Meniu Închide

Notarea posesiei în Cartea Funciară sau posesia tabulară – un nou mod de dobândire a proprietății. Noțiune, condiții și procedură

Situația posesorilor de terenuri extravilane sau extravilane este foarte răspândită în România. Există diverse litigii între posesorii de fapt și proprietarii de drept. Instabilitatea acestor raporturi juridice a făcut ca legiuitorul să prevadă un nou mod de dobândire a proprietății care să profite posesorului. Pasivitatea proprietarului care nu își revendică terenul este sancționată de legiuitor cu dreptul posesorului neproprietar (care nu deține nici un titlu din care să reiasă dreptul lui de proprietate) de a dobândi această proprietate prin efectul posesiei. Aceste modificări la Legea cadastrului au survenit prin intrarea în vigoare a OUG 31/2018 și a Legii nr 185/2018.

Putem numi modalitatea de dobândire a proprietății de către posesor prin notarea posesiei în Cartea Funciară Posesie Tabulară.

Legea cadastrului și publicității imobiliare nr 7/1996 actualizată oferă cadrul unui mod special de dobândire a proprietății prin notarea posesiei în Cartea Funciară. Este vorba de o uzucapiune atipică distinctă de cea prevăzută în art 931 din Codul civil, posesia tabulară fiind stipulată în mod amănunțit în art 41 alin 8 și 9 și art 13 alin 7 și 8 din Legea cadastrului și publicității imobiliare nr 7/1996, având un regim și un temei juridic diferit.  Diferența dintre posesia tabulară și uzucapiunea tabulară nu este dată numai de temeiurile juridice distincte ci și de condițiile de fond care trebuiesc îndeplinite pentru fiecare din aceste moduri de dobândire a proprietății. Astfel uzucapiunea tabulară prevăzută la art 931 Cod civil cere ca o primă și esențială condiție înscrierea cu bună-credință în cartea funciară a unei persoane în calitate de proprietar sau titular al altui drept real și ca o a doua condiție o posesie de 5 ani, înscriere care trebuie să fie făcută în baza unui titlu/act care să demonstreze calitatea de proprietar sau titular al unui alt drept real, dar ulterior acest act/titlu să fie declarat o cauză ilegitimă (de ex contractul prin care a dobândit proprietatea să fi fost anulabil sau să nu fi provenit de la adevăratul proprietar). Uzucapiunea tabulară presupune așadar un titlu în baza căruia proprietarul (nu posesorul) își înscrie dreptul său în Cartea Funciară și o posesie de 5 ani. Spre deosebire de uzucapiunea tabulară posesia tabulară nu necesită nici un titlu, nici o înscriere în calitate de proprietar ci are ca și condiții esențiale înscrierea ca posesor și o posesie de 3 ani  plus alte condiții conexe așa cum vom analiza în continuare. Posesia este o stare de fapt pe când proprietatea este o stare de drept. Prin urmare pentru uzucapiunea tabulară va trebui probată atât starea de fapt cât și starea de drept iar pentru posesia tabulară va trebui probată doar starea de fapt.

Sunt 2 situații premisă pentru Posesia Tabulară:
1. imobilul să nu fie înscris în cartea funciară și să nu existe un titlu de proprietate (deci să fie vorba de o Carte Funciară nouă și un posesor neproprietar), sau
2. imobilul să fie înscris în cartea funciară deschisă în baza Decretului-lege nr. 115/1938 dar în această carte să nu se fi efectuat înscrieri în ultimii 30 de ani anteriori intrării în vigoare a Legii nr. 287/2009, republicată, cu modificările ulterioare.

Menționez că prin modificarea adusă prin Legea 185/2018 posesia tabulară care să conducă la dobândirea proprietății are același regim juridic atât la terenurile intravilane cât și la cele extravilane, deoarece Legea 185/2018 a abrogat dispozițiile care creau un regim special pentru posesia tabulară a terenurilor intravilane (s-a abrogat art 13 alin 8, 9 și 10 din Legea 7/1996). De asemeni normele în discuție se referă atât la terenuri cât și la case/clădiri.

Vom vedea mai jos temeiul juridic din care reiese că atunci când un posesor al unui teren/imobil extravilan sau intravilan se comportă ca un adevărat proprietar și plătește impozitele locale pe acel teren ca și cum l-ar fi avut în proprietate legea vine și îl protejează. Pentru a fi deci în ipoteza unui posesor care poate deveni proprietar se cer anumite condiții de fond și anume:
1. Aparența de drept. Posesorul trebuie să se comporte ca un adevărat proprietar față de teren (să îl cultive, să îl îngrijească, să îl folosească în mod efectiv întocmai cum ar face ca proprietar).
2. Existența unei posesii legale, utile, neviciate. Pentru a intra sub incidența legii de care amintim mai sus posesia trebuie să fie o posesie efectivă și nu una fictivă. Posesia este viciată (și deci un astfel de posesor nu va putea beneficia de efectele legii în discuție) atunci când este discontinuă, tulburată sau clandestină (art. 922 alin. 2 Cod Civil). Posesia este discontinuă atât timp cât este exercitată cu intermitențe anormale față de natura bunului. Posesia este tulburată atât timp cât a fost dobândită sau conservată prin acte de violență fizică sau morală. Posesia este clandestină când este exercitată astfel încât să nu fie cunoscută de terți, deci în mod netransparent. De asemeni se cere ca posesorul să nu fie un detentor precar (adică să posede terenul în baza unor raporturi contractuale cu proprietarul sau cu altă persoană care i l-a dat în folosință), ci să folosească terenul pentru sine și în numele său nu în numele altuia – este vorba aici de caracterul legal al posesiei. Art 918 Cod Civil enumeră situațiile de fapt care nu constituie posesie, alin. (1): nu constituie posesie stăpânirea unui bun de către un detentor precar, precum: a) locatarul, comodatarul, depozitarul, creditorul gajist;  b) titularul dreptului de superficie, uzufruct, uz, abitaţie sau servitute, faţă de nuda proprietate; c) fiecare coproprietar, în proporţie cu cotele-părţi ce revin celorlalţi coproprietari; d) orice altă persoană care, deţinând temporar un bun al altuia, este obligată să îl restituie sau care îl stăpâneşte cu îngăduinţa acestuia.
3. Să nu existe nici un litigiu privind posesia sau dreptul de proprietate al imobilului respectiv. Orice proces judiciar privind acel imobil va conduce la imposibilitatea exercitării dreptului posesorului de a deveni proprietar prin efectul acestei legi. Notarea unui astfel de litigiu trebuie să fie făcută în interiorul celor 3 ani de când posesorul și-a notat posesia în Cartea Funciară. Orice litigiu înregistrat după cei 3 ani nu va avea nici un efect cu privire la dreptul de proprietate deja dobândit, de drept, prin efectul legii, din oficiu, de către posesor. După cei 3 ani posesorul va deveni astfel proprietar cu drepturi absolute și depline.
4. Terenul să nu facă parte din proprietatea publică sau privată a statului sau a unităților administrativ teritoriale. O posesie a unui astfel de teren nu va putea conduce la dobândire proprietății de către posesor, oricât ar fi durat ea.
5. Durata posesiei să fie de 3 ani de la data înregistrării atât a terenului cât și a posesorului în Cartea Funciară (având în vedere și cele 2 situații premisă menționate mai sus).  De la data împlinirii a 3 ani de când posesorul este înscris în cartea funciară el este de drept recunoscut ca proprietar și dreptul său astfel dobândit este intabulat din oficiu (de către personalul OCPI) în Cartea Funciară a imobilului. Menționăm că art 13 alin. (6) din legea cadastrului menționează posibilitatea cumulării (joncțiunii) posesiilor: ultimul posesor notat în cartea funciară va beneficia de intabularea dreptului său de proprietate, din oficiu, la împlinirea termenului de 3 ani ca efect al joncţiunii posesiilor anterioare cu posesia sa. În acest caz perioada fiecărui posesor se unește cu perioada posesorului anterior și perioada totală a posesiei astfel unite trebuie să fie de 3 ani; fiecare posesor își va nota în Cartea Funciară perioada în care a avut posesia terenului. Durata posesiei se va socoti în toate cazurile după 26.07.2018, noul mod de dobândire a proprietății neputând avea efecte retroactive cu privire la perioadele/duratele de posesie anterioară. Posesia tabulară ca mod de dobândire a proprietății este în vigoare doar din 26.07.2018, si doar de la această dată acest mod este activ si aceste posesii încep să fie calculate, chiar și în cazul în care înscrierea în Cartea Funciară a avut loc anterior.

Dacă cele 5 condiții sunt îndeplinite și posesia tabulară (înscrisă/notată în Cartea Funciară) îndeplinește condițiile de fond, posesorul va dobândi dreptul de proprietate prin efectul legii, drept care va fi intabulat în cartea funciară:
a) din oficiu, la împlinirea unui termen de 3 ani de la momentul notării în  cartea funciară, dacă nu a fost notat niciun litigiu prin care se contestă înscrierile din cartea funciară. În acest caz, prin derogare de la reglementările referitoare la uzucapiune, dreptul de proprietate se consideră dobândit prin efectul legii şi de la data împlinirii acestui termen, fără nicio altă justificare sau procedură; (litigiile pot exista între mai mulți posesori ori între posesori și proprietarul care își revendică terenul)
b) la cererea posesorului prevăzut la alin. (1) sau a succesorilor acestuia, în baza actului de proprietate, ca urmare a dobândirii dreptului de proprietate prin oricare dintre modalităţile prevăzute de lege (de exemplu această situație este incidentă atunci când posesorul dobândește în cursul posesiei proprietatea printr-un contract de vânzare cumpărare cu proprietarul), caz în care dobândirea proprietății se va face prin notarea în Cartea Funciară a contractului prin care a intervenit transferul de proprietate, posesia nemaiavând efecte juridice în această situație.

Temeiul juridic. Procedura de notare a posesiei este stipulată la art 41 alin 8 din Legea cadastrului si publicității imobiliare nr 7/1996 (articol modificat de Legea 185/2018).
Astfel, posesorul poate solicita notarea posesiei, în baza următoarelor documente:
a) documentaţiei cadastrale recepţionate de oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară;
b) adeverinţei eliberate de primăria în a cărei rază teritorială este situat imobilul, din care să rezulte că:
(i) posesorul a plătit taxele şi impozitele locale ca un adevărat proprietar;
(ii) imobilul nu face parte din domeniul public sau nu a fost înscris în evidenţe ca fiind în domeniul privat al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale;
c) procesului-verbal de vecinătate, cu semnăturile tuturor proprietarilor imobilelor învecinate;
d) declaraţiei pe propria răspundere a posesorului, dată în formă autentică, prin care acesta declară că:
(i) posedă imobilul ca un adevărat proprietar;
(ii) este sau nu căsătorit; în cazul în care este căsătorit, va preciza şi regimul matrimonial;
(iii) nu a înstrăinat sau grevat imobilul;
(iv) imobilul nu a fost scos din circuitul juridic;
(v) imobilul nu face obiectul vreunui litigiu;
(vi) imobilul este deţinut sau nu pe cote-părţi; în cazul în care
imobilul este deţinut pe cote-părţi, toţi posesorii vor declara întinderea cotelor;
e) înscrisului doveditor al posesiei, indiferent de forma în care
este întocmit, atunci când acesta există;
f) copiei de pe actele de identitate şi stare civilă;
g) extrasului de carte funciară pentru informare, după caz

Cererea împreună cu documentele de mai sus se depune la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară și Registratorul dispune prin Încheiere, dacă sunt îndeplinite condițiile legale, admiterea cererii de notare a posesiei în Cartea Funciară.

În caz de respingere a cererii se poate contesta această decizie printr-o cerere de reexaminare a cererii făcută către Biroul Teritorial de cadastru care a emis Încheierea de respingere, cerere stipulată la art 30 și 31 din Legea 7/1996 și în Regulamentul  de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară care prevede la art. 60 alin.(1): persoanele interesate sau notarul public pot formula cerere de reexaminare a încheierii de admitere sau de respingere a cererii de înscriere, în termen de 15 zile de la comunicare. (2) cererea de reexaminare, însoţită de copia încheierii de carte funciară atacate se depune la biroul teritorial în circumscripţia căruia este situat imobilul.  (3) cererea de reexaminare se soluţionează prin încheiere de către registratorul-şef, în termen maximal de 20 de zile calendaristice. Reexaminarea părţii tehnice a documentaţiei este în sarcina inginerului-şef şi se constată printr-un referat care stă la baza emiterii încheierii prin care se soluţionează cererea de reexaminare. (4) soluţionarea cererii de reexaminare se face cu aplicarea dispoziţiilor referitoare la procedura de rezolvare a unei cereri de înscriere, în baza actelor anexate cererii iniţiale. Pentru soluţionarea cererii de reexaminare, registratorul șef are posibilitatea de a solicita înscrisuri noi. Dacă nici în reexaminare cererea nu a fost admisă,  se poate face plângere împotriva noii Încheieri de respingere a cererii de reexaminare, astfel: art. 61. (1) din acelasi Regulament: împotriva încheierii de reexaminare se poate formula plângere în termen de 15 zile de la comunicare.  (2) Plângerea împotriva încheierii registratorului-şef prezentată direct, prin poştă ori prin curier se depune la biroul teritorial care a comunicat-o, se menţionează în registrul general de intrare sub numărul dosarului iniţial, fără a primi număr nou de înregistrare, cu precizarea datei depunerii acesteia.  (3) Plângerea împotriva încheierii se poate depune şi direct la judecătoria în a cărei rază de competenţă teritorială se află imobilul, situaţie în care instanţa va solicita din oficiu biroului teritorial comunicarea copiei dosarului încheierii şi a copiei cărţii funciare, precum şi notarea plângerii în cartea funciară.

O discuție importantă vizează implementarea posesiei tabulare. Unii specialiști spun că această procedură este viabilă doar când sistemul de Carte Funciară va fi finalizat pe întreg teritoriul unității administrativ-teritoriale (înregistrare sistematică), unii spun că procedura poate fi implementată oricând, deci și în cadrul înregistrării sporadice. Cadastrul sistematic este înregistrarea sistematizată care este în curs în România și privește toate terenurile dintr-o unitate administrativ teritorială, cadastrul sporadic este înregistrarea în Cartea Funciară făcută de persoanele fizice sau juridice în mod individual. În opinia mea, posesia tabulară este viabilă atât în cadrul cadastrului sporadic cât și în cadrul cadastrului sistematic. Asta deoarece în Legea 7/1996 cum a fost modificată prin Legea 185/2018 și OUG 31/2018 nu este menționată nici o distincție sau condiție în această direcție, și deci unde legea nu distinge nici noi nu trebuie să distingem. Dacă legiuitorul dorea să diferențieze aceste moduri de înregistrare cadastrală menționa în mod explicit acest lucru. Prin urmare procedura privind posesia tabulară este viabilă și posibilă oricând.

 

Print Friendly, PDF & Email

838 de comentarii

 1. Elena

  Buna ziua!Am cumpărat o casă iar in spatele casei este o grădină pe care fostii proprietari au muncit-o o viață dar pe care nu există nici un act. După ce am cumpărat eu, vecinii au desființat gardul și au pus stăpânire pe grădină spunând că este dreptul lor de proprietate, în condițiile în care ei s-u judecat cu fostii proprietari iar instanta nu a dat câștig de cauză nici unuia din ei ,terenul ramanand in posesia primăriei. Pe mine ma intereseaza cum as putea sa intru in posesia grădinii legal și care ar fi șansele de câștig. Precizez ca gradina figurează la acelasi numar cu casa mea.Multumesc!

  • Avocat ILIE DORIN

   Buna ziua. Trebuie vazut daca terenul este proprietate a Primariei sau daca figureaza in actele Primariei ca teren liber. Aveti la indemana si o actiune posesorie daca dumneavoastra ati avut posesia acelei bucati de teren dar vecinul in mod nelegal si fara drept a luat-o el in stapanire.Daca terenul este al Primariei aceasta va trebui sa faca actiune in revendicare și sa il revendice de la cel care fara drept si l-a insusit.

   • Vancea Dănuț

    Cu mult respect vă salut domnule avocat, vă rog să mă ajutați într-o situație. Tatăl meu a avut un loc de casă înainte de perioada comunista și în și în această perioadă, numai că în anii 90 în sau mai exact în perioada retrocedărilor primăria ia trimis tatălui meu o propunere să i se dea locul de casă în altă zonă bineînțeles că tatăl meu a refuzat categoric pentru că zona respectivă este inundabila afinduse în lunca brațului Borcea în județul Ialomița. Între timp tatăl meu a murit iar eu am rămas moștenitor cu acte, ce mă sfătuiți să fac pentru a intra în posesia de drept al acestui teren sau dacă este posibil să cer despăgubiri?. Vă mulțumesc

     • Eduard

      Bună ziua ! Recent am achizitionat o suprafata de teren , si pe a cea suprafata se afla o constructie fara autorizatie ,nu apare in nicio schita .Constructia respectiva este a unui vecin , de care nu pot afla nimic de el . Constructia prinde o suprafata de 14 m2 din terenul meu . Legal , care sunt demersurile pentru a demola în principiu, acea bucata de cladire . ( Cladirea are maxim 18 m2 ,in stare avansata de degradare )
      Vă mulțumesc .

   • Butariu Mariana

    Buna ziua BM ma numesc… .Bunucul meu a cumparat un teren in 1930 cu contract Vinzare-Cumparare, are Top ,are Nr CF ,are CF nou cu alt nr CF ,intrat in stereo 70 ,bunicul a decedat, find s-au facut masuratori cu fonduri Europene la Primarie, in ziua respectiva eu nu am fost anuntata, am facut contestatie la Primarie ,am facut inscrisuri si la OCPI Arad ,mentionez ca nu se poate cunoaste sigur linia de hotar deoarece vecinii s-au extins, am solicitat in expert Topo, a fost in teren si mi-a zis sa fac iar contestatie la Primarie ,va rog sa-mi spuneti ce mai pot sa fac pt a recupera acest teren, multumesc !

  • Radu

   Buna seara!
   Va rog mult daca ma puteti ajuta cu un sfat?!
   Tatăl meu împreună cu frații lui plătesc rol la un teren pe care nu au acte si care nu se stie al cui este,ei îl stăpânesc de peste 30 ani.Unde trebui să mergem sa putem sa facem acte,la primăria noastră nu ni se dau detalii,ne zice ca nu se poate face acte pe acel teren daca nu găsim un proprietar!!!

   • Avocat ILIE DORIN

    Dacă îl dețineți și deci il aveți in posesie trebuie sa faceti proces de uzucapiune, la instanța de judecata. Vă trebuie un avocat sa va spună ce pași aveți de urmat și ce acte va trebuie.

    • Radu

     Buna ziua !va multumesc de raspuns!noi suntem din jud arges!dvs de unde sunteti?!ne puteti ajuta sau sa ne recomandați pe cineva din zona!cat ne-ar costa cu aproximație aceasta actiune?o zi buna

    • Daniel Văduva

     Bună ziua! Va rog să-mi explicați următorul caz. Mama mea deține câteva terenuri cu cre bunicul a fost improprietarit în perioada comunista! Deține acte de proprietate pe numele bunicului! După 1990 am plătit impozitele ,am primit subvenții, dar în urma cadastrului pe aceste documente apae numele foștilor proprietari!

  • Doina Hațegan

   Am cumparat casa la țară Puini jud Cluj dar femeia a murit uar fiica de 20 ani nu di a facut titlu de moștenitor Eu cum pot transcrie casa oe numele meu Plates impozit lumina e pe numele meu apa gunoiul Va multumesc

 2. Iulian Vasile

  Buna ziua!
  Am cumparat un teren in S de 1500 mp prin contract notarial in urma cu 25 ani. Pe vremea aceea nu exista cadastru si Intabulare. Terenul este imprejmuit. Am solicitat intabularea terenului anul acesta. In urma masuratorilor au rezultat 1950mp. Intabularea s-a facut pe 1500mp conform actelor. Pe suprafata de 450 mp se poate face documenatie pentru posesie tabulara in conditiile in care s-au platit taxe toti acesti ani pe S de 1500mp?

  • Avocat ILIE DORIN

   Buna ziua, da, teoretic se poate nota posesia in cartea funciara. Dar cel mai solid mod de a dobandi proprietatea pentru dvs este invocarea uzucapiunii in baza posesiei si a actului de cumparare.

 3. dragomir virgil

  Tatal meu a cumparat un teren in anul 1956 cu chitanta de mana, in 1957 a construit casa, le-a intocmit rol fiscal, iar in anul 1976 a decedat. In acelasi an 1976, la Notariatul de Stat in urma dezbaterii succesiunii legale s-a intocmit certificatul de mostenitori, acestia fiind mama ca sotie supravietuitoare, eu si sora mea. Masa sucesorala impartita a fost 1/2 cota indiviza din imobil compus din teren cumparat cu chitanta de mana si constructie fara autorizatie de construire.
  Desi in acest inscris este precizat :
  ” Mostenitorii pot cere transcrierea ( intabularea) drepturilor lor la notariatul locului situarii imobilelor ” acest lucru nu s-a facut .
  Ulterior au decedat si mama si sora mea fara dezbaterea succesiunilor pentru ca notarii nu luau in considerare certificatul de mostenitor intocmit legal la vremea respectiva dar aveau masa succesorala imobil cumparat cu chitanta de mana. Rolul fiscal aferent imobilului prezinta acum aceiasi mostenitori din care doar eu mai sunt in viata si are toate taxele si impozitele achitate la zi. Carte funciara nu exista pentru perioada 1956 pina in prezent.Deci practic avem posesia de 62 ani. Se poate face notarea posesiei in cartea funciara?

 4. Corpaci Rodica

  Bună dimineața. Domnule avocat am o problemă mai complicată vă rog dacă se poate o programare.Va multumesc

 5. Eleonora

  Buna ziua,
  Bunicii au cumparat pe chitanta de mana in anul 1955 un teren, pe care ulterior au edificat o casa. Chitanta respectiva, a fost pierduta dupa decesul bunicului in1996.Fiicele mostenitoare, nu au deschis succesiunea, de casa ingrijindu-se doar parintii mei,pina in 2009, mama fiind una dintre mostenitoare. Ulterior nu au mai locuit nici parintii in imobil, eu platind in continuare impozitul aferent terenului si constructiei. Cum pot , legal sa intru in posesie, matusa mea nefiind interesata de terenul si casa respectiva , care in acest moment se afla in stare de degradare si pe care intentionez sa o demolez „legal”. Va multumesc.

 6. ionita ana petronela

  buna seara . eu vreau sa cumpar o casa care are 4.400 mp casa curte si gradina plus teren arabil . in afara de casa si pamant proprietara mai are aproximativ 1.800 mp . contract pe acest pamant are si propietara de la care vreu sa iau casa si vecina dumneaiei , in acte fiind trecut drept teren de casa . proprietara imi poate vinde partea ei de teren( aproximativ 900 mp ) ? care sunt pasii care trebuiesc urmati pentru dobandirea si acelui teren ? multumesc anticipat .

 7. Lungulescu

  Bună ziua,părinții mei locuiesc într-un imobil din 1987 când locuința le-a fost demolată prin decret prezidențial.După o posesie neîntreruptă asupra acestui imobil ar putea solicita punerea în posesie invocând uzucapiunea de 30 de ani?Menționez faptul ca în toată această perioadă nu a revendicat nimeni imobilul în care locuiesc.În urma a numeroase cereri înaintate Primăriei și Consiliului Local în raza căruia se află imobilul aceștia s-au sesizat si au hotărît incheierea unui contract de închiriere cu toate că imobilul respectiv nu este domeniul public și nici nu se află în propritatea Administației Locale(din câte știm).Mulțumesc!

  • Avocat ILIE DORIN

   daca proprietarul este decedat nu puteti intra in posesie decat daca va lasa cei care poseda acum imobilul. Altfel va trebui sa aveti un titlu executoriu (hot judecatoreasca, contract, decizie UAT) prin care sa aveti dreptul de a fi pus in posesie. Asta pentru ca legea protejeaza pe posesori impotriva celor care isi revendica proprietatea, posesorii avand o prezumtie de proprietate. Aceasta prezumtie se rastoarna daca cel care vrea sa intre in posesie si sa inlature de la posesie actualul posesor are un just titlu, un act cu putere executorie.

  • Druta Florinel

   Buna! Am si eu o problema,va rog sa ma ajutati.Tatal meu a decedat casa parinteasca e trecuta pe el,dar de la notar mi sa cerut titlu de proprietar pe acel teren.La primaria din sat le-am spus ce am nevoie si au zis ca asa ceva nu imi poate da ,că pamantul e a parintilor tatalui meu si numai casa e pe el,mi-au zis sa discut cu fratii tatalui meu s-au cu nepotii,eu nu am nici un act sa dovedesc cine e proprietar pe acel teren,eu crezand ca e al tatalui meu la fel ca,și casa.Ce pot face in acest fel.Multumesc!

