Meniu Închide

Ordonanța de Urgență nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă

CAPITOLUL I
Dispozitii generale
Art. 1. – Ajutorul public judiciar reprezinta acea forma de asistenta acordata de stat
care are ca scop asigurarea dreptului la un proces echitabil si garantarea accesului egal
la actul de justitie, pentru realizarea unor drepturi sau interese legitime pe cale judiciara,
inclusiv pentru executarea silita a hotarârilor judecatoresti sau a altor titluri executorii.
Art. 2. – (1) Prezenta ordonanta de urgenta este aplicabila în toate cazurile în care se
solicita ajutor public judiciar în fata instantelor judecatoresti sau a altor autoritati cu
atributii jurisdictionale române de catre orice persoana fizica având domiciliul sau
resedinta obisnuita în România sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene.
(2) Pentru a determina daca solicitantul are domiciliul pe teritoriul României se aplica
legea româna. În cazul în care solicitantul nu are domiciliul pe teritoriul României,
pentru a se stabili daca acesta are domiciliul pe teritoriul unui alt stat membru se aplica
legea statului membru în cauza.
(3) Stabilirea domiciliului sau a resedintei obisnuite se determina în functie de data
depunerii cererii de ajutor public judiciar.
Art. 2 indice 1
(1) Prezenta ordonanta de urgenta este aplicabila si în cazul cererilor
formulate de persoane fizice care nu au domiciliul sau resedinta obisnuita pe teritoriul
României ori al altui stat membru al Uniunii Europene, în masura în care între România
si statul al carui cetatean este solicitantul sau pe al carui teritoriu îsi are domiciliul exista
o legatura conventionala care contine dispozitii referitoare la accesul international la
justitie.
(2) Pentru statele cu care România nu are legaturi conventionale, accesul
international la justitie poate fi acordat în baza curtoaziei internationale, sub rezerva
principiului reciprocitatii.
Art. 3. – Ajutorul public judiciar prevazut de prezenta ordonanta de urgenta se acorda
în cauze civile, comerciale, administrative, de munca si asigurari sociale, precum si în
alte cauze, cu exceptia celor penale.
Art. 4. – Poate solicita acordarea ajutorului public judiciar, în conditiile prezentei
ordonante de urgenta, orice persoana fizica, în situatia în care nu poate face fata
cheltuielilor unui proces sau celor pe care le implica obtinerea unor consultatii juridice în
vederea apararii unui drept sau interes legitim în justitie, fara a pune în pericol
întretinerea sa ori a familiei sale.
Art. 5.  (1) În sensul prezentei ordonante de urgenta, prin familie se întelege
sotul/sotia, copiii sau alti descendenti în linie dreapta în vârsta de pâna la 18 ani aflati în
întretinerea solicitantului, precum si copiii sau alti descendenti în linie dreapta în vârsta
de peste 18 ani, dar nu mai mult de 26 de ani, daca se afla în continuarea studiilor si în
întretinerea solicitantului.
(2) În sensul prezentei ordonante de urgenta, se considera membru al familiei si
persoana care are domiciliul ori resedinta comuna si gospodareste împreuna cu
solicitantul, copiii sau alti descendenti în linie dreapta ai acesteia în vârsta de pâna la 18
ani aflati în întretinerea solicitantului, precum si copiii sau alti descendenti în linie
dreapta în vârsta de peste 18 ani, dar nu mai mult de 26 de ani, daca se afla în
continuarea studiilor si în întretinerea solicitantului.
CAPITOLUL II
Formele ajutorului public judiciar si conditiile de acordare
Art. 6. – Ajutorul public judiciar se poate acorda în urmatoarele forme:
a) plata onorariului pentru asigurarea reprezentarii, asistentei juridice si, dupa caz, a
apararii, printr-un avocat numit sau ales, pentru realizarea sau ocrotirea unui drept ori
interes legitim în justitie sau pentru prevenirea unui litigiu, denumita în continuare
asistenta prin avocat;
b) plata expertului, traducatorului sau interpretului folosit în cursul procesului, cu
încuviintarea instantei sau a autoritatii cu atributii jurisdictionale, daca aceasta plata
incumba, potrivit legii, celui ce solicita ajutorul public judiciar;
c) plata onorariului executorului judecatoresc;
d) scutiri, reduceri, esalonari sau amânari de la plata taxelor judiciare prevazute de
lege, inclusiv a celor datorate în faza de executare silita.
Art. 7. – Ajutorul public judiciar se poate acorda, separat sau cumulat, în oricare dintre
formele prevazute la art. 6. Valoarea ajutorului public judiciar acordat, separat sau
cumulat, în oricare dintre formele prevazute la art. 6 lit. a)-c), nu poate depasi, în cursul
unei perioade de un an, suma maxima echivalenta cu 10 salarii minime brute pe tara la
nivelul anului în care a fost formulata cererea de acordare.
