minori și tineri. Este vorba de o oportunitate condițională. Procedând astfel, se respectă dispozițiile din Legea privind tribunalele corecționale care reglementează obligația specială pentru delincvenții minori și tineri adulți de a se implica în procesul de mediere prin soluționare extrajudiciară. Cu alte cuvinte, în cazul în care delincventul minor respectă această obligație, acesta va fi scutit de judecată.  Începând din anul 2013, Croația are un număr total de 60 de mediatori care au beneficiat de formare în cadrul unui program de 170 de ore de predare (cuprinzând conferințe, teme, exerciții pe roluri și de îndrumare practică și supraveghere). Aceștia sunt singurii profesioniști din Croația autorizați să administreze justiția reparatorie în cauzele penale și au primit certificate din partea Ministerului Politicii Sociale și Tineretului din Croația, a Asociației de Soluționare Extrajudiciară și a UNICEF. Ca urmare, în capitala fiecărui județ croat funcționează un serviciu propriu de soluționare extrajudiciară a litigiilor.

Dreptul la mediere pentru victime  în Italia

Medierea în materie penală își are temeiul în Decretul legislativ nr. 274/2000, care permite unei victime să formuleze o acțiune directă împotriva autorului infracțiunii pentru a solicita despăgubiri pentru prejudicierea intereselor sale. Această competență poate fi exercitată numai în legătură cu infracțiuni împotriva cărora puteți introduce o plângere (infracțiuni mai puțin grave). Pentru a iniția și a desfășura medierea în materie penală, este necesar acordul părților pentru a se ajunge la un acord satisfăcător. Pe parcursul procedurii, judecătorul de pace trebuie să promoveze concilierea între părți, în măsura în care acest lucru este posibil. Printre infracțiunile care sunt de competența unui judecător de pace și care, prin natura lor, sunt adecvate pentru mediere se află: defăimarea, calomnia, atacul comun, violența, vătămările corporale minore, actele de vandalism.  În plus, părțile la procesul penal sau avocații acestora se pot adresa direct Oficiului de mediere pentru definirea alternativă a procesului penal sub jurisdicția unui judecător de pace, astfel cum este prevăzut la articolul 35 din Decretul legislativ nr. 274/2000, sau în vederea pronunțării unei hotărâri în sensul că infracțiunea a fost stinsă ca urmare a măsurilor compensatorii luate de către autorul infracțiunii. Pentru infracțiuni cu privire la care puteți depune o plângere, vi se permite să solicitați emiterea unei citații care să impună persoanei suspectate de săvârșirea infracțiunii să se prezinte în fața unui judecător de pace. Cererea trebuie să fie semnată de către dumneavoastră în calitate de parte vătămată sau de către reprezentantul dumneavoastră legal, precum și de către avocatul dumneavoastră. Semnătura dumneavoastră este atestată de către avocatul dumneavoastră. Dacă sunteți minor cu vârsta sub 14 ani, suferiți de o boală sau incapacitate mintală, cererea trebuie să fie semnată de către părintele, tutorele cu drepturi depline, tutorele cu drepturi limitate sau tutorele dumneavoastră special. Depunerea cererii are aceleași efecte ca și introducerea unei plângeri (articolul 21).  Depunerea cererii: cererea trebuie să fie trimisă în prealabil Ministerului Public prin livrare la secretariatul acestuia, și este ulterior introdusă de către solicitant, însoțită de dovada livrării menționate anterior, la biroul grefierului instanței pentru judecătorul de pace local, în termen de trei luni de la denunțarea săvârșirii infracțiunii. În cazul în care ați introdus deja o plângere cu privire la același incident, trebuie să menționați acest lucru în cerere, să anexați o copie a plângerii și să depuneți o altă copie la secretariatul Ministerului Public. În acest caz, judecătorul de pace va dispune dobândirea plângerii inițiale (articolul 22).  Constituirea ca parte civilă în proces Dacă doriți să vă constituiți ca parte civilă în proces, trebuie să faceți acest lucru, sub sancțiunea confiscării, atunci când este introdusă cererea. Cererea motivată pentru despăgubiri sau daune cuprinsă în cererea introductivă este echivalentă, în esență, cu constituirea ca parte civilă în proces (articolul 23). Solicitări din partea parchetului (articolul 25): În termen de zece zile de la data depunerii cererii, parchetul va prezenta solicitările sale la biroul grefierului instanței judecătorului de pace. Dacă acesta consideră că cererea este inadmisibilă sau vădit nefondată sau că este prezentată unui judecător de pace fără competență în regiune, parchetul nu va accepta citația sau, în caz contrar, va prezenta acuzațiile care confirmă sau modifică acuzarea din cererea de recurs. Odată ce termenul-limită a trecut, judecătorul de pace va continua chiar și în cazul în care parchetul nu a prezentat cereri. În cazul în care acesta nu consideră că cererea este inadmisibilă sau vădit nefondat și aceasta este de competența sa, judecătorul de pace va emite un decret care convoacă părțile la o audiere în termen de 20 de zile de la data depunerii cererii. Depunerea unei cereri de către unul sau mai multe părți vătămate nu împiedică celelalte părți să participe la proceduri, cu asistența avocatului și având aceleași drepturi ca și solicitantul principal. Părțile vătămate implicate se pot constitui ca părți civile înainte de declararea deschiderii audierii. În cazul în care la audiere nu participă părțile vătămate cărora decretul le-a fost notificat sau comunicat în mod corespunzător, acest fapt este echivalent cu renunțarea la dreptul de a depune o plângere sau cu retragerea plângerii, dacă aceasta a fost deja depusă.  Audierea în instanță: Cu cel puțin șapte zile înainte de data prevăzută pentru audierea în instanță, parchetul, sau dumneavoastră ca parte vătămată, va depune o cerere de chemare în judecată la biroul grefierului instanței judecătorului de pace, cu notificările relevante. Judecătorul, atunci când infracțiunea este una în legătură cu care poate fi introdusă o plângere, va promova concilierea între părți. În acest caz, în cazul în care acest lucru ar fi avantajos pentru conciliere, judecătorul poate amâna audierea pentru o perioadă de maxim două luni și, dacă este cazul, poate recurge, de asemenea, la măsuri de mediere asigurate de centre și unități publice sau private din regiune. În orice caz, declarațiile făcute de părți în cursul procesului de conciliere nu pot fi utilizate în niciun fel în scopul deliberării (articolul 29). Dacă se ajunge la o înțelegere, se întocmește un raport care confirmă retragerea plângerii sau renunțarea la cerere și acceptarea aferentă. Renunțarea la cerere are aceleași efecte ca și retragerea plângerii.  Medierea ar putea conduce la retragerea de către dumneavoastră a plângerii, ceea ce va avea ca rezultat o declarație conform căreia se renunță la cauză din lipsa unei cauze a acțiunii. În plus, o soluție pozitivă a medierii, deoarece poate conduce la o despăgubire pentru prejudiciile cauzate prin săvârșirea infracțiunii, poate determina pronunțarea unei hotărâri prin care infracțiunea se stinge ca urmare a acordării de despăgubiri de către autorul infracțiunii înaintea audierii în instanță sau a caracterului minor al infracțiunii.

Dreptul la mediere pentru victime în Luxemburg 

Medierea penală este o alternativă la urmărirea penală; în principiu, aceasta permite soluționarea unui litigiu fără intervenția instanțelor judecătorești. Medierea dintre autorul infracțiunii și victimă este posibilă doar înaintea inițierii procedurilor penale. Procurorul poate decide să recurgă la procedura de mediere în cazul în care este de opinie că aceasta este de natură să asigure repararea prejudiciilor care au fost cauzate sau să pună capăt perturbărilor generate de infracțiune sau să contribuie la reabilitarea autorului infracțiunii. Medierea este exclusă în cazul în care autorul infracțiunii este o persoană cu care victima se află într-o situație de coabitare. Această opțiune necesită atât acordul autorului infracțiunii, cât și cel al victimei.

