Meniu Închide

Uzucapiunea imobiliară – cum devii din simplu posesor proprietar. Condiții și procedură

Uzucapiunea este o formă originară de dobândire a proprietății de către o persoană care nu deține nici un act/titlu de proprietate.

Uzucapiunea și notarea posesiei în Cartea Funciară (o modalitate nouă de dobândire a proprietății pe care am analizat-o în link)  sunt singurele modalități de dobândire a proprietății derivate din  simpla posesie de fapt asupra unui imobil (teren, casă). Posesia este o stare de fapt privitoare la bunul imobil, pe când proprietatea este o stare de drept. Vom vedea în explicațiile de mai jos cum starea de fapt se convertește în stare de drept.

Posesia este ocrotită de legea civilă și penală. Legea civilă protejează posesia prin acțiunile posesorii, acțiuni judiciare prin care posesorul se poate apăra  împotriva celui care îi tulbură posesia în mod nedrept, chiar împotriva proprietarului. Proprietarul de drept poate reintra în posesia bunului doar în cadrul legal și doar prin acțiuni legale. Nimeni nu poate intra peste posesor decât în baza unui titlu de proprietate și în mod legal, nu prin forță ori abuz. Legea penală protejează posesia, astfel că orice tulburare a posesiei ce are loc prin ocuparea  în întregime sau în parte, fără drept, prin violență sau amenințare ori prin desființarea sau strămutