Meniu Închide

Speță – cel care a cauzat un accident este obligat să plătească societății de asigurare suma pe care aceasta din urmă a plătit-o asiguratului

Speță – cel care a cauzat un accident este obligat să plătească societății de asigurare suma pe care aceasta din urmă a plătit-o asiguratului

Dosar nr. XXXXXXXXXXXXXX Codul operatorului de date personale : 4670

 

R O M Â N I A

 

JUDECĂTORIA B_____

SECȚIA CIVILĂ

 

Sentința n r. 1636/2015

Ședința publică de la 05 Martie 2015

Instanța constituită din:

P_________ – E________ I_____

GRE F___ – M_____ B____

 

 

Pentru astăzi este amânată pronunțarea asupra cauzei civil e privind pe reclamant a ___________________________ SA PRIN S________ B_____ și pe pârât ul B____ S____, având ca obiect actiune in regres .

Dezbaterile au avut loc în ședința publică din data de 27.02.2015, fiind consemnate în încheierea de ședință din acea dată, care face parte integrantă din prezenta, când instanța, având nevoie de timp pentru deliberare, a amânat pronunțarea pentru data de 05.03.2015, când a hotărât următoarel e :

 

INSTANȚA

Deliberând asupra cauzei civile de față, constată următoarele:

Prin acțiunea înregistrată pe rolul acestei instanțe la data de 02.06.2014, sub nr. XXXXXXXXXXXXXX, reclamanta ___________________________ SA a chemat în judecată pe pârâtul B___ u S____ , solicitând instanței ca prin hotărârea ce o va pronunța să dispună obligarea acestuia la plata sumei de  2.350,20 lei, reprezentând contravaloarea despăgubirilor achitate în baza asigurării facultative Casco, a dobânzii legale calculată de la data introducerii acțiunii și până la data plății efective, cu cheltuieli de judecată.

În motivarea cererii reclamanta a arătat, în esență, că,  urmare a producerii accidentului de circulație din data de 02.08.2012, a fost avariat autovehiculul marca  Dacia L____ cu numărul de înmatriculare XXXXXXXXX, aparținând ______________, asigurat Casco la  ___________________________ SA, conform poliței nr.xxxxxxxxx.

Prin procesul-verbal ________ nr.xxxxxxx din data de 02.08.2012 emis de către IPJ Brãila  a fost stabi lita culpa pârâtului B____ S____ , în calitate de conducător auto al autoturismului cu numãrul de înmatriculare XXXXXXXX.

În baza raportului de asigurare facultativă CASCO, reclamanta a deschis dosarul de daună nr.CH021326, achitând pentru asiguratul păgubit, în contul unității reparatoare, despăgubire în cuantum total de 2.350,20  lei conform facturilor fiscale nr.xxxxxxxx/25.08.2012, nr.xxxxxxxxxxx/24.08.2012 și nr.xxxxx/17.09.2012.

În drept , cererea de chemare în judecată a fost întemeiată pe disp.art. 1357, 1535 și 2210 Cciv.

În dovedirea acțiunii , reclamanta a solicitat proba cu înscrisuri, interogatoriul și orice alte mijloace de probă a căror necesitate ar rezulta din dezbateri.

Cererea a fost legal timbrată cu taxă judiciară în cuantum de 170 lei, conform disp.art.3 alin.(1) din OG nr.80/2013.

În  cauză a fost administrată proba cu înscrisur i depunându-se la dosar, în copie, următoarele înscrisuri: notificare emisă către pârât (f.8), extrase de cont,  cerere de despăgubire (f.19), factura fiscală xxxxx/17.09.2012 emisă de ______________________(f.20), nr.xxxxxxxxxxx/24.08.2012 emisă de ________________ SRL (f.21), nr.xxxxxxxx/25.08.2012 emisã de  Augsburg International Impex SRL (f.22), notã de calcul regres (f.23, calcul reparație (f.24), deviz lucrãri (f.28), notã de constatare (f.29), polița de asigurare  nr.xxxxxxxxx (f.30), autorizatie de reparatie ________ nr.xxxxxxx (f.31), procesul-verbal de contravenție ________ nr.xxxxxxx/02.08.2012 (f.32), carte de identitate ________ nr.xxxxxx (f.33), ce rtificat de înmatriculare nr.G00266481L (f.33), avizare daune auto (f.34-36), notificare Casco (f.37).

Sub aspectul probatoriului, apreciind că, față de prevederile art.255 și art.237 alin.2 pct.7 Cod proc.civ., probele sunt admisibile, concludente și util e cauzei, i nstanța a încuviințat și a administrat pentru pãrți proba cu înscrisuri.

Pârâtul, legal citat, nu a formulat întâmpinare și nu s-a prezentat în fața instanței pentru a formula apãrãri.

 

Analizând materialul probator administrat în cauză, instanța reține următoarele:

Cu privire la debitul principal ,

In fapt, la data de la data de 02.08.2012, pârâtul B____ S____ , a condus autoturismul cu numãrul de înmatriculare XXXXXXXX în Brãila, Soseaua Baldovinești, iar la intersecția cu DE87 nu a respectat semnificația indicatorului « cedeazã trecerea », tamponând și a avariind din culpa sa autovehiculul marca Dacia L____ cu numărul de înmatriculare XXXXXXXXX, aparținând ______________, fapt ce rezultă din procesul-verbal ________ nr.xxxxxxx/02.08.2012 emis de către IPJ Brãila (f.32) și autorizația de reparații ___________ CR nr.xxxxxxx din data de 09.08.2012, emisă de IPJ Brãila (f.31), autoturismul avariat fiind asigurat CASCO  la societatea reclamantă, conform poli ț ei de asigurare nr. xxxxxxxxx (f.30).

În baza raportului de asigurare facultativă CASCO încheiat cu ______________, reclamanta a deschis dosarul de daună nr. CH021326, achitând pentru asiguratul păgubit, în contul unității reparatoare, despăgubire în cuantum total de 2.350,20  lei conform extra selor de cont depuse la dosarul cauzei (f.9-13).

Instanța constată că acest cuantum al  despăgubirilor acordate este justificat prin facturile  fiscale nr. xxxxx/17.09.2012 emisă de ______________________(f.20), nr.xxxxxxxxxxx/24.08.2012 emisă de ________________ SRL (f.21), nr.xxxxxxxx/25.08.2012 emisã de  Augsburg International Impex SRL (f.22), corespunzător avariilor constatate prin procesul-verbal de contravenție și prin procesul-verbal de constatare întocmit de către inspectorul de daune al __________________ ASIGURARI SA .

Reclamanta l-a convocat pe pârât în vederea stabilirii unei modalitãți de platã pe cale amiabilã a despãgubirilor, însã pârâtul nu s-a prezentat la ședința de informare cu privire la avantajele medierii și nici nu a achitat debitul.

In drept, potrivit art.1357 C Civ, cel care cauzeazã altuia un prejudiciu printr-o faptã ilicitã, sãvârșitã cu vinovãție, este obligat sã îl repare , autorul prejudiciului rãspunzând pentru cea mai ușoarã culpã.

Instanța constată că, pentru a fi întemeiată acțiunea reclamantei, trebuie să  fie îndeplinite cumulativ următoarele condiții: existența unei fapte ilicite, existența unui prejudiciu, existența unui raport de cauzalitate și existența vinovăției celui care a cauzat prejudiciul

Prin faptă ilicită se înțelege orice acțiune sau inacțiune a omului, prin care încălcându-se normele dreptului obiectiv se aduce atingere dreptului subiec tiv al unei persoane. In cauză, din cuprinsul datelor aflate la dosar rezultă că fapta ilicită a pârâtului B____ S____ constă în avarierea autovehiculului marca Dacia L____ cu numărul de înmatriculare XXXXXXXXX, aparținând ______________ .

Prejudiciul constituie rezultatul negativ suferit de o anumită persoană ca urmare a faptei ilicite a unei alte persoane. Instanța constată că fiind vorba de un prejudiciu actual , acesta este cert , fiind sigur atât în ceea ce privește existența, cât și posibilitatea de evaluare. Prejudiciul este reprezentat de pierderea suferită de proprietarul autovehiculului avariat, ce rezultă din coroborarea actelor aflate la dosar, anume procesul-verbal de constatare întocmit de către inspectorul de daune al ___________________________ SA, precum și procesul-verbal de contravenție încheiat în cauzã.

De asemenea instanța  constată că prejudiciul nu a fost reparat încă, pârâtul neachitându-și debitul.