 8. Dragos Florin Ionescu

  Buna ziua. Sunt topograf si in ultimul tim intalnesc tot mai des situatii de genul acesta in care un om are in act ceva si in realitate altceva…si acel altceva e mai mult de 15% din suprafata acelui act. Nu prea inteleg cum se fac aceste lucrari…se face o lucrare pe suprafata ce o are omul in act…indifernt ce lucrare ar fi aceea, de exemplu o notare de nomenclatura stradala….si pentru diferenta in plus se face o noua documentatie de prima inscriere plus acele acte specificate in legea 7 art 13 si se noteaza doar posesia? Adica omul o sa aiba 2 cf-uri pe care in unul e proprietar iar pe celalalt e posesor? Multumesc anticipat

  • Avocat ILIE DORIN

   Da, asa este si viziunea mea: pentru terenul cu acte Carte Funciară (cu documentație cadastrala) searata si detinatorul cu titlu de proprietar, iar pentru terenul fara acte ci doar cu posesie Carte Funciara (cu documentație cadastrala) separata iar detinatorul cu titlu de posesor. Apoi, din posesor devine proprietar, de drept, prin efectul legii. Aceasta este interpretarea mea. Ar trebuia ca ANPCI sa va dea indicatii clare in acest sens.

 9. Dobrin Marinica

  Buna ziua. Am un teren la tara de 500mp unde a locuit o matusa, care a daramat casa si sau transferat. Terenul este in posesia mea de 18 ani. In care il folosesc ca gradina. Specific ca matusa este decedata si nimeni din familie nu sa interesat de acest teren in acest timp. Intrebarea mea este..Se poate intra in posesia acestui teren avand in vedere ca practic a fost abandonat .Multumesc

 10. Chiratcu Marioara

  Buna ziua am și eu o rugăminte la dumneavoastră ,in urma cu 18 ani am cumpat un loc de casa cu chitanța de mina ,dar și de la cine l-am cumpărat nu are acte,deciit un CF , tot merg pe la primărie și mă rog să mă ajute cumva adică as vrea să mă înscriu în cartea funciară să plătesc taxe și impozite,dar ei o țin una și bună de ce am construit fără autorizație ,mi-au dat chiar și amenda ,am plătiți crezind că mă vor chema la primărie să discutăm,sa incepem de undeva,să mă pun in regula ,dar nimic va rog frumos daca se poate să îmi spuneți de unde sa incep și ce trebuie sa fac ,mulțumesc o zi buna.

  • Mădălina

   Buna ziua,

   Va rog sa ma ajutati cu cateva sfaturi pentru urmatoarea problema:
   Parintii mei au Dobandit un teren in anul 1996 prin hotarata judecatoresca unde au fost trecuti 450 mp ,iar cotele N-S-E-V adunate rezulta 680 mp, atat cat este si in chitanta de mana.
   Cei de la cadastru au spus ca pot face masuratorile doar pe 450 mp pentru ca atat sunt trecuti in act. In acest moment avem 25 de ani de cand avem acest teren.
   Intrebarea mea este urmatoarea:
   Exista posibilitatea unei uzucapiuni sau este mai simplu trecerea terenului fara acte in cartea funciara (daca este posibil) si dupa X ani parintii mei devin proprietari de drept.

   Multumesc anticipat

   • Avocat ILIE DORIN

    in cartea funciară veti fi trecuti proprietari pe cei 450 mp, iar pentru restul vă puteti nota posesia tabulara ca peste 3 ani sa fiti proprietari ori puteti face uzucapiunea de 10 ani pentru a fi proprietari pe rest.

 11. NICHITA AFTONI

  Buna ziua. În anul 1946 părinţii mei au cumpărat o casă pe un teren de 281 m2 legalizând acest lucru printr-un act de vânzare- cumpărare.Până în 1952 şi-a mărit curtea cumpărând de la acelaşi proprietar (vecin de gard) încă 271 m2 pentru care s-au întocmit chitanţe de mână.În 1979, prin decretul 257 /1979 au fost expropriaţi şi mutaţi într-un bloc de locuinţe.La mutare chitanţele s-au pierdut. Pe suprafaţa de 281 m2 s-a construit un bloc, restul de teren rămânând liber.Am solicitat la primărie prin Legea 18, ca unic moştenitor, restituirea suprafeţei de 552 m2, dar răspunsul a fost negativ deoarece pe suprafaţa de 281 m2 exista blocul de locuinţe, iar pentru restul nu deţineam documente legale. Prin Legea 10/2001 am fost despăgubit pentru suprafaţa pentru care am avut documente cu un teren în extravilanul oraşului . Pentru imobilul locuinţă primesc despăgubiri în prezent prin Legea 165/2013. Întrebarea mea este, daca mai există vreo cale de atac pentru obţinerea suprafeţei de 271m2 pentru care nu deţin documente de proprietate, dar care apare în rol la primărie, dar şi în documentul de expropriere. Cu stimă şi mulţumiri.

   • Petre Danut Spatariu

    Buna ziua, am si eu o intrebare, tata cand a fost in viata mia dat cu vanzare cumparare etajul si 1/2din teren iar el cu mama si soramea au ramas cu parterul si1/2din teren, dar inainte de a muri ia facut lui soramea uzufruct pe parter si 1/2 teren ca sa aibe grija de ei, acum doar mama traieste, intrebarea mea este trebuie sa fac obligatoriu desmembrarea pe teren adica in fata si in spatele casei, sau se poate sa ramanem asa. Va multumesc si va doresc multa sanatate.

 12. Istratie Dumitru

  Buna dimineata,
  Sunt din jud. Timis. Am cumparat o casa existand gard din lemn cu taras si 4 salcami ca taras de mejdina. vecinul a pus gardul pe foc, iar dupa aceea a scos salcamii din radacina si a deplasat, construit unn gard din fier cu cca doi metri in interiorul propietatii mele. Am solicitat adresa la primarie, dar nu au venit in comisie pentru a stabili incalcarea hotarului. Am extras de carte funciara si o schita cu terenul facuta prin anii 1979. Am facut plangere la politie, dar totul este lasat la voia intamplarii. Politia mi – a cerut ca eu sa aduc un om de la cadastru si sa fac masuratorile. Ce pot face in continuare, vecinul nu da voie sa se faca masuratorile si la el. Precizez ca terenul cu casa detinuta – in care sta vecinul nu este el PROPIETAR, aceasta se vede din extrasul de Carte funciara pe care eu l – am obtinut de la oficiul de cadastru.
  Multumesc

 13. Laurentiu

  Buna ziua,
  Ma confrunt cu urmatoarea speta: in urma cu 15 ani tata a vandut unui vecin un teren fara sa fie facuta parcelarea, suprafata terenului trecuta in contractul de vanzare-cumparare s-a determinat „ochiometric”, fara sa fie masurata temeinic, s-a fixat doar limita dintre cele doua parcele, cu acordul ambelor parti. Partea din teren ramasa in proprietatea tatalui meu mi-a fost donata in urma cu trei ani. In prezent incercam sa efectuam scoaterea din indiviziune iar la masuratoarea efectiva a terenului, vecinului i-a reiesit fizic un plus de 100 mp iar la mine minus 100 mp. Suprafata totala a CF-ului initial este de 1090 mp.
  Ce sanse am la modificari in teren astfel incat suprafetele sa coincida cu cele din contractul de vanzare-cumparare?
  Vecinul sustine ca el a cumparat „gradina”, nu o suprafata de teren si nu e de acord sa cedeze cei 100 de mp.
  Care ar fi situatia corecta din punct de vedere moral si legal?
  Pe terenul respectiv (al vecinului) nu exista constructii.
  Multumesc anticipat.

  • Avocat ILIE DORIN

   Daca a fost măsurata ”ochiometric” si s-a fixat o limită totusi, deci parcela lui este identificata de un hotar(exista un semn de hotar, de granituire) practic el se afla in posesia celor 100 de mp. Astfel, dvs ati avea posibilitatea unei actiuni in revendicare pentru cei 100 mp, dar el v-ar putea paraliza actiunea cu o exceptie de uzucapiunde. Daca in contractul lui sunt trecuti metri patrati , aveti posibilitatea sa castigati actiunea in revendicare pentru ce excede. Cu mentiunea sa vedeti daca nu cumva uzucapiunea lui v-ar paralizat revendicarea. Mergeti la un avocat si vedeti exact situatia in care sunteti, cu o analiza pe acte/documente.

  • Oțel Maria

   Va rog să mă lămuriți, am cumparat ap, cu 3 camere pe numele mamei, decedată fiind,vreau să fac actele in regulă, pot obține tabulare sau uzucapiune ținând cont că locuiesc din anul 1996 și plătesc toate cheltuielile apartamentului, inclusiv impozitul la zi . Vă mulțumesc !

 14. Frandes Ioan

  BUNA ZIUA.
  Cum pot mostenitorii sa faca notarea posesiei(declaratia pe propia raspundere) .Mentionez ca imobilul ,terenul si casa unde au locuit defunctii nu sunt uinscrise in cartea funciara si se afla intr-o zona care nu a fost cooperativizata.
  Va multumesc.

  • Avocat ILIE DORIN

   Cei care au posesia – moștenitorii, trebuie să facă acte cadastrale și carte funciara imobilului, iar atunci când fac carte funciară se înscriu ca posesori în cuprinsul cărții funciare. Ulterior, după 3 ani, devin proprietari de drept.

   • Cristina

    Bună ziua! Cu o întrebare. În anul 2014 mi-am construit o casă pe un teren fără acte.In registrul cadastral proprietar este un neamț care din păcate a decedat înainte să putem să facem actele. Vecinii din stânga și din dreapta și-au însușit terenul. La registrul agricol terenul pe care am ridicat casa este trecut la impozit la unul dintre vecini. Țin să menționez că eu am o procură prin care proprietarul mi-l dona, dat care a expirat din punct de vedere legal. Cum pot să rezolv problema actelor? Este vreo cale legală?

 15. Diana

  Buna ziua domnule avocat.
  Va rog sa ma ajutati cu problema urmatoare:
  EU impreuna cu sotul dorim sa cumparam o casa intr o localitate rurala. Specificam ca persoana respectiva a primit inainte de 1989 dreptul asupra unui teren de 250 mp si dupa revolutie confirm legilor de atunci a mai primit teren in suprafata de pana la 1000mp. A fost construita o casa,anexe si o sura, iar in perioada imediat urmatoare a plecat din tara.In tot acest timp conform l 18 si legii 42 nu a formulat cerere la primarie dreptul asupra terenului .Vrea sa vanda casa si pentru aceasta vine in tara sa depuna cerere pentru revendicare teren dar procedura din indicatia articolului dvs dureaza 3 ani.
  Intrebare eu ca si cumparator pot achizitiona casa si revendicarea terenului, specificam faptul ca terenul nu este revendicat de alt proprietar.
  Va rog respectuos sa mi raspundeti si poate imi puteti oferi o solutie de rezolvare a acestei situatii.
  Cu mult respect Diana.

  • Avocat ILIE DORIN

   Nu puteți cumpăra decât ce are el pe acte. Pentru restul terenului puteți să îl preluați în posesie și să urmați cele din articol: adică să vă decarați posesori, să îi faceți carte funciară și să vă înscrieți ca posesori în CF a terenului fără acte.

 16. Acreala Nicolae

  Buna seara,domnule avocat.Pe scurt,am urmatoarea speta:Parintii mei sunt decedati-mama in 2002-fara dezbaterea succesiunii/sotul mamei(din a doua casatorie)in 2008.Am fost singurul copil in familie(al mamei din prima casatorie)iar tatal nu m-a infiat.In urma decesului tatalui a ramas o suprafata de teren extravilan de 1,6 ha,nu am declarat acceptarea mostenirii,nu am facut dezbaterea succesiunii.Dupa decesul tatalui in 2008,am avut posesia acelui teren,l-am cultivat continuu( printr-o asociatie agricola) si am platit taxele si impozitele aferente la zi (in numele tatalui decedat,cu specificarea numelui meu pe chitante).Va intreb cu respect:pot uza de notarea posesiei la C.F. pentru ca ulterior sa devin proprietar in baza legilor cadastrului?Ce sanse am?

  • Avocat ILIE DORIN

   V-a trebuie să dezbateți succesiunea de pe mamă, să vedeți ce i se cuvenea ei. Pt rest, dacă îl dețineți în folosință (posesie) puteți merge pe uzucapiune sau notarea posesiei. Sau faceți acte cadastrale și Carte Funciară pe ce aveți în posesie, notați posesia, și după 3 ani deveniți proprietar. Dar trebuie făcută Carte Funciară și înregistrare în CF ca posesor.

   • Chifa Gavrila

    Cum apare în cf notarea în posesie ? E trecut numele persoanei în suprafața care este în plus!menționez sa și eu sunt în aceasi problema!am scos acum 4 ani expert sa măsoare tot terenul însă mai aveam în plus 500mp !nu mi.a zis nimic expertul ce a făcut m.a notat în posesie sau nu!…casa era primita prin donatie cu drept de folosinta a întregului teren cat timp exista constructia!

 17. petru

  Buna ziua domnu avocat. Acum 20 de ani am cumparat un teren …a fost „autentificat” de catre un avocat, mentionez ca am contractele autentificate la notar, de la vanzatori, eu doresc acum sa intabulez terenul…dar cei de la carte funciara nu accepta intabularea unui teren pe un act incheiat de catre un avocat. imi ramane o singura solutie sa ma duc pe uzucapiune…imi puteti spune ce acte pot sa depun pe langa cererea de dobandire a proprietati: – el a fost trecut pe rol la primarie pe numele meu , stiu ca trebuie ceva de la camera notarilor…pentru taxa de timbru, ma puteti indruma ? va multumesc cu respect.

 18. Avocat ILIE DORIN

  ”Spre marea mea bucurie, posesia a fost unul la care am ținut nu numai eu, ci toată lumea din Ardeal care nu a avut acte de proprietate aduse la zi. Această posesie este reglementată foarte clar – avem deja foarte mult lucrări de posesie înscrise, urcate în sistemul nostru integrat de cadastru și carte funciară. O precizare pentru toți cei care au avut posesii de-a lungul timpului – că s-au mai făcut, de la apariția acestui nou mod de dobândire a terenurile, încep să treacă cei trei ani. Toți cei care au făcut aceste posesii și știu că au trecut trei ani de la prima înscriere în cartea funciară a posesiei, printr-o simplă cerere la noi această posesie devine proprietate. Așa cum prevede legea, după 3 ani de la notarea posesiei, posesorul devine proprietar. Este vorba doar de o cerere, nu se percepe nicio taxă. Îi așteptăm să efectuăm și aceste înscrieri”, a declarat pentru emisiunea Satul Hunedorean Petru Lobonț – director executiv OCPI Hunedoara, director coordonator regional Regionala V Vest.

  https://agrointel.ro/125459/cum-deveniti-proprietarul-unui-teren-prin-notarea-posesiei-in-cartea-funciara/

 19. Violeta

  Buna seara domnule avocat,
  In anul 2000, am cumparat de la primarie un apartament. Am semnat un contract de vanzare-cumparare in care nu a fost trecut terenul ci doar apartamentul.
  L-am achitat in rate dupa care am dorit sa-l intabulam. Ani de zile, am facut numeroase demersuri, dosare la toate institutiile si nu am reusit. Cauza: terenul a fost al parohiei si primaria nu este proprietarul terenului.Parohia nu l-a putut recupera deoarece este ocupat de constructie .
  Va rog respectuos sa-mi dati un sfat, ce se poate face in acest caz?
  Va multumesc!

  • Avocat ILIE DORIN

   Dacă v-a vândut doar apartamentul fără teren înseamnă ca nu aveți proprietatea terenului ci doar un drept de superficie pentru terenul de sub bloc, și nici un drept pt alt teren vecin clădirii.

   Pt achiziția terenului trebuie sa vorbiți cu preotul paroh, parohia fiind proprietar. Dar situatia e alambicată. Va recomand sa va luați un avocat sa descâlcească lucrurile.

 20. Suciu

  Buna ziua. Am citit cu mare atentie articolul dumneavoastra si va felicit pentru initiativa de a lamuri pentru noi nestiutorii unele detalii legislative.
  Detin cu Certificat de mostenitor niste terenuri extravilane in urma decesului sotului (el le-a mostenit de la parintii lui). Au fost lucrate ani la rand de alte persone din comunele respective, la mica intelegere, intrucat noi suntem de la oras, si cu promisiunea verbala ca le vom vinde terenurile acestor persoane cand se va face cadastrul. Am o nelamurire legata de notarea posesiei. In ce cazuri se aplica? Inscrisul doveditor al posesiei se refera la o eventuala chitanta de mana incheiata candva doar intre titularul inscris pe Titlurile de proprietate? Sau si daca eu inchei acum cu aceste persoane o chitanta de mana ca mi-au platit pretul terenului? Pot ei sa-si noteze ulterior posesia in CF cand se va ajunge cu programul de cadastru in localitatile respective? Pana acum noi am platit impozitul pe terenuri. Vor putea cumparatorii doar in baza chitantei de mana sa plateasca ei impozitul pe viitor? Multumesc anticipat.

  • Avocat ILIE DORIN

   Nu se poate încheia transfer de posesie prin chitanța de mână. Trebuie ca dvs sa faceti acte cadastrale și Carte Funciară în care sa vă înscrieți ca proprietar ori posesor, și ulterior puteți dispune de drepturile intabulare in CF.

 21. mihai m.

  Buna zioa,in 2016 am cumparat casa cu teren prin contract vinzare-cumparare la notariatul tg-jiu,cadastru,intabulare,adica toata procedura,la o aruncare de ochi am observat si am masurat largimea si latimea si nu corespunde cu suprafetele din schitele cadastrale…fiind mai putin…in loc de 33m latime cum este in schita sunt doar 28m..casa fiind parasita de peste 60 de ani vecini au facut cam ce au dorit..vinzatorul stind in Bucuresti nu a avut timp sa se certe cu ei..etc…am facut cerere la primarie,comisia a venit si a masurat,sau stabilit limitele,,,,eu am plecat ca nu stau aici permanent si cind m-am intors nu mai aveam stilpi,stompi despartitori,,vecinu ia luat si a facut gard la gradina lui,,,m-am dus la primarie cu problema si au spus ca nu mai este treaba lor,am sesizat politia..au spus ca ei nu au ce sa faca ca asemenea probleme sunt peste tot…vecini zic ca diferenta de 5 m care i-mi lipseste pe o distanta de 700m kungime sunt ai lor ca nu a venit numeni sa ma puna in posesie….ce pot sa fac in continuare intrucit ei i-mi folosesc terenul iar eu platesc impozit pe toata suprafata din acte…Va multumesc…!

 22. Petru

  Buna ziua.Am cumparat un loc cu o casa batranesaca cu acte făcute la primărie in 1994.Casa veche am demolat-o si s-a construit alta cu autorizație de constructie.Sunt trecut in registrul agricol și plătesc impozit de 25 de ani.Va rog sa-mi răspundeți daca pot sa imi iau titlul de proprietate și să fac carte funciară.Multumesc.

 23. Grozea Bogdan

  Buna ziua!Am un unchi care mi-a facut testament prin care imi lasa o casa batraneasca cu teren.Problema este ca nu are titlu de proprietate pt casa si teren dar anul acesta s-a notat posesia in cartea funciara.Stiu ca trebuie sa treaca 3 ani ca sa devina proprietar.Daca pana la implinirea acestui termen de 3 ani unchiul decedeaza,mai pot deschide succesiune pt casa respectiva?Multumesc!

  • Avocat ILIE DORIN

   Daca decedează în acesti 3 ani, intrati dvs in locul lui ca posesor si posesia lui cu posesia dvs se va aduna (în drept se numeste jonctiunea posesiilor), practic de la notarea posesiei peste 3 ani, cine va fi posesor, daca va fi continuatorul de drept al posesorului initial, va deveni proprietar de drept.

 24. Albert

  Am cumpărat în 2019 niste teren și vreau să știu dacă pot face notarea posesiei.Terenul face parte din titluri de proprietate eliberate după revoluție la primărie este înscris în registru agricol plătesc impozit pe pământ dar nu vor să îmi elibereze certificat de posesor.multumesc

  • Avocat ILIE DORIN

   nu e valabilă o astfel de vânzare-cumpărare. O vânzare-cumpărare nu poate fi căcută decât la notar, prin acte autentice. Deci mergeți pe cadastru, Carte Funciară și intabularea posesiei ca să dobândiți proprietatea.

 25. Dragomir Florina

  Este obligatoriu ca imobilul pentru care solicit notarea posesiei sa fie domiciliu? Pentru ca acest imobil îl folosesc ca resedinta. In sect.1 cadastristii imi spun ca nu se accepta notarea posesiei si nu stiu care sunt argumentele lor.

  • Avocat ILIE DORIN

   Nu se cere condiția sa fie domiciliu: legea nu face distincție între imobil teren sau imobil locuința/apartament, deci se aplica oricărui imobil: terenuri, case, apartamente, părți din acestea.
   Cadastriștii nu au legătura in aceasta procedură decât sa întocmească actele cadastrale, fiind obligati sa le facă la cererea dvs. Ulterior posesorul cu actele indicate in lege și in articolul de mai sus face la Biroul OCPI cerere de notare a posesiei in Cartea Funciară.

 26. Marin

  Buna ziua. Anul acesta in luna august am fost fortat de imprejurari sa cumpar un teren intravilan cu o casa batraneasca din lemn, intr-o comuna din judetul Cluj. Din pacate cei doi frati mostenitori care nu locuiesc in judetul Cluj ci in alt judet, nu au dorit sa faca succesiunea dupa parinti, iar vanzarea terenului s-a incheiat la un avocat de pe raza judetului Cluj (in acea zona asa se procedeaza). Conform certificatului fiscal eliberat de primarie, terenul avea S=1300 mp. Contractul de vanzare-cumparare a fost semnat de ambii frati mostenitori. Dupa cumpararea terenului am efectuat o masuratoare cu un topograf din zona si a rezultat o suprafata de 1600 mp. Schita a fost transmisa la primarie si dupa aceea am fost inscris in Registrul Agricol. Ce pasi trebuie sa urmez ca sa intru in legalitate cu terenul intravilan. Va multumesc!

 27. Marin

  Buna ziua. Anul acesta in luna august am fost fortat de imprejurari sa cumpar un teren intravilan cu o casa batraneasca, intr-o comuna din judetul Cluj. Din pacate cei doi frati mostenitori care nu locuiesc in judetul Cluj ci in alt judet, nu au dorit sa faca succesiunea dupa parinti, iar vanzarea terenului s-a incheiat la un avocat de pe raza judetului Cluj (in acea zona asa se procedeaza). Conform certificatului fiscal eliberat de primarie, terenul avea S=1300 mp. Contractul de vanzare-cumparare a fost semnat de ambii frati mostenitori. Dupa cumpararea terenului am efectuat o masuratoare cu un topograf din zona si a rezultat o suprafata de 1600 mp. Schita a fost transmisa la primarie si dupa aceea am fost inscris in Registrul Agricol. Ce pasi trebuie sa urmez ca sa intru in legalitate cu terenul intravilan. Va multumesc!

 28. MARIN

  Multumesc pentru raspunsul dvs. Din pacate am transmis mesajul de 2 ori, pentru ca prima data nu am vazut mesajul salvat la dvs. pe site. Deci in cazul meu, nu este necesar sa obtin titlul de proprietate prin tribunal asa cum am fost sfatuit.

 29. maria

  Buna ziua,deranjez cu o problema
  Am un teren localizat in vecinatatea proprietatii mele.Este trecut in CF ca si proprietate a Primariei.
  detin inca din 2012 o hotarare a CL prin care mi se da dreptul de extindere.
  De la Primarie mi-au cerut raport de evaluare,proiect de extindere etc pentru a intra in posesia acestui teren .Am facut toate aceste acte si totusi nu vor sa imi dea acest teren.Mentionez ca eu folosesc acest teren din anul 2013.Se poate face inscriere(notare) in CF a posesiei?As dori un raspuns pe e-mail daca este posibil
  Multumesc anticipat

 30. Iulian

  Bună ziua.
  Va rog sa ma ajutați în următoarea problema. Cineva a depus la primărie o petiție privind mai multe aspecte persoanale printre care existenta dreptului de proprietate asupra terenurilor și a locuinței. Primăria s-a autosesizat și mi-a cerut documentele de posesie. Am avut sa aflu ca nu am acte pe toată suprafață de gradina din spatele casei, bătrânii îngrădind în trecutul îndepărtat mai mult decât aveau acte oficiale. Menționez ca pământul respectiv eara o luncă. De asemenea va mai menționez faptul ca la primărie, este declarat la registrul agricol, pentru care plătesc și impozit, toată suprafața, cea cu acte și cea fără. Cum pot intra în posesia acelei suprafețe?

  • Avocat ILIE DORIN

   puteti intra in posesia acelui teren prin proces civil de uzucapiune, daca terenul este proprietatea privata a UAT/Primariei. Daca terenul face parte din proprietatea publica a UAT/Primariei, chiar daca l-ati folsit 10-20-50 e ani, nu se poate uzucapa, deci nu se poate dobandi proprietatea lui; in astfel de cazuri se va face delimitarea terenului dvs de terenul Primăriei, prin act administrativ (de către Primărie) ori prin act judiciar (prin instanță).

