Meniu Închide

Justiție tipizată – majoritatea plângerilor contravenționale se vor formula prin formular tipizat

Majoritatea plângerilor contravenționale se vor formula exclusiv prin formular tipizat, conform unei legi adoptate în data de 29.03.2022 de Parlament. Nerespectarea acestei dispoziții va conduce la anularea plângerii contravenționale. Proiectul de lege merge spre promulgare, dacă nu va fi atacat la Curtea Constituțională.

Proiectul prevede o procedură specială privind formularea și soluționarea plângerilor contravenționale atunci când sancțiunea este amenda de până la 3.000 de lei (inclusiv) ori avertismentul. Având în vedere că majoritatea proceselor verbale contestate conțin astfel de sancțiuni, procedura va fi frecvent aplicată. Procedura de judecată va fi eminamente scrisă, prezența și citarea părților fiind la latitudinea instanței. Deși este o procedură scrisă ce se va desfășura în camera de consiliu, părțile pot solicita încuviințarea și administrarea oricăror probe, inclusiv expertize, martori, înregistrări audio-video, alte mijloace materiale de probă. Nu știm în ce măsură aceste probe sunt compatibile cu procedura scrisă din Codul de Procedură Civilă, însă, fiind vorba de domeniul contravențional, se pare că noua procedură de mai jos va fi o excepție de la regula procedurii scrise în procedura civilă. În acest sens, procedura scrisă se va completa cu procedura de drept comun în cazurile în care se solicită un probatoriu mai vast și nu doar înscrisuri. Ascultarea petentului se va putea dispune atunci când acesta solicită audierea sa sau când instanța consideră că este necesar și oportun.

În concret se adaugă în OG 2/2001 un nou capitol cu titlul Căile de atac împotriva sancţiunilor avertismentului sau amenzii de valoare redusă. Mai jos se regăsește întreaga procedură și noile dispoziții:

Petentul este obligat să completeze formularul de plângere contravențională atunci când sancțiunea contestată este avertismentul sau amenda care nu depășește suma de 3.000 lei. Odată cu formularul de plângere împotriva procesului – verbal de constatare și de aplicare a sancțiunii se depun ori se trimit şi copii de pe înscrisurile de care contravenientul înţelege să se folosească şi se indică dovezile de care petentul înţelege să se folosească. În cazul în care informaţiile furnizate de contravenient sau, după caz, de persoana care a făcut plângerea nu sunt suficient de clare sau sunt inadecvate, ori formularul nu a fost completat corect, contravenientului i se vor comunica în scris lipsurile, instanţa acordând acestuia posibilitatea să completeze sau să rectifice formularul ori să furnizeze informaţii sau înscrisuri suplimentare, în termen de cel mult 10 zile de Ia primirea comunicării, sub sancţiunea anulării plângerii, situaţie în care se va folosi un formular tipizat pentru completarea formularului de plângere. Dacă obligaţiile privind completarea sau rectificarea formularului de plângere nu sunt îndeplinite în termenul prevăzut mai sus, prin încheiere, dată în camera de consiliu, se dispune anularea plângerii. Împotriva încheierii de anulare, petentul va putea face numai cerere de reexaminare, solicitând motivat să se revină asupra măsurii anulării. Cererea de reexaminare se face în termen de 15 zile de Ia data comunicării încheierii. Cererea se soluţionează prin încheiere definitivă dată în camera de consiliu, cu citarea petentului, de către  un alt complet format dintr -un judecător al instanţei respective, desemnat prin repartizare aleatorie, care va putea reveni asupra măsurii anulării dacă aceasta a fost dispusă eronat sau dacă neregularităţile au fost înlăturate în termenul acordat

După primirea formularului de plângere împotriva procesului – verbal de constatare a contravenției și de aplicare
a sancțiunii completat corect, instanţa va trimite formularul tipizat de răspuns (
cred că era mai corectă denumirea de formular de întâmpinare), de îndată, spre completare, organului (aici se observă o eroare a legiuitorului pentru că plângerea contravențională se adresează autorității ori instituției (în cadrul cărei își exercita atribuțiile de serviciu organul/agentul) și nu organului sancționator) însoţit de o copie a formularului de plângere şi de copii de pe înscrisurile depuse de petent. În termen de 30 de zile de Ia comunicarea actelor, organul care a aplicat sancţiunea va trimite instanţei formularul tipizat de răspuns, precum şi copii de pe înscrisurile de care înţelege să se folosească. Instanţa va comunica petentului copii de pe răspunsul organului care a aplicat sancţiunea, precum şi de pe înscrisurile depuse de acesta. (considerăm că era oportună menționarea expresă că i se comunică petentului întreg probatoriul depus de către organul care fromulează  răspunsul la plângere – întâmpinarea). Mai departe, în lege nu se reglementează nici un tipizat pentru a se formula răspuns la acest ”formular de răspuns” (întâmpinarea autorității/organului). În acest caz, petentul va putea formula în mod liber apărări împotriva celor menționate în acest formular printr-un ”răspuns la formularul tipizat de răspuns”, în fapt aceste apărări constituind răspunsul la întâmpinare conform normelor de procedură civilă, deplin aplicabile în situația de față.

Procedura cu privire la plângerile contravenționale, atunci când sancțiunea contestată este avertismentul sau amenda care nu depășește suma de 3.000 lei, este scrisă și se desfășoară în camera de consiliu. În vederea soluționării cauzei, instanţa poate încuviinţa şi alte probe în afara înscrisurilor depuse de părţi. 

Instanţa dispune înfăţişarea părţilor, dacă apreciază acest fapt ca fiind necesar, sau la solicitarea expresă a uneia dintre părţi prin completarea secţiunilor aferente din formularele prevăzute în lege. Instanţa va redacta şi pronunţa hotărârea în termen de 30 de zile de la primirea tuturor informaţiilor necesare  sau, după caz, de la încheierea  dezbaterilor orale.

Formularele prevăzute mai sus se aprobă prin ordin al ministrului justiţiei, în termen de 30 de zile de Ia intrarea în vigoare a prezentei legi.

Print Friendly, PDF & Email

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Postări recente