Meniu Închide

Speță privind intervenirea și constatarea judecătorească a perimării executării silite. Anularea/desființarea actelor de executare silită.

Speță privind intervenirea și constatarea judecătorească a perimării executării silite, anularea/desființarea actelor de executare silită. Perimarea executării silite este o sancțiune a creditorului urmăritor. Dacă acestuia i-a fost pus în vedere în scris de către executor să depună anumite documente la dosarul de executare silită ori să facă anumite acte și nu a făcut cele cerute timp de 6 luni, acesta este sancționat de lege cu desființarea actelor de executare silită. Perimarea trebuie însă constatată de instanța de judecată printr-o contestație la executarea silită în cuprinsul căreia se invocă de către debitorul urmărit intervenirea perimării.

Sentința civilă Nr. 1568/2018 a Judecătoriei Pașcani

 

Ședința publică de la 25 Septembrie 2018

Completul compus din:

P_________ N______-E_____ P________

Grefier C_______ A____

 

Pe rol fiind  judecarea cauzei civile promovată de  contestatoarea  _________________________-B__ SRL în  contradictoriu  cu  intimata   _____________________ ,  având ca obiect – alte cereri  privind  executare  silită- constatare  perimare executare  silita.

La apelul nominal făcut în ședința publică se  prezintă  pentru  contestatoare  avocat C_______  R___ ,  lipsa  reprezentantul  intimatei.

Procedura este   legal îndeplinită.

S-a  făcut referatul asupra cauzei  de față de  către grefier care  învederează  ca  prin  Biroul  Registratura  s-a depus  răspunsul  la relațiile  solicitate de  la  C_____  E___________   Judecătorești de  pe  lângă  C_____ de  A___  Iași.

Avocat C_______  R___ pentru  contestatoare, raportat  la  răspunsul  primit de la  C_____  E___________   Judecătorești de  pe  lângă  C_____ de  A___  Iași, considera  ca   nu  se  impune  depunerea  dosarului  de  executare, având  in  vedere  ca  termenul de  păstrare  a  dosarului  de executare  în evidențele executorului judecătoresc a  expirat , motiv  pentru  care a  fost   arhivat la A_______ Naționale, Serviciul Județean Iași.

Raportat  la demersurile  făcute  pentru  depunerea  dosarului  de executare  nr. 144/2009  care  se  afla  arhivat  la A_______ Naționale, Serviciul Județean Iași, potrivit  dispozițiilor  legale  care  prevăd  Aceasta  măsura, fata  de  poziția  apărătorului  contestatoarei,  apreciază  ca nu se impune a se  mai  reveni  pentru  atașarea  dosarului  de executare.

Constatând  ca  nu  mai  sunt  alte cereri de formulat,  instanța  declară deschise dezbaterile asupra fondului și acordă cuvântul .

Avocat  C_______  R___   pentru  reclamant  având  cuvântul  pe  fondul  cauzei  solicita  admiterea  acțiunii, asa  cum a  fost  fo rmulata, sa  se  constate  intervenita  perimarea  de  drept , sa  se   dispuna   anularea  tuturor  actelor de executare  pornite  in  dosarul  144/2009  al  fostului  B__ P_______  F_____,  fără    cheltuieli de  judecata.

Declarand dezbaterile  inchise,  in  temeiul  art. 394  Cod  pr.civila  cauza ramane  in  pronunțare.

INSTANȚA

 

Prin cererea înregistrată la această instanță sub nr. XXXXXXXXXXXXX, contestatoarea ______________________ M-B__ SRL a solicitat, în contradictoriu cu intimatul creditor ____________, constatarea intervenirii perimării executării  silite în dosarul execuțional nr. 144/2009 de pe rolul B__ P_______ F_____.

În motivare acțiunii se arată că incidente disp. art. 389 C__ anterior, executarea silită fiind perimată ca urmare a pasivității creditorului care a lăsat să treacă mai mult de 6 luni de la data îndeplinirii ultimului act de executare fără să fi urmat niciun alt act de urmărire.