 31. Avramiuc

  Cu respect d-le avocat
  Am o speță pentru care va cer o părere.
  Am de modificat un Act de proprietate pentru pământul deținut de un socru al meu în mediul rural în zona intravilana.
  Stiu ca se poate face numai prin instanta de judecata-judecătorie.
  Se deschide acțiune în instanta de către titularul actului de proprietate în vederea obținerii unei hotărâri judecătorești pentru modificarea și obținerea unui nou act.
  Întrebările mele ar fi urmatoarele:
  1.Trebuie neapărat sa îmi găsesc un avocat pentru acest demers
  2. La depunerea acțiunii trebuie sa plătesc și alte taxe inafara taxei de timbru sau cum s-o numi
  3. Acțiunea poate fi depusa și în alt județ fata de cel în care se afla pamantul
  4. În lipsa unui avocat în instanta proprietarul poate fi reprezentat de către o persoana cu studii juridice dar care nu a practicat svocatura
  5. Care ar fi termenul aproximativ în care o instanta poate da o soluție definitiva în urma căreia sa se rlu ereze noul act de proprietate.
  Mulțumesc!

  • Avocat ILIE DORIN

   1. Este indicat sa aveti un avocat care să gestioneze procesul, astfel vă dublați șansele de câștig.
   2. La depunerea acțiunii se plătește doar taxa de timbru ce va fi indicată de instanță. Ulterior, prin dispoziția instantei, se vor plăti alte taxe cum ar fi plata expertului judiciar, plata curator dacă va fi nevoie, etc.
   3. Acțiunea se va depune strict la judecătoria pe raza căreia se află terenul.
   4. Doar dacă vă este rudă. Altfel acesta exercită fără drept profesia de avocat si fapta este infracțiune.
   5. Depinde de mulți factori; aproximativ 1-2 ani.

   Succes!

 32. Avramiuc

  Va mulțumesc!
  Sincer nu ma așteptăm la un răspuns atât de prompt.
  Putem și alta data sa va mai întrebam și de alte spete????
  Mai am 2 întrebări.
  1. Referitor la punctul 4 din mesajul precedent, proprietarul este socrul meu. Trebuie sa dovedesc instantei acest fapt cât și diploma mea de licență în studii juridice.
  2. Am o casa la tara în intravilan construita pe proprietatea socrului meu care are o casa țărănească pe teren cu act de proprietate.
  Casa a fost construita în perioada 2014-2019 fără nici un proiect sau autorizație de construcție, sau alt document.
  Casa este de nivel P +E, are living, hol, bucatarie și baie la parter, și 2 dormitoare la etaj cu 2 balcoane.
  În momentul de fata casa este izolata exterior cu polistiren de 10 cm., cu tâmplăria pusa și cu interioarele făcute.
  Întrebarea este dacă aceasta casa poate fi intabulata pe terenul respectiv și la ce sancțiuni ma pot aștepta din momentul declarării existentei imobilului.

   • Elena

    Buna ziua domnule avocat.Am o problema destul de delicata si nu stiu de unde sa incep.Parintii mei au construit o casa pe terenul bunicilor lui tata in urma cu 50 ani.De atunci au platit impozit anual la primarie. Din nefericire mama a decedat in 2001 iar tata in 2019.Ei nu au avut act de proprietate pe locuinta.Noi suntem doua surori iar intrebarea noastra este daca am putea intra in posesia casei sa o putem vinde.De unde sa incepem demersurile.Va multumim anticipat! Cu stima Elena Lungu.

    • Avocat ILIE DORIN

     Cine a avut în folosință/posesie casa după moartea părinților poate face proces de uzucapiune, de aici începeți. O variantă ar mai fi să dezbateți succesiunea dacă sunteți moștenitoare și v-ar profita adică veți fi îndrituite să moșteniți terenul și casa aferentă.

 33. vctor

  Buna ziua dle avocat am o speta in care va rog sa-ma lamuriti .In anul 2003 am cumparat 1ha teren arabil de la o persoana,el avand procura notariala de administrare si vanzare.Proprietarul era tata lui vitreg si era imobilizat la pat.Am facut un precontract la notar urmand sa faca intabularea ,si toate demersurile pentru finalizarea contractului in forma autentic in termen de 6 luni.Eu i-am achitat pretul in totalitate lucru care este specificat in contract si am intrat in posesia terenului in acel moment.S-a intamplat ca si mandatarul si proprietarul sa moara iar eu nu am reusit sa fac transferul definitiv de proprietate.De atunci il lucrez,am platit impozite pe el la zi dar nu stiu cum sa reusesc sa intru in prorietatea acestui imobil.Va multumesc

 34. Nicu

  Buna seara domnule avocat.
  Vreau sa cumpar o casa si un teren de la o cunostinta care a primit in cursul anului 1991 conform decretului lege 42 suprafata de circa 1000 mp ( din care 250 mp in baza autorizatie de constructie -a construit o casa si suprafata este intabulata iar terenul de circa 750 mp situat in acelasi corp de teren il detine in posesie dar nu are nici un act.
  La acest moment se afla in strainatate cu familia si vrea sa mi vanda mie casa de locuit si terenul aflat in posesia sa situat in partea din spate.
  Va rog respectuos sa mi comunicati cum ar trebui legal sa procedez atat eu cat si el ca sa pot cumpara casa cu terenul intabulat, respectiv suprafata de 750 mp care o detine dar pentru care momentan nu are acte.
  Multumim frumos pentru calitatea si promptitudinea de care dati dovada in acordarea unor solutii pentru noi toti.

 35. Carstea Victoria

  Buna seara,
  Va rog sa ma ajutați în următoarea problema.Pe parintii mei cand s-au casatorit, unchiul tatalui meu, i-a luat la el acasa,neavand copii si le-a facut testament,in testament a fost trecuta si sotia lui.Din momentul acela parintii mei au avut grija de ei,a murit intai unchiul ,parintii mei ocupandu-se inmormantare si toate cele,dupa aceea a ramas in grija lor sotia unchilui,care a decedat in 1992 ocupandu-se tot parintii mei de toate cele.Nu stiu din ce motive,tatal meu nu mai traieste,nu s-au dus la succesiune si in 1994 s-a eliberat act de proprietate pe numele matusii ,pe casa dar si pe pamanturile care au fost date inapoi dupa revolutie.Noi folosim aceste paminturi in continuare,suntem la zi cu impozitul,dar nu este in regula,nu putem sa construim nimic ,nu avem acte pe numele nostru(al mamei ea mai traieste)Multumim frumos pentru calitatea si promptitudinea de care dati dovada in acordarea unor solutii pentru noi toti.

  • Avocat ILIE DORIN

   Trebuie sa vedeti ce s-a intamplat cu acel testament ca sa vedeti ce vi se cuvine. Pentru ce terenuri aveti in posesie si folosinta va puteti apara cu uzucapiunea (dobandirea dreptului de proprietatea prin posesia indelungata, daca sunt implinite teremenele). Cu actele pe care le aveti, pentru ca e o situatie incalcita, mergeti la un avocat sa vedeti de unde puteti incepe sa va clarificati situatia juridica.

 36. staicu m.

  buna ziu,
  am cumparat o proprietate in decembrie 2019 de 800 m.p. teren intravilan, am constatat ca faptic mai este o suprafata 900 m.p. teren intravilan, pot cere notarea posesiei in catrea funciara ?, cel care mi-a vandut terenul
  nu a avut declarata aceasta suprafata la primarie.

 37. Grad Mădălina

  Buna ziua. Doresc să vând un apartament la tara . Apartamentul l_ am cumpărat de la parohie in baza unui contract de mână și sunt trecută la primărie în registru . Care sunt șansele să pot intabula apartamentul ? Multumesc

  • Avocat ILIE DORIN

   nu il puteti vinde, va trebui sa faceti acte de vanzare cumparare cu parohia, iar daca il detineti de mai mult timp, trebuie să vedeti daca l-ati uzucapat și ati devenit proprietar în baza uzucapiunii, care trebuie și ea constată de instanță.

 38. Toader Ioan

  Buna ziua.Am cumparat o cladire in anul 1993 de la un vecin care s-a stabilit in alta tara,cu doua numere top casa curte si gradina.Anul trecut am vrut sa vand imobilul si spre surprinderea mea am constatat ca gradina casei apare pe un alt top si un nume necunoscut noua cit si fostilor propietari.Mentionez ca gradina este ingradita cu spalieri si sarma de plasa de fostii propietari de aproximativ 50-60 ani folosind-o gradina casei.impozitul imobilului cat si a gradinii a fost achitat de fostii propietari pana la data contractului cu mine,de atunci si pana in prezent este achitat de mine comform declaratiei de impunere depus de fostul propietar.Va rog ajutatima cu un sfat,o indrumare.VA multumesc anticipat.

  • Avocat ILIE DORIN

   Va trebui sa faceti proces de uzucapiune privind terenul si casa folosita în baza posesiei dumneavoastra și a actelor de proprietate unde este eroarea privind identificarea terenului. Existand un just titlu puteti merge pe uzucapiunea scurta. O alta varianta ar fi sa mergeti la primarie si sa vedeti unde este eroarea si sa vedeti daca se poate indrepta aceasta eroare in baza unui act administrativ emis de Primărie. Daca la primarie nu se poate, luati un avocat si initiati procedurile de intrare in legalitate privind proprietatea pe varianta uzucapiunii.

 39. Tudor P.

  Buna ziua, locuiesc intr-un apartament la care nu am acte de proprietate, dar locuiesc in el de foarte mult timp, fostul proprietar nu a mai apucat sa imi faca acte pe acest imobil din cauza problemelor de sanatate si asa m-am trezit in apartament dar fara a avea un drept legal asupra imobilului, doresc sa mentionez ca detin toate actele de proprietate ale imobilului, ma intereseaza sa pot aplica procedura de notare a posesiei in carte funciara, care este modalitatea si cum se procedeaza.
  Astept un raspuns din parte dumneavastra.

  Va multumesc anticipat.

  • Avocat ILIE DORIN

   Dacă imobilul este înscris deja în Cartea Funciara puteti dobândi proprietatea doar în baza uzucapiunii. Dacă nu are Carte Funciară puteți să îi faceți Carte Funciară imobilului și să va notați posesia, ca, după 3 ani, să deveniți proprietar. Legea cadastrului nu distinge între teren sau imobil casă/apartament, astfel că, în opinia mea, vă puteți nota posesia apartamentului cu efect achizitiv peste 3 ani. Ideea este să nu fie revendicat de cineva între timp. Dacă este revendicat vă puteți apăra cu uzucapiunea, dacă îndepliniți condițiile de uzucapant.

 40. Georgiana

  Buna ziua dl avocat,
  Ce as putea sa fac astfel incat sa intru in posesia terenului pe care este construita casa mea?

  Casa imi apartine prin contract vanzare cumparare, dar terenul e dat in folosinta vesnica de la primarie.
  Eu mi as dori sa am si terenul, am fost la primarie, am intrebat, dumnealor au fost f plictisiti si dezonteresati si mi au zis sa angajez un cadastrist sa masoare, sa fac un dosar si sa l depun la primarie (unde va sta un an sau chiar mai mult?)

  Nu se poate actiona in instanta?

  • Avocat ILIE DORIN

   posesia terenului pe care aveti casa, o aveți deja, nu aveti proprietatea. Folosința veșnică de care vorbiți este folosința în baza superficiei, deci dumnevoastră, cât va fi casa, veți deține în posesie acel teren de sub casă și aferent folosirii casei. Pentru a intra în proprietatea lui trebuie achizitionat de la Primărie. Faceți actele cum v-au spus, depuneți dosarul la Primărie, și vedeți ce indicații mai primiți de acolo. Totul este la decizia Primăriei. Dacă nu va vrea sa îl vândă, nu îl va vinde. Deci îcercați să îi convingeți s- vi-l vândă, faceți-le o ofertă, etc.

 41. George

  Bună ziua dl avocat cum as putea devenii proprietar100% pe casa și terenul în care locuiesc. Menționez ca proprietar cu acte este unchiul meu(Decedat) care a fost căsătorit legitim cu mătușa mea, dar neavind copii. Unchiul meu avind încă 4 frați, dintre care 2 au decedat. După decesul unchiului, mătușa mi a făcut mie testament și apoi contract de vizare-cumpărare pe ce ii revenea după moartea soțului, dar în acestea ( din eroare sau nu) nu sunt specificate casa și terenul, doar drepturi succesorale pe care le dobindeste de pe urma defunctului sot. Dintre cei doi frați în viata ai unchiului unul este de acord cu redarea părții, celalalt nu. Acum nu pot nici lua în spațiu, nu pot trece nici toate utilitățile pe numele meu, care în prezent sunt pe numele mătușii. Va mulțumesc.

  • Avocat ILIE DORIN

   Daca v-a lasat toate drepturile succesorale trebuie sa mergeti la notar sa dezbateti succesiunea de pe urma unchiului si a matusei. Fratii unchiului ori fratii matusii nu sunt mostenitori rezervatari. Deci puteti culege toata mostenire adaca aveti un testament valabil. Mergeti la notar si incepeti procedurile de dezbatere a mostenirii.

 42. George

  Buna seara. As dori o indrumare din partea dvs. in urmatoarea speta. Bunicii mei, in prezent decedati, au lucrat mai bine de 20 de ani un teren pe care nu erau proprietari, dar pe baza unor intelegeri verbale cu proprietarii acestuia. Respectivul teren nu are acces individual la drum, fiind practic situat in continuarea proprietatatii bunicilor, in partea din spate. In urma cu 18 ani, parintii mei l-au cumparat cu chitanta de mana de la respectivii proprietari, pentru a extinde proprietatea existenta a bunicilor. In tot acest timp si ei l-au lucrat, ingrijit, curatat, imprejmuit si au platit impozitele pentru el. Pana in prezent, de aproape 40 de ani in total de cand a fost lucrat si cumparat ulterior de familia noastra, niciunul din vechii proprietari sau mostenitorii lor nu au venit sa ridice vreo pretentie sau sa se intereseze de acesta. Nu excludem insa aceasta posibilitate pentru viitor, avand in vedere ca in ultimul timp zona a inceput sa se dezvolte. Doresc sa va intreb ce procedura ar trebui sa urmeze parintii mei (unde ar trebui sa se adreseze, ce ar trebui sa faca) pentru a definitiva si obtine actele de proprietate pe respectivul teren. Va multumesc !

  • Avocat ILIE DORIN

   Daca au 30 de ani de când au posesia și folosința în nume de proprietar, au dreptul de uzucapiune și puteți introduce o acțiune în uzucapiune, adică deschideți un proces. Dacă nu au posesia de 30 de ani, în anul 2021 se fac 10 ani, și atunci intrați pe noua uzucapiune care este mai scurtă și anume de 10 ani, practic din 2021 puteți să vă faceți uzucapiune iar daca ei vpr face proces în revendicare împotriva voastră vă apărați cu excepția de uzucapiune, și le paralizați acțiunea/procesul. E bine să vă luați, în orice variantă de mai sus, un avocat care să va gestioneze eficient situația, altfel puteți pierde terenul.

 43. Mihaela

  Buna ziua, Mama locuiește dintr-o casa de 42 ani obținută de la părinți prin certificat de moștenitor in anul 1983, ulterior in 2003, a obținut titul de proprietate in. Care sunt trecuți si ceilalți 4 frați. Pe acest titlu sunt doua terenuri unul de 1500m pe care este casa si celălalt de 1500m, Frații au renunțat la partea lor, mai puțin unul. In urma cu 5 luni am preluat partea mamei si celarlati 3 frați si am înscris in cartea funciara.Acum am rămas eu cu 4/5 parti si unchiul cu 1/5 parti desi i-am dat la schimb si partea mamei mele din celelalte teren. acum el vrea partea lui de 300 m din terenul din curte, as puteam invoca dreptul de proprietate prin uzucapiune de 30 pe numele mamei, sau prin ordin al prefectului? El timp de 40 ani, nu a știut ca e proprietar. Mulțumesc pentru orice sfat, care ar putea rezolva situația.

  • Avocat ILIE DORIN

   dacă terenul din curte de unde vrea el 300 m este înscris în Cartea Funciară, și acolo este trecut și el cu o cota, atunci lui i se cuvine acea cotă. Dacă nu are carte funciară, el poate obține cota lui din teren dacă în actul privind celalalt teren nu este specificat că i-ați dat la schimb acolo din cota. Dacă este specificat că i se da la schimb dincolo, la noul teren nu poate să mai ridice pretenții. Nu știu dacă am înțeles bine contextul, dar dacă el are o cota, lui i se cuvine și nu puteți uzucapa cota lui decât dacă dovediți convertirea detenției (în numele tuturor co-proprietarilor) în posesie exclusivă sau în posesie în nume de proprietar exclusiv. Este destul de dificil de probat acest lucru. Sunt mai multe variante de lucru, dar trebuie gândită și analizata cea mai bună variantă și cea mai bună strategie.

   • mihaela

    Multumesc pentru raspuns, cand am facut eu actele cu ceilati frati ai mamei si mama, am facut cadastru si implicit intabularea in cartea funciara, unde acum sunr eu si unchiul cu partea lui de 300m. El nu a contribuit cu nimic la constituirea actelor, si nici nu a venit timp de 40 de ani, sa-si ceara dreptul de proprietate.
    Pentru celalat teren s-au inteles verbal toti fratii ca el sa ia partea mamai de 300 si el sa renunte la partea lui din curte, iar cand s-a facut partajarea voluntara a semnat pentru acest teren, acum el detine patea mamei si in celalat act in care trebuia sa-mi dea mie a refuzat sa semneze.
    Practic in acte detine ambele parti, ce as putea sa fac in aceasta situatie, e recenta, de saptamana trecuta, norarul a refuzat sa anuleze actul.

 44. Constantin

  Buna seara,

  Va multumesc foarte mult pentru articolul scris.

  Totusi am o nelamurire si nu stiu daca este posibil sa invoc uzucapiunea:

  Tatal meu detine 18% dintr-un teren de 300mp ; teren-ul in cauza nu este inscris in cartea funciara conform ocpi/ancpi ; Celalalte rude(matusa, bunici) au decedat. Nu am reusit sa aflu daca exista si alti descendenti caci conform camerei notarilor publici nu s-au facut certificatele mostenitoare de pe urma deceselor.

  Poate tatal meu sa invoce dreptul de uzucapiune dupa 5 ani(2021)? Sau trebuie facut mai intai certificatele mostenitoare la notar?

  Cu stima!

 45. Cosmin

  Buna ziua domnule avocat Ilie Dorin,
  Am urmatoarea situatie in care as dorii sa incep procedura de uzucapiune dar nu sunt sigur daca se poate aplica in situatia mea sau nu: familia mea, incepand cu bunicul meu, am cultivat o gradinta si am avut grija de acest teren pe baza incredintarii verbale a proprietarului pana in anul 1998 cand proprietarul terenului a facut o imputernicire pe bunicul meu de a semana si cultiva acest teren pana la clarificarea dreptului de proprietate, proprietarul fiind la origine neamt, acesta nu a putut vinde terenul catre bunicul, desii asta a dorit(era o lege la momentul acela care nu permitea vanzarea).
  Intrebarea mea este daca pot sa devin proprietarul acestui teren pe baza uzucapiuni deoarece acest proprietar nu mai are urmasi iar toate rudele acestuia s-au intors in Germania. Cumva imputernicirea ramasa de la bunicul ma ajuta in obtinerea dreptului de proprietate? Ce urmeaza sa fac mai departe?
  Multumesc anticipat!

  • Avocat ILIE DORIN

   Împuternicirea aia nu vă ajută. Dacă încă aveți posesia terenului, faceți-i Carte funciară și intabulați-vă posesia. Ulterior după 3 ani, dacă nu apare nimeni să revendice proprietatea terenului, deveniți proprietar.

 46. Moise A.

  Buna ziua!
  Va rog sa ma indrumati in solutionarea urmatoarei spete.
  In anul 1992 sotul meu (necasatorit fiind) a cumparat un imobil. La vrenea aceea nu era necesar cadastru la vanzare.
  In cvc este trecuta suprafata de 400 mp. Cand s-a facut cadastru , in 2013, s-a constatat ca de fapt terenul este de 687 mp.
  Astfel in cadastru este trecut 439 mp in acte ;i restul de 248 „teren folosit de ” sot.
  In anul 2014, sotul a decedat. Eu am mostenit imobilul. In cadastru este trecuta suprafata de 439 mp.
  Mentionez ca nu s-a platit impozit pe suprafata de 248 mp.
  Cum trebuie procedat ca sa pot nota posesia in cartea funciara.
  Cu multumiri

 47. Moise A.

  Multumesc frumos.
  Problema este ca in adeverinta eliberata de primarie trebuie mentionat ca am platit impozit la zi. ori pentru acea portiune nu s-a platit. Pot merge la impozite si taxe si sa achit impozitul retroactiv adica din 2014? Daca da, ce documente trebuie prezentate ? Doamnele de ghiseu nu sunt deloc cooperante.

  • Avocat ILIE DORIN

   Se plătește impozit dacă terenul are rol, dacă nu e pe rol, nu se datorează și deci nu plătește impozit. Faceți actele cadastrale, apoi înregstrați porțiunea de teren pe rol, și abia atunci plătiți impozit.

 48. MELINDA

  Bună ziua.
  Avem in posesie un teren intravilan si extravilan cu constructii cu o suprafata totala de 31.175 mp, pe care il folosim mai bine de 50 de ani, platind si impozitul in mod continuu. Imobilul figureaza in doua CF. In prima carte funciara notarea este din anii 1907, 1941 pe numele persoanelor necunoscute. (10.129 mp) şi in al doilea CF cu o suprafat de 24.586 mp figureaza un Composesorat veche, care a fost desfiintat. Pot sa ma adresez la instanta cu o cerere de dobandire a dreptului de proprietate prin uzucapiune,(cod civil austriac) sau pot sa fac notarea unei posesii de 3 ani pe baza Legii7/1995.
  Multumesc anticipat.

  • Avocat ILIE DORIN

   cel mai indicat, atât timp cât aveți o posesie de 30 de ani, este să faceți un proces de uzucapiune. O hotărâre de uzucapiune va fi titlu dvs de proprietate și este mai sfântă ca notarea posesiei.

 49. Melinda

  Multumesc mult pentru raspuns. Inteleg ca pot sa fac uzucapiune sí importivá composesoratului persosna juridica desfiintata. Dar ciné va fi paratul in cauza?

 50. Gabriela

  Buna ziua.Am o mare nedumerire.Parintii mei au decedat in noiembrie 2017iar noi suntem 3 frati.Doar ca unul din ei nu a vrut sa faca succesiunea si noi nu am avut banii necesari pentru plata taxei de timbru pentru actionarea lui in instanta.Mentionez ca parintii mei au detinut un spatiu comercial,care in prezent este ocupat de un chirias (este in spatiu de 4 ani avand un contract cu tatal meu care stiu ca nu mai este valabil) nu stiu daca mai plateste chirie sau o da altcuiva,pentru ca de la banca unde vira banii cand traia tata, nu ne spun nimic din lipsa certificat mostenitor.Va rog respectuos sa mi spuneti ce posibilitate am, de a putea actiona ca mostenitor totusi.Chiar nu am nici o posibilitate de a verifica ce se intampla cu acel spatiu care totusi este al parintilor mei.Va multumesc anticipat .

  • Avocat ILIE DORIN

   Trebuie să deschideți procedura notarială de succesiune. Mergeți cu certificatele de deces la un notar din localitatea de ultim domiciliul al părinților, deschideți procedura de succesiune, vedeți ce acte vă mai cere și de acolo vă spune notarul ce aveți de făcut.

  • Avocat ILIE DORIN

   Pai dacă sunteți 3 frați și nu se contestă fraternitatea și deci nu se contestă calitatea de moștenitor, mergeți la notar toți 3 pentru a întocmi certificatul de calitate de moștenitor. În baza acestui certificat de calitate de moștenitor puteți face acte și demersuri privind bunurile moștenirii, acte și demersuri care vor profita moștenirii și deci tuturor moștenitorilor.

 51. Gabriela

  Asa ar fi normal,doar ca unul din frati nu vrea sa facem succesiunea(am scris asta mai sus).Din surse am aflat ca este inteles cu actualul chirias, de la care incaseaza el chiria…de asta nu vrea sa facem succesiunea.Mai rau e ca peste 1 an expira concesionarea terenului de sub cladire(terenul a fost concesionat pe 25 de ani de la Primaria Turda).Va multumesc de promtitudine.

 52. Mădălina

  Pe un titlu de proprietate, după un autor comun, sunt înscriși 9 moștenitori, toti in prezent decedati, printre care si mama mea. Din anul 2003 dețin și eu din partea mamei de pe acest titlu suprafata de 36 de ari extravilan. Care ar fi procedura de urmat pentru a deveni proprietară pe această parcelă având în vedere că pentru a face partajul la notar este destul de greu pentru că sunt mulți moștenitori, toti decedati, și mai mulți copii ai acestora, cei mai mulți plecati in lume. Vă rog. Mulțumesc !
  .