Art. 8. – (1) Beneficiaza de ajutor public judiciar în formele prevazute la art. 6
persoanele al caror venit mediu net lunar pe membru de familie, în ultimele doua luni
anterioare formularii cererii, se situeaza sub nivelul de 300 lei. În acest caz, sumele
care constituie ajutor public judiciar se avanseaza în întregime de catre stat.
(2) Daca venitul mediu net lunar pe membru de familie, în ultimele doua luni
anterioare formularii cererii, se situeaza sub nivelul de 600 lei, sumele de bani care
constituie ajutor public judiciar se avanseaza de catre stat în proportie de 50%.
(3) Ajutorul public judiciar se poate acorda si în alte situatii, proportional cu nevoile
solicitantului, în cazul în care costurile certe sau estimate ale procesului sunt de natura
sa îi limiteze accesul efectiv la justitie, inclusiv din cauza diferentelor de cost al vietii
dintre statul membru în care acesta îsi are domiciliul sau resedinta obisnuita si cel din
România.
Art. 8 indice 1
– Ajutorul public judiciar se acorda, potrivit prezentei ordonante de urgenta,
independent de starea materiala a solicitantului, daca prin lege speciala se prevede
dreptul la asistenta judiciara sau dreptul la asistenta juridica gratuita, ca masura de
protectie, în considerarea unor situatii speciale, precum minoritatea, handicapul, un
anumit statut si altele asemenea. În acest caz, ajutorul public judiciar se acorda fara
îndeplinirea criteriilor prevazute la art. 8, dar numai pentru apararea sau recunoasterea
unor drepturi sau interese rezultate ori aflate în legatura cu situatia speciala care a
justificat recunoasterea, prin lege, a dreptului la asistenta judiciara sau la asistenta
juridica gratuita.
Art. 9. – La stabilirea venitului se iau în calcul orice venituri periodice, precum salarii,
indemnizatii, onorarii, rente, chirii, profit din activitati comerciale sau dintr-o activitate
independenta si altele asemenea, precum si sumele datorate în mod periodic, cum ar fi
chiriile si obligatiile de întretinere.
Art. 10. – Dreptul la ajutor public judiciar se stinge prin moartea partii sau prin
îmbunatatirea starii sale materiale pâna la un nivel care sa îi permita sa faca fata
costurilor procesului.
Art. 10 indice 1
– Prezentul capitol nu aduce atingere prevederilor instrumentelor comunitare
sau tratatelor internationale încheiate cu statele nemembre ale Uniunii Europene, care
contin prevederi referitoare la angajamentele asumate de România privind accesul
international la justitie în materie civila, obligatoriu, total si gratuit.
CAPITOLUL III
Competenta si procedura de acordare a ajutorului public judiciar
SECTIUNEA 1
Dispozitii comune
Art. 11. – (1) Cererea de acordare a ajutorului public judiciar se adreseaza instantei
competente pentru solutionarea cauzei în care se solicita ajutorul; în cazul ajutorului
public judiciar solicitat pentru punerea în executare a unei hotarâri, cererea este de
competenta instantei de executare.
(2) În cazul în care instanta competenta nu se poate stabili potrivit alin. (1),
competenta este judecatoria în a carei circumscriptie teritoriala îsi are domiciliul sau
resedinta solicitantul.
(3) Daca ajutorul public judiciar este solicitat într-un proces în curs, cererea sau, dupa
caz, cererile de acordare a ajutorului public judiciar se solutioneaza, daca legea nu
prevede altfel, de completul învestit cu solutionarea cererii principale.
Art. 12. – (1) Ajutorul public judiciar se acorda oricând în cursul judecatii, de la data
formularii cererii de catre persoana interesata, si se mentine pe tot parcursul etapei
procesuale în care a fost solicitat.
(2) Cererea pentru acordarea ajutorului public judiciar este scutita de taxa de timbru.
Art. 13. – (1) Ajutorul public judiciar pentru exercitarea unei cai de atac se poate
acorda în urma unei noi cereri.
(2) Cererea pentru acordarea ajutorului public judiciar în vederea exercitarii unei cai
de atac se adreseaza instantei a carei hotarâre se ataca, în mod obligatoriu, înauntrul
termenului pentru exercitarea caii de atac si se solutioneaza de urgenta de un alt
complet decât cel care a solutionat cauza pe fond.
