Meniu Închide

Servicii oferite

Domenii de practică

Oferim consultanță, asistență și reprezentare juridică în diverse domenii și litigii ivite între persoanele fizice, persoanele juridice și/sau instituțiile și autoritățile publice.  De asemeni oferim servicii ce constă în asistarea și reprezentarea persoanei pe parcursul inițierii unei proceduri judiciare, notariale ori administrative, consultarea unei persoane în vederea încheierii ori negocierii unor contracte, redactarea de cereri, documente, plângeri, contestații, petiții, etc.

Totodată oferim servicii de mediere și negociere în diverse situații unde părțile au posibilitatea legală de a negocia o soluție amiabilă, atât timp cât o soluție amiabilă este posibilă, oportună și caștigatoare pentru client și acesta dorește inițierea unor astfel de proceduri.

Contact și programări avocat ILIE DORIN: dorin@avocatu.ro

Servicii oferite

Suntem disponibili colaborărilor cu persoane fizice și juridice în ceea ce privește asistența și reprezentarea lor în toate litigiile prezente și viitoare. O astfel de colaborare este oportună pentru aceste persoane în baza faptului că o bună cunoaștere a profilului de activitate și o continuitate în reprezentarea lor de către același avocat conduce la o apărare cât mai eficientă a drepturilor și intereselor lor în varii litigii care apar pe parcursul desfășurării activităților lor.

Suntem disponibili pentru deplasări și consultanță în orice localitate.

Oferim ajutor de specialitate juridică în varii domenii de drept:

Revendicări mobiliare și imobiliare, acțiuni personale privind drepturile de creanță, acțiuni privind posesia ori apărarea dreptului de proprietate, acțiuni privind Cartea Funciară,  acțiuni privind partajul bunurilor comune, actiuni succesorale, acțiuni privind diverse obligații de a face, acțiuni privind răspunderea contractuală sau delictuală, acțiuni ori asistență juridică privind contractele de vânzare-cumpărare, locațiune, închierere, arendă, comodat ori alte contracte de natură privată ori publică, acțiuni privind asociațiile de proprietari, acțiuni privind ansambluri rezidențiale, acțiuni privind servituți ori drepturi de superficie, acțiuni privind anularea sau constarea nulității unor acte/contracte juridice,  dare de dată certă unor documente și contracte, etc.

Asistare și reprezentare în procesul penal, asistare și reprezentare în fața organelor de cercetare penală, asistare în medierea penală, consultare privind procedurile judiciare penale, asistare în procedura încheierii unui acord de recunoaștere a vinovăției cu procurorul, asistare minori în procesul penal, asistare și reprezentare în faza de cameră preliminară, negocieri privind latura civilă a procesului penal, cereri, plangeri contestații în procesul penal privitoare la masurile preventive, măsurile asiguratorii ori alte acte ale organelor de cercetare penală, procurorului ori instanței, asistare și reprezentare în cazul masurilor de arest preventiv, arest la domiciliu și control judiciar, consultare juridică privind judecarea în lipsă ori proceduri penale ce au sau au avut loc în străinătate, recunoașterea executării hotărârilor penale străine, asistare și reprezentare privind proceduri de extradare activă sau pasivă, asistare și reprezentare persoana juridică care răspunde penal, acțiuni privind apărarea drepturilor părții civile, părții responsabile civilmente ori protecția persoanei vătămate, etc

Plângeri/Contestații împotriva Proceselor-Verbale de contravenție aplicate în orice materie, contestare acte de constatare, contestare rapoarte, plângeri împotriva oricăror acte ori măsuri care se pot ataca în instanță, cereri și petiții către organe sau autorităti publice ori de interes public, contestarea unor astfel de acte sau măsuri, atacarea în contencios a hotărârilor care lezează drepturile și interesele cetățenilor emise de diverse organe sau instituții publice sau de interes public, obținerea de avize și autorizații de la diverse instituții publice, etc.

Asistare și reprezentare în acțiuni privind malpraxisul în exercitarea unei profesii, asistare în cadrul procedurilor interne referitoare la cercetarea și sancționarea malpraxisului, contestarea unor acte sau măsuri dispuse de autoritățile ori  instituțiile de resort, soluționarea amiabilă a conflictului generat de un eventual malpraxis cu partea pretins/vătămată, acțiuni în instanță privind malpraxisul, asistare și consultare în legatură cu expertize referitoare la malpraxis, etc

Acțiuni ce derivă din asigurările auto, privind locuințele sau sediile sociale, asigurările mărfurilor, de accidente de muncă, de răspundere contractuală, de malpraxis, plata primelor de asigurare, plata daunelor, acțiuni în regres contra persoana responsabilă, asistență privind expertiza asupra riscului, a evenimentului ori a pagubei produse, acțiuni privind coasigurarea și reasigurarea, acțiuni în caz de accidente, vătămări, distrugeri, acțiuni privind obligarea asiguratorului, etc.

Acțiuni de divorț, acțiuni privind custodia copilului, acțiuni privind pensia sau obligația de întreținere, acțiuni privind filiația (tăgada sau stabilirea paternității), acțiuni privind partajul bunurilor familiale, acțiuni privind legăturile personale cu copilul, acțiuni privind încredințarea copilului, plângeri, petiții ori alte cereri către diverse autorități publice în legătura cu drepturile parentale, asistare în proceduri și acțiuni privind adoptia, etc. Ne ocupăm de asemeni de procese, acțiuni și apărări privind alienarea părintească. 

Asistare și reprezentare la negocierea contractelor, asistare pe parcursul implementării unor contracte cu durată în timp, petiții și cereri către autorități, obținere avize, autorizații de funcționare, găzduire sediu social, modifcare statut, schimbare administrator persoană juridică, negociere contracte de prestări servicii, consultare privin acțiunile de import, taxe și impozite datorate, acțiuni privind participarea la lictiații ori achiziții publice, acțiuni privind clauze ori comisioane abuzive, clauze compromisorii nule, acțiuni privin clauze penale inserate în diverse contracte, etc

Asistare și reprezentare în acțiuni privind dezbaterea succesiunii, acțiuni succesorale, asistare în proceduri succesorale notariale, reprezentare în procese privind succesiunea la instanță, acțiuni privind procedura prealabilă succesiunii la instanță (încheieri notariale privind moștenitorii și moștenirea), reprezentare în procese privind partaj succesoral, acțiuni privind suplimentare masă succesorală ori suplimente la succesiuni efectuate, acțiuni privind anularea certificatelor de moștenitor emise cu încălcarea legii, și orice acțiune privind domeniul dreptului succesoral.

Acțiuni privind contestarea executării, acțiuni privind întoarcerea executării, acțiuni privind suspendarea executării silite, executări fiscale, apărări în cadrul procesului execuțional, plângeri, petiții, contestații la măsurile de executare silită și privind actele sau măsurile executorului judecătoresc, asistare pe parcursul executării silite, etc

Reprezentare români plecați în străinătate pe lângă instituțiile, autoritățile și organele din România, în legătură cu orice domeniu de mai sus,  întocmirea de acte, acțiuni ori cereri în numele și pe seama lor, consultarea privind expirarea și reînoirea documentelor de identitate, de ședere ori alte drepturi cetățenești, reprezentarea lor în cadrul proceselor din România ori în cadrul altor proceduri notariale, de mediere ori administrative, etc

Reprezentare în divserse acțiuni ori proceduri administrative, notariale, medicale de stare civilă. Ridicare corespondență în numele clientului, gestionare diverse proceduri in relația cu administrația publică locală și centrală. Ridicare documente medicale în numele clientului. Asistare sau participare la diverse negocieri.