  • Avocat ILIE DORIN

   Cred că ar trebui să vă îngrădiți aceasta parcela pentru a vă identifica parcela a cărei detenție precară va trebui sa o intervertiți in posesie pentru sine. După ce o îngrădiți puteți sa îi faceti documente cadastrale și sa va intabulati posesia. Peste 3 ani de la notarea/intabularea posesiei veți deveni proprietar.

 53. Sipatchin Remus Dan

  Am un teren proprietate!A fost vandut de Cosiliul local Sulina unui SRL,apoi cumparat de mine.Noi,Sc…vindem domnului SRD….imobilul teren,proprietatea noastra,situat…,format in totalitate din supr de 1300m.p(una mie trei sutem.p)tere,din masuratori 1169,95m.p.vecini,N/S strazi,E/V,Consiliul local!In vecinatatea,Vest exista o fasie de aprox 130m.p,neingradita(in perioada mas de 1170,cineva desf o activit comerciala,sotul secretarei primariei.De 5 ani a devenit un loc liber,fizic liber!Probabil apartine CL,dar nu cred ca e intabulat,iar eu am 1300m.p in acte!Am intrebat la primarie…Ceata,tergiversare,necunoastere,rea credinta!Cum pot proceda in acest caz?Mentionez ca nu am fost interesat de acest teren,intrucat am facut gard din beton si fier forjat(1170mp)si de cand s a eliberat(fasia resp) nu am considerat ca e cazul sa-mi bat capul,in cond in care sunt diverse interese,m.p-ul in zona,fiind aprox 100euro!Acum sunt interesat si doresc o parere avizata,privind pasii de urmat!Va multumesc anticipat!

  • Avocat ILIE DORIN

   Întâi și întâi trebuie să faceți o cerere scrisă la Primărie pentru a vă da detalii cu privire la regimul juridic al acelui teren, cui aparține, cum apare în planul parcelar al Primăriei și dacă are documente cadastrale. În funcție de acest răspuns puteți merge mai departe. Din ce spuneți pare să fie restul parcelei dumneavoastră, dar trebuie văzut cum apare în planul parcelar al Primăriei ca mai apoi să vedeți dacă este posibil să îl revendicați în vreun mod.

 54. Dumitrescu

  Buna ziua, d-le avocat
  Tatal meu a cumparat cu chitanta de mana un teren extravilan de 1ha in anul 1996, ani de zile la cultivat si a platit impozit.
  De cativa ani tatal meu nu mai poate munci acest teren, fiind foarte in varsta 89 ani, intrebarea mea este cum putem sa facem notarea posesiei pentru a deveni proprietar.
  Mentionez ca primaria nu a vrut sa il treaca in registru agricol aceasta suprafata.
  Mulțumesc anticipat!

   • Carmen Duca

    Buna ziua domnule avocat
    Împreună cu soțul meu detinem un teren pentru care s-a făcut inscrierea posesiei in cartea funciară.
    Dorim să vindem acest teren, iar argumentele cumparatoriilor (doritori de altfel să cumpere terenul ) se referă la riscurile
    care decurg din aceasta situatie
    – in cei 3 ani de asteptare legislatia in domeniul cadastral (care pare sa fie in continua miscare) poate sa se schimbe si lucrurile sa se complice/ amane/ sa ramana neclare/ sa presupuna alte cheltuieli si poate chiar demersuri legale;
    – la terminarea celor trei ani inregistrarea noastra ca proprietari sa presupuna niste demersuri ca urmare a faptului ca acum vindeti un drept de posesie si nu unul de proprietate. Noi am putea la vremea respectiva sa fim considerati terti de catre autoritati si demersurile sa trebuiasca sa le faceti tot dvs. sau sa ajungem intr-un impas in care suntem si nu suntem proprietari.
    Sunt sustenabile aceste yemeri?
    Vă mulțumesc.

    Cu deosebită stimă
    Carmen D.

 55. Mihail Dan

  Buna ziua, d-le avocat
  Bunicii mei cand a venit colectivizare, au detinut 12.36 hectare de pamant arabil extraviulan si intravilan ( – intravilan ~ 0.45 hectare), suprafata care se afla notata in registrul agricol din acei ani (cu denumirile terenurilor si suprafete) registre care se gasesc si acum la Primarie. Din suprafata de 12.36 hectare doar 6.5 hectare erau intabulate in CF pe bunicii mei, (diferenta de teren neintabulata pe bunici in CF – o parte au primit-o ca zestre a bunicii iar – o parte a fost cumparata de ei). Cand sa emis Titlul de Proprietate au primit 10 hectare (asa era in prima faza) insa cand a aparut legea „LUPU” pentru diferența de suprafața de peste 10 ha – si am facut cere de retrocedare pe diferenta de 2.36 hectare de pamant ni s-a spus de la primarie ca nu mai avem dreptul la alt teren decat daca putem justifica cu CF-uri toate cele 12.36 hectare de pamant. – Intrebarea mea este daca am sanse de izbanda pt a recupera cele 2.36 hectare diferenta de teren si ce cale ar trebui sa urmez.

  Cu stima – Va multumesc anticipat!

 56. Maria

  Buna ziua, d-le avocat

  Am cumpărat un garaj la care pe doua laturi sunt doi vecini pers fizice, o latura drum iar o latura teren primărie 152 mp la care as dori sa intru in proprietatea lui.
  Am inceput procedura de a intra in posesie. Măsurat – verificat parcela cadastru, Proces-verbal(semnături vecini). De la notar s-a eliberat declaratia in vederea notarii posesiei terenului…
  Intre timp a apărut un alt ,,proprietar,, care nu are carte funciara ,nu a plătit niciodată impozitul, drept ca nici nu se stia de el. Acel proprietar s-a prezentat la primărie cu un plan de situatie si un contract de vânzare-cumparare din 1997 cumpărat de la socrii lui care la vremea aceea ar fi fost proprietari pe 74mp din cei 152mp(probabil cândva s-ar fi dat locuri de garaj).
  Specific ca înainte de a intra in aceasta problema am rugat primăria si pe d-nul de la cadastru sa verifice. Situatia terenului arata(cu mult timp in urma erau proprietari evrei si apoi primaria), acum tot teren primărie. Terenul de 152mp + garajul care are 100mp(care este al meu) este imprejmuit cu gard si clădirea vecinilor iar la intrarea in curtea garajului este o poarta la care se face accesul la ambele proprietati.
  Întrebare: Ce se poate face in aceasta situatie? Poate cere accesul la acel teren? Ce ma sfatuiti legat de continuarea procedurii?

  Multumesc anticipat!

  • Avocat ILIE DORIN

   Dacă aveți posesia garajului ei ju va pot da afara decât cu o hotărâre judecătorească. Astfel ca ei vor trebui sa fava acțiune in revendicare împotriva dumneavoastră. Nu știu dacă veți mai avea posesie utila 3 ani, dacă notati posesia. Sunteți in încurcătura. Dacă ei vor câștiga revendicarea, va trebui sa le lăsați imobilul. Depindeți de ei și de acțiunile lor. Dar dacă va fi proces, luați-va avocat și vedeți ce e de făcut la acel moment.

 57. Daniel

  Buna ziua, d-le avocat!
  In data de 26.06.1991, tatăl meu, obține o autorizație de construcție pt o casa pe un teren acordat de la primăria comunei unde locuia atunci, o comună din jud.Buzau. De-a lungul timpului, pe acel teren s-a făcut o fundație de casa, conform proiectului de construcție pe care îl avea(dar construcție nu a mai evoluat, din cauza lipsei banilor, și a rămas și în ziua de azi la același stagiu) in schimb, a împrejmuit locul cu gard de plasa împletită, și a urmat plantarea unor pomi, gradina zarzavaturi….cateva rânduri de vie, a bătut o pompă pt apa, a tras curent, cam atât în tot acest timp până în ziua de azi. Eu as dorii sa incep o afacere pe acest teren, sa construiesc o hala de producție, mi-ar fi ideal locul pt ceea ce vreau sa fac (25,0mx100,0m – teren). Întrebarea mea către dumneavoastră, daca mă puteți îndruma in vre-o direcție, cum poate tatăl meu sa facă carte funciara pe acel teren?menționez că tatal meu are doar o autorizație de construcție data de primărie la data respectiva, și o schiță a amplasării terenului pt construirea casei. Va pot trimite dacă doriți să mă ajutați, foto cu respectivele acte.
  Multumesc mult !

 58. george baleanu

  Buna ziua !
  In anul 1992 am cumparat de la o societate comerciala se stat un spatiu comercial aflat la un parter de bloc, construit inainte de 1989. Doresc sa efectuez cadastrul, atat pentru cladire cat si pentru terenul aferent, teren partial in cota indiviza si partial in folosinta unica (partea din cladire ce iese in afara blocului). Cladirea nu a suferit nicio modificare fata de proiectul initial. Din anul 2016 platesc pe langa impozitul pe cladire si impozitul pe teren ocupat cu constructii, defalcat pe cele doua forme de cote mentionate mai sus. Primaria nu mi-a comunicat niciodata ca mi s-a impus acst impozit si nici temeiul juridic in care eu datorez acel impozit, avand in vedere ca nu sunt proprietar al terenului. Potrivit Codul fiscal si constatand corectitudinea datelor mi-am insusit plata impozitului. In niciun act de tranzactionare a cladirii nu se face referire la teren.
  La efectuarea cadastrului, avand in vedere ca platesc impozit, am introdus si terenul in documentatie. La primarie, conform PUG, terenul e considedrat „proprietate privata a persoanelor fizice sau juridice”, asa cum se specifica in adeverinta eliberata. OCPI imi solicita dovada dreptului de proprietate asupra terenului precum si regimul juridic al acestuia pentru a aviza documentatia. Ce demers trebuie facut la Primarie, avand in vedere ca a dispus impozitarea terenului, deci considerandu-ma proprietar, pentru a obtine o adeverinta conform celor solicitate de OCPI? Se poate efectua cadastrul fara teren, dar facandu-se totusi referire la acesta, desi ar fi de preferat prima varianta? Mentionez ca as dori sa instrainez cladirea, dar nu pot fara teren.
  Cu consideratie, primiti multumirile mele.

  • Avocat ILIE DORIN

   Bună ziua. Situația este destul de complicată. De principiu la OCPI nu veți putea să intabulați decât clădirea nu și terenul. OCPI intabulează doar ce găsește în actele de transfer al proprietății. Soluția ar fi să faceți un nou contract cu cumpărătorul (acea societate comerciala se stat sau succesoarea ei în drepturi) , sau un act adițional la primul contract, în care să se menționeze că s-a vândut și terenul aferent clădirii, ori să se facă o vânzare pe acel teren. O altă variantă ar mai fi să mergeți la taxe și impozite și să le cereți documentul în baza căruia v-au impus impozit pe teren, devreme ce în acte nu aveți acel teren, poate acolo găsiți o breșă. Ați mai putea cere de la Primărie o adeverință că acel teren nu este deținut de nimeni altcineva în proprietate (și nici nu ar avea cum), ca OCPI să vă intabuleze posesia lui, iar după 3 ani să vă declare proprietar (după intabularea posesie se poate vinde). La dvs este vorba de o omisiune în contractul de vânzare cumpărare care poate fi gândită și ca o prezumție de proprietate a terenului: dacă sunt mai multe apartamente/spații, toti co-proprietarii imobilului au în co-proprietate terenul de sub clădire în proporția aferenta imobilului deținut de fiecare. Dar este destul de dificil de mers cu prezumții la OCPI, ei vor documente.

 59. Ana Ilie

  Buna ziua. Sunt multe situatii in care ati recomandat uzucapiunea. Care este avantajul ei fata de posesia tabulara si intrarea in proprietate dupa 3 ani? Cand e recomandata posesia tabulara? Multumesc.

  • Avocat ILIE DORIN

   Posesia tabulara e recomandata când posesia terenului este de 1-2-3 ani. Uzucapiunea esre mai sfânta pt ca este un drept originar de dobândire a proprietății, in sensul ca odată declarat uzucapant ești declarat proprietar, pe când la posesia tabulara se prea poate in cei 3 ani sa vina adevăratul proprietar sa invoce dreptul său asupra imobilului. Uzucapiunea e net superioară posesiei tabulare. Doar ca la uzucapiune e nevoie de o posesie utila de 10 ani, de 20 ani ori de 30 ani.

 60. Geta

  Buna seara, domnule avocat!
  Eu si sotul meu mostenitori, prin testament si ulterior prin certificat de mostenitori din anul 1973, fara titlu de proprietate.
  Cota indiviza este de 2/4 din imobil. Fara datorii, cu impozitul platit la zi (de peste 35 ani). Sotul decedat.
  Va rog sa ma sfatuiti cum as putea obtine titlul de proprietate pentru intregul imobil.
  Va multumesc anticipat!

  Cu deosebit respect,
  Geta

 61. July

  Domnu avocat am o întrebare, un unchi a cumparat o casa acum cativa ani cel puțin 3 sau 4 ani, primind doar un act vechi de la casa a cui a fost casa in trecut sau a locuit…. proprietar care a decedat de mult…. casa a ramas la o ruda dar neeaavand succesiunea facuta a vandut cum se facea pe vremuri pe cuvant si un act vechi de la casa super vechi , si cu un martor din partea unchiului… casa nefiind locuita de mult, si a fost nelocuibila tot ce tine de interior si asa mai departe…. Impozitu si facturile le platea la fosta proprietara de la cine a cumparat casa, facturile ii merg ei acasa si unchiu i-a platit chiar si eu….. Ea a spus ca face succesiunea cand vin acasă restu rudelor care au ramas in viata si ii face si actele bineinteles noi am asteptat sa faca succeaiunea si sa facem actele anii au trecut, cum unchiu a avut o problema si nu a platit la timp o singura factura…. Spune ca vrea sa ia casa inapoi chiar daca e vb de 50 de lei…. Care ulterior se plateste întotdeauna a platit…. Bun… Ideea e s-a investit foarte mult in casa, acoperis, interior, exterior, porți…. .. Doar ramanea sa facă succesiunea in anii astia si sa ii faca acte inca mai vor doar din cate observ acum se fac demersuri pentru drum in sat care era inaccesibil….si daca s-a investit in casa o vor innapoi si baga motive o întârziere de plata la o factura…. Nu stiu ce e de facut….
  Si vecinii, oamenii din sat…. stiu ca casa a fost cumparata de unchi, in sat majoritatea nu au acte de proprietate si primarul stie lucru acesta…. Satul fiind aproape parasit de mult…. Si casele la fel…. Nelocuibile….
  Mulțumesc!
  Cu mult respect!

  • Avocat ILIE DORIN

   Adevărații proprietari pot revendica casa. Actul cu martor dacă nu e act notarial este nul. Trebuie sa ajungetinla o formula sa semnați contract de vanzare cumpărare. Trebuie făcută in prealabil succesiunea altfel nici eu nu au nici un drept pt ca nu au nici un document de succesor in baza căruia sa fie proprietari (certificat de Moștenitor).

 62. Paloma

  Proprietarul a decedat..nu are parinti, copii, frati sau alti mostenitori pana la gradul IV…eu l-am inmormantat cea care l-am ingrijit in ultimii 7 ani, nu am acte cu el…cum pot uzucapa casa sau ce pot face sa devin proprietar?

 63. Ioan

  Am cumpărat un teren în anul 2003. Vânzarea s-a făcut fără intabulare. Am contractul de vânzare-cumopărare în original, dar nu am decât o copie a titlului de proprietate al fostului proprietar. Acum vreau să intabulez, dar mi se cere, pe lângă copia legalizată a Actului de vânzare-cumpărare (aici nu e nicio problemă) și copie legalizată după titlul de proprietate (și nu se poate, evident, face legalizare după o copie). Este posibilă intabularea și fără copia legalizată a Titlului de proprietate a fostului proprietar?

 64. Cosmin

  Domnule avocat am o întrebare, părinți mei au un teren in acte la primărie la care plătesc impozit dar nu avem titlul de proprietate, acest teren nu este trecut la nimeni in titlu.
  Se poate trece acest teren la părinți mei in titlul in aceasta situație?

  • Avocat ILIE DORIN

   Nu se poate face titlu de către primărie dacă nu moșteniți terenul de la cineva. Puteri dobândi titlu de proprietate doar prin uzucapiune dacă îndepliniți condițiile cerute de lege.

 65. Marius

  Buna ziua! am cumparat o casa la cheie,momentan am incheiat doar un antecontract in care spune ca imobilul are aproximativ 90mp utili ,dar acum cand casa este 90% gata,constat ca sunt mai putini,constructorul spune ca el a luat in calcul si terasele,cum se poate solutiona aceasta problema?
  Va multumesc anticipat pentru raspuns!

  • Avocat ILIE DORIN

   Buna ziua. Legea spune ca suprafața utila nu cuprinde suprafața balcoanelor. Trebuie analizat și antecontractul. Dacă prețul este fixat pe metri pătrați utili și nu aveți acel număr la care s a calculat prețul total, va trebui ca din total sa se scadă prețul suprafaței care lipsește. I se poate face o notificare constructorului pentru a înțelege benevol chestiunea. Dacă nu se găsește înțelegere este calea instanței: deschideți proces și solicitați tot ce trebuie sa va returneze, plus cheltuielile judiciare. Temeiul va fi răspundere contractuala. Șansele de câștig sunt foarte mari.

 66. Iulian

  Buna ziua! Pe titlu de proprietate am 1,5ha sunt intabulat pe suprafata aceasta,dar in realitate detin 1ha .Cum se poate solutiona prolema?

  • Avocat ILIE DORIN

   Trebuie văzut la vecini…identificat vevinul care are mai puțin pe acte și mai mult in realitate. Sau mai pot fi alte probleme – poate la un moment dat terenul s-a parcelat, s-a dezlipit, etc. Mergeți la primărie, in harta și registrele lor ar trebui descifrată problema.

 67. Flavius

  Buna ziua dl avocat,
  V-as fi foarte recunoscător daca m-ati putea ajuta cu un sfat si anume: doresc sa cumpar un teren intravilan/extravilan parcelat pe baza unei chitanțe de mana de la unul din moștenitori care deține această cotă teren, pe care o si are in rol la Primărie de foarte multi ani. Mentionez ca proprietarul de pe titlu de proprietate este decedat si nu s-a facut succesiunea. Acest teren se învecinează cu terenul meu si mi-ar fi foarte necesar pt un acces mai bun cat si utilizarea/cultivarea acestuia. Ce pasi ar trebui să urmez dupa chitanta de mana ca sa devin proprietar sau eventual sa-mi consolidez posesia si care ar fi riscurile mari sa plătesc acest teren si apoi sa raman pagubit, în viitorul îndepărtat, mergând pe premisa că nu sunt proprietar în acte?
  Multumesc anticipat pentru ajutor!

  • Avocat ILIE DORIN

   Este nul orice contract privind terenul dacă nu se face la notar. Nul absolut. Va îndemn sa îi solicitați sa dezbată succesiunea. Pentru a va consolida dreptul de a-l cumpara cu prioritate, deci pentru a va consolida dreptul de preempțiune, puteți legal incheia cu el un contract de arenda.

   • FLAVIUS

    Multumesc frumos pt sfat! Eu ma gandisem ca in baza chitantei, eventual dupa cca 10 ani de posesie, as putea sa solicit uzucapiunea, intrucat acest teren oricum este lasat de izbeliste de catre proprietari sau eventual sa fac un antecontract si sa chem ulterior in judecata mostenitorii pt a obtine o hotarare judecatoreasca in acest sens.
    Mostenitorul care detine cota parte invecinata cu terenul meu, cu siguranta nu va fi de acord cu un contract de arenda, intrucat el vrea sa vanda. A incercat sa mi-l treaca in rol la Primarie dar cei de la Primarie au refuzat.

    • Avocat ILIE DORIN

     daca vrea sa vi-l vândă va trebui sa facă dezbaterea moștenirii. Orice altă ”vânzare” cu chitanțe sau contracte de mână este net în dezavantajul dvs. Adică el ia banii și rămâne proprietar…Dvs doar intrați temporar în posesia terenului. Peste 1-2-3 ani vă poate lua din nou posesia fără să aveți nici un drept protejat de lege…

     • FLAVIUS

      Asa este, aveti dreptate, sunt constient de faptul ca este net in dezavantajul meu! Dar as putea sa-l intentez in judecata pe baza chitantei de mana,( semnata de mostenitorul care vinde, urmasul acestuia cat si a vecinilor alaturati, eventual si cu o filmare video) si sa obtin o hotatarare judecatoreasca… desi nu stiu care sunt sansele de castig intr-un demers de acest gen, si cat cantareste in fata instantei un astfel de document.

     • Avocat ILIE DORIN

      Nu veti avea castig de cauza sub nici o forma. Vanzarea e nulă absolut. Nu se poate proba nimic. Cu o chitanta de mana nu aveti nici o sansa intr-un viitor proces. u sunteți protejat de lege cu nimic, toate riscurile sunt la dvs si acum si pe viitor. Repet un contract de arenda, v-ar avantaja mai mult.

 68. Hondrea

  Buna ziua, bunicul meu a deținut un teren in Sat Mamaia Constanta. După moartea sa, tatăl meu a încercat să intre în posesia lui, a depus o cerere la primăria Navodari primind o chitanță. Din pacate in anul 1991 el a decedat, în nebunia aceea, mama mea i-a dat chitanță mătușii mele sa se ocupe ea mai departe, iar aceasta a spus ulterior ca a pierdut chitanța. Va rog sa imi spuneti daca pot sa ma prezint la primăria Navodari și să cer accesul la arhiva sa vad ce rezoluție au dat la cererea depusă sau ce pot sa fac pt a intra în posesia terenului. Va multumesc anticipat!

  • Avocat ILIE DORIN

   Teoretic ei va pot da acces la arhive sau va pot Răspunde in scris la anumite cereri. Dar moștenirea după ei a fost dezbătută? Apărea acel teren in masa succesorala?

 69. Roxana

  Buna ziua!
  Am o casa langa Bucuresti 742mp .A fost intabulata la OF DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA.Problema este ca in curte avem 200 mp ce nu au fost trecuti deoarece vecinii nu au semnat vechilor proprietari atunci cand s-a intocmit dosarul ptr intabulare.Acest teren exista in curtea noastra dar vecinul care nu a semnat ne-a abordat zicand ca daca il vrem trebuie sa ii dam o suma de bani ca de fapt a fost al bunicii lui,dar nu detine acte.Deja isi parcheaza masina pe aceea suprafata desi exista gard ce delimiteaza proprietatea lui de curtea noastra.Va rog sa-mi spune-ti daca eu pot sa fac la primarie o cerere de punere in posesie.Multumesc!

  • Avocat ILIE DORIN

   Trebuie identificat proprietarul de drept. Dacă ei zic ca au acte, sa le arate. Dacă nu au acte iar dvs sunteți posesor deci aveți posesia terenului, legea va protejează. Puteți face chiwr o acțiune posesorie prin care instanța îl obliga sa se abțină de la orice acțiuni care v ar tulbura posesia. Sfatul mei e sa Îngrădiți terenul și sa nu îl mai folosească nimeni decât dvs. Apoi mergeți la Primărie sa vedeți situația exactă a acelei parcele.

  • Roxana

   terenul face parte din curtea noastra ,este ingradit.cand am cumparat vechii proprietari ne-au zis ca in acte au 742mp dar au detinut 1200 mp,la masuratori cadastristul a facut palnul pe toata curtea dar vecinul nu a vrut sa semneze.asa ca a modificat si in cartea funciara au trecut 742mp desi faptic sunt 1200.el cand a aflat ca vechii proprietari nu au act decat pe 742mp si noi am cumparat in baza acestui act acest vecin pretinde ca ce e in plus este al lui.daca pueti sa-mi spune-ti ce fel de cerere pot sa fac?cei de la primarie spun ca trebuia ca vechii proprietari sa faca o cerere de posesie nu eu.dar acesti metri sunt in curtea mea.vecinul pe ce baza isi poate muta gardul daca nu detine acte?

   • Avocat ILIE DORIN

    Posesia va este protejata de lege. Orice act de lezare a proprietații este pedepsita penal. Dacă Vecinul muta cumva gardul faceti imediat (sau in maxim 3 luni de zile) plangere penală pentru tulburare de posesie. Totusi, trebuie analizate actul dvs de vanzare cumpărare și actele proprietarului. Unde este acea diferenta in actele anterioare și de ce la măsurători apare prea mult. Un vecin ar putea legal intra in curtea dvs doar dacă va avea el in proprietate acea parcela și dvs buni puteți proba in acte. Totusi Vecinul, dacă va avea acte de proprietate , va trebui sa facă acțiune in revendicare. Trebuie o analiza juridica a situației dvs in baza tuturor documentelor. Mergeți la un avocat și va clarificați situația.