(3) Prin introducerea cererii pentru acordarea ajutorului public judiciar, termenul
pentru exercitarea caii de atac se întrerupe o singura data, daca solicitantul depune în
termen de cel mult 10 zile înscrisurile doveditoare prevazute la art. 14. De la data
comunicarii încheierii prin care s-a solutionat cererea de ajutor public judiciar ori, dupa
caz, cererea de reexaminare, în sensul admiterii, respectiv al respingerii, începe sa
curga un nou termen pentru exercitarea caii de atac.
(4) În cazul admiterii cererii de ajutor public judiciar în conditiile art. 6 lit. a), instanta
comunica de îndata încheierea solicitantului si baroului de avocati. Baroul este obligat
sa desemneze în 48 de ore un avocat cu drept de a pleda în fata instantei de apel sau,
dupa caz, de recurs. Data desemnarii avocatului si datele de identificare a acestuia se
comunica instantei si solicitantului în cel mult 48 de ore.
(5) De la data desemnarii avocatului potrivit alin. (4) începe sa curga un nou termen
pentru exercitarea caii de atac.
Art. 13 indice 1
– (1) Daca hotarârea pronuntata în cauza pentru care s-a încuviintat ajutorul
public judiciar este supusa recursului, ajutorul public judiciar acordat în etapa
procesuala imediat anterioara în forma prevazuta la art. 6 lit. a) se extinde de drept
pentru redactarea cererii si a motivelor de recurs, precum si pentru exercitarea si
sustinerea acestuia.
(2) Hotarârea pronuntata cu drept de recurs, însotita de copia încheierii de
încuviintare a ajutorului public judiciar se comunica de îndata baroului de avocati, în
vederea verificarii si confirmarii sau, daca este cazul, desemnarii unui avocat cu drept
de a pleda în fata instantei de recurs. Pentru recurs avocatul are dreptul la onorariu
distinct, stabilit, potrivit legii, de instanta de recurs.
(3) Daca partea nu a beneficiat de ajutor public judiciar în etapa procesuala anterioara
recursului, solicitarea ajutorului public judiciar se face potrivit art. 13.
(4) De la data desemnarii sau confirmarii avocatului potrivit alin. (2) începe sa curga
un nou termen pentru exercitarea caii de atac a recursului. Dispozitiile art. 13 alin. (4)
teza finala sunt aplicabile în mod corespunzator.
(5) Instanta de recurs verifica daca se mentin conditiile pentru ajutorul public judiciar
acordat conform alin. (1). Daca instanta constata ca nu mai sunt îndeplinite conditiile,
dispune, prin încheiere, încetarea acestuia si obligarea partii la restituirea, în tot sau în
parte, a cheltuielilor avansate de stat sub forma de onorariu de avocat, potrivit alin. (2).
Dispozitiile art. 21 sunt aplicabile.
Art. 14. – (1) Cererea pentru acordarea ajutorului public judiciar se formuleaza în scris
si va cuprinde mentiuni privind obiectul si natura procesului pentru care se solicita
ajutorul public judiciar, identitatea, codul numeric personal, domiciliul si starea materiala
a solicitantului si a familiei sale, atasându-se înscrisuri doveditoare ale veniturilor
acestuia si ale familiei sale, precum si dovezi cu privire la obligatiile de întretinere sau
de plata. Cererea va fi însotita si de o declaratie pe propria raspundere a solicitantului în
sensul de a preciza daca în cursul ultimelor 12 luni a mai beneficiat de ajutor public
judiciar, în ce forma, pentru ce cauza, precum si cuantumul acestui ajutor.
(2) La primirea cererii pentru acordarea ajutorului public judiciar solicitantului i se va
pune în vedere faptul ca, în cazul pierderii procesului, cheltuielile de judecata ale
celeilalte parti vor fi în sarcina sa, precum si posibilitatea restituirii sumelor primite cu
titlu de ajutor public judiciar în cazul prevazut la art. 17 alin. (2).
(3) Instanta poate solicita orice lamuriri si dovezi partilor sau informatii scrise
autoritatilor competente.
Art. 15. – (1) Asupra cererii de ajutor public judiciar instanta se pronunta, fara citarea
partilor, prin încheiere motivata data în camera de consiliu.
(2) Împotriva încheierii prin care se respinge cererea de acordare a ajutorului public
judiciar cel interesat poate face cerere de reexaminare, în termen de 5 zile de la data
comunicarii încheierii.
(3) Cererea de reexaminare se solutioneaza în camera de consiliu de un alt complet,
instanta pronuntându-se prin încheiere irevocabila.
Art. 16. – (1) Ajutorul public judiciar poate fi refuzat când este solicitat abuziv, când
costul sau estimat este disproportionat fata de valoarea obiectului cauzei, precum si
atunci când acordarea ajutorului public judiciar nu se solicita pentru apararea unui
interes legitim ori se solicita pentru o actiune care contravine ordinii publice sau celei
constitutionale.