Dreptul la mediere pentru victime în Ungaria 

Obiectivul principal al unei proceduri de mediere este de a asigura repararea consecințelor infracțiunii de către inculpat într-un mod care este acceptabil și pentru victimă. Așadar, în cadrul procedurii de mediere ar trebui să se depună eforturi pentru a se ajunge la un acord între inculpat și victimă pentru repararea daunelor. În măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege, procurorul sau – în cazul în care cauza se află în instanță – judecătorul poate să amâne procedura pentru o perioadă de maxim șase luni și să dispună medierea. Medierea poate fi dispusă dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:

  • este propusă de către inculpat sau de către victimă sau aceștia au convenit voluntar să facă acest lucru;
  • s-a inițiat procedura penală pentru o infracțiune săvârșită împotriva vieții, integrității fizice sau a sănătății, a demnității umane și a altor drepturi fundamentale ale omului, o infracțiune rutieră sau o infracțiune săvârșită împotriva drepturilor de proprietate sau a drepturilor de proprietate intelectuală, iar infracțiunea se pedepsește cu închisoarea de până la cinci ani;
  • în conformitate cu Codul penal, în urma încheierii cu succes a unei proceduri de mediere, procedura penală poate fi încheiată sau pedeapsa poate fi redusă fără limită;
  • suspectul și-a recunoscut vinovăția înainte de a fi pus sub acuzare și a fost de acord și este în măsură să ofere despăgubiri prin mijloace și la un nivel acceptat de către victimă;
  • procedura penală poate fi omisă având în vedere natura infracțiunii, modul în care a fost săvârșită aceasta și situația personală a inculpatului, sau dacă există motive întemeiate care să indice că instanța va evalua asigurarea despăgubirii oferite de către inculpat în cadrul impunerii pedepsei.

Victima poate propune dispunerea medierii în orice etapă a procedurii. Însă o procedură de mediere poate fi dispusă o singură dată într-o cauză, astfel că dacă procesul de mediere este încheiat fără succes, indiferent de motiv, acesta nu poate fi reluat. Un mediator format în acest scop și angajat de către stat este responsabil de buna desfășurare a procedurii de mediere. În procedura de mediere, victima poate alege să se întâlnească cu inculpatul exclusiv în prezența mediatorului, și, în acest sens, persoana mediatorului oferă o garanție adecvată pentru securitatea personală a victimei.

Dreptul la mediere pentru victime în Austria

Poliția, procurorul sau judecătorul trebuie să ia în considerare interesele dumneavoastră și să vă informeze cu privire la cursul procedurii, inclusiv orice măsuri alternative la procedurile penale convenționale care sunt dispuse în cazul infracțiunilor minore și de gravitate medie. În cazul în care procurorul are în vedere astfel de măsuri alternative, acesta trebuie să vă ofere ocazia de a vă exprima opinia în cazul în care acest lucru este necesar pentru a vă proteja drepturile și interesele, în special dreptul dumneavoastră la despăgubiri. Procurorul poate solicita mediatorilor cu pregătire în acest sens din cadrul organizațiilor relevante să sprijine prin mediere autorii infracțiunilor și victimele. Medierea poate începe doar cu consimțământul dumneavoastră, cu excepția cazului în care motivele pentru care refuzați medierea sunt inacceptabile în contextul procedurilor penale. În cazul în care autorul infracțiunii are vârsta sub 18 ani, acordul dumneavoastră nu este necesar. Puteți fi implicat în procesul de mediere dacă doriți. Interesele dumneavoastră vor fi respectate. Dacă este necesar pentru a vi se proteja interesele, în special dreptul de a obține despăgubiri, veți fi invitat să prezentați o declarație. În cursul procesului de mediere, aveți dreptul să fiți însoțit de o persoană de încredere. Trebuie să fiți informat cu privire la drepturile dumneavoastră și la organizațiile de sprijinire a victimelor adecvate în cel mai scurt timp.