 70. Valean Razvan

  Buna ziua! Sunt un nepot al bunicii mele care am ingrijit-o pana la varsta de 97 de ani care a decedat anul acesta in februarie, ea locuind intr-un sat de munte unde a fost necolectivizat. Era bunica mea paterna. Tatal meu mi-a murit de 15 ani de atunci a ramas in grija mea bunica, mai am o matusa si un unchi care sunt la Arad la mare distanta, satul e in jud Bistrita Nasaud la poalele muntilor Tibles in com Tarlisua. M-am inteles cu unchii mei ca imi lasa mie curtea si casa batraneasca a bunicii unde am si eu o mica casa facuta de tatal meu, as vrea sa va intreb ca sa imi deschid carte funciara ca nu are pamantul de acolo nu figureaza pe nimeni, si sa imi pot intabula casa tatalui meu chiar si cea batraneasca a bunicii pe numele meu trebuie neaparat sa fac proces cu obiectul uzucapiune? Ca am vorbit cu un topometrist autorizat si mi-a zis ca sa poata veni cu masuratorile sa imi deschida carte funciara asa trebuie sa procedez. Va multumesc!

  • Avocat ILIE DORIN

   Poate sa va deschida carte funciara ca posesor, pe reglementarea posesiei tabulare. Dar dacă in acte bunica detine terenul, cea mai sfanta cale este sa dezbateti succesiunea.

 71. Georgiana

  Buna ziua, as dori si eu cateva informatii in legatura cu un teren. In anul 1990 de la primaria comunei mele s-au dat terenuri pentru case dar problema este ca in acte s-a scris ca suntem proprietari pe 250 m2 iar tot terenul in curte avem 810 m2. Cum sa procedez sa devin proprietar pe tot terenul avand in vedere ca locuiesc in acea casa si folosesc tot terenul din curte de 30 ani? ce acte imi trebuie si unde le depun avand in vedere ca vreau sa fac si carte funciara pe tot terenul? As dori un raspuns pe email va vog daca se poate. Multumesc

 72. Laura

  Buna ziua, va rog mult d-nul avocat daca puteti sa ma lamurati intr-o problema.
  Proprietarul a decedat de aprox 2 luni… de atunci posed imobilul el nemaiavand nici o ruda pana la gradul 4 care sa poata deschide scuccesiune. Eu am vrei sansa in inscrierea mea in cf?

 73. Observatorul de serviciu

  Se impune o precizare raportat la prevederile din Legea nr.7/1996, art.41 alin.8 lit.b pct. (ii) : imobilul nu face parte din DOMENIUL PUBLIC al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale.
  Astfel, leguitorul vorbeste doar de domeniul public al statului sau al UAT-urilor, dar nu si de situatia in care imobilul ar fi in domeniul privat al acestora. Iar unde legea nu prevede, nu putem presupune ca se referea si la domeniul privat.

  • Avocat ILIE DORIN

   Articolul se refera la distinctia proprietății nu proprietarului. Astfel, daca este proprietar o UAT, dar proprietatea este privată, se poate nota posesia pe care o are o persoană. O UAT are proprietăți publice și proprietăți private. Daca o UAT are proprietăți private, ele, de regulă, sunt supuse regimului juridic general al proprietății private.

 74. Laura

  Multumesc mult pt raspuns!…si Inca o intrebare daca nu va suparati, sunt Laura de mai sus cu inscrierea in cf ca si posesoare….cu proprietarul decedat!…in cat timp pot sa fac asta, sa ma inscriu?..el e mort de 2 luni.

 75. Vasile Ștefania

  Bună ziua!

  Bunicii mei au un teren în Călărași pe care nu au niciun act. Ei Stau acolo din 1950. Bunicul a murit, tatăl meu(unicul lor copil), de-asemenea. Am rămas bunica și cu mine. Bunica este internată la un cămin de bătrâni. Procesul de uzucapiune trebuie de deschis de bunica?

  Vă mulțumesc!

 76. Vasile Ștefania

  Eu ca moștenitor, as putea deschide procesul de uzucapiune sau aș putea cere notarea în Cf? Sau trebuie făcute de bunica acum?
  Vă mulțumesc mult!

  • Avocat ILIE DORIN

   Oricine poate deschide uzucapiune și oricine poate nota posesia atat timp cât are durata posesiei cerută de lege. Dar dacă sunteți Moștenitor cel mai bun și simplu mod este sa dezbateti succesiunea.

 77. Vasile Ștefania

  Mulțumesc pentru răspunsul rapid. Dar cum aș putea să dezbat moștenirea dacă nu sunt acte de proprietate?

 78. Suciu

  Buna ziua. Imi puteti spune care sunt acele inscrisuri doveditoare ale posesiei la care se refera legea? In afara de o eventuala chitanta de mana pe care am inteles ca nu este acceptata… Multumesc.

  • Avocat ILIE DORIN

   dovedirea proprietătii e deosebota de dovedirea posesiei. Pentru proprietate de principiu sunt registrele de la Primărie (de ex Registrul agricol). Nu sunt numite de lege, orice registre posibile, orice registre ce indica indicii ale proprietatii.

 79. Maxim Constantin

  Locuim in casa părinților, trăiește doar mama. Nu avem nici un act pe casa si pe terenul pe care il deținem, plătim impozit la primărie pe suprafața care este trecuta la rol. Cum facem sa avem act de proprietate pe casa si terenul pe care il deținem,menționez ca aceasta casa a fost construita in anii 60. Mulțumesc.

 80. Catalin Florin

  Va salut, parintii mei au cumparat cu chitanta de mana de la o doamna o casa si un teren in anul 1960.
  Vanzatoarea nu avea documente de provenienta asupra casei sau terenului in cauza.
  Am locuit si utilizat acea casa si terenul respectiv impreuna alti doi frati pana in zilele noastre.
  Tata a decedat in 1980 (nu am facut susccesiunea) iar mama a decedat in 2012 si a lasat prin testament olograf partea ei din casa si teren unuia dintre frati.
  La succesiune instanta nu a recunoscut chitanta de mana ca fiind valida, iar o parte de teren am aflat ca este al primariei.
  Cum putem intra in posesia casei si a terenului respectiv pentru a o putea valorifica si in ce masura testamentul lasat de mama are valoare legala tinand cont de faptul ca vanzatoarea nu a avut nici-un act de proprietate asupra casei si terenului vandut parintilor mei cu chitanta de mana?
  Va multumesc si sper ca speta sa vi se para suficient de interesanta pentru a formula un raspuns!

  • Avocat ILIE DORIN

   Buna ziua. Aveți o situație complicata și va trebuie un avocat sa va descoase problema. In primul rand trebuie văzut dacă terenul era proprietate privată a primăriei sau dacă era proprietate publica. Dacă era proprietate privată atunci părinții dvs l-au uzucapat, in sensul ca au dobândit proprietatea prin lunga posesie. Dar trebuie facit proces privind uzucapiunea. Mergeți cu toate actele la un avocat.

 81. Claudia

  Bună ziua,

  De 3 ani întrețin terenul din spatele casei mele, care este a Gospodăririi Comunale, curatam ambrozia, plătesc sa fie tuns și adunate gunoaiele. Avem vreo șansă să intram în posesia terenului?
  Mulțumesc frumos.
  Claudia

 82. Andrei

  Bună. As vrea sa intreb ce se poate face în legătură cu o casa. Soția a dobândit prin moștenire de la bunici o casa cu 200m2, dar dintre care doar 100m2 figurareaza pe numele ei. Restul de 100m2 este construit încă un garaj și doua încăperi mici dar sunt în același curte. De-a lungul anilor nu au fost probleme niciodată și nici revendicate de cineva. Ce se poate face în acest caz, vrem sa renovam toată casa numai nu știm dacă mai întâi putem sa întram în posesia și restului de 100m2 și apoi sa ne apucam. La cine ar trebui apelat pentru ajutor?

  • Avocat ILIE DORIN

   aveti 2 variante: notarea posesiei pentru ce nu aveti acte sau deschiderea unui proces de uzucapiune. Uzucapiunea este mai indicată. În acest proces trebuie să dovediți posesia soției și posesia bunicilor soției pentru a dobândi proprietatea.

 83. POPESCU MARIANA

  buna ziua,va rog sa ma scuzati ca va rapesc din timp ,dar am si eu urmatoarea speta: am cumparat mai multe bucati de pamint imediat dupa Revolutie cea mai recenta fiind din1996, cu chitanta de mina cu martori si cu viza PRIMARIEI. O parte dintre vinzatori au murit fara sa faca cadastru si sa aiba documentele necesare vinzarii. ce pot sa fac acum . va multumesc mult ! va doresc numai bine!

  • Avocat ILIE DORIN

   In 2021 se vor împlini 10 ani de posesie pe Noul Cod Civil și veți avea dreptulde a cere constatarea uzucapiunii pentru fiecare par ela de teren. Deci in 2021 faceti proces de uzucapiune pt fiecare parcela de teren. La finalul unui astfel de proces hotărârea judecătorească va fi titlul dvs de proprietate. Mergeți cu un avocat in procesul de uzucapiune, pt a gestiona eficient procedurile.

 84. NICOLAE -JIANU ION

  Domnule Avocat
  Va rog cu amabilitate sa ma sprijiniti in conturarea unei decizii ulterioare pentru speta urmatoare;
  detin un contract de intretinere pentru o suprafata de teren 800 mp si un imobil, dreptul real de proprietate fiind reliefat printr-un certificat de mostenitor.
  Pana aici lucrurile sunt clare dar situatia devine neclara pentru restul suprafetei de teren care ar putea fi in jurul a 1577mp,spun acest lucru deoarece nu am la ora actuala un plan cadastral ci doar o masuratoare la compas cum se facea pe vremuri pentru care nu exista titlu de proprietate( desi ar putea fi un act pe undeva dar nu am cum sa dau de el fiind vorba de mai multi vecini ).La ora cand va scriu Primaria a realizat planul cadastral fara sa mi-l aduca la cunostina.(urmeaza)
  INTREBARI;
  -CARE AR FI CALEA CEA MAI SIGURA PENTRU DOBANDIREA DREPTULUI DE PROPRIETATE TINAND CONT CA PENTRU SUPRAFATA RESPECTIVA DOBANDITORUL ESTE DE BUNA CREDINTA FIIND PLATITE IMPOZITE DE APROXIMATIV30 ANI SI NU AU FOST SI NU SUNT LITIGII?
  -Oare sa asteptam inscrierea in cartea funciara ca posesori de catre primarie cu indeplinirea conditiilor privind posesia tabulara si dupa trei ani SA DEVENIM PROPRIETARI DACA NU SUNTEM CONTESTATI?Sa am incredere in primarie ca nu ne contesta chiar ea printr-o actiune in revendicare?sau
  -sa invoc uzucapiunea in fata instantei inainte ca Pimaria sa faca demersurile proprii(sau concomitent cu demersurile ei)?
  -poate o actiune in revendicare?
  Va multumesc din suflet pentru un eventual raspus si va rog
  PRIMITI CONSIDERATIA MEA

  • Avocat ILIE DORIN

   Bună ziua,
   Dacă este o posesie de 30 de ani, cea mai simpla si sigură cale este UZUCAPIUNEA. Deschideți urgent proces de uzucapiune, si lucrurile se vor rezolva definitiv prin acest proces.

 85. Marius

  Buna ziua! am cumparat o casa de la un dezvoltator,deocamdata avem antecontractul,receptia casei inca nu s-a facut,nici actul final de vanzare cumparare care suna cam asa:Stabilim ca in situatia in care promitentii vanzatori nu vor preda posesia imobilului obiect al antecontractului de vanzare-cumparare la data de 31.01.2020 si de comun acord hotaram ca la acea data prin act aditional,sa nu intervina rezolutiunea antecontractului de v-c,promitentii vanzatori ne obligam sa platim promitentilor cumparatori,cu titlul de penalitate,chiria medie lunara,aferenta unui apartament,respectiv suma de 200 euro/luna intarziere ,pana la predarea efectiva a imobilului obiect al prezentului act de v-c.
  Subsemnatii promitenti cumparatori vor intra in posesia de drept si de fapt a terenului si constructiei la data semnarii contractului de v-c in forma autenticaca,cand imibilul se va preda LA CHEIE
  Eu m-am mutat in casa dar mai sunt ceva lucrari de rezolvat,electrica nu a venit ,stau cu, utilitati de santier.Intrebarea mea e paragraful mai sus mentionat mai e valabil sau nu?Trebuie sa-mi mai plateasca cei 200 euro lunar sau daca m-am mutat nu trebuie? Utilitatile le platesc eu,racordarea la apa ,impozit ,in sarcina cui revin? ,Casa nu s-a predat la cheie.
  Multumesc anticipat pentru raspuns!!

 86. Fasicaru Elena

  Buna ziua! Tatal meu a cumparat in anul 1995 un imobil cu teren cu o chitanta de mana, primaria i-a facut o schita cadastru afizata spre neschimbare, a platit de atunci pana in prezent rol la primarie, iar acum am vrea sa devenim proprietari cu acte. o parte din mostenitori au decedeat, inclusiv proprietarul. ce pasi trebuie sa urmam? multumesc anticipat!

 87. Fasicaru Elena

  Buna ziua! Tatal meu a cumparat in 1995 un imobil cu teren cu chitanta de mana, primaria a efectuat o schita cadastru cu titlu avizat spre neschimbare,tata a platit rol la primarie in tot acest timp. Acum ar vrea sa devina proprietar. Ce pasi trebuie urmati, avand in vedere ca proprietarul este decedat cat si o parte din mostenitori. Multumesc anticipat!

  • Avocat ILIE DORIN

   Cea mai simpla și sigura cale de a avea acte de proprietate este calea uzucapiunii. Uzucapiunea este un proces prin care veți dobandi prin hotărârea judecătorească dreptul de proprietate și veți fi înscris in Cartea Funciară ca proprietar. Dar ca sa puteți initia acest proces va trebui sa așteptați anul 2021 când veți împlini 10 ani de posesie extratabulara conform noului cod civil intrat in vigoare in 2011. Deci in 2021 puteți începe procesul de uzucapiune. Va sugerez sa va luați in avocat sa va gestioneze acest proces de uzucapiune.

 88. Popescu Ionel

  Bună ziua! Între proprietatea mea și a vecinei mele exista un teren care nu figurează la primărie. Terenul respectiv a fost „îngrijit” (doar culeasa via) de mama vecinei mele câtă vreme a fost în putere, între timp a decedat. Pe teren vecina depozitează gunoiul iar vara devine o adevărată junglă (împreună cu terenul ei). Recent am aflat de la vecină ca nu este de fapt proprietatea lor și nu ar deranjat-o dacă l-am lua noi, dar nu știe cine este proprietarul care i-a încredințat terenul mamei ei(probabil decedat de mult). Când am făcut actul de proprietate asupra terenului meu, mama vecinei a dat declarație ca nu există conflicte de granița, ea fiind cea care apare ca vecin în evidențele primăriei și în actele moștenite. Terenul este practic în curtea vecinei (exista gard) și nu știu exact nici ce suprafață are, eu știind din totdeauna ca este curtea lor acolo. Vă rog să mă sfătuiți cum sa aflu cine este proprietarul în acest caz și cum pot intra legal în posesia acestui teren. Dacă se poate, va rog sa îmi transmiteți răspunsul pe e-mail. Mulțumesc!

 89. Pingback:Notare Autorizatie Constructie In Cartea Funciara - Inginer Proiectare drumuri

 90. Campean Aurelia

  Buna ziua .Vreau sa vand un teren ,nu am Act de Proprietate ,platesc impozit la Primarie.Va rog frumos spuneti -mi cum sa procedez sa l pot vinde .Nu mai gasesc proprietarii de la cine am cumparat.
  Pot sa-l vand sa-l intabulez direct pe cumparator.
  Multumesc

 91. Campean Aurelia

  Buna ziua.Vreau sa vand un teren agricol 2 hectare ,nu am Act de Proprietate,platesc impozit ,sunt inregistrata doar la Primarie.Nu mai gasesc persoanele de la cine am cumparat.Spuneti-mi va rog cum pot sa-l vand ,pot sa -l intabulez direct pe Cumparator .
  Multumesc

  • Avocat ILIE DORIN

   nu puteti sa il vindeti daca nu sunteti proprietar si daca terenul nu are carte funciara. Trebuie mai intai sa deveniti proprietar: o puteti face printr-un proces de uzucapiune. Astfel puteti semna o promisiune de vanzare cu actualul cumparator, demarati proces de uzucapiune (daca indepliniti condițiile legale), deveniti proprietar in baza hotararii judecatoresti, sunteti inscris in cartea funciară in baza aceleasi hotărâri judecătoresti si apoi puteti trece la vanzare.

 92. Campean Aurelia

  Buna ziua .Va multumesc pentru raspuns ,Era pentru vinderea unui teren agricol 2hectare ,nu am Act de Proprietate.Sa-mi iau un Avocat ,pot sa rezolv mai repede ? Sa pot sa-l vand ? Avand in vedere ca nu locuiesc in Romania . Sa rezolv in perioada de concediu ,cat sunt in Romania .vreo 3 saptamani
  Multumesc

 93. Gata Marius Daniel

  Bun ziua . Va rog sa îmi spuneți… am cumpărat o casa cu 2 terenuri intravilan din care pe unul mai mic sunt proprietar cu acte în regula iar pe al doilea am doar o chitanta de mana ca asa sa facut inainte de a cumpăra de la fostul proprietar fiind de acord cu înstrăinarea prin vânzare a acestuia. Il muncesc și platesc impozit pe el de 5 ani dar impozitul fiind platit pe numele fostului propietar notat pe chitanta de mina. Ce as putea face ca sa întru în posesia legala a terenului devenind propietar? Mulțumesc

 94. Preda Aurel

  Buna ziua, domnule avocat !
  Detin o suprafata de teren si titlu de proprietate pentru aceasta. Pe una din laturi, in titlu de proprietate se specifica faptul ca ma invecinez cu C.T.
  Primaria afirma ca intre proprietatea mea si cea detinuta de vecinul C.T. se gaseste o fasie de teren de aproximativ 2 m, proprietatea primariei.
  Niciuna dintre parti, eu, vecinul C.T. si primaria nu detinem carti funciare pentru aceste suprafete.
  Ce acte trebuie sa solicit primariei pentru a dovedi ca intre mine si vecinul C.T. exista aceasta fasie de teren de aproximativ 2 m ?
  Va multumesc anticipat !

 95. Preda Aurel

  Domnule avocat, va multumesc inca o data pentru promptitudinea si raspunsul Dumneavoastra !

  „Primaria afirma ca intre proprietatea mea si cea detinuta de vecinul C.T. se gaseste o fasie de teren de aproximativ 2 m, proprietatea primariei.”, in situatia in care in titlul de proprietate se specifica faptul ca ma invecinez cu C.T. si nicidecum cu primaria.

  Ce acte ii pot solicita primariei pentru afirmatia de mai sus ?

 96. COCACHE IONUT

  Buna ziua! Acum 10 ani am primit mostenire un imobil de 600 mp ingraditi din care s-au intabulat doar 400 mp cat erau in acte. Recent am luat la cunostinta ca intabularea nu s-a realizat pe tot terenul ci doar pe 400 mp, iar 200 mp ramanand in aer. Cum as putea intra legal in posesia terenului? Multumesc frumos!

  • Avocat ILIE DORIN

   Daca pentru cei 200 nu exista carte funciara puteti ca in 2021 sa faceti proces de uzucapiune in baza caruia sa dobanditi proprietatea ori, a doua varianta, sa va notati posesia in Cartea Funciara si peste 3 ani de la notare, daca nu vine cineva sa revendice parcela, deveniti de drept prorprietar. Va recomand uzucapiunea daca aveti posesia de 10 ani implinita in 2021.

 97. Camelia

  Buna ziua. Am facut notarea posesiei in Cartea Funciara pe terenul si casa primita drept zestre de la parinti. In acesti 3 ani, cine ar putea sa imi provoace probleme, sa nu devin proprietar de drept?
  Va multumesc!

  • Avocat ILIE DORIN

   Doar un vechi proprietar vă poate „tulbura” posesia și doar printr-o acțiune in revendicare. O astfel de acțiune in revendicare poate fi admisă doar dacă acel proprietar aduce un titlu just si valabil de proprietate. In rest nimeni și nimic.

 98. gheorghita mihaela

  buna ziua,
  am demarat procedura de punere in posesie (posesie tabulara ) , pentru un teren al cărui posesor este de peste 30 de ani, socrul meu; va rog sa îmi spuneti dacă in cei 3 ani de la momentul notării în cartea funciară,socrul meu decedează , ce se întâmpla cu punerea in posesie ?

 99. Jean

  În 1992 am cumpărat o jumătate de casă compusă din două camere şi teren de 216 mp. Nepotul vecinei în mai 2020 desfiinţează prin violenţă/ ameninţări hotarul şi îmi ia 20 cm din teren cu scopul de a băga pe actul mătuşi grosimea zidului despărţitor (zidul despărţitor are 30 cm grosime) şi astfel să poată aduce anumite modificări la acoperiş. Fac sesizare la Poliţie şi primim recomandarea de a face reactualizare măsurători conform actului de vânzare-cumpărere pentru a intra în posesia terenului. Vecina refuză (nu recunoaşte măsurătorile cadastristului spunând că zidul este al ei, cadastristul nu poate întocmi actele pentru că lipseşte din teren) iar acum vin cu întrebarea: mai am vreo şansă şi cum anume având în vedere că sunt pensionar (81 ani) cu un venit de 1400 ron, soţie casnică (84 ani) cu 3 scrisori medicale (inimă, plămâni, neurologie) şi vecina pensionară (85 ani) si pensie 700 ron să finalizez întocmirea cârţii funciare. Menţionez că vecina nu are cadastru făcut.

  • Avocat ILIE DORIN

   Trebuie sa faceti proces – acțiune in revendicare pentru bucățica acaparata de vecin… E și o tulburare de posesie, politoa ar fi trebuit sa deschisă dosar penal data ați făcut sesizare la ei… Dar depinde ce ați reclamat și când. Dacă ocuparea terenului s-a făcut in mai, aveți 3 luni sa depuneți plangere penală pentru tulburare de posesie, asta pe penal. Pe civil, repet, proces in revendicare.

 100. Jean

  Mulţumesc pentru răspuns şi pentru timpul alocat şi vin cu precizarea că s-a întocmit dosar penal înca din mai cu menţiunea de distrugere şi tulburare în posesie. Voi parcurge toate etapele şi am credinţa că voi reuşi (sper să îi fie îndeajuns cadastristului minciuna nepotului).

 101. Mihaela Dumitrache

  Buna ziua, Am si eu o intrebare: am o casa mostenita de la parinti, impreuna cu fratele meu, decedat. Pot sa-i fac eu inscrierea in cartea funciara, pana se termina succesiunea nepotilor? sau trebuie sa mergem toti mostenitorii pt cartea funciara?

  Multumesc.

  • Avocat ILIE DORIN

   Nu puteți face dvs înscrierea in Cartea Funciară. Mai întâi trebuie făcută /dezbătută succesiunea, apoi faceti actele cadastrale apoi cereți înscrierea tuturor moștenitorilor in Cartea Funciară.

   • Dinu Ion

    Va salut domnule avocat,

    La începutul lunii trecut am vrut sa încep construirea unei case, dar din păcate m-am lovit de următoarea problema. Terenul propriu zis pe care îl avem este de aproximativ de 1000 m. Înainte de ani ’90 am înțeles ca se trecea în acte decât 250 m. Am verificat actele și din păcate în titlul de proprietate apar decât 250 m. Tatăl meu a primit terenul de la frații mamei lui (1000 m).Am înțeles ca după 90 trebuia făcută o cerere la primărie pentru a dobândi tot terenul dar tatăl meu nu a știut. În registrele primăriei nu apare ca în ultimi 30 de ani ca fiind terenul tatălui meu, deci nu poate fi dezbătut in instantă. Cred ca apare după 2012. Ar mai fi vreo modalitate de a rezolva aceasta problemă? Mulțumesc mult, aștept în raspuns de la dumneavoastră.

 102. MIHAI

  Buna ziua domnule avocat ILIE DORIN
  Detin o suprafata de teren si titlu de proprietate pentru aceasta. Langa terenul cu titlu de proprietate detin in posesie o suprafata de teren imprejmuit inca din anul 1993 in baza unor documente intocmite de mana (zdelca). In anul 2018 in baza masuratorilor efectuate de topometrist s-a intocmit un PROCES VERBAL DE RECEPTIE, cu Memoriu Tehnic, Plan de amplasament, calcul suprafata, coordinate. Toate documente au fost inregistrate la OCPI.
  Va rog sa ma indrumati pentru a intra in legalitate (cu acte) a acestui teren in posesie.
  Care este procedura de a putea plati impozit pentru teren in posesie.
  Va multumesc Mihai

 103. Adrian

  Bună seara
  Terenul bunicilor este abandonat și în paragină.
  Bunicii sunt decedați la fel și copiii lor inclusiv tata.
  Nu a fost făcută niciodată succesiunea casei bătrânești și al terenului.
  Normal am avea dreptul noi ,”nepotii” dar nimeni nu vrea sa vina sa facem succesiunea
  si mai rău pe nimeni nu interesează.
  Este totul abandonat și în paragină, nu mai este apă și nici curent electric , nu știu nici dacă a fost plătit impozitul pe anii ce au trecut.
  Eu nu am avut niciodată pretenții și am vrut mereu sa renunț pentru verii mei fiind convins ca ei se vor ocupa de bunăstarea proprietăți.
  Din păcate nu este așa și nu știu ce as putea face.
  Ei nu vor sa vina sa plătim restanțele și sa facem succesiunea și nici nu.i interesează.
  Ce pot face în aceasta situație?
  Eu pot plătii tot și mă pot ocupa de reparațiile necesare împrejmuiri, pot curata și întreține terenul dar mă tem ca odată terminate treburile vor da năvală ca turcii.
  Domnule avocat ce pot face pentru a beneficia măcar de partea tatălui meu ?