Vinovăția este atitudinea psihică a autorului faptei ilicite fată de faptă si urmările acesteia. Pentru angajarea răspunderii civile delictuale este necesar ca fapta să-i fie imputabilă autorului acesteia.  In cauză, culpa exclusivă a pârâtului în producerea pagubei a fost reținută de organele de poliție competente, prin procesul-verbal de constatare a contravenției ________ nr.xxxxxxx/02.08.2012 emis de către IPJ Brãila (f.31).

Cu privire la legătura de cauzalitate , instanța constată, din coroborarea procesului-verbal de constatare a contravenției cu procesul-verbal de constatare a daunelor, că avarierea autovehicului XXXXXXXXX reprezintă o consecință directă a faptei pârâtului.

În consecință, instanța constată îndeplinite condițiile răspunderii civile delictuale, împrejurare ce justifică dreptul persoanei păgubite de a obține de la autorul faptei ilicite plata despăgubirilor rezultate în urma delictului civil.

Potrivit dispozi ț iilor art.2210 C.civ., în limitele indemnizației plãtite, asigurãtorul este subrogat în toate drepturile asiguratului sau ale beneficiarului asigurãrii împotriva celor rãspunzãtori de producerea pagubei.

Subrogându-se în drepturile asiguratului său, ______________ , reclamanta este îndreptă ț ită să solicite pârâtului, persoana responsabilă de producerea prejudiciului, suma plătită cu titlu de indemniza ț ie de asigurare.

Pentru aceste considerente, având în vedere și principiul reparării integrale a prejudiciului, prevãzut de disp.art.1385 Cciv, instanța urmează să admită acest capăt de cerere și să oblige pârâtul la plata sumei de 2.350,20  lei, cu titlu de despăgubiri.

În ceea ce privește acordarea dobânzii către societatea reclamantă , instanța reține cã, potrivit disp.art.1535 Cciv, în cazul în care o sumã de bani nu este plãtitã la scadențã, creditorul are dreptul la daune moratorii, de la scadențã pânã în momentul plãții, în cuantumul prevãzut de lege, fãrã a trebui sã dovedeascã vreun prejudiciu.

În cauză, obligația a devenit exigibilă la data de 26.09.2012, dată la care reclamanta a achitat proprietarului autovehiculului avariat  suma de 2.350,20  lei, subrogându-se în drepturile acestuia.

Având în vedere principiul disponibilității procesului civil și faptul că reclamanta a solicitat acordarea dobânzii legale de la data introducerii cererii de chemare în judecatã,  instanța va obliga pârâtul și la plata dobânzii legale aferente debitului principal, de la data introducerii cererii  și până la data plății efective a debitului principal.

Cu privire la cheltuielile de judecată , instan ț a are în vedere dispozi ț iile art.453 C.proc.civ., în conformitate cu care, partea care pierde procesul va fi obligată, la cererea pãrții care a câștigat, să îi plătească acesteia cheltuielile de judecată

Fa ț ă de solu ț ia de admitere pronun ț ată, instan ț a urmează să acorde reclamantei cheltuielile de judecată efectuate în legătură cu preten ț iile admise, atfel încât va obliga pârâtul la plata cu acest titlu a sumei de 170 lei , constând în taxă judiciară de timbru.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE, 
ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂȘTE:

 

Admite cererea formulată de către reclamanta ___________________________ SA cu sediul în B_____, ________________________. 4, J40/xxxxx/1994, CUI xxxxxxx, în contradictoriu cu pârâtul B____ S____ , domiciliat în B_____, __________________ _____________, ap. 14, CNP xxxxxxxxxxxxx.

Obligã pârâtul la plata către reclamantă a sumei de 2.350,20 lei, reprezentând despãgubiri, și a dobânzii legale aferente, ce se va calcula de la data introducerii cererii (02.06.2014)  și până la data plății efective a debitului principal.

Obligã pârâtul la plata cãtre reclamantă a sumei de 170 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată efectuate în cauzã.

Cu apel în 30 zile de la comunicare.

Cererea de apel se depune la Judecătoria B_____.

Pronunțată în ședință publică astãzi, 05.03.2015.

 

 

 

IE/ MB /2 +2 ex/ 25 Martie 2015 / com2ex/

 

Sursa www.rolii.ro

Print Friendly, PDF & Email

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Postări recente