Meniu Închide

Speță consfințire tranzacție privind partaj imobiliar

Speță consfințire tranzacție privind partaj imobiliar  – cerere necontencioasă

R  O  M    N  I  A,  JUDECĂTORIA ONEȘTI, JUDEȚUL BACĂU

Înreg. la 12.10.2015 – consfințire tranzacție –

 

SENTINȚA CIVILĂ NR. 2864

Ședința din cameră de consiliu din data de 03.1 2.2015

Pe rol fiind judecarea acțiunii civile formulată de reclamanta A____ R_____ cu domici liul procesual ales la cabinet avocat N______ R_____ , cu sediul în Onești, _____________________, _____________________ în contradictoriu cu pârâ ții A____ L____ domiciliată în comuna  Livezi, __________________________ și A____ V_______ domiciliat în Onești, _______________________, nr. 12, județul Bacău având ca obiect  consfințire tranzacție.

La apelul nominal făcut în ședință publică la prima strigare a cauzei în ordine a de pe lista de ședință se constată lipsa părților, situație în care potrivit prevederilor art. 104 alin. 3 din Regulamentul de ordine interioară a instanțelor judecătorești aprobat prin  HCSM nr. 387/2005 instanța dispune lăsarea cauzei la sfârșitul ședinței când după o nouă strigare, în ordine listei va proceda conform dispozițiilor procedurale.

La apelul nominal făcut în ședință publică, la a doua strigare a cauzei, au răspuns avocat N______ R_____ pentru reclamantă  și pârâții A____ L____ și A____ V_______, lipsă fiind reclamanta.

Procedura este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul oral al cauzei de grefierul de ședință, care învederează:

– cauza are ca obiect consfințire tranzacție ,

– se află la al doilea termen  de judecată ,

– stadiul procesual fond, după care:

Instanța pune în dicuția părților competența instanței.

Avocat N______ R_____ arată că Judecătoria Onești este competentă material și teritorial  să soluționeze prezenta cauză.

Potrivit dispozițiilor art. 131, alin. 1 din noul Cod de procedură civilă, instanța își verifică din oficiu competența și potrivit art. 94 și art. 118 Cod procedură civilă constată că este competentă teritorial și material să judece prezenta cauză.

Instanța pune în discuție estimarea duratei de cercetare a procesului.

Avocat N______ R_____ estimează o durată de cercetare de un termen de judecată.

Instanța estimează o durată a cercetării procesului de un termen de judecată având în vedere complexitatea cauzei și probele ce urmează a fi administrate în cauză, în condițiile art. 238 Cod procedură civilă.

 

Instanța în temeiul art. 219 Cod procedură civilă, verifică identitatea părților prezente care se legitimează astfel: pârâtul A____ Val entin,  s-a legitimat cu C.I. ________ nr. xxxxxx, CNP xxxxxxxxxxxxx,  iar pârâta  A____ L____ s-a legitimat cu CI ________ nr. xxxxxx, CNP xxxxxxxxxxxxx.

Avocat N______ R_____ depune la dosar procură specială de reprezentare pentru reclamantă autentificată sub nr. 2664/18.09.2015 de BNP Lex Voluntatis.

Avocat N______ R_____ arată că tranzacția este semnată personal de către reclamantă,  la momentul respectiv  aceasta era în țară după care a plecat din țară. În continuare arată că potrivit tranzacției reclamanta are de plătit sulte către pârâtul A____ Valntin până în luna iulie anul 2017.  În continuare înmânează pârâtului A____ V_______ suma de 8500 lei adică suma de 1865 EURO la cursul BNR de azi, și suma de 200 lei, sumă ce trebuia achitată până în luna l iulie 2016. În continuare avocat N______ R_____ depune la dosar un proces verbal încheiat cu această ocazie proces verbal ce este semnat de către pârâtul A____ V_______ în fața instanței.

Pârâtul A____ V_______  având cuvântul arată că a citit tranzacția, a semnat-o, este de acord cu aceasta și reprezintă voința sa și înțelege că va primi restul sultei până în luna iulie 2017.

Pârâtul  A____ L____ având cuvântul arată că a citit tranzacția, a semnat-o, este de acord cu aceasta și reprezintă voința sa și primește dreptul de uzufruct viager asupra imobilului.

Instanța constată că A____ R_____ primește nuda proprietate însă în cuprinsul din tranzacției va apărea că primește casa, uzufructul aparținând  pârâtei A____ L____. Mai face precizarea că atunci când un dosar se soluționează printr-o tranzacție instanța nu poate interveni cu nimic în minuta hotărârii iar corect ar fi ca această plată de sultă să apară în tranzacție.

Avocat N______ R_____ arată că pârâtul a confirmat  sulta și se poate lua act de plata sultei în conținutul hotărârii care se va pronunța

Conform art. 244 al. 1 Cod procedură civilă, instanța declară în chis ă cerc e tarea procesului și, nemaifiind formulate alte cereri, sau alte probe de administrat, în temeiul art. 392 Cod procedură civilă deschi de dezbaterile asupra fondului ca u zei și acordă cuvântul părților în dezbateri.

Avocat N______ R_____ solicită pronunțarea unei hotărâri care să  consfințească înțelegerea părților din data de 18.09.2015 astfel cum a  fost precizată și în tranzacția depusă la dosar. În  continuare solicită a se consemna că azi procuratorul reclamantei a predat pârâtului A____ V_______ sulta în cuantum de 8500 lei conform procesului verbal încheiat la sediul instanței   constând în suma de 1865 euro și 200 lei. Nu solicită cheltuieli de judecată.

Pârâta A____ L____ solicită a a se luact de tranzacție.

Pârâtul A____ V_______ solicită a se lua act de tranzacție.

În temeiul art. 394 al. 1 Cod procedură civilă instanța închide dezbaterile asupra fondului și rămâne în pronunțare.

 

INSTANȚA,

 

Deliberând asupra cauzei civile de față, constată următoarele,

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Onești la data de 12.10.2015  sub nr. XXXXXXXXXXXXX  reclamanta A____ R_____ cu domici liul procesual ales la cabinet avocat N______ R oxana , cu sediul în Onești, _____________________, _____________________ a chemat în judecată pârâ ții A____ L____ domiciliată în comuna  Livezi, __________________________ și A____ V_______ domiciliat în Onești, _______________________, nr. 12, județul Bacău, solicitând  a se consfinți tranzacția ce a intervenit între părți cu privire la imobilele situate în comuna Livezi, __________________, județul Bacău.

În motivarea cererii se arată că prin sentința civilă nr. 1195/2015 pronunțată în dosarul XXXXXXXXXXXXX s-a constatat că părțile  au dobândit prin efectul prescripției achizitive de 30 de ani dreptul de proprietate asupra imobilului teren în suprafață de 1848,53 mp situat în comuna Livezi, _________________, județul Bacău. S-a constatat  ca fiind valabil încheiat contractul de vânzare cumpărare încheiat în anul 1961 între autorul părților A____ M____ în calitate de cumpărător și vânzătoarea Nic______ Liza cu privire la imobilul casă situat în comuna Livezi, _________________, județul Bacău. În continuare se  arată că A____ M____ a decedat la data de 28.10.2006 moștenitori cu vocație succesorală a averii rămase de pe urma acestuia fiind părțile din prezenta cauză în calitate de  soție supraviețuitoare și  descendenți de gradul I cotele de partajat fiind de ¼ pentru A____ L____ soția supraviețuitoare și de câte ½ pentru descendenții A____ R_____ și A____ V_______.

În drept au fost invocate dispozițiile art. 438 Cod procedură civilă.

În dovedirea cereri reclamanta  a depus la dosar în copie: sentința civilă nr . 1195/20.05.2015 pronunțată în dosarul XXXXXXXXXXXXX, acte de stare civilă, certificat de deces pentru A____ M____ , încheiere notarială nr. 46/08.10.2015, tranzacția părților,  raport de expertză construcții și raport de expertiză topocadastrală, certificat fiscal.