  • Avocat ILIE DORIN

   Trebuie să dezbateti succesiunea. Mergeti la notarul de la ultimul domiciliu al ultimului decedat si deschideti dezbaterea succesiunii. Vor fi chemati de notar la dezbatere toti succesorii ce au drepyri, iar daca nu vor veni, vor fi considerati renuntatori la succesiune, astfel masa succesorala se va imparti doar intre cei care vor veni la notar la dezbatere. Abia dupa ce notarul dezbate succesiunea si va elibereaza certificatul de mostenitor – ce va fi titlul dvs de proprietate, puteti incepe lucrari de imbuntatatire/ingrijire a imobilului.

 104. Ana

  Buna ziua.
  Am cumparat o casa care pe acte are doua numere (au fost doua case in trecut) si are actele foarte vechi.
  Pe extrasul din cartea funciara casa este descrisa cu 1 camera care in realitate are 3, iar terenul este mai mare cu approx 10%.

  Cum putem actualiza actele va rog avand in vedere problema cu numarul casei si suprafata descrisa gresit in actele vechi iar topograful nu a putut sa ne ajute.
  Multumesc

 105. Andrei

  Buna ziua Dl. Avocat! Daca parinti mei au primit mostenire cu acte o casa de la bunici si vor sa o vanda, trebuie facut din nou documentaia de cadastru si intabulare?! Multumesc anticipat!

  • Avocat ILIE DORIN

   Dacă succesiunea de pe bunici a fost dezbătută după 2011 și atunci a existat Carte Funciară unde părinții au fost înscriși, atunci nu mai e necesară o noua intabulare și un nou cadastru,

   • Andre

    Din pacate actul a fost facut inainte de anul 2011…este un act de domatie cu intretinere…adica parinti au avut grija de bunici si asa au primt casa prin donatie cu actul aferent…si este facut si o schita(releveu) cu, casa si terenul pe care este construita casa si este datata in anul 1994 atunci cand a fost facut si actul respectiv de donatie…asta inseamna ca trebuie facut din nou cadastrul pentru a putea vinde casa?!

   • Andrei

    Daca o sa fac un extras de carte funciara informativ asa o sa mi pot da seama daca este nevoie de reinoirea cadastrului si intabulari…si dupa ce anume…in extras se specifica data succesiuni…sau cum anume?!

    • Avocat ILIE DORIN

     nu cred ca aveti cadastru pe noul format topo…Cereti totusi un extras si vedetid aca e inregistrat terneul in Cartea Funciara. IN CF apare nr cadastral al terenului, schita, vecinii, suprafata, categoria, proprietarul sau posesorul, sarcini (daca este ipotecat, grevat, etc)

     • Andrei

      De o casa parinteasca veche este vorba…si totusi pe acel act cu numele de Releveu este facuta toata schita chiar si cu vecini…si cat are terenul intravilan ce are casa construita pe ea..este chiar si schita casei ce este compusa din 3 camere, bucatarie si un hol mic…daca nu ar fi inregistrata cum altfel ar veni impozitul aferent constructiei si cu tot terenul intravilan ce are casa pe el…dar cum am zis acel act releveu este facut in 1995…oare chiar e necesar sa fac cadastrul casei si terenului pe care este construita casa pe el pentru a putea vinde casa…offf…vor costa cred vreo 2 000 Ron…s-au poate chiar m-ai mult!

     • Andrei

      Nu este ipotecata casa..este casa parintilor primita de la bunici pron donatie cu resposabilitatea de ai ingriji…asta a fost demult…intre timp au decedat bunici…deci casa si terenul pe care este construita nu este ipotecata.

 106. Mirabela

  Buna ziua!

  Va rog sa-mi spuneți in primul rand, care ar fi pasii achiziționării unui teren intravilan in jur de 1400m pătrați (are si număr de casă)?
  Mentionez ca terenul mai are încă 800m patrati netrecuti in acte.
  2. Terenul il vreau pentru mama mea care dorește să il împartă mie si surorii mele. Este posibilă această împărțire in momentul achiziționării terenului? Daca da, se pot trece de exemplu, pe numele 1000m pătrați, iar ulterior cei 400m surorii, deoarece ea nu este in țara acum?
  Care este cea mai recomandată metodă de a pune la punct toate actele fără a evita orice posibila problemă?

  Va mulțumesc mult anticipat!

  • Avocat ILIE DORIN

   Buna ziua. Proprietarul terenului trebuie sa aibă acte. Pt suprafața care nu are acte se pot face mențiuni in contractul notarial. De ce sa mai faceti cumpărarea și apoi împărțirea când puteți direct cumpara câte jumătate din teren? Dacă sora nu este in țara poate da procura dvs ca sa cumpărați dvs pt ea.

   • Mirabela

    Bună ziua,

    Va mulțumesc pentru raspuns.
    Din păcate nu am primit notificare si de abia acum l-am vazut.

    Daca se poate as vrea sa cumpărăm fiecare o anumită parte din teren. Dar nu stiu daca se poate face asta direct la notar sau este necesara intervenția unui topograf?

 107. LiviuS

  Buna ziua,

  Dle Avocat am urmatoarea speta: mostenire (ca multe altele in Romania) nedezbatuta dupa moartea parintilor foarte multi ani. Suntem 9 frati si surori, fiecare cu cat 1, 2 sau 3 copii. Dintre frati si surori, 3 au decedat, au ramas 6 din care unii vor sa cedeze altora, altii vor sa stapaneasca si foloseasca altii sunt dezinteresati sau nu au bani pentru proceduri legale. Care credeti dvs ca ar fi cea mai buna solutie sa pot detine legal, cat mai repede, macar bucata de pamant pe care o merit de drept, pentru ca am o initiativa de a depune un proiect cu fonduri europene pentru agricultura.

    • Avocat ILIE DORIN

     Nu va poate ajuta notarea posesiei în procedura de achiziții/investitii europene. Va poate ajuta doar să luați în stăpânire terenul, să îngrădiți parcela dumneavoastră și să îi faceți Carte funciară unde vă notați ca posesor, iar peste 3 ani de la notare deveniți proprietar.

     • Liviu S

      Intrarea in posesie trebuie girata si de acesti multi mostenitori de care va povesteam? Poti deveni proprietar dupa 3 ani chiar daca succesiunea e ramasa in aer?

     • Avocat ILIE DORIN

      Da trebuie girata și de ei, ca ei să nu vină peste dvs să revendice drepturile succesorale. Deveniți proprietar dacă timp de 3 ani nimeni nu vă tulbură posesia și nu se va dezbate moștenirea. Dacă cineva deschide dezbaterea moștenirii și bunul intră în discuțiile privind masa succesorală….atunci se va împărți la notar.

     • LiviuS

      Deci trebuie adunati toti mostenitorii primari si secundari tot ca la dezbaterea mostenirii si pentru posesie?

   • Liviu S

    La ce am inteles ca e necesar sa facem ca sa ducem succesiunea pana la capat, cred ca nu face terenul cat trebuie sa cheltuim cu ea….

 108. Pingback:Reguli mai restrictive la vânzarea-cumpărarea terenurilor agricole extravilane. Ne-preemptorii vor putea cumpăra terenuri doar dacă sunt agricultori

 109. Nichita Cornelia Luminița

  Buna ziua am si eu o problema in legătură cu casa in care locuiesc.Avem un teren pe care neam făcut o casa dar nu avem acte la primarie plătim taxele fiind trecut soțul meu pe rol din2006 am incercat la primarie sa ne îndrume cum putem face acte pe teren si casa dar la primărie ne zice ca locul aparține cuiva ba că e al primariei nici noi nu mai stim ce să credem ba e a lui ala ba al primăriei. În 2o15 sa făcut de la primarie înregistrarea în cărțile funciare acum nu stiu dacă primaria a înregistrat aceste acte pe numele nostru au fost cei de la cadastru nea măsurat terenul a facut schița casei si de atunci nu ne-au mai spus nimic am vecini care stie ca stam de 19 ani in casa care am construit o in 2oo1 dar cei de la primarie nu ne lămurește cu ce este de facut noi am dorii să facem actele la casa si teren dar nu stim ce trebuie facut.Si cu cei care ne-au măsurat terenul si făcut schița la casa unde putem să ne interesam dacă ne-au înregistrat în cartea funciară.Tin sa mentionez ca cei de la măsurători au fost trimiși de primărie că sau măsurat toate terenurile care nu au acte au fost făcute cu proiectele de la stat cum este in mai multe sate.Va multumesc pentru timpul acordat si astept un raspuns din partea dvs.

 110. Niculae Virbanescu

  buna ziua,

  avem un teren care este in arenda de la propietar catre societatea noastra comerciala pe o durata de 30 de ani din anul 2015.
  in anul 2017 propietarul a decedat si mostenitorii nu vor sa faca mostenirea din cauza datoriilor foarte mari pe care le avea propietarul terenului
  cum se poate rezolva sa intram in posesia terenului?
  multumesc anticipat!

  • Avocat ILIE DORIN

   Teoretic, dacă moștenitorii au denunțat contractul de arendă nemaifiind de acord cu el, luându-vă posesia terenului în baza calității lor de moștenitori cu titlu general, nu aveți nici o modalitate de a reintra în posesia terenului decât tot cu bunăvoința lor. Arendarea este un act de administrare astfel că puteți semna valabil un nou contract de arendă cu unul sau cu unii din moștenitori, chiar dacă moștenirea nu este dezbătută/împărțită la notar.

   • Mariana S.

    Buna ziua! Parintii mei au platit 7 ani impozit pentru gradina din vecinatatea casei, lasata de proprietari lor, pentru a o folosi. De atunci proprietara a murit, iar sotul care locuieste in Germania nu poate fi gasit. Pot deveni in vreun legal posesorii terenului respectiv? Multumesc

    • Avocat ILIE DORIN

     da pot deveni în mod legal proprietari actualii posesori, prin uzucapiune – dacă vor trece 10 ani de la intrarea în posesie, ori prin notarea posesiei în Cartea Funciară, dacă sunt îndeplinite condițiile.

 111. Lia

  Sunt proprietara unui teren in baza Legii 18/1991 a Fondului Funciar, ca mostenitoare. Azi am fost acolo pentru masurare si documentatie in vederea intabularii. D-l topograf a spus ca nu gaseste punctul pentru pozitia topografica pe care o are terenul. A spus ca vecinul are o suprapunere virtuala, o eroare de inscriere si o dimensiune de 2,5m latime de-a lungul terenul este trecuta in cartea funciara a vecinului. Am intrebat daca nu face documentatie pentru partea fara suprapunere. A spus ca nu. Si vecinii care din partea opusa primilor au facut cadastrul. Ei sunt cei care lucreaza de mai multi ani terenul pe care am titlul.
  Inteleg ca este posibil sa nu mai am acest imobil si sa fie trecut in cartile funciare ale celor doi vecini.Impozitul este pe numele meu.
  Va rog sa imi raspundeti. Va multumesc.

 112. Lia

  Dl avocat, dar nu stiu cind s-a facut inscrierea in cartea lor funciara si nu stiu daca este un termen limita in care se poate solicita aceasta rectificare.
  Am trimis azi un email la BCPI pe raza caruia este localitatea cu imobilul. Vecinii la care este facuta inscrierea nu se implica in rezolvarea problemei si daca ajung in instanta nu stiu pe cine sa actionez, pe vecini sau institutia de cadastru.
  Topograful care a facut documentatia este in virsta de peste 70 de ani.
  Va multumesc pentru raspuns.

 113. Lia

  Am inteles ca harta facuta de topograf trebuia sa se potriveasca la o anumita scara cu dimensiunile din registrul cadastral al cartilor funciare. Cum nu a observat aceasta diferenta peste 5% la care era nevoie de proces verbal de vecinatate? Deci ar fi trebuit sa semnez sau nu acel proces verbal de vecinatate.
  Va rog sa imi spuneti daca exista un termen de prescriptie pentru rectificare in cartea funciara.
  Dl avocat, am vrut sa clarific situatia acestui imobil pentru ca daca l-am cerut, am considerat ca am aceasta obligatie, dar este altceva cind se fac greseli mai mult sau mai putin intentionate.

 114. tudose alina

  Buna ziua ! Am cumparat in 2012 ca persoana juridica un teren + cladire din 1948 de la o cooperativa de consum pe factura si contract de vanzare dar care nu a fost incheiat la notar ci intre parti. Cooperativa restectiva nu mai functioneaza din 2013.Respectiva care l-a vandut a zis ca nu detine alte acte de proprietate caci actele ar fi fost arse intr-un incendiu.Precizez ca nici primaria nu are nici un fel de act pt proprietatea respectiva. Noi l-am trecut pe rol la numele nostru si platim la fisc din 2013. Cum procedam sa obtinem titlu de proprietate ?

  • Avocat ILIE DORIN

   Actele dvs – factură și contract – sunt nule absolut. Cooperativa dacă este dizolvată, este destul de complicat. Cel mai simplu mod ar fi ca la 10 ani de zile, dacă terenul NU are carte funciară, să inițiați demersurile unui proces de uzucapiune și să dobândiți proprietatea prin posesia de 10 ani, dacă timp de 10 ani nimeni nu vă tulbură posesia sau nu revendică proprietatea.

 115. Alexandra Steblea

  Buna seara! Am gasit acest site si sper sa am norocul sa puteti vedea acest mesaj.
  Bunicii mei au cumparat doua suprafete de teren invecinate, fiecare cu cate 400mp. Prima suprafata au cumparat-o in 1986 cu chitanta de mana ce s-a concretizat intr-o sentinta in 2000, iar cea de-a doua in 1992 cu act de vanzare notarial.
  Au vrut sa ridice o casa in 1992-1993 si au primit autorizatie de construire in baza unuia din acte (cel la notar, 400mp.) Insa, cand au facut casa, nu s-au incadrat pe prima suprafata, ci au intrat si pe-a doua considerabil. Deci casa e pozitionata intre cele 2 suprafete, practic. Casa despre care vb are suprafata masurata de 200mp, declarata la impozite.
  Apoi, in 2004 un cadastrist le face CF. Eu stiu ca in prezent, cand ai doua terenuri invecinate trebuie si le poti alipi la notar. Insa, lor cadastristul le-a facut CF direct (fara act de alipire) si in prezent au CF cu 800 mp si casa pe teren. Argumentul lui a fost ca asa se proceda atunci si ca puteai trece direct 800mp cand esti practic propriul vecin si proprietar al ambelor terenuri.
  Intrebarile mele sunt:
  1. A argumentat corect alipirea asta “automata”? Ea efectiv a durat mai putin si s-a iesit mai ieftin, dar ma intereseaza si daca e corect si sa nu incep sa-mi fac griji. Asa ca m-ar interesa sa stiu daca intr-adevar, se considera alipite.
  2. Ce ma sfatuiti in legatura cu casa? S-a incalcat ceva sau nu?
  Multumesc enorm pentru timp si sper sa vedeti mesajul.

  • Avocat ILIE DORIN

   Teoretic trebuiau făcute doua Carti Funciare pentru fiecare parcela, dar legislația in materie de cadastru s-a cristalizat abia după 2010. Puteri încerca sa refaceți procedura de cadastru: sa faceti măsurători și intabulare pentru fiecare parcela apoi sa cereți alipirea.

 116. Ana

  Buna ziua,
  Mi-ar fi de mare ajutor sa ma ajutati in vederea pasilor pe care trebuie sa-i parcurg pentru a face actele casei.O sa incerc sa va povestesc asa cum stiu eu, sunt absolut pe langa acest subiect,nu stiu cum sa incep si ce trebuie sa fac. Proprietarul casei este bunica, locuiesc cu ea. Pe acest teren este construita si casa baiatului bunicii(unchiul).as vrea sa ne putem face acte fiecare pe bucatica lui de teren.Nu stiu ce implica tot acest sir de proceduri.Probabil din cate am auzit trebuie cadastre separate dar mai mult nu stiu.as vrea sa fac contract de vanzare cumparare,sa devin proprietar dupa moartea bunicii.
  Va rog sa ma ajutati cu sfaturi.
  Cu stima,
  Ana Maria

 117. Alex M

  Buna ziua ,

  In urma cu 5 ani am cumparat un apartament intr-un bloc nou direct de la dezvoltator , toate actele in regula si nici o problema.
  Acum vreau sa vand apartamentul si am fost la notar cu cumparatorul si atunci cand am scos certificatul fiscal pe acesta imi apare urmatoarea fraza : ” Prin Decizia nr. 32/07.02.2019 a Inaltei Curti de Casatie si Justitie , pronuntata in dosarul 6536/2/2008 s-a dispus desfiintarea Dispozitiei emisa de primarul Municipiului Constanta prin care lotul din care face parte terenul pe care este existenta constructia dumneavoastra , a iesit din patrimoniul Municipiului Constanta ” .
  Cumparatorul s-a speriat si nu a mai dorit sa cumpere apartamentul din cauza situatiei incerte , i-am explicat si am luat legatura chiar cu un avocat care i-a explicat ca in nici un caz nu se va demola blocul sau ceva de genul si ca pe terenurile retrocedate abuziv de Mazare au fost construite sute de blocuri .
  Puteti sa imi spuneti si parerea dumneavoastra in legatura cu aceasta speta si ce se poate intampla in cel mai rau caz si daca pot vinde apartamentul cu acordul cumparatorului ?

  Multumesc .

  • Avocat ILIE DORIN

   Da, vă pot spune. Am analizat situația cu un prieten ce are un ap în aceeași situație generată de condamnarea lui Mazăre și desființarea actelor făcute cu blocurile pe acele terenuri… De principiu dvs sunteți un cumpărător de bunăcredință, și nu aveți riscuri mari. Noii cumpărători sunt însă sceptici și nu vor un imobil cu riscuri privind proprietatea… De demolat nu se demolează blocul. Cel mult, fiecare proprietar al fiecărui apartament va plăti costul terenului (conform cotei de teren indivize) din nou către Primărie, Primăria fiind actualul proprietar al terenului, de principiu. Situația este foarte încâlcită pentru că este o premieră în România și nu avem cadrul legislativ specific acestor situații. Practic trebuie făcută o tranzacție între Primărie și actualii proprietari care au achiziționat apartamentele. Când, cum, cine și în ce mod va face această tranzacție… nu putem ști… Dacă un cumpărător vrea să cumpere, trebuie să vedeți dacă acceptă acest risc și dacă se poate face vânzarea la notar. Știu că la unele imobile cartea funciară era blocată și erau imposibile tranzacții notariale cu aceste imobile.

 118. serban

  buna ziua ,as dori sa ma ajutati intr-o problema ,detin un teren din 1992 fara acte si implicit constructia unei case fara titlu de proprietate ,intreb pot face cadastru la teren daca nu am nici un act? terenul este ingradit iar pentru casa am autorizatie de constructie .
  va multumesc

  • Avocat ILIE DORIN

   puteti face cadastru și vă notati ca posesor. Dar cel mai bine mai așteptati 1 an și în 2021 faceți uzucapiune – prin care deveniți proprietar, iar în procesul de uzucapiune se face cadastru și ulterior intabulare în cartea funciară: așa veți avea și carte funciară și acte de proprietate.

 119. Cosmin

  Buna ziua.
  Doresc sa achizitionez un teren impreuna cu o casa batraneasca. Proprietarul are acte de proprietate, cadastru, doar pe o parte a terenului, mai multe loturi, 1/2 de curte (intravilan) + teren arabil (extravilan).
  Pe cealalta suprafata aproximativ identica ( 1/2 curte + livada+ vie+ pasune) detine o chitanta de mana din 1998 incheiata cu titularul titlului de proprietate. In acea chitanta era stipulat ca, ulterior sa se incheie contractul de vanzare-cumparare, insa proprietarul nu a mai ajuns, acesta locuind la sute de km distanta, iar la acea data acesta avand o varsta inaintata (80-90 ani).
  Intre timp, proprietarul de la care doresc sa achizitionez, lucreaza suprafetele, plateste impozit la primarie, etc.
  Cum poate deveni acesta proprietar pentru a-mi putea vinde aceste suprafete ?
  Poate fi invocata uzucapiunea sau posesia tabulara ?

   • Cosmin

    Proprietarul X, posesor de titlu de proprietate din 2003 (atunci s-a emis) instrainase terenul inca din 1998 printr-o chitanta de mana, celui care doreste sa-mi vanda mie. In acea chitanta se stipuleaza ca urmeaza a se perfecta contractul de V/C, o contravaloare a terenului, sunt 2 martori care au semnat, numai ca nu s-a mai perfectat (din motive necunoscute, proprietarul nu a mai venit, fiind in etate, locuind la 400 km distanta, neavand mostenitori care sa-l aduca, decedand poate… )
    Detinatorul (proprietarul actual) utilizeaza terenul anterior inchierii chitantei, proprietarul fiind plecat inca din copilarie din judet, fara a se mai interesa de proprietatea sa, fiind unicul mostenitor al tatalui sau decedat.
    Terenul este inscris la APIA, impreuna cu altele in aceeasi situatie, iar in baza rolului se plateste impozit la primarie pe numele detinatorului pe intreaga suprafata.
    Daca poate fi invocata, care este Codul care sta la baza actiunii ? Vechiul ? Noul ? Ce fel de uzucapiune, de scurta sau lunga durata ?
    Se poate formula o alta actiune pentru a deveni proprietar ? …..Poate notarea posesiei in cartea funciara, desi exista titlu de proprietate pe teren pe numele proprietarului X ?
    Multumesc.

    • Avocat ILIE DORIN

     Actiunea in uzucapiune pe noul cod, durata 10 ani incepand cu octombrie 2011, este singura varianta de a deveni proprietar. Faptul utilizării prin Apia, faptul plătii impozitelor, etc, vor fi dovezi in cadrul procesului de uzucapiune. Luati – vă avocat in acest proces de uzucapiune pentru a va gestiona cu maxima eficienta procedurile.

 120. Dumitru

  Bună seara, după succesiune făcută de mine și fratele meu(după decesul părinților) am fost declarați proprietari urmând a, se face carte funciara și dezmembrare a curtii, menționez ca eu locuiesc în casa respectiva, el având dreptul la jumătate din curte(declarând ca nu are pretenție la locuință)dar acum invocand faptul ca nu dispune de banii necesari pentru a se plati serviciile de carte funciara și dezmembrare. Va rog să-mi spuneți în aceasta situație cum pot întra în posesia părții ce mi se cuvine. Mulțumesc!

 121. Dumitru

  Bună seara. Va rog dacă se poate să-mi spuneți cum pot întra in posesia părții ce mi se cuvine după succesiune, menționez ca eu și fratele meu suntem declarați proprietarii de drept ai părinților, eu locuind la adresa în cauza el renuntand la casa dar dorind o parte din curte totodată invocând faptul ca nu are posibilitatea de a plăti serviciile de carte funciara și dezmembrare a curtii. Pot plăti separat sa mi_se elibereze actele doar pe partea ce mi se cuvine?

 122. Florina

  Bună seara!In urmă cu 10 ani mama mi-a donat casa și curtea aferentă prin act de vanzare-cumpărare,doar că nu a ridicat actul de vânzare-cumpărare de la judecatoria respectivă.Aș putea să-l mai iau după atâta timp?Cum trebuie să procedez?Mulțumesc.

  • Avocat ILIE DORIN

   Da, trebuie sa știți un nr de dosar și vi se va elibera o copie după acea hotărâre. E o procedura specifica de eliberare a acestor copii. Presupun ca a fost vorba de o tranzactie procesuala.

 123. Mirela

  Buna seara. Nu raspundeti la toate mesajele? V-am scris acua cateva zile si am asteptat cu nerabdare raspunsul, dar din pacate constat ca raspundeti doar la unii…:(

 124. Dumitrescu Emil

  Buna ziua!In anul 2004 am cumparat cu chitanta de mana un teren,de la un cetatean( decedat ulterior).De putin timp am aflat ca nu detinea acte de proprietate,desi vecinii confirma ca acesta a fost proprietarul de fapt.Deasemenea terenul nu figureaza in vreun rol agricol,nu are carte funciara si nu figureaza in niciun act ca fiind in proprietatea primariei.In aceasta situatie terenul ar intra in posesia Comisiei de fond funciar?Ce pot face sa devin proprietar,sa platesc impozit?

  • Avocat ILIE DORIN

   in acest caz, daca si el il detinea anterior dvs in posesie deplina, si aveti impreuna cu el o posesie de peste 30 de ani, faceti proces de uzucapiunea pentru a deveni proprietar. Vă trebuie 2 martori care să dea mărturie de posesia lui anterioara și de posesia dvs ulterioară.