(2) Daca cererea pentru a carei solutionare se solicita ajutor public judiciar face parte
din categoria celor care pot fi supuse medierii sau altor proceduri alternative de
solutionare, cererea de ajutor public judiciar poate fi respinsa, daca se dovedeste ca
solicitantul ajutorului public judiciar a refuzat anterior începerii procesului sa urmeze o
asemenea procedura.
(3) Ajutorul public judiciar poate fi refuzat atunci când solicitantul pretinde despagubiri
pentru atingeri aduse imaginii, onoarei sau reputatiei sale, în conditiile în care acesta nu
a suferit vreun prejudiciu material, precum si în cazul în care cererea decurge din
activitatea comerciala sau dintr-o activitate independenta desfasurata de solicitant.
Art. 17. – (1) Orice persoana interesata va putea sesiza oricând instanta care a
încuviintat ajutorul public judiciar, prezentând dovezi cu privire la situatia reala a celui
caruia i s-a încuviintat cererea; ajutorul public judiciar nu se suspenda în cursul noilor
cercetari.
(2) Daca instanta constata ca cererea de ajutor public judiciar a fost facuta cu reacredinta,
prin ascunderea adevarului, va obliga, prin încheiere, pe cel care a beneficiat
nejustificat de ajutor public judiciar la restituirea cu titlu de despagubire a sumelor de
care a fost scutit, precum si la o amenda în cuantum de pâna la 5 ori suma pentru care
a obtinut nejustificat scutirea.
(3) Împotriva încheierii se poate face numai cerere de reexaminare, putându-se
solicita motivat sa se revina asupra despagubirii sau a amenzii ori sa se dispuna
reducerea acestora. Cererea se face în termen de 5 zile de la data comunicarii
încheierii si se solutioneaza de un alt complet, prin încheiere irevocabila.
Art. 18. – Cheltuielile pentru care partea a beneficiat de scutiri sau reduceri prin
încuviintarea ajutorului public judiciar vor fi puse în sarcina celeilalte parti, daca aceasta
a cazut în pretentiile sale. Partea cazuta în pretentii va fi obligata la plata catre stat a
acestor sume.
Art. 19. – (1) Daca partea care a beneficiat de ajutor public judiciar cade în pretentii,
cheltuielile procesuale avansate de catre stat ramân în sarcina acestuia.
(2) Instanta poate dispune însa, odata cu solutionarea cauzei, obligarea partii care a
beneficiat de ajutor public judiciar la restituirea, în tot sau în parte, a cheltuielilor
avansate de catre stat, daca prin comportamentul nediligent avut în timpul procesului a
cauzat pierderea procesului ori daca prin hotarâre judecatoreasca s-a constatat ca
actiunea a fost exercitata abuziv.
Art. 20. – În cazul în care persoana care îndeplineste conditiile prevazute la art. 8 alin.
(1) sau (2) face dovada ca, anterior începerii procesului, a parcurs procedura de
mediere a litigiului, beneficiaza si de restituirea sumei platite mediatorului cu titlu de
onorariu. De acelasi drept beneficiaza si persoana care îndeplineste conditiile prevazute
la art. 8 alin. (1) sau (2), daca solicita medierea dupa începerea procesului, dar înainte
de prima zi de înfatisare. Suma la a carei restituire partea are dreptul se stabileste de
instanta, prin încheiere pronuntata potrivit art. 15.
Art. 21. – (1) Dispozitivul încheierii cuprinzând obligatia de plata a sumelor prevazute
la art. 17 alin. (2) si art. 18 constituie titlu executoriu.
(2) În cazul în care titlul executoriu este temei pentru executarea unei creante
bugetare, acesta va fi comunicat din oficiu organelor competente.
Art. 22. – (1) Fondurile necesare acoperirii cheltuielilor pentru acordarea ajutorului
public judiciar de catre stat în conditiile prezentei ordonante de urgenta, denumit în
continuare fondul pentru ajutor public judiciar, se constituie din sumele prevazute la art.
25 alin. (1) si art. 26 alin. (1) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru,
cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Fondul pentru ajutor public judiciar se cuprinde distinct în bugetul de venituri si
cheltuieli al Ministerului Justitiei.
(3) Sumele reprezentând onorariile avocatului, expertului, traducatorului, interpretului,
executorului judecatoresc sau mediatorului se platesc în cont bancar, prin virament sau
în numerar, prin compartimentele economice ale tribunalelor.
