Meniu Închide

Modificări substanțiale la procedura civilă aduse prin Legea 310/17.12.2018

Prin Legea 310/2018 publicată în Monitorul Oficial Partea I  nr  1073 din 18.12.2018  au fost aduse câteva modificări importante la Legea 134/2010 privind Codul de procedură civilă. Ele vor intra în vigoare și se vor aplica din 21.12.2018. Legea în forma pentru promulgare o găsiți aici – Modificări Codul de Procedură Civilă.

Reliefăm 20 dintre aspectele cele mai importante:

 1. În ceea ce privește situația cererilor privind intervenienții în proces (intervenția voluntară, intervenția forțată, chemarea în garanție a unei persoane, arătarea titularului dreptului) Încheierea instanței prin care se decide asupra acestor cereri se poate ataca numai odată cu fondul, indiferent dacă instanța decide admiterea ori respingerea cererii. Noul art 64. alin. 4 CPC are următorul conținut: în cazul admiterii căii de atac exercitate împotriva încheierii prin  care instanţa a respins ca inadmisibilă cererea de intervenţie, hotărârea  pronunţată este desfiinţată de drept, iar cauza se va rejudeca de instanţa în  faţa căreia s-a formulat cererea de intervenţie de la momentul discutării  admisibilităţii în principiu a acesteia.”
 2.  Se clarifică un segment al competenței Judecătoriei care este astfel indrituită să judece și cererile în materie de moştenire (indiferent de valoare) , cererile privind uzucapiunea (indiferent de valoare); cererile în materia fondului funciar, cu excepţia celor date prin lege specială în competenţa altor instanţe
 3. Se adaugă o competență specială atunci când pârât sau reclamant este o instanță de judecată. În aceste cazuri se va sesiza una din instanțele judecătorești de același grad aflate în circumscripția oricăreia dintre curțile de apel învecinate cu curtea de apel în circumscripția căreia se afla instanța pârâtă sau reclamantă.
 4. Necompetența va fi de ordine publică în cazul încălcării competenţei unei alte secţii sau altui complet specializat 
 5. Invocarea necompetenței materiale, teritoriale sau de ordine privată va putea fi făcută nu doar la primul termen la care părțile sunt legal citate ci, pe lângă termenul la care părțile sunt legal citate, se prevede o nouă condiție, aceea ca părțile să poată pună concluzii la termenul respectiv.
 6. Citarea sau comunicarea actelor de procedură ce se va face de către instanță prin telefax, poștă electronică sau alte asemenea mijloace, va fi însoțită de semnătura electronică a instanței. Fiecare instanță va avea o astfel de semnătura electronică. Citaţiile şi celelalte acte de procedură menţionate se consideră comunicate la momentul la care au primit mesaj din partea sistemului folosit că au ajuns la destinatar potrivit datelor furnizate de acesta. Acest mesaj se va lista/printa (atașându-se la dosar) și va reprezenta dovada de comunicare. Procedura se socoteşte îndeplinită la data arătată pe copia imprimată a expedierii, certificată de grefierul care a făcut transmisiunea. Se elimină astfel procedura formularului care era trimis de către grefieri spre completare, semnare, scanare și retrimitere de către destinatar la instanță.
 7. O prevedere importantă se referă la actele depuse pe fax sau e-mail de către avocați sau justițiabili care vor fi considerate a fi depuse în termen în momentul primirii lor de către faxurile sau calculatoarele instanțelor. Astfel,  menţiunea datei şi orei primirii faxului sau a e-mail-ului, astfel cum acestea sunt atestate de către calculatorul sau faxul de primire al instanţei servesc ca dovadă a datei  depunerii actului de către partea interesată, cf noului alin. 3 al art 183 CPC. Prevederea nu cere condiția semnăturii electronice (semnătură ce nici nu poate fi incidentă în cazul transmisiunii prin telefax), de unde tragem concluzia că orice cerere sau document trimis la instanță pe fax sau e-mail este considerat/ă făcut/ă în termen, indiferent de data înregistrării cererii/actelor de către grefierul registrator, dacă data și ora faxului/email-ului este înăuntrul termenului.
 8. Se menționează explicit printr-un nou alin. 4 indice 1 art 200 că reclamantului nu i se poate cere să completeze sau să  modifice cererea de chemare în judecată cu date sau informaţii de care acesta  nu dispune personal şi pentru obţinerea cărora este necesară intervenţia instanţei.
 9. Se scurtează (cu puțin din punctul nostru de vedere) procedura de regularizare în sensul că reclamantului i se comunică întâmpinarea însă acesta nu va mai fi obligat să depună răspuns, și instanța nu va mai aștepta cele 10 zile în care, conform regulilor de până acum, reclamantul era obligat să depună răspuns la întâmpinarea pârâtului. Reclamantul are în continuare facultatea de a depune răspuns la întâmpinarea pârâtului ce îi va fi comunicată de instanță. Pentru mica celeritate de care aminteam, în termen de 3 zile de la data depunerii întâmpinării, fără a aștepta răspunsul la întâmpinare, judecătorul  fixează prin rezoluţie primul termen de judecată, care va fi de cel mult 60 de  zile de la data rezoluţiei, dispunând citarea părţilor
 10. Părților (strict privind cauza lor) și procurorului li se va elibera, la cerere, o copie electronică a înregistrării