 125. Mititelu

  Buna ziua,
  acum peste 10 ani socrul meu a cumparat de la un cetatean din comuna un teren de 5000 mp doar in baza unui inscris de mana cu 3 martori. Documentul nu este datat nici inregistrat nicaieri ci doar poarta semnaturile cumparatorului si a vanzatorului plus martori. Din martori la data actuala mai traieste doar unul. Vanzatorul s-a obligat verbal ca dupa ce vine de la munca din Constanta va perfecta actele la notar, dar odata plecat nu s-a mai intors, nu stim daca mai traieste sau daca are mostenitori. de cativa ani terenul a fost dat in arenda unui Arendas in baza unei copii de titlu de proprietate. Impozit pe el nu s-a platit deloc pana acum nici nu stiu cum figureaza pe la primarie. Care ar fi pasii legali de facut pentru a intra in posesia lui. Mentionez ca socrul doreste ca ulterior sa ne dea noua terenul ficei lui si mie ca ginere. De unde sa incep legal si corect pentru a nu starni curiozitatea altora si sa pot intra in legalitate.
  Va multumesc anticipat!

  • Avocat ILIE DORIN

   faceti proces de uzucapiune in 2021 cand impliniti 10 ani de posesie de la intrarea in vigoare a Noului Cod Civil ori faceti procedura de notare in cartea funciară. Pentru notare faceți acte cadastrale și carte funciară, de aici incepeți.

 126. Liciu

  Buna seara,
  Terenul meu se suprapune pe o latura cu cel al vecinilor(sunt 4 propr pe acelasi teren). Ambii avem acte de proprietate.ei au cumparat acum 5 ani, eu cam de 20 ani. Au 5 m mai multi din masuratori topo decat in C vanzare. Am inceput granituire cu revendicare, pt ca nu imi explic cum a crescut supraf. lor caci pe celelalte laturi au doar case la calcan. Intre noi gardul departitor e vechi fara fundatie , scanduri neain
  fipte in pamant. Eu nu am locuit la acadresa decat de 3 ani. Mi au raspuns cu uzucapiune. Ce sa fac? Au sanse? Eu nu stiu cand si au facut actele, CF, doar nu eram sa verific an de an ce acte inregistreaza vecinul… Oricum punctele lor sunt pe terenul meu

  • Avocat ILIE DORIN

   Trebuie analizat la dosar ce regim și ce temei de uzucapiune au invocat. De principiu atat timp cât terenul dvs era înregistrat in CF și îl aveați in posesie, uzucapiunea nu este incidenta.

 127. dragos

  buna ziua! daca terenul a fost reconstituit si exista titlu de proprietate, dar nu se poate face mostenirea deoarece mostenitorii sunt decedati iar copii sunt imprastiati prin toata lumea, unul din mostenitori care detine terenul poate nota posesia in cartea funciara pentru o suprafata din acel titlu ?

 128. dragos

  proba ar fi ca acest teren este inscris in registrul agricol in baza declaratiei pe propria raspundere si plateste impozit pentru el de foarte mult timp . Se poate elibera acea adeverinta care sa ajute la inscrierea posesiei ? Va multumesc mult!

 129. Claudiu

  Buna ziua. As vrea sa intru in posesia unui teren intravilan. Acest teren a fost al bunicilor din partea tatălui. Tata mai are 2 frati, unul dintre ei decedand. Terenul este abandonat din 90′. Am o singura intrebare. Cum pot intra in posesie? Va multumesc!

  • Avocat ILIE DORIN

   Pai dacă nu îl are nimeni, pur și simplu îl ocupați. Dada îl are cineva in posesie deja, nu puteți intra peste acea persoana decât dacă va dezbateti moștenirea și aveți acte pentru el.

  • Avocat ILIE DORIN

   daca il ocupati si nimeni nu vine si il revendică, și nu are carte funciară, vă puteti nota posesia si peste 3 ani, deveniți proprietar. Condiția e ca nimeni să nu vină să vă întrebe de ce l-ați ocupat fără drept (nimeni insemnând o persoană care are acte sau drepturi privind acel teren).

 130. Andreea

  Buna ziua! Am și eu o întrebare daca cineva ne face acte de vânzare cumpărare pe o suprafață de pământ și în cartea funciară apare fiul său care va locui tot pe această suprafață noi titularii putem vinde din teren ? Mă gândesc sa nu depindem de el … va multumesc !

 131. daniela

  buna ziua,
  va rog sa ma lamuriti si pe mine in urmatoarea speta:o bucata de teren extravilan a fost pusa in posesie de catre primarie cu drumuri de tarla care apar si pe cadastru si in procesul verbal de punere in posesie de catre primarie semnat de primarul in functie de la aceea data adica anul 2008.Bucata a fost dezmembrata in parcele mai mici cu drum de servitute prin fata parcelelor cu numere cadastrale fiecare parcela si drumul.Cei care au cumparat in 2008 vor sa-si construiasca un solar si o anexa agricola dar de la primarie li se spune ca nu nu pot obtine certificat urbanism si automat autorizatie pentru ca nu au drumuri de acces la teren.Pai cum a putut sa fie pus in posesie un teren de catre primarie daca nu sunt drumuri de acces la el?Ce putem face in situatia sta ca de 2 ani am batut la toate usile de la OCPI la primarie la registrul agricol si toti arunca vina unii pe altii dar nimeni nu da o solutie.Va multumesc

  • Avocat ILIE DORIN

   La o promblemă complexă soluțiile se găsesc greu…poate că nu vi se dă certificatul pentru că terenul este in extravilan… sau poate că drumul nu este pe atât de lat pe cât cere legea: în acest context ar trebui ca fiecare proprietar ce are acces la drumul de servitute să cedeze puțin din curtea lui, atât cât drumul să aibă lățimea cerută de lege. Problema necesită consultație specializată, așa că mergeți la un avocat și căutați firul cu care să începeți dezlânarea…

 132. Dimitriu Marian

  Langa casa socrilor a stat un cetatean care, a decedat in 2020. urmasii acestuia (3 frati ),vor sa vanda si eu doresc sa cumpar , dar acestia nu au acte si nu mai gasesc nici o chitanta. Va rog frumos sa-mi spuneti pasii de urmat pentru a intra legal in posesia acestei proprietati . VA MULTUMESC ANTICIPAT !

  • Avocat ILIE DORIN

   Pai pana ei nu isi fac acte in vreun fel, nu puteti cumpara in mod valabil. Cel putin puteti face un contracte de promisiunde de vanzare cu ei si să luati astfel in posesie terenul, apoi cand vor avea acte sa perfectati vanzarea.

 133. cosmin

  Primus, în calitate de proprietar unic al unui teren în suprafaţă de 8000 mp., l-a vândut cu suma de 200.000 lei către patru fraţi. Actul de vânzare-cumpărare a fost încheiat sub forma unui înscris sub semnătură privată, în atâtea exemplare câte părţi erau. Cei patru fraţi au ridicat împreună pe acel teren patru case, pentru fiecare câte una, dar nici una dintre case nu aparţinea în exclusivitate unui singur frate, întrucât fiecare dintre ei a contribuit în mod egal la construirea fiecareia dintre ele. La sfârsâşitul anului, trei dintre fraţi au plecat să muncească în străinătate, iar cel de-al patrulea a rămas în ţară pentru a îngriji de casele şi bunurile acestora. În aceste condiţii, fratele care a rămas în ţară era ajutat cu bani în fiecare lună de către ceilalţi fraţi, întrucat aceştia veneau prin rotaţie în ţară.
  La ultima vizită pe care a facut-o unul dintre fraţi, acesta i-a reproşat celui rămas în ţară că nu se ocupa de îngrijirea terenului, în concret nu a cules merele din livadă, astfel că o mare cantitate de fructe s-a stricat. Între timp, cel rămas în ţară a închiriat trei case (fără ca ceilalţi frati să se opună) şi cu banii rezultaţi din închiriere şi-a cumpărat un autoturism. De asemenea, a vândut o porţiune din teren unor terţi, care şi-au ridicat garaje pe acel teren. Pe o altă porţiune de teren, fratele din ţară a construit un grajd şi a crescut şase cai pe care ulterior i-a vândut. Ulterior a racordat casele la reţeaua de gaz natural şi a cheltuit o sumă importantă de bani pentru instalarea unor posturi telefonice în fiecare casă.
  . După întoarcerea fraţilor în ţară, între aceştia şi cel care a rămas s-au iscat o serie de neînţelegeri cu privire la sumele de bani pe care acesta le datora celorlalţi. Părţile au ajuns în faţa instanţei şi au solicitat partajarea bunurilor şi clarificarea tuturor relaţiilor patrimoniale litigioase dintre ei. Instanța l-a introdus în proces şi pe Primus, întrebându-l dacă confirmă actul de înstrăinare a terenului, pentru că acesta este lovit de nulitate. Primus a confirmat actul de vânzare-cumparare, astfel că instanţa a luat act de valabilitatea lui.
  Probleme de soluționat:
  1. Care este diferenţa între coproprietate şi indiviziune? Realizați o comparație între reglementările prevăzute în vechiul Cod civil și Codul civil în vigoare. (1 puncte)
  2. Ce înțelegeţi prin proprietate comună pe cote-părţi? De câte feluri este aceasta? Realizați o comparație între reglementările prevăzute în vechiul Cod civil și Codul civil în vigoare. (2 puncte)
  3. În speţă ce fel de proprietate comună identificaţi? (0,5 puncte)
  4. Fraţii au intrat în proprietate comună prin:
  o succesiune;
  o conventie;
  o coposesie;
  o ocupatiune. (0,5 puncte)
  5. Care este regula incidentă cu privire la actele relative la bun în materialitatea lui c nform Codului civil în vigoare? (0,5 puncte)
  6. Ce fel de caracter are posesia pe care o exercită fratele rămas în ţară pentru ceilalţi? Ar putea să o invoce pentru a uzucapa? (0,5 puncte)
  7. Pentru ca fratele rămas să poată uzucapa, ce condiţii trebuie să îndeplinească? 1 punct)
  daca se poate sa ma ajutati, multumesc

  • Avocat ILIE DORIN

   Pe avest forum eu răspund doar la întrebați generice, simple și eventual doar la una doua. Ce indicați dvs mai sus este de o complexitate ce necesita o consultație juridica specifica, asta datorită problemelor de drept incidente și datorită celor 9 întrebări … 🙂

 134. petru

  Buna ziua Bunicul meu a cumparat o parcela in anul 1977 cu o intelegere scrisa de mana eu fiind platitor taxe la zi am scos ing topograf pt harta si dare in posesie dar ing top spune ca nu se poate deoarece pe extras carte funciara apare fratele celuide la care a cumpara bunicul intabulat cu certificat de mostenitor in anul 1995 ce sanse am va multumesc

 135. CARMEN VISOIU

  buna seara! Va rog, domnule avocat, sa ma indrumati cum/unde pot solicita concesiunea/intrarea in posesie a unei suprafate de teren( aproximativ 60 mp, adica de 9×6) aflata in partea dreapta a portii de intrare pe proprietatea mea, de care am grija de 16 ani, am amenajat-o pt ca era un malder de pamat, tai iarba de cate ori este nevoie, o curat de gunoaiele lasate de vecinii de la blocurile din apropiere.Mentionez ca nu am nici un act,nu platesc impozit pt.el, este intre mine si un drum de trecere si daca ar dori careva de la aceste blocuri sa-l ia eventual pentru parcare, mi-ar bloca mie intrarea in curte. Eu, pt proprietatea mea, am intabulare la CF din 2004.
  multumesc frumos.

 136. Liana Carmen Soporan

  Buna ziua,

  Parintii mei au cumparata in 1985 un teren agricol , cu un contract de mana cum era obisnuita la acel timp. Au platit impozit pe acea suprafata cu acte prezeentate de tatal meu in primarie pe toata perioada de cand au cumparat. Pe teren au contruit casa si dupa moartea mamei mele am inceput procedura pentru intabulare prin proces dar, avand in vedere ca suma de platit era enorma am fost sfatutita sa prezinta o alta cerere in istanta cu o suprafata inferioara ( 1900 mp in loc de circa 3700 mp suprafata totala ) urmand sa adaug prin proceduri administrative restul terenului dupa intabularea celor din cerere (1900).
  Acum , dupa moartea si a tatalui meu ma gasesc in situatia urmatoare : teren intabulat prin sentinta judecatoreasca 1900 mp , succesiune facuta dupa amandoi parinti ( suprafata teren si casa ); la momentul in care au fost prezentate actele la primarie _ taxe si impozite imi vine spus ca ei nu pot sa elibereze un document (necesar pentru vanzarea proprietatii) la numele meu (in baza cerificatului de mostenitor) pentru ca in documentul de mostenitor si sentinta judecatoreasca nu e inclus tot terenul pentru care a fost platit impozitul de la 1985.
  La acest punct nu stiu ce sa fac pentru a rezolva aceasta situatie delicata.
  Puteti sa imi spuneti ce trebuie facut pentru a avea toate actele in regula pentru a putea vinde aceasta proprietate?

  Va multumesc pentru atentie si sper sa am un raspuns de la dumneavoastra cat mai curand.
  Multumesc.
  Cu reaspect

 137. Liana Carmen Soporan

  Mai intai multumesc pentru raspunsul dat la problema indicata.
  Urmatoarea mea intrebare e : cu certificatul de propritate per cei 1900 (obtinut prin proces se uzucapiune) si casa e posibil sa obtin de la primarie CFul necesar pentru vinderea acestei proprietati cu acte ( excluzand suprafata pentru care nu am acte de proprietate )?

  Multumesc.

 138. Catalin

  domnule avocat va salut si va multumesc pt sfaturile date celorlalti din care am invatat foarte multe
  ma adresez la randul meu dv in speranta ca mai reusesc sa fac lumina intr-un proces care se intinde deja pe parcursul a 15 ani.
  situatia arata asa .in anul 2014 .am cumparat o proprietate mica (casa si teren) +mi s-a transmis in posesie o parcela de teren de 90 mp trecuta pe actul de vanzare ca posesie fara acte de atunci pina in prezent am platit primariei taxa pe acel teren ,dar la 2 ani dupa ce am cumparat apare un mostenitor cu un titlu de proprietate constituit in baza unei expertize cadastrale suspecte …de atunci a tot masurat de vre-o 3 ori doar ca anul asta m-am hotarat sa vind proprietate dar nu stiu ce calitate mai am asupra posesiei.. astfel va intreb:
  1.mai trebuie sa ma prezint la proces daca am vindut proprietatea alaturata cu acte?
  2 mai am vre-o calitate vis-a-vis de posesia respectiva?
  3 o mai pot transmite in vre-un fel cumparatorului
  va multumesc anticipat !!!

  • Avocat ILIE DORIN

   Dacă sunteți parte in proces, sunteti obligat să participați, cu excepția cazului când instanța dispune scoaterea dvs din proces. Dacă aveți în continuare posesia, puteți dispune de ea și da, o puteți transmite dar doar odată cu bunul proncipal, ea fiind un fel de drept accesoriu.

 139. catalin

  va multumesc tare mult …trebuie sa semnez astazi actele de vinzare cumparare pt terenul meu proprietate care nu face obiectul litigiului …,notarul public mi-a spus ca nu poate trece in act posesia asupra terenului alaturat pt care apar intr-un dosar de revendicare in calitate de parat iar eu cu cateva ore inainte stau cu inima cit un purice sa nu comit o ilegalitate care ar putea ulterior sa duca la anularea actului si alte consecinte ce ar decurge …ce bine ar fi fost sa va descopar mai din timp si sa pot apela contra cost la serviciile dv!!!

 140. Claudiu

  Buna ziua. Vreau sa intru in posesia unui teren de la bunicii. Ei nu mai sunt in viata. Rudele nu au nicio pretentie. Am fost la primărie sa-i fac cadastru și carte funciară și mi -au spus că nu se poate ca nu am act de proprietate. Care sunt etapele de urmat pentru a intra în posesia respectivului teren. Va multumesc!

  • Avocat ILIE DORIN

   Începeți prin dezbaterea succesiunii la notarul de la ultimul domiciliu al ultimului bunic decedat. Dacă celelalte rude nu vor nimic trebuie sa dea declarații notariale in acest sens. Ulterior se constata ca bunurile bunicilor va aparțin numai dvs. Veți primi un certificat de Moștenitor in care toate bunurile vor fi enumerate.

 141. Claudiu

  Buna seara. Scuze ca va deranjez din nou. Referitor la ultima intrebare. Terenul despre care va intreb este abandonat de 30 ani.Unele rude au decedat, iar altele nu sunt in tara. D-stra mi-ati spus ceva despre notarea posesie in cartea funciară sau posesie tabulara? M-ati putea îndruma in acest sens? Va multumesc mult de tot!

 142. Elena

  Buna seara! O bunica a cumparat o casa in 1969 cu o suprafata de teren. Pt ca a lucrat la fostul C.A.P. i s.au mai dat 2500 de m. Dupa revolutie, acesti 2500 m i s.au atribuit din camp in spatele casei pt ca era un teren nerevendicat de nimeni. Asa este acum titlul de proprietate cu 3600m. Peste drum de casa mai e o supraf de 240m care a fost „cumparat” (ca sa nu.l dea altui membru C. A. P pt ca era chiar in fata casei bunicii si aceasta avea animale iar acest loc a servit pt asa ceva, construind chiar un grajd si alte anexe) de la cineva cu o chitanta de mana, loc apartinand atunci de CAP.ului si dat in folosinta bunicii pt ca oricum alt proprietar nu avea. Bunica il are in folosinta de mai bn de 30 de ani, fara tulburarea posesiei. De la revolutie, o perioada nu s.a platit impozit pe terenuri deci clar nu a platit impozit pe acest teren din nestiinta. Acum, vrand sa faca carte funciara pe toate terenurile ei,a cerut primariei si acest teren. Primaria i.a raspuns ca stie cs e la ea de atata timp dar ca trebuie sa deschida proces de uzucapiune. Asa a facut in 2018. Primaria si.a spus p.d.v si snume c a nu are pretentii asupra acestui teren. In aprilie 2020 s.a terminat procesul prin respingerea actiunii bunicii de catre judecatoare aratand ca acest teren este al primariei. Mentionez ca aceasta comunicare a venit tocmai luna aceasta dupa depunerea de catre bunica a 2 cereri de urgentare a redactarii motivarii. depuse la judecatorie. Judecatoarea a spus ca bunica a fost de rea credinta ca nu a platit impozit si ca nu a revendicat pana acum dar din relatarile avocatului nu a intelesjudecatoarea de fapt de la cine a fost dat terenul ba de un proprietar ulterior decedat si fara mostenitori ba de la C. A. P. Pana pe 10 ian 2021 putem face recurs. Ce sanse am avea? Avocatul spune ca din 2021 se va schimba noun cod si ca n.ar mai trebui 30 de ani sa.l ai in stapanire ci doar 10. Judecatoarea a aratat ca din 1970 pana in 1990 sunt 20 de ani si nu 30. Multumesc

 143. Emanuel

  Buna ziua,
  bunicul meu in anul 1962 a fost arestat pe nedrept si condamnat la 2 ani de inchisoare pentru ca a cosit trifoiul de pe terenul lui, sub acuzatia de furt din bunul obstesc. Pe vremea respectiva el nu a vrut sa cedeze pamantul pentru colectivizare si de aceea a fost arestat pentru ca sa cedeze pamantul. In acelasi dosar a fost invinut si un cumnat al bunicului meu pentru aceeasi fapta ei fiind impreuna la cosit, si condamnat tot la 2 ani de inchisoare. Cumnatul bunicului a obtinut in instanta faptul ca a fost arestat pe nedrept cand era in viata, bunicul meu nu a mai apucat sa faca acest lucru. Avem dosarul cu pricina in original. Intrebarea este daca cop[ii bunicului meu pot obtine in instanta faptul ca a fost arestat pe nedrept. Multumesc!

 144. Loredana

  Buna ziua,
  Va rog tare mult daca ma puteti ajuta cu o speta.

  Context:
  In 2001 am cumparat o proprietate cu jumatate de teren in proprietate cu acte si jumatate de teren in proprietate fara acte. Constructia era alcatuita din doua garaje de tabla si o constructie standardizata din beton tip Somaco. 60m2 are garajul de tabla si 18mp2 are constructia din beton. Lipit de aceasta din urma am construit in 2003 din BCA un corp de casa care are jumatate de amprenta pe terenul in proprietate cu acte si jumatate pe cealalta fara acte – fara autorizatie de constructie(suprafata de 51.3mp2). In 2004 am divortat iar in urma partajului a fost facuta o evaluare de catre instanta la 180,000 RON. Am platit sulta catre fosta nevasta si am devenit proprietar pe intreg bunul. La acel moment, nu am fost sa o radiez de pe cartea funciara pe fosta nevasta. Am reusit sa curat cartea funciara in decembrie 2019 printr-o hotarare judecatoreasca. Din cauza situatiei COVID am ajuns la primarie sa declar bunul in septembrie 2020, cand mi-au fost cerute hotararea de divort+decizia de partaj+hotararea judecatoreasca finala din decembrie 2019 in original. Au mai trecut 2 luni sa obtin ultimul document in original de la judecatorie. M-am prezentat la primarie pe 24 decembrie sa o radiez pe fosta nevasta si mi-a dat o decizie de impunere din iunie 2016 pana in acest moment cu o valoare de 17427 RON – semnificand 17288 pentru o cladire nelocuita cu pereti din beton/caramida cu instalatii cu destinatie nerezidentiala la valoarea de 180624, cu pereti din beton, scd 71mp si data constructiei 1.1.2001 iar restul fiind impozit pe teren.

  Intrebare:
  Ce as putea face in aceasta situatie? Trebuie sa platesc aceasta suma enorma? Ma intereseaza sa fiu cu TOATE actele in regula (deci sa intabulez si restul de casa).
  Mentionez ca a trecut-o ca si cladire nelocuita desi eu am locuit acolo dar am buletinul pe alta adresa.

  Multumesc.

  • Loredana

   Am uitat sa mentionez ca in cartea funciara sunt trecut cu teren cu destinatie industriala – deci si incadrarea la decizia de impunere a fost facuta ca si constructii industriale si edilitare. Ma intereseaza sa schimb si acest lucru intrucat de acum incolo impozitul anual ar fi de 3,600 RON.

  • Avocat ILIE DORIN

   categoric trebuie să platiti impozitul imputat de primarie, la zi ca sa vă facă rol fiscal unic pe toate imobuilele, conform deciziilor judecătorești. Eventual cereti de la primarie o esalonare la plata. Dar suma va trebui plătita.

 145. Loredana

  Buna ziua,

  Ma puteti ajuta va rog cu o speta?
  Context:
  In 2001 am cumparat o proprietate cu jumatate de teren in proprietate cu acte si jumatate de teren in proprietate fara acte. Constructia era alcatuita din doua garaje de tabla si o constructie standardizata din beton tip Somaco. 60m2 are garajul de tabla si 18mp2 are constructia din beton. Lipit de aceasta din urma am construit in 2003 din BCA un corp de casa care are jumatate de amprenta pe terenul in proprietate cu acte si jumatate pe cealalta fara acte – fara autorizatie de constructie(suprafata de 51.3mp2). In 2004 am divortat iar in urma partajului a fost facuta o evaluare de catre instanta la 180,000 RON. Am platit sulta catre fosta nevasta si am devenit proprietar pe intreg bunul. La acel moment, nu am fost sa o radiez de pe cartea funciara pe fosta nevasta. Am reusit sa curat cartea funciara in decembrie 2019 printr-o hotarare judecatoreasca. Din cauza situatiei COVID am ajuns la primarie sa declar bunul in septembrie 2020, cand mi-au fost cerute hotararea de divort+decizia de partaj+hotararea judecatoreasca finala din decembrie 2019 in original. Au mai trecut 2 luni sa obtin ultimul document in original de la judecatorie. M-am prezentat la primarie pe 24 decembrie sa o radiez pe fosta nevasta si mi-a dat o decizie de impunere din iunie 2016 pana in acest moment cu o valoare de 17427 RON – semnificand 17288 pentru o cladire nelocuita cu pereti din beton/caramida cu instalatii cu destinatie nerezidentiala la valoarea de 180624, cu pereti din beton, scd 71mp si data constructiei 1.1.2001 iar restul fiind impozit pe teren.

  Intrebare:
  Ce as putea face in aceasta situatie? Trebuie sa platesc aceasta suma enorma? Ma intereseaza sa fiu cu TOATE actele in regula (deci sa intabulez si restul de casa).
  Mentionez ca a trecut-o ca si cladire nelocuita desi eu am locuit acolo dar am buletinul pe alta adresa. De asemeni, in cartea funciara este trecut ca si teren cu destinatie industriala si pe decizia de impunere m-a incadrat la constructii industriale si edilitare.