Cererea a fost legal timbrată cu 374 lei taxă judiciară de timbru

Analizând materialul probator administrat în cauză, Judecătoria reține următoarele :

Părțile sunt moștenitori cu vocație succesorală  ai defunctului A____ M____ decedat la data de 28.10.2006. Masa succesorală  se compune din: casă cu patru camere, bucătărie și hol de acces situată în _________________________________, județul Bacău rămasă de pe urma defunctului și suprafața de 1848,53 mp situată  în _________________________________, județul Bacău, dreptul de proprietate asupra acestei suprafețe de teren fiind dobândit  prin efectul prescripției achizitive de 30 de ani conform sentinței civile nr. 1195/20.05.2015 pronunțată de Judecătoria Onești.

Prin tranzacția încheiată la data de 18.09.2015 și semnată de părți s-a stabilit ca lotul 1 compus din teren  și casă să revină reclamantei,  lotul 2 compus din sulta de xxxxx lei să revină pârâtului achitată în două tranșe, una chitataă până la sfârșitul lunii iulie 2016 iar cealaltă tranșă până la sfârșitul lunii iulie 2017 iar lotul nr. 3 revine pârâtei A____ L____ care primește dreptul de uzufruct viager asupra imobilelor proprietatea reclamantei A____ R_____ .

Pârâții prezenți în instanță au  arătat că sunt de acord cu această tranzacție. În fața instanței a fost plătită pârâtului A____ V_______ sulta de 8500 lei din care 1865 euro și 200 lei reprezentând sulta ce trebuia achitată până al sfârțitul lunii iulie 2016.

Potrivit art. 438 alin. 1 din Codul de procedură civilă „ Părțile se pot înfățișa oricând în cursul judecății, chiar fără să fi fost citate, pentru a cere să se dea o hotărâre care să consfințească tranzacția lor”.

Potrivit art. 2267 Cod civil, „ tranzacția este contractul prin care părțile previn sau sting un litigiu, inclusiv în faza executării silite, prin concesii sau renunțări reciproce la drepturi ori prin transferul unor drepturi de la una la cealaltă ” .

De asemenea, potrivit art. 2268 Cod civil „ nu se poate tranzacționa asupra capacității sau stării civile a persoanelor și nici cu privire la drepturi de care părțile nu pot să dispună potrivit legii ”.

Având în vedere că părțile au tranzacționat asupra modului de partajare a bunurilor rămase de pe urma defunctului A____ M____, deci cu privire la drepturi de care pot dispune precum și că sunt îndeplinite condițiile prevăzute de art. 2270-2272 Cod civil, se va consfinți învoiala acestora și se va da o hotărâre de expedient, care să consfințească înțelegerea părților stingându-se astfel litigiul dintre părți.

Va lua act că nu s-au soliciat cheltuieli de judecată.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII,

HOTĂRĂȘTE :

 

   Ia act de tranzacția părților pe care o consfințește după cum urmează :

 

„ Asl ă u Len ț a CNP xxxxxxxxxxxxx domiciliata î n ________________________, judetul Bac ă u,

Asl ă u R_____ CNP xxxxxxxxxxxxx,domiciliat ă î n comuna Livezi, _______________________ ă u,

A____ V_______,CNP xxxxxxxxxxxxx,domiciliat î n One ș ti, _________________________ , nr.12, jude ț ul Bac ă u

In ț elegem s ă sist ă m coproprietatea, starea  de indiviziune dintre noi p ă r ț ile,ce exist ă asupra bunurilor imobile  casa ș i teren situate î n comuna Livezi, _________________, judetul Bac ă u, astfel c ă î n ț elegem s ă î ncheiem prezenta

 

Tranzac ț ie

 

           Lotul nr. 1 –Asl ă u R_____ se compune din:

-casa situat ă î n comuna Livezi, ________________, judetul Bac ă u, compus ă din patru camere , buc ă t ă rie ș i hol de acces av â nd ca megie ș i: so ș eaua One ș ti-Bac ă u,T________ M________, F_____ N___,P â r â ul Livezi-valoare 18.070 lei.

–  suprafa ț a de 1848,53mp situat ă î n comuna Livezi, __________________ ul Bac ă u din care 556,64 mp cur ț i construc ț ii,teren pe care este amplasat ă casa descris ă mai sus, 400,09 mp arabil ,787,32 mp vii ș i 104,48 mp neproductiv av â nd ca megie ș i:N-F_____ I____, E-Pr.Valea Rea(Livezi), S-T________ M________,V-DN.11, valoare 5282 lei .

Se instituie  dreptul  de uzufruct viager  asupra imobilelor descrise mai sus- î n favoarea numitei Asl ă u Len ț a, drept pe care eu, Asl ă u R_____ î n ț eleg s ă -l respect doar  susnumitei. Uzufructuarul nu poate ceda dreptul s ă u unei alte persoane f ă r ă acordul subsemnatei .

Eu, Asl ă u R_____ î n ț e leg să achit sulta lotului nr.2 Asl ă u V_______ suma de 13000lei la sfarsitul lunii iulie 2017.

 

         Lotul nr.2- Asl ă u V_______   prime ș te sult ă de la lotul nr.1 Asl ă u R_____  ,suma de xxxxx lei din care 8500 lei   se vor achita p â n ă la sf â r ș itul lunii iulie 2016 iar diferen ț a de 4500 lei p â n ă la sf â r ș itul lunii iulie 2017.

 

          Lotul nr.3 – Asl ă u Len ț a -dob â nde ș te dreptul de uzufruct viager asupra imobilelor proprietatea numitei Asl ă u R_____ const â nd î n -casa situat ă î n comuna Livezi, _________________, judetul Bac ă u, compus ă din patru camere , buc ă t ă rie ș i hol de acces av â nd ca megie ș i: ș o ș eaua One ș ti-Bac ă u, T________ M________, F_____ N___, P â r â ul Livezi;  suprafa ț a de 1848,53mp situat ă î n comuna Livezi, __________________ ul Bac ă u din care 556,64 mp cur ț i construc ț ii, teren pe care este amplasat ă casa descris ă mai sus, 400,09 mp arabil , 787,32 mp vii ș i 104,48 mp neproductiv av â nd ca megie ș i: N-F_____ I____, E-Pr.Valea Rea(Livezi), S-T________ M________,V-DN.11.

Subsemnata sunt de acord s ă nu cedez dreptul de uzufruct asupra imobilelor altei persoane f ă r ă acordul numitei Asl ă u R_____.

Bunurile supuse partaj ă rii sunt pe de o parte bunuri ce au apartinut defunctului Asl ă u M____, decedat la data de 28.10.2006 – casa , iar pe de alt ă parte bunuri ce au fost dob â ndite de noi î n coproprietate –terenul –ca efect al  prescrip ț iei achizitive de 30 de ani , conform sentin ț ei civile nr.1195/20.05.2015 pronun ț at ă î n dosar nr.XXXXXXXXXXXXX al Judec ă toriei One ș ti.

Prezenta tranzac ț ie a fost î ncheiat ă î n 4(patru)exemplare, c â te unul pentru fiecare dintre noi ș i un exemplar pentru instan ță , azi data de 18.09 .2015 , reprezint ă vointa noastr ă neviciat ă , nu mai avem alte preten ț ii cu privire la bunurile supuse partajarii ș i de comun acord solicit ă m consfin ț irea sa de c ă tre instan ț a de judecat ă .”

Ia act ca p â r â tul Asl ă u V_______ a primit î n fa ț a instantei, azi 3.12.2015, o parte din sult ă , respectiv suma de 8500 lei de la Asl ă u R_____ , prin procurator avocat N______ R_____.

Cu recurs î n 30 de zile de la comunicare, cererea de recurs se depune la Judec ă toria One ș ti.

Pronun țată î n ș edin ță public ă , azi 3.12.2015.

 

P_________                                                                                      grefier,

L______ B____                                                          L____ M____

 

Sursa: www.rolii.ro

 

Print Friendly, PDF & Email

1 comentariu

  1. Pingback:Tranzacția judiciară și extrajudiciară - noțiune, obiect, avantaje și consfințire - Avocați București

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Postări recente