În drept, se invocă art. 389 și urm. C__ de la 1865.

Alăturat cererii se depun înscrisuri.

În cauză nu s-a formulat de către intimată întâmpinare.

La solicitarea instanței, adresată Camerei E___________ Judecătorești de pe lângă C.A. Iași, la dosarul cauzei se depun de către B___ C_______ S____ și Crist ian G_______ L___ N________ precizări care arată că dosarul execuțional ce interesează în cauză este arhivat la A_______ Naționale, Serviciul Județean Iași, ca urmare a expirării termenului de păstrare conform Normelor tehnice și Nomenc în evidențele executorului judecătoresc.

latorul arhivistic național aprobate prin Hotărârea Consiliului Uniunii E___________ Judecătorești nr. 35/2004.

Urmare a acestor precizări, având în vedere și poziția exprimată de contestatoare, instanța a apreciat că nu se mai impune depunerea la dosarul cauzei a copiei conforme a dosarului de executare silită nr. 144/2009, aspectele ce rezultă din adresa Camerei E___________ Judecătorești de pe lângă C.A. Iași fiind suficientă în stabilirea situației de fapt și de drept în cauză.

Analizând cererea de față, instanța constată că în baza titlului executoriu Ordonanța nr. 396/_______________________ Bihor s-a procedat, în cadrul dosarului de executare silită nr. 144/2009 a B__ P_______ F_____, executarea silită a sumei de 71.927 lei, reprezentând penalități de întărziere la plata facturii și de 45,20 lei cheltuieli de judecată.

Prin adresa înregistrată sub nr. xxxxx/28.10.2009 la terțul poprit BRD Societe Generale SA s-a procedat la poprirea sumelor datorate către debitorul contestator, B______&Co Electron M-B__ SRL.

Dosarul de executare silită, nr. 144/2009 a B__ P_______ F_____, urmare a avizului favorabil acordat de A_______ Naționale, Serviciul Județean Iași  prin adresele nr. SJANIS 861 U din 23.03.2015 și respectiv nr. SJANIS 1312 U din 15.05.2015, a fost arhivat în evidențele Arhivelor Naționale, ca urmare a expirării termenului de păstrare în evidențele executorului judecătoresc.

Prin urmare, chiar și fără depunerea copiei dosarului, instanța are în vedere că cel mai târziu de la data de 15.05.2015 nu s-au mai efectuat niciun act de executare în dosarul nr. 144/2009, motivul arhivării fiind tocmai acela că a rămas în nelucrare pe întreaga perioadă de păstrare la B__.

Prin urmare, este cert că timp de mai bine de 6 luni nu s-a efectuat în cauză niciun act de executare silită.

Instanța are în vedere că potrivit art. 389 alin. 1 C__ anterior, dacă creditorul a lăsat să treacă 6 luni de la data îndeplinirii oricărui act de executare, fără să fi urmat alte acte de urmărire, executarea se perimă de drept și orice parte interesată poate cere desființarea ei.

Față de cele arătate, instanța constată că în cauză a operat perimarea executării silite, cu consecința desființării întregii executări silite ce face obiectul dosarului de executare nr. 144/2009.

PENTRU ACESTE MOTIVE, 
ÎN NUMELE LEGII

HOTARASTE:

 

Admite acțiunea civilă formulată de contetator ______________________ M-B__ SRL în contradictoriu cu intimatul creditor ____________.

Constată intervenită perimarea executării silite ce face obiectul dosarului execuțional nr. 144/2009 de pe rolul fostului B__ P_______ F_____ și prin urmare dispune desființarea executării silte.

Ia act că nu se solicită plata cheltuielilor de judecată.

Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronunțată în ședință publică, azi 25.09.2018.

 

P_________,                                  Grefier,

NEP                                          CA

 

Red./Tehnored./NEP

4 ex./26.09.2018

 

SURSA: www.rolii.ro

Print Friendly, PDF & Email

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Postări recente