SECTIUNEA a 2-a
Asistenta prin avocat
Art. 23. – Ajutorul public judiciar sub forma asistentei prin avocat se acorda conform
prevederilor cuprinse în Legea nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei
de avocat, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, referitoare la asistenta
judiciara sau asistenta judiciara gratuita.
SECTIUNEA a 3-a
Ajutorul public judiciar sub forma platii onorariului expertului, traducatorului sau
interpretului
Art. 24. – (1) În cazul încuviintarii cererii de ajutor public judiciar, sub forma platii
onorariului expertului, traducatorului sau interpretului, prin încheierea de încuviintare a
asistentei se stabileste si onorariul provizoriu cuvenit acestora.
(2) Dupa prestarea serviciului pentru care s-a platit onorariul provizoriu, instanta va
stabili onorariul definitiv.
Art. 25. – Încheierea pronuntata de instanta cu privire la onorariul provizoriu si, dupa
caz, la sumele ce reprezinta diferenta între onorariul provizoriu si cel definitiv constituie
titlu executoriu.
SECTIUNEA a 4-a
Ajutorul public judiciar sub forma platii onorariului executorului judecatoresc
Art. 26. – (1) În cazul încuviintarii cererii de ajutor public judiciar sub forma platii
onorariului executorului judecatoresc, prin încheierea de încuviintare a asistentei se
stabileste si onorariul provizoriu cuvenit executorului judecatoresc, în functie de
complexitatea dosarului la acea data.
(2) Cererea împreuna cu încheierea de încuviintare se trimit, de îndata, camerei
teritoriale a executorilor judecatoresti din circumscriptia teritoriala a acelei instante.
(3) Colegiul director al camerei teritoriale a executorilor judecatoresti are obligatia de
a desemna, în termen de 3 zile, un executor judecatoresc, caruia îi transmite, odata cu
înstiintarea desemnarii, încheierea prevazuta la alin. (1). Presedintele are obligatia de a
comunica si beneficiarului ajutorului public judiciar numele executorului judecatoresc
desemnat. Beneficiarul ajutorului public judiciar poate solicita el însusi desemnarea unui
anumit executor judecatoresc, competent din punct de vedere teritorial.
Art. 27. – (1) Dupa îndeplinirea atributiilor pe care legea si statutul le prevad în sarcina
executorului judecatoresc, instanta va stabili, la cererea executorului judecatoresc,
onorariul definitiv, în functie de complexitatea cauzei si de volumul activitatii
desfasurate, în limitele onorariilor stabilite potrivit legii.
(2) Încheierea pronuntata de instanta cu privire la onorariul provizoriu si, dupa caz, la
sumele ce reprezinta diferenta dintre onorariul provizoriu si cel definitiv constituie titlu
executoriu, fara îndeplinirea vreunei alte conditii sau formalitati.
Art. 28. – (1) Executorul judecatoresc desemnat potrivit art. 26 alin. (3) sa acorde
ajutorul public judiciar nu poate refuza aceasta sarcina profesionala decât în caz de
conflict de interese sau pentru alte motive justificate.
(2) Refuzul nejustificat de a prelua cazul sau de a continua executarea constituie
abatere disciplinara, în conditiile legii.
Art. 29. – Refuzul nejustificat al beneficiarului sau renuntarea unilaterala si
nejustificata a acestuia la executarea începuta de executorul desemnat duce la
încetarea ajutorului public sub forma platii onorariului executorului judecatoresc.
Art. 30. – (1) Executorul judecatoresc este dator sa depuna toate diligentele pentru
ducerea la îndeplinire a executarii în cauza în care a fost desemnat, sa manifeste
constiinciozitate si probitate profesionala, sa îndeplineasca cu celeritate demersurile
prevazute de lege, cu respectarea drepturilor partilor, a obligatiilor sale profesionale si a
normelor procedurale.
(2) Executorului judecatoresc care acorda ajutor public judiciar îi este interzis sa
solicite sau sa primeasca alte sume de bani sau alte foloase de la partea asistata.
Art. 31. – (1) Împotriva modului de îndeplinire a obligatiilor profesionale de catre
executorul judecatoresc desemnat partea asistata poate face plângere la instanta care
a încuviintat ajutorul public judiciar. În cazul în care plângerea este gasita întemeiata,
instanta sesizeaza colegiul director al camerei teritoriale a executorilor judecatoresti în
vederea înlocuirii executorului.
(2) Odata cu înlocuirea executorului judecatoresc, organele de conducere ale camerei
teritoriale a executorilor judecatoresti vor lua masuri de verificare a activitatii
executorului înlocuit si, daca este cazul, de sanctionare, potrivit legii.