Dreptul la mediere pentru victime în Polonia

Cauza poate fi supusă medierii în etapa preliminară sau în cursul procedurilor judiciare, sub rezerva consimțământului victimei și al pârâtului. Procedurile de mediere sunt desfășurate de către mediator în mod imparțial și confidențial. În cursul procesului de mediere, victima își poate prezenta poziția, și anume să precizeze ce așteaptă din partea autorului infracțiunii. Medierea nu pune capăt procesului penal, însă rezultatele acesteia sunt luate în considerare atât de către procuror, cât și de către instanță.

Dreptul la mediere pentru victime în Anglia

Justiția reparatorie reprezintă procesul prin care victimele sunt puse față în față cu persoanele care au cauzat prejudiciul, în vederea găsirii unei soluții constructive. Justiția reparatorie are caracter voluntar – nu sunteți obligat(ă) să participați, ci trebuie să vă exprimați în prealabil acordul în acest sens, atât dumneavoastră, cât și autorul infracțiunii. Puteți solicita să participați la procedura de justiție reparatorie oricând doriți sau vi se poate solicita să participați în cazul în care autorul infracțiunii a solicitat lansarea unei proceduri de justiție reparatorie. Chiar dacă ambele părți doresc să participe, există posibilitatea ca acest lucru să nu fie adecvat, iar moderatorul va face o evaluare în acest sens. Vor fi luate măsuri corespunzătoare pentru a vi se asigura siguranța în cadrul oricăror proceduri la care conveniți să participați; un moderator format va fi prezent întotdeauna în cursul întâlnirilor dintre dumneavoastră și autorul infracțiunii. Dacă autorul infracțiunii și-a recunoscut vina și dorește să participe la o întâlnire sau să comunice cu dumneavoastră, puteți avea posibilitatea de a explica autorului infracțiunii cum v-a afectat incidentul. Apoi, puteți decide să solicitați scuze sau să conveniți asupra unei activități pe care autorul infracțiunii trebuie să o desfășoare pentru a compensa prejudiciul suferit. Justiția reparatorie nu este același lucru cu o hotărâre privind prestarea de muncă în folosul comunității. Hotărârea privind prestarea de muncă în folosul comunității este o dispoziție informală a poliției care permite poliției să gestioneze în mod proporțional infracțiunile minore și comportamentul antisocial, în afara sistemului formal de justiție penală. Hotărârile privind prestarea de muncă în folosul comunității se adresează în principal autorilor care se află la prima infracțiune, care și-au exprimat remușcările în mod veritabil și în cazul în care victima nu a dorit ca poliția să întreprindă măsuri formale.

Dreptul la mediere pentru victime în Irlanda de Nord

Obiectivul justiției reparatorii este de a încerca să contribuie la repararea daunelor (inclusiv mentale și emoționale) cauzate de infracțiune. Practicile de justiție reparatorie sunt complet voluntare – nu sunteți obligat să participați – și sunt asistate de un mediator format în acest sens. Justiția reparatorie poate implica contacte directe și indirecte între dumneavoastră și autorul infracțiunii. Acestea ar putea fi scrise, verbale sau pot implica o întâlnire. Toate părțile au posibilitatea de a declara ce s-a întâmplat și de a explica impactul infracțiunii. Înainte de aceasta, veți fi pregătit de prestatorul de servicii relevant, astfel încât să vă simțiți sprijinit. Vor fi luate măsuri corespunzătoare pentru ca toate procedurile la care sunteți de acord să participați să se desfășoare în siguranță; un mediator instruit în acest sens va fi întotdeauna prezent în cursul oricărei întâlniri dintre dumneavoastră și autorul infracțiunii. Dacă autorul infracțiunii și-a recunoscut vinovăția și este dispus să ia parte la o întâlnire sau să comunice cu dumneavoastră, puteți să-i explicați modul în care incidentul v-a afectat. În acest caz, puteți decide să solicitați scuze sau să conveniți asupra unei activități pe care autorul infracțiunii să o întreprindă ca parte a procesului de reparare a prejudiciului produs.

Print Friendly, PDF & Email

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Postări recente