Meniu Închide

Ce înseamnă și ce efecte are avizarea de către OCPI a expertizelor judiciare topografice?

Avizarea de către OCPI a expertizelor judiciare topografice nu este întotdeauna obligatorie, dar este extrem de utilă. OCPI avizează tehnic, exclusiv cu privire la corectitudinea datelor topografice, expertizele judiciare efectuate de către experţii judiciari în specializarea topografie, cadastru şi geodezie, dacă acest lucru a fost solicitat de instanță ca obiectiv al expertizei. Este recomandat ca acest obiectiv să fie solicitat în mod expres de partea care solicită expertiză.

Avizarea tehnică a expertizei judiciare constă în recepţia tehnică a planului de amplasament şi delimitare a imobilului ce face obiectul expertizei. Planul de amplasament depus de către expert în vederea avizării este însoţit de următoarele documente: a) memoriul tehnic, prin care se descrie lucrarea efectuată; b) planul de încadrare în zonă, în care este individualizat imobilul; c) extrasul de carte funciară pentru informare, dacă imobilul este înregistrat în cartea funciară; d) copia adresei, a încheierii instanţei de judecată sau, după caz, a altor documente din care rezultă numirea expertului şi identificarea imobilului care face obiectul expertizei.

Răspunderea pentru corectitudinea întocmirii planului de amplasament şi delimitare a imobilului şi pentru corespondenţa lui cu realitatea din teren revine expertului judiciar, acesta având obligaţia să execute măsurătorile la faţa locului.

OCPI face recepţia tehnică a planului de amplasament şi delimitare a imobilului, fără a-i atribui număr cadastral, prin analizarea: a) conţinutului topografic al acestuia; b) metodelor şi mijloacelor de măsurare; c) încadrării acestuia în sistemul naţional de proiecţie Stereografic 1970; d) determinării suprafeţei imobilului. Recepţia tehnică a planului de amplasament şi delimitare a imobilului se realizează fără participarea expertului judiciar.

Recepţia se finalizează prin întocmirea de către OCPI a procesului-verbal de recepţie, în care se consemnează admiterea sau respingerea recepţiei planului de amplasament şi delimitare a imobilului. Procesul-verbal de recepţie se întocmeşte în două exemplare, unul pentru OCPI teritorial, respectiv unul pentru instanţă, şi trebuie însoţit în toate cazurile de planul de amplasament şi delimitare a imobilului care face obiectul expertizei judiciare. În procesul-verbal de recepţie se face menţiune despre: a) conţinutul şi corectitudinea datelor topografice; b) datele folosite, planuri parcelare, planuri topografice, documentaţii cadastrale, comparativ cu cele din baza de date a OCPI teritorial; c) amplasamentul şi vecinătăţile imobilului, existenţa eventualelor suprapuneri, prin menţionarea acestora pe planul de amplasament şi delimitare a imobilului.

În vederea efectuării înscrierii în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară a imobilului care a făcut obiectul litigiului în care s-a dispus expertiza judiciară, planul de amplasament şi delimitare a imobilului pentru care s-a admis recepţia ţine locul documentaţiei cadastrale după pronunţarea hotărârii judecătoreşti irevocabile. Atribuirea numărului cadastral se face de către OCPI, după verificarea corespondenţei cu realitatea din teren, dacă situaţia tehnico-juridică a imobilului nu a fost modificată prin înregistrări ulterioare avizării tehnice a expertizei judiciare.

În concluzie, în cazul unui litigiu imobiliar, dacă a avut loc o expertiză ce modifică regimul juridic sau tehnic al unui imobil și această expertiză a fost avizată de biroul OCPI, după proces, partea care a avut câștig de cauză poate beneficia de acea expertiză pentru a opera modificări în cartea funciară sau pentru a constitui o carte funciară în baza expertizei judiciare.

Astfel, în cazul în care imobilul nu are carte funciară, Raportul de expertiză avizat de OCPI prin Procesul Verbal de Recepție va ține loc de documentație cadastrală și, împreună cu hotărârea legalizată, partea poate solicita deschiderea unei cărți funciare pentru acel imobil, intabulându-și dreptul de proprietate. În aceste cazuri nu mai este nevoie de noi măsurători, de noi schițe, ori de alte acte cadastrale.

Dacă imobilul are carte funciară, Raportul de expertiză avizat de OCPI prin Procesul Verbal de Recepție va ține loc de documentație cadastrală modificatoare, astfel că dacă prin hotărâre se modifică regimul juridic sau tehnic al acelui imobil în ceea ce privește suprafața, amplasamentul ori proprietarii, partea poate solicita modificarea cărții funciare pentru acel imobil, in acord cu dispozițiile din hotărârea (legalizată) instanței. În aceste cazuri nu mai este nevoie de noi măsurători, de noi schițe, ori de alte acte cadastrale.

Print Friendly, PDF & Email

2 comentarii

  1. Scurtu Iulian

    Buna ziua avem un teren moștenire de la bunici din partea tatălui din 1997 nu a mai fost scris în cărțile funciare a fost doar la primărie platit impozitul ce demersuri ar fi să putem intra in posesia lui cu Titu de proprietate sau certificat de moștenitor

    • Avocat ILIE DORIN

      daca aveti dezbatuta mostenirea, cu certificatul de mostenitor mergeti si faceto acte cadastrale si apoi carte funciară. Daca nu a fost dezbatuta succesiunea, mergeti la notar sau la instant asa o dezbateti.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Postări recente