Art. 32. – (1) În cazul în care beneficiarul asistentei judiciare renunta la continuarea
executarii silite, executorul judecatoresc are obligatia de a înstiinta camera teritoriala a
executorilor judecatoresti, precum si instanta care a încuviintat ajutorul public judiciar.
(2) În acest caz, precum si în orice alta situatie în care executorul desemnat nu
finalizeaza executarea silita, instanta stabileste onorariul proportional cu actele de
executare efectuate, chiar sub nivelul minim stabilit potrivit art. 27 alin. (1).
SECTIUNEA a 5-a
Ajutorul public judiciar sub forma facilitatilor la plata taxelor judiciare
Art. 33. – În cazul încuviintarii cererii de acordare a facilitatilor la plata taxelor judiciare,
prin încheiere se vor stabili fie scutirea de plata, fie, dupa caz, cota de reducere,
termenele de plata si cuantumul ratelor.
Art. 34. – (1) În cazul în care taxele judiciare datorate sunt mai mari decât dublul
venitului net lunar pe familie al solicitantului din luna anterioara formularii cererii de
ajutor public judiciar, esalonarea platii se va face astfel încât rata lunara datorata sa nu
depaseasca jumatate din venitul net pe familie, daca instanta nu apreciaza necesar a
se acorda o alta forma de ajutor, mai favorabila.
(2) Esalonarea platii taxelor judiciare se poate face în cel mult 48 de rate lunare.
CAPITOLUL IV
Asistenta extrajudiciara
Art. 35. – (1) Asistenta prin avocat poate fi si extrajudiciara si consta în acordarea de
consultatii, formularea de cereri, petitii, sesizari, initierea altor asemenea demersuri
legale, precum si în reprezentarea în fata unor autoritati sau institutii publice, altele
decât cele judiciare sau cu atributii jurisdictionale, în vederea realizarii unor drepturi sau
interese legitime. Asistenta extrajudiciara trebuie sa conduca la furnizarea unor
informatii clare si accesibile solicitantului, în conformitate cu prevederile legale în
vigoare referitoare la institutiile competente, si, daca este posibil, la conditiile, termenele
si procedurile prevazute de lege pentru recunoasterea, acordarea sau realizarea
dreptului ori interesului pretins de solicitant.
(2) Asistenta extrajudiciara se acorda conform prevederilor Legii nr. 51/1995,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
Art. 36. – Avocatul care a acordat asistenta extrajudiciara nu poate acorda asistenta
judiciara aceleiasi persoane, pentru valorificarea ori apararea aceluiasi drept sau
interes, în cazul în care beneficiarul asistentei extrajudiciare formuleaza cerere de
chemare în judecata pentru valorificarea ori apararea acelui drept sau interes.
Art. 37. – Modul de plata si nivelul remuneratiei avocatilor pentru serviciile de asistenta
extrajudiciara se stabilesc prin protocol încheiat între Ministerul Justitiei si Uniunea
Nationala a Barourilor din România.
CAPITOLUL V
Organizarea, coordonarea si controlul activitatii de acordare a ajutorului public judiciar
Art. 38. – (1) Coordonarea si controlul activitatii de acordare a ajutorului public judiciar
se fac de Ministerul Justitiei.
(2) Finantarea activitatii de acordare a ajutorului public judiciar se face de la bugetul
de stat, prin bugetul Ministerului Justitiei. Sumele necesare ajutorului public judiciar se
stabilesc anual prin legea bugetului de stat.
(3) Principalele atributii ale Ministerului Justitiei în domeniul coordonarii si controlului
activitatii de acordarea a ajutorului public judiciar sunt:
a) exercita controlul si asigura coordonarea, sub aspect functional si organizatoric, în
ceea ce priveste modul în care se acorda ajutorul public judiciar;
b) ia masuri pentru informarea publicului cu privire la sistemul de ajutor public judiciar;
c) stabileste, prin protocol sau prin ordin, potrivit legii, valoarea sau, dupa caz, limitele
onorariilor pentru acordarea asistentei de catre avocat si, respectiv, pentru executorul
judecatoresc;
d) evalueaza necesitatile bugetare pentru acordarea asistentei judiciare si propune
bugetul, pentru a fi inclus, separat, în bugetul Ministerului Justitiei;
e) centralizeaza datele si informatiile referitoare la acordarea ajutorului public judiciar;
f) întocmeste criteriile statistice pentru evidenta datelor si informatiilor privind
acordarea ajutorului public judiciar.
Art. 39. – (1) Datele si informatiile referitoare la acordarea ajutorului public judiciar se
centralizeaza, se administreaza si se actualizeaza de Ministerul Justitiei.