  şedinţei de judecată. Se menține prevederea că toate ședințele se înregistrează.
 11. Ca regulă administrarea probelor și cercetarea procesului se va desfășura în ședință publică, cu citarea părților, dacă legea nu prevede altfel (norma anterioară prevedea că administrarea probelor și cercetarea se face în cameră de consiliu)
 12. Dezbaterea fondului nu mai poate fi desfășurată în cameră de consiliu, nici măcar dacă ar exista acordul părților în acest sens și nici în cazul judecății în lipsă. Astfel, art 244 CPC se modifică prin eliminarea alin. 3 și 4 care presupunea posibilitatea părților de a opta pentru dezbaterea fondului în camera de consiliu ori posibilitatea instanței de a dezbate cauza în camera de consiliu dacă partea a cerut judecarea în lipsă.
 13. Mărturia va fi scrisă de grefier după cele spuse întocmai de martor și nu după cum dicta președintele până acum. Astsfel art 323 alin. 1 se modifcă și are următorul cuprins:  Mărturia se va scrie de grefier, care va consemna întocmai şi literal declaraţia martorului, şi va fi semnată pe fiecare pagină şi  la sfârşitul ei de judecător, grefier şi martor, după ce acesta a luat cunoştinţă  de cuprins. Dacă martorul refuză sau nu poate să semneze, se va face menţiune despre aceasta în încheierea de şedinţă.
 14. Se introduc două noi cazuri de suspendare facultativă a judecății si anume când, într-o cauză similară, Curtea de Justiţie a Uniunii Europene a fost sesizată cu o cerere de decizie preliminară (se adaugă punctu 1 indice 1 la alin. 1 art 413 CPC). De asemeni când o problemă de drept este supusă Recursului în interesului legii, cauzele similare pot fi suspendate temeiul noului aliniat 1 indice 1 art 517 :  cauzele similare aflate pe rolul instanţelor la data sesizării Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, în care soluţionarea acestora depinde de dezlegarea problemelor de drept ce fac obiectul recursului în interesul legii, pot fi suspendate până la data publicării deciziei în Monitorul Oficial al României. Cauza suspendată (procesul) se va relua din oficiu după pronunțarea hotărârii de către Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, respectiv în cazurile prevăzute de art. 520 alin. (2) şi (4), după pronunţarea hotărârii de către Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.
 15. Hotărârea va putea fi redactată de judecătorul care a soluționat procesul, de asistenții judiciari sau magistrații asistenți. Hotărârea se redactează şi semnează în termen de cel mult 30 de zile de la data pronunţării urmând ca în cazuri temeinic motivate, acest  termen să fie prelungit cu câte 30 de zile, de cel mult două ori. Opinia separată a judecătorului rămas în minoritate, precum şi, când este cazul, opinia concurentă se redactează şi se semnează în acelaşi termen. Prin urmare, termenul de redactare a unei hotărâri va fi de maxim 90 de zile de la data pronunțării.
 16. Repunerea din oficiu în termenul legal de exercitare a unei căi de atac operează atunci când instanța a indicat un termen eronat în hotărâre. Astfel se modifică alin 2 art 457 CPC : Menţiunea inexactă din cuprinsul hotărârii cu privire la calea  de atac deschisă contra acesteia nu are niciun efect asupra dreptului de a  exercita calea de atac prevăzută de lege. Indicarea în mod greşit de către instanţă a termenului pentru exercitarea căii de atac constituie cauza de  repunerea în termen din oficiu a căii de atac exercitată cu respectarea indicaţiei greşite a instanţei.
 17. Ca o noutate nu vor fi supuse recursului hotărârile pronunţate în cererile pronunţate în materia protecţiei consumatorilor  şi în cele ce decurg din aplicarea Legii nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite.  Recursul se soluţionează de către instanţa ierarhic superioară celei care a pronunţat hotărârea atacată. Recursul şi, dacă este cazul, motivele de casare se depun la instanţa a cărei hotărâre se atacă, sub sancţiunea nulităţii.
 18. Decizia dată de ICCJ în cazul unui RIL va fi obligatorie pentru toate instituțiile și autoritățile nu doar pentru instanțe cum era până acum. Astfel se modifică alin. 4 al art 517:  Dezlegarea dată problemelor de drept judecate este obligatorie de la data publicării deciziei în Monitorul Oficial al României. În cazul unei Hotărâri prealabile  dezlegarea dată problemelor de drept este obligatorie (pentru toate instituțiile și autoritățile nu doar pentru instanțe) de la data publicării deciziei în Monitorul Oficial al României, Partea I, iar pentru instanţa care a solicitat dezlegarea de la data pronunţării deciziei.
 19. În cursul executării silite, Ministerul Public nu va mai putea fi obligat să întreprindă acțiuni privind aflarea entităților publice sau private la care debitorul are deschise conturi ori depozite bancare, plasamente de valori mobiliare ori unde este acționar sau asociat, sau unde deține alte titluri de stat, bonuri de tezaur sau alte titluri susceptibilie de urmărire silită. Se abrogă art 660 alin 3 CPC.
 20. Încuviințarea executării silite se va da fără actuala formulă ”Noi Președintele României dăm împuternicire…”, se abrogă art 666 alin. 8 CPC

 

Print Friendly, PDF & Email

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Postări recente