 146. Adi

  Buna ziua
  Patintii mei au cumparat o casa in 1957, doar cu contract de vanzare cumparare, mama a decedat si a ramas tata, tata anul trecut a facut intabularea pe numele lui, suntem 4 frati, tata daca vrea poate sa vanda casa fara acordul copiilor? Fara atacare ulterioara in instanta si sa se mute in chirie unde vrea el

  • Avocat ILIE DORIN

   Da tatal poate vinde acea prorpeitate la acest moment. Problema este că nu ar fi avut drept de intabulare exclusiv pe numele lui decat daca s-ar fi dezbatut succesiunea si acel bun i-ar fi revenit lui exclsuviv. La mostenirea mamei trebuie să participe și el si cei 4 copii. Daca nu s- afacut succesiunea, nu prea avea cum să intabuleze acel imobil pe numele lui exclusiv. Teoretic ar trebui să cercetati Cartea Funciară în detaliu și să vedeti ce acte au stat la baza cartii funciare. Daca au fost nereguli la cartea funciara trebuie contestate actele de la cartea funciară, incheierile, si clarificata situatia acolo. Aveti nevoie de un avocat pentru că speța este complicată.

 147. Andreea

  Bună seara! În 2000 am cumpărat în teren în baza antecontractului de vânzare-cumpărare (notariat).de la acea data și pana în prezent plătesc impozit la primărie, nu am fost deranjați de niciun moștenitor. Ulterior proptietarul a decedat. Acest teren are carte funciara pe numele decedate. Cum pot devenii proprietar?

 148. Claudiu

  Buna seara si La multi ani!Vreau sa cumpar un teren care in CF este teren intravilan proprietarii platind taxele la primarie si au facuta succesiunea pe acel teren problema este ca nr top pe pe acel teren este trecut pe un teren extravilan.Am intrebat si la primarie despre teren spunând ca este teren intravilan dar este o problema cu nr top , am fost si la un topometrist care de fapt el mi-a spus ca nr top figureaza in camp . Spuneti-mi va rog cum sa putem proceda sa facem actele lgale pt al putea cumpara .Va multumesc

 149. Ion Petru

  Buna seara, se poate face vanzarea directa,fara obligatia de publicitate a unui teren extravilan in suprafata de 3220 mp,din care 560mp ,categorie folosinta „curti constructii” si restul avand categoria terenului livada?

 150. Tiodar Alexandru

  DOMNULE AVOCAT
  VA SALUT CU RESPECT !

  Am si eu o problema
  Detin un teren de vreo 4000mp in INDIVIXIUNE cu o sora a mea cam de prin anul 1994 in urma unei sentinte de imparteala definitiva (in care nu este mentionat nici un nr. topo, nici un numar de casa, ci numai strada si locul numit )
  Cam de prin anul 2015 ne-am gindit sa ne facem acte de PROPRIETATE si sa-l bindem
  Am incercat printr-un PROCES : ACTIUNE IN CONSTATARE pe care l-am pierdut deoarece am pierdut o ADEVERINTA DE LA FOSTUL CAP. (ca am primit terenul de la ei atunci)
  Apoi am incercat printr-un alt PROCES : UZUCAPIUNE dar si acesta l-am pierdut motivul fiind ca nu am avut o posesie neintrerupta si netulburata dinainte de 1944
  Anul trecut ne-am gindit sa facem acte ptr.TITLU DE P. dar si aici avem o piedica in sensul ca un vecin nu vrea sa semneze PROCESUL V. DE VEC .
  Mentionez ca sora mea este in virsta si este de acord ca sa-mi dea mie partea ei din INDIVIZIUNE
  Am vorbit si cu un inginer topo.daca s-ar putea face ceva fara semnatura vecinului (cf. Ordinului 1207 din 22 aprilie 2020) eventual si fara EXTRAS CF. (E.CF. figureza pe strabuni,bunici)
  dar a zis ca nu se poate.
  Ca acte noi avem doar SENTINTA DEFINITIVA SI IREV. DIN 1994 si ceva punere in posesie PROVIZORIE ptr.care nu sa eliberat TITLU atunci
  Si faptul ca detinem si folosim terenul dinainte de REVOLUTIE
  ACUMA VA INTREB PE DVS.DOMNU AVOCAT CE AM MAI PUTEA FACE CA SA OBTINEM ACTE DE PROPRIETATE PE ACEST TEREN ?
  ASTEPT RASPUNSUL DVS.
  VA MULTUMESC ANTICIPAT !

  • Avocat ILIE DORIN

   Sentința de împărțeala / partaj trebuie pusă in executare. Dacă vreți sa cumpărați de la sora trebuie făcută carte funciară. Dacă Vecinul refuza puteți sa îl chemați in instanța ca instanța sa suplinească consimțământul lui.

 151. Gheorghe

  DOMNULE AVOCAT,

  1. Cum pot inregistra in rolul meu agricol, un teren agricol extravilan, cca 1.000 m p, care il folosesc de cca 20 ani, la indicatia parintilor, intre timp, decedati. Terenul este mostenit de la tata, pe care nu l avea inscris in rolul sau (veteran fiind, nu platea impozite), motiv pentru care nu a facut obiectul succesiunii realizate intre timp.
  Precizez ca am declaratie notariala cu privire la situatia acestui teren.
  Care sunt pasii urmatori pentru rezolvarea problemei ?

  2. Din motive medicale, am dat in folosinta un teren extravilan, unui alt cetatean, care dorea sa l lucreze, fara nici un folos material si financiar.
  Precizez ca terenul este al meu si platesc, an de an, impozitul agricol.
  Exista riscul, sa devina, legal, stapan pe propretatea mea ?

  Cu deosebit respect si multumiri !

 152. murariu Stela

  Buna seara d-le avocat !

  Mama mea a avut o casa cumparata cu un contract de vanzare cumparare scris de mana care era semnat de 3 martori ,fara a fi trecut in CF.si o gradina de 1000m p.care era in folosinta ei de 30 de ani…Mama a murit in 1987 si eu si cu fratele meu am fost nevoiti sa vindem casa ,unor asa zisi chiriasi ,pe care mama ia lasat in casa ,din mila…Am intocmit un proces verbal de vanzare cumparare ,semnat de un avocat dar fara a fi legalizat ,fiind provizoriu…Fiind in 1987 in care legea nu permitea vanzarea si a gradinii ci doar a 250mp…curte si anexe.acest lucru nu a fost mentionat in procesul v.c..si nici solicitat de cumparator.In legatura cu acel teren care este dupa casa ,si curte ..am putea sa ne intabulam avand in vedere ca a apartinut mamei mele?..Mentionez ca nu am facut succesiunea dupa mama.Dupa atatia ani ? se mai poate face ceva …Va multumesc daca imi raspundeti ..cu stima

 153. Mariana89

  Buna ziua! In momentul de fata am un dosar aprobat la prima casa,astept sa fiu chemata sa semnez actele. O vecina a vorbit cu mama ca vrea sa imi lase casa daca am grija de ea…mai are 2 copii care cica ar venii la notar si ar fii de acord sa imi lase casa…ce act ar fii mai ok sa inchei cu vecina ca dupa decesul ei sa nu am probleme cu copii? Si daca termin cu actele la prima casa, nu este problema daca iau casa aceasta pe numele meu? Multumesc pt raspuns. O zi buna!

  • Avocat ILIE DORIN

   pai daca deja veti figura cu o casă nu mai aveti dreptul la garantiile de la programul prima casa sau prima familie, si nu mai declarati că nu aveti casa pentru că intrati pe terenul penale. Mai bine luati casa de la vecina dupa ce finalizati actele cu prima casa.

 154. Istvan

  Salut. Bunicul meu a primit in donatie ca dar de nunta cu un act scris de mina un teren 2000m2 fara casa pe el dar intravilan .Bunicul a decedat in 1988 nu la intabulat pe el nici-o data si de atunci terenul e acolo .A avut trei copii eu sint un nepot al lui cum pot intra in posesia terenului . Pe teren nu sa construit este liber, nu stiu cine a platit inpozit pe el daca a platit cineva,Daca se poate un raspuns pe mail, Multumesc

 155. Maria

  Bună ziua
  În anul 1988, cu soțul meu, ne-am mutat cu chirie într-o casă veche dintr-un orășel din țară.Ne-am facut mutația cu acordul uneia dintre proprietare, care apoi a decedat. Sora ei, altă proprietară, din alt oraș, ne-a rugat să rămânem și să avem grijă de imobil, plătind impozitul anual și reparațiile ce se ivesc. Ne-a povestit că în anul 1938 părinții au întăbulat imobilul ca moștenire celor 8 frați, dintre care numai ea rămăsese în viață. Construcțiile împreună cu terenul fiind de 432 mp. În anul 1984, cum unii frați erau decedați, s-a întocmit un CF, unde unii au cedat partea lor acesteia. Apoi a decedat și această doamnă, neavând moștenitori.
  Noi am rămas în continuare, dar anul trecut a decedat și soțul meu, am rămas singură, pensionară -cu pensie mică de 1100 lei, și cu multiple probleme de sănătate.
  Domnule avocat, ce ma sfătuiți să fac, cum aș putea întăbula această locuință pe numele meu, ca să nu ajung pe drumuri. Vă mulțumesc anticipat!

 156. ELENA

  Buna ziua,
  Ma confrunt cu urmatoarea problema si nu stiu de unde sa incep pt rezolvare, poate ma puteti ajuta cu un sfat
  In satul nostru au inceput masuratorile pt intabulare acum cativa ani, pe anumite zone , dar fara prea multa informare din partea Primariei. O buna parte din terenurile oamenilor nu au fost masurate ..Acum am constatat ca figureaza ca posesor Primaria UAT .Mentionez ca la noi in zona de munte oamenii nu au acte pe terenurile situate extravilan .Cum pot sa -mi mai redobandesc terenul?

  • Avocat ILIE DORIN

   Pai primăria nu este posesoare decât acolo unde nu exista un posesor. Deci dacă aveți in posesie un teren Dvs trebuie sa fiti in cartea funciară ca posesie. Mergeți la primărie și identificați va terenul conform hărților lor.

 157. Alexe Marcela

  Buna ziua, va rog sa ma ajutati cu un raspuns: ce pasi trebuie urmati in situatia in care in actul de proprietate care este de fapt o Hotarare judecatoreasca exista inscrisa o suprafata, iar la Primarie exista inregistrata o suprafata mai mare. Dorim sa facem succesiunea dupa decesul tatalui nostru, patru frati si mama (sotia supravietuitoare). La solicitarea eliberarii Anexei 25 de la Primarie s-a descoperit acest lucru.
  Tata a cumparat cu chitanta de mana suprafata de teren pe care apoi a construit casa, in anii 1965-1970, locuind acolo cu familia pana la deces, anul 2020. Ulterior in anul 1998-1999, a obtinut prin Hotarare judecatoreasca dreptul de proprietate. Mentionez ca diferenta de suprafata a aparut in urma realizarii de masuratori in anul 2007, aceste masuratori au fost introduse la Taxe si Impozite la Primarie, noi acum am descoperit diferenta.
  Ce trebuie facut in acest sens?, nu se elibereaza aceasta Anexa datorita diferentelor existente.
  Multumesc anticipat!
  Alexe Marcela

 158. Simina

  Buna ziua domnule avocat! Am patru terenuri extravilan fără act care au fost măsurate prin primărie,la măsurători au fost vecinii și bunica mea care la trecut pe tatăl meu posesor.Pe unul dintre ele a tranzitat țeava de gaz BRUA.Cand a fost tatăl meu la primărie sa ia despăgubirile de la gaz iau spus ca el nu le poate lua pentru ca nu este posesor deoarece eu am dreptul având de la bunicul meu testament.Dupa cele întâmplate m-am dus eu la primărie și le-am cerut extrasele cu terenurile măsurate,cei de la primărie mi-au spus ca nu știu care sunt terenurile respective sa le identific eu.Am descoperit ca pe aceste terenuri a rămas in cartea funciară atât extrasele cu situația veche cât și extrasele cu situația noua ca și cum sunt terenuri total diferite si pe situația noua este trecut posesie provizorie Primăria.Am vorbit cu domnul inginer de la Trans Gaz și mi-a spus ca trebuie sa-mi dea posesia domnul primar la notar.Am discutat cu domnul primar și mi-a spus ca sunt mai multe proceduri ca trebuie sa vorbească cu inginerul și ca se rezolva.De atunci am mai fost de câteva ori la el și tot ma amâna ca nu sa rezolvat încă.Spuneti-mi va rog ce se întâmpla?De ce au ajuns in posesia primăriei dacă sa știut a cui sunt?nu vrea sa mi le dea înapoi?cum sa rezolv aceasta situație?Specific ca aceste patru terenuri sunt moștenire de familie și sunt trecute la casa de peste 100 de ani și au fost plătite impozite in tot acest timp.Sunt înscrise si la APIA și mai este încă un teren care tot așa a fost măsurat deși era act pe bunicul meu fiind acum decedat și acesta este tot in posesia primăriei. De ce dacă avea act legal?Nu înțeleg ce este la mijloc..Va rog frumos sa ma ajutați cu un răspuns,care sunt procedurile ca sa le pot recupera. Va mulțumesc mult! O zi frumoasa va doresc!

 159. Catalin

  Buna ziua am dobândit un teren de 500 mp pe leg.15/2003 ,pe care am fost obligat la constructia locuinței in termen 12luni,acest teren avea iesire la drumul local printr-o alee de 1500 mp teren aflat in proprietatea primăriei ,DAR care apare in schita cadastrale anexată hotararii emise de U.A.T. CA SI DRUM DE UTILITATE PUBLICA,INTRE TIMP PRIMARIA A PUS IN POSESIE O ALTA PERSOANA PE TERENUL INVECINAT INCLUZAND IN PROPRIETATE SI DRUMUL CEI 1500 MP ,ASTFEL CA ACTUALUL PROPRIETAR A EXECUTAT CADASTRU FIXAND BORNE CADASTRALE IN POARTA MEA DE ACCES IN PROPRIETATE ,CUM PUTEM REZOLVA SA NE REDOBANDIM DREPTUL DE ACCES LA PROPRIETATE,VA MULTUMESC ANTICIPAT

  • Avocat ILIE DORIN

   Trebuie analizate actele, și vorbit la primarie. Daca la primarie nu gasiti intelegere trebuie chemată Primăria și acea persoana în judecată pentru a clarifica situația juridică și daca aveți dreptate, pentru rectificarea cărții lui funciare.

 160. haicu ioan

  D-le avocat ILIE DORIN, va rog sa-mi dati si mie un raspuns la urmatoarea speta. In 1995 am primit in folosinta un teren de 58 de ari din rezerva primariei. Terenul este in Registrul cadastral si planul parcelar unde figurez si acum..Am dat terenul in arenda lui M.I. Acesta in 2011 a primit un proce verbal de punere in posesie amplasat pe o parte din terenul meu. Nu am primit nici o notificare de diminuare a posesiei. In 2017 am facut primele inscrisuri pentru arenda unde am specificat 35 ari, nu 58. Registrul cadastral si planul parcelar sunt probe suficiente pentru redaobandirea in instanta a terenului ? MULTUMESC !

 161. Vojth M.

  Buna! Cum se poate revendica diferenta de teren ce nu apare pe titlul de proprietate. In realitate sunt aprox.14 arii, iar pe titlul apar numai 10 arii.

 162. Marius Predescu

  Buna ziua. Am si eu o intrebare la care v-as ruga sa-mi raspundeti ca si cunoscator. Am in continuarea gradinii un teren care nu este trecut in acte dar pe care bunica, parintii si acum eu il lucram de vreo 35 de ani (este cultivat in prezent cu niste pomi si vie). Domeniul e cel mai probabil in domeniul privat al primariei si nu vad o utilitate publica pentru acel teren, fiind un loc in panta, langa o ulita abandonata de mult de primarie, pe care se arunca gunoi si pe care noi l-am curatat. Exista posibilitatea de a intra legal in proprietatea acelui teren? Mai ales ca la mine s-a facut succesiunea dupa decesul bunicii si s-a impartit totul la jumatate, ramanand cu mai putin teren, pot invoca extinderea proprietatii sau ceva de genul? Va multumesc mult.

  • Avocat ILIE DORIN

   da, faceti proces de uzucapiune impotriva UAT si vedeti in cursul procesului cum se apara Primaria sau daca e de utilitate publică ori nu. Incercati deci pe uzucapiune, e singura varianta de lucru pentru dumneavoastră.

 163. Stancioi

  Bună seara. As dori și eu un raspuns la următoarea problemă. În 1997 socrul meu a achiziționat, o bucată de teren de 30 de ari, in spatele actualei case( casa este pe numele soțului cu acte notariale) dar bucată de 30 de ari a luat-o cu un act de mână , în prezența a 2 martori, achitând proprietarei de atunci contravaloarea terenului. Soțul a trecut pământul în registrul agricol, și de atunci noi il muncim și plătim impozitul. Am incercat în urma cu ceva timp să intrăm în posesia legală a pământului, dar ni s-a spus ca nu se poate. Proprietara de la care a luat socrul pământul încă traieste, dar a zis că nu are timp să vină și să umble ca sa facem totul legal. Nu exista nici o cale prin care să intrăm legal în posesia pământului, fără să o mai implicam pe fosta proprietara . Va multumesc pt răspuns.

 164. Firimita

  Bună seara! Va rog ,dacă există o portiță pt intrebarea mea! Părinții mei au primit acum 30 ani de la primărie,primar un teren de 30 ari pe care l au muncit fără a avea un contract sau a plati taxe..Exista posibilitatea sa obținem un contract in urma caruia sa devenim proprietari? Multumesc!

 165. Danaila

  Va salut. In cadrul fermei pe care o detin, exploatez si cateva hectare de pamant lasate spre folosinta gratuita de catre o ruda, care intre timp a decedat. Vreau sa stiu daca il pot trece la rolul meu in registrul agricol pe baza declaratiei data in fata unui reprezentant al primariei, respectiv secretarul. Titlul de proprietate este in posesia mea. Va multumesc.

 166. Danaila

  Va salut din nou. Succesiunea iese din discutie, sunt mostenitori ramasi in urma decesului, dar sunt imprastiati prin lume. Eu voiam sa stiu daca il pot trece la mine la rol pe baza declaratiei mele date la primarie. Stiu ca exista si varianta asta, pe langa celelalte , de a completa datele din registrul agricol.

 167. Gheorghe Uta

  Buna ziua
  Solicit un ajutor din partea dumneavoastra in urmatorul caz
  Suntem 3 frati. Parintii mi-au deschis rol la primarie pentru o casa cu teren pentru care ei detineau chitante de mana pe care nu le mai gasesc, inainte de 1989. Ei au cumparat in aceeasi localitate alta casa si s-au mutat acolo.La moartea lor acum 7 ani am facut succesiunea dar casa cu teren pe care mi-au lasat-o mie nu a fost trecuta de primarie in aneaxa 21 ca masa succesorala motivand ca eu am rol pt ele.Succesiunea a fost dezbatuta si eu am renuntat in favoarea fratilor. In anul 2016 am facut cadastru pentru casa si teren acesta avand si o incheiere in care scrie ca imobilul a fost inregistrat provizoriu la OCPI. Nu am continuat cu inscrierea in Cartea Funciara.Intrebarea mea este ce pasi trebuie sa fac pentru a avea Titlu de proprietate pentru casa si teren. Multumesc anticipat

 168. Serban Cristina

  Buna ziua, va rog , daca este posibil, un sfat privind urmatoarea speta: in anul 2007 am cumparat un teren fara sarcini , Pe acest teren s a construit un P+2 E+ Terasa, constructie finalizata in an 2013, pv receptie finala. Acest imobil edificat avea deschidere la str publica T4, ca si drept de servitute. Destinatia imobilului este rezidential si am solicitat un urbanism ptr schimbare destinatie in nerezidential.
  In urma acestui demers am constatat in extrasul de informare ca str T4 – servitutea nu mai exista , am notata o suprapunere de teren, notare inscrisa de carte funciara din oficiu, in urma unu raport de evaluare a canalului Midia Navodari, acesta fiind vecinul la vest , precizand ca pozitia acestuia cand am cumparat terenul era dupa strada T4- cf schitei cadastrale stereo . In aceasta situatie am fost la primarie si mi a comunicat sa rezolv litigiul. Acest litigiu este ce lungaaaa durata fiind cu o institutie de stat. In timpul acestor ani nu am primit nici o notificare de la Primaria ca nu mai exista str publica T4, aceasta fiind adresa imobilului, drept de servitute nu mai exista, drept urmare ce cai legale si ce abordare ar trebui sa urmez, multumesc anticipat
  Tin sa mentionez ca portiunea de suprapunere cuprinde teren si constructie, sunt primul cumparator al acestui teren, am facut cadastru si intabulare in an 2007 al terenului , 2013 inscriere pv final, 2018 intabulare, 2020 donatie, Ocpi a inregistrat aceste operatiuni cu toate ca exista litigiul constatat de OCPI

 169. Florin

  Bună ziua, am următoarea speță :
  Socrul meu a cumpărat un teren în 1994, au întocmit contract de vânzare cumpărare de mână, în 2020, a decedat, are o singură moștenitoare, am făcut succesiunea mai puțin pe terenul respectiv, unde apare în cf vânzătorul.
  Terenul este trecut la primărie pe socru, sa plătit impozit la zi, iar defunctul are titlu de proprietate în care este trecut și terenuri respectiv.
  Am reușit sa contactez vânzătorul care între timp sa mutat în alt județ, și care este dispus sa rezolvam problema pe cale amiabila cât mai simplu.

  am consultat 3 notari cu 3 variante :
  1. Sa solicite vânzătorul radiere din cf, ca să fie libera poziția
  2. Dacă radiază din cf, terenul întra în posesia UAT.
  3. Sa îl cedeze sub formă de donație.

  Vă rog să-mi spuneți care este varianta ,cea mai buna.
  Mulțumesc

 170. Csiki Andras

  Buna ziua. Problema mea este ca sotia mea a mostenit o casa de la bunicii lui. Casa+curte are 200mp dar pe hartii figureaza doar 100mp. Acum 3 ani a fost sotia la topograf care a facut cercetari in arhive la primarie dar acolo nu apare cei 100mp ramasi, si nu se stie ce este cu acei 100mp. Bunicii cand au cumparat casa in anii ’80 au mai construit un garaj si bucatarie pe langa cele 2 camere care nu figureaza pe hartie si la care nu sa platit nici impozit 30 ani. Dupa moartea lor cand sotia a intrat in posesia casei a aflat de toate acestea. Ce se poate face in acest caz ca totul sa se rezolve si sa fie legal. Mulțumesc

 171. Camelia

  Buna ziua.
  As avea o intrebare la dumneavoastra: Detin o suprafața de aproximativ 4,00 ha teren fanete in extravilan si am intocmit documentatia cadastrala in vederea notarii posesiei in cartea funciara. Dupa ce primesc extrasul de carte funciara, pot sa vand aceasta suprafața?
  Va multumesc!

 172. Daiana P.

  Buna seara.

  Doresc sa achizitionez un apartament care se afla la parterul unui bloc. Acest apartament dispune si de cativa metri de teren in jurul apartamentului(acestia facand parte din terenul pe care este construit blocul) dar nu au fost trecuti de la bun inceput in CF-ul apartamentului.
  Se pot face alte documente la notar pentru a justifica detinerea acestuia impreuna cu apartamentul fara a mai fi trecut in CF?
  Multumesc mult

  • Avocat ILIE DORIN

   Terenul de sub bloc si de langa bloc apartine tuturor proprietarilor, sau uneori nici lor. Deci trebuie intrebati vecinii cum apare acel teren in actele lor. De regula cest teren apare ca si copriorietate in cote indivize apartinand tuturor proprietarilor.

 173. EI

  buna ziua. Ma aflu intr-un proces civil de evacuare.
  Este vorba de o casa construita fara autorizatie de constructie pe lotul altcuiva. Mentionez ca aceasta casa este construita inainte de 2000 si este inregistrata la taxe si impozite incepand cu anul 2001 – de cand se plateste si impozit.
  Actual avem un proces unde se cere evacuare de pe teren, avand in vedere ca am construit o casa pe un teren ce nu ne apartine. noi am inaintat o cerere reconventionala unde cerem despagubiri pe investitiile realizate. terenul a fost utilat inclusiv cu canalizare, gaze naturale, a fost intretinut in baza faptului ca inainte de 2000 mostenitorii de drept din vremea aceea au stabilit verbal un schimb de teren, care nu s-a concretizat orin intermediul actelor.
  Este posibil un castig avand in vedere ca imobilul nu are autorizatie de constructie? se poate demonstra prin martori ca propietarii aveau cunostinta despre aceasta constructie, semnand chiar la utilarea cu apa potabila (2014), locuiesc in acelasi cartier si au avut cunostinta despre tot ceea ce se intampla pe teren fara sa ne opreasca pana acum 4 ani??

  multumesc tare mult pentru raspuns!

 174. Kiss Timea

  Bună ziua,
  Am cumpărat un teren extravilan, care nu are acte, nu are carte funciară și nici proprietarii nu mai trăiesc. Întrebarea mea este, dacă pe baza OUG 31/2018 și a Legii nr 185/2018 pot să încep demersurile pentru a transcri