(2) În vederea întocmirii si actualizarii evidentei, instantele judecatoresti si Uniunea
Nationala a Barourilor din România transmit Ministerului Justitiei, trimestrial, situatii
privind cererile de acordare a ajutorului public judiciar si, respectiv, a asistentei
extrajudiciare, cuprinzând date referitoare la încuviintarea si respingerea cererilor,
înlocuirea avocatilor, a executorilor judecatoresti, precum si orice alte informatii
solicitate de Ministerul Justitiei în vederea îndeplinirii obligatiilor ce îi revin potrivit
prezentei ordonante de urgenta.
Art. 40. – (1) Ministerul Justitiei poate face verificari, din oficiu sau la sesizarea oricarei
persoane interesate, cu privire la realitatea situatiei materiale a celui care a beneficiat
de asistenta extrajudiciara. Verificarile pot fi facute oricând, timp de 2 ani de la data
acordarii acesteia.
(2) În cazul în care constata ca beneficiarul ajutorului public judiciar sau al asistentei
extrajudiciare a prezentat date false sau a ascuns date în legatura cu situatia sa
materiala, Ministerul Justitiei va sesiza organele fiscale competente, în vederea obligarii
acestuia la restituirea sumelor de care a beneficiat în mod nejustificat.
CAPITOLUL VI
Reguli speciale privind acordarea ajutorului public judiciar cetatenilor statelor membre
ale Uniunii Europene sau altor persoane care au domiciliul ori resedinta obisnuita pe
teritoriul unui stat membru si formularea unei cereri de asistenta judiciara catre un alt
stat membru al Uniunii Europene
Art. 41. – (1) Cererea de acordare a ajutorului public judiciar, formulata de cetateni ai
unui stat membru al Uniunii Europene sau de persoane care au domiciliul sau resedinta
obisnuita în unul dintre aceste state, altul decât România, se depune însotita de
documente justificative:
a) fie prin intermediul autoritatii centrale a statului membru de domiciliu sau de
resedinta al solicitantului;
b) fie prin intermediul autoritatii centrale române;
c) fie direct la instanta româna competenta potrivit art. 11.
(2) Cererea, precum si înscrisurile doveditoare se depun traduse în limba româna.
Art. 42. – Când cererea este depusa prin intermediul autoritatii centrale române,
aceasta are obligatia transmiterii catre instanta competenta.
Art. 43. – (1) În situatiile reglementate de prezenta sectiune, în cazul în care, la data
formularii cererii de ajutor public judiciar, nu se poate determina instanta competenta
potrivit art. 11, cererea se solutioneaza de Tribunalul Bucuresti.
(2) Asistenta extrajudiciara se asigura, în situatia prevazuta la alin. (1), de Baroul
Bucuresti.
Art. 44. – Ajutorul public judiciar încuviintat potrivit prezentului capitol include, în afara
formelor prevazute la art. 6, urmatoarele:
a) cheltuielile pentru traducerea înscrisurilor depuse de beneficiar si care au fost
solicitate de instanta sau de autoritatea cu atributii jurisdictionale în vederea solutionarii
cauzei;
b) asigurarea unui interpret în procedurile în fata instantei/autoritatii cu atributii
jurisdictionale;
c) cheltuielile deplasarii în România, pe care beneficiarul asistentei sau o alta
persoana trebuie sa o faca la cererea instantei ori a autoritatii cu atributii jurisdictionale
ori în cazul în care legea prevede prezenta obligatorie a uneia dintre aceste persoane.
Art. 45. – (1) Cetatenii români, precum si cetatenii straini si apatrizii, cu domiciliul sau
resedinta obisnuita pe teritoriul României, beneficiaza de consultanta juridica gratuita
din partea autoritatii centrale române, în conditiile prezentei ordonante de urgenta, în
vederea obtinerii asistentei juridice în cauze de competenta instantelor unui alt stat
membru al Uniunii Europene sau pentru executarea unei hotarâri pe teritoriul unui alt
stat membru al Uniunii Europene, în conditiile prevazute de legea acelui stat.
Autoritatea centrala româna asista solicitantul, asigurându-se ca cererea, completata
conform anexei care face parte integranta din prezenta ordonanta de urgenta, sa fie
însotita de toate documentele conexe pretinse de autoritatea competenta a statului
solicitat.
(2) Autoritatea centrala româna asigura traducerea cererii si a documentelor conexe
necesare. Traducerea se face:
a) fie în limba oficiala a statului membru solicitat;
b) fie în una dintre limbile acelui stat ce corespunde uneia dintre limbile institutiilor
Comunitatii;
c) fie în una dintre limbile acceptate de statul membru solicitat, potrivit Directivei (CE)
nr. 8/2003 de îmbunatatire a accesului la justitie în litigiile transfrontaliere prin stabilirea
unor norme minime comune privind asistenta judiciara acordata în astfel de litigii.
(3) Autoritatea centrala româna, în termen de 15 zile de la data primirii cererii si a
documentelor conexe, traduse conform alin. (2), le transmite autoritatii de primire
competente a acelui stat membru.
Art. 46. – (1) Autoritatea centrala româna poate refuza transmiterea unei cereri de
asistenta juridica într-un alt stat membru daca o astfel de cerere este vadit neîntemeiata
sau excedeaza domeniului de aplicare al Directivei (CE) nr. 8/2003.
(2) În cazul în care cererea de asistenta juridica formulata si transmisa potrivit art. 45
este respinsa de autoritatea competenta a statului membru solicitat, autoritatea centrala
româna va cere solicitantului restituirea cheltuielilor de traducere.
Art. 47. – Cererile si documentele conexe, transmise sau primite în conformitate cu
prevederile prezentului capitol, sunt scutite de formalitatea legalizarii sau de orice alta
formalitate echivalenta.
Art. 48. – Se desemneaza Ministerul Justitiei ca autoritate centrala româna în materia
acordarii ajutorului public judiciar, în sensul Directivei (CE) nr. 8/2003.
Art. 49. – Cererile pentru acordarea ajutorului public judiciar, formulate conform
prezentului capitol, se întocmesc potrivit formularului de cerere prevazut în anexa care
face parte integranta din prezenta ordonanta de urgenta.
CAPITOLUL VII
Dispozitii finale si tranzitorii
Art. 50. – (1) Pentru ducerea la îndeplinire, în calitate de autoritate centrala, a unor
obligatii rezultate din prezenta ordonanta de urgenta sau asumate în cadrul cooperarii
judiciare internationale, prin instrumentele internationale la care România este parte,
Ministerul Justitiei poate încheia, potrivit legii, conventii de colaborare cu:
a) avocati, pentru furnizarea unor servicii de consultanta, asistenta si/sau
reprezentare, dupa caz;
b) executori judecatoresti;
c) traducatori si interpreti.
(2) Pentru îndeplinirea altor atributii care îi revin din aplicarea prezentei ordonante de
urgenta, Ministerul Justitiei poate încheia protocoale cu Uniunea Nationala a Barourilor
din România, cu Uniunea Nationala a Executorilor Judecatoresti, cu organele
reprezentative ale altor profesii ori cu alte institutii sau autoritati.
Art. 50 indice 1 – Sumele reprezentând limitele de venit si limita maxima ce se poate acorda
ca ajutor public judiciar, prevazute la art. 7 si, respectiv, art. 8 alin. (1) si (2), se pot
modifica prin hotarâre a Guvernului.
Art. 50 indice 2 – În situatia în care, prin hotarâre judecatoreasca definitiva, beneficiarul
ajutorului public dobândeste bunuri sau drepturi de creanta a caror valoare, respectiv
cuantum, depaseste de 10 ori cuantumul ajutorului public acordat, acesta este obligat
sa restituie ajutorul public. Procedura de restituire este cea prevazuta la cap. III din
prezenta ordonanta de urgenta.
Art. 51. Abrogat prin litera a) din Ordonanta de urgenta nr. 80/2013 începând cu
29.06.2013.
Art. 52. – Prezenta ordonanta de urgenta intra în vigoare la 30 de zile de la data
publicarii în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Art. 53. – La data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta se abroga art.
74-81 din Codul de procedura civila, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare,
alin. (1) al art. 21 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, publicata în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 173 din 29 iulie 1997, cu modificarile si
completarile ulterioare, si art. 295 alin. (11) lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul
fiscal, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie
2003, cu modificarile si completarile ulterioare.
Art. 54. – (1) Prezenta ordonanta de urgenta transpune Directiva Consiliului
2003/8/CE de îmbunatatire a accesului la justitie în litigiile transfrontaliere prin stabilirea
unor norme minime comune privind asistenta judiciara acordata în astfel de litigii,
publicata în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L nr. 26 din 31 ianuarie 2003.
(2) Prevederile prezentei ordonante de urgenta care transpun prevederile Directivei
(CE) nr. 8/2003 prevaleaza asupra dispozitiilor continute în acordurile bilaterale si
multilaterale încheiate de statele membre, inclusiv:
a) Acordul european privind transmiterea cererilor de asistenta judiciara, semnat la
Strasbourg la 27 ianuarie 1977, modificat prin Protocolul aditional la Acordul european
privind transmiterea cererilor de asistenta judiciara, semnat la Moscova în 2001;
b) Conventia privind facilitarea accesului international la justitie, încheiata la Haga la
25 octombrie 1980.

 

Print Friendly, PDF & Email

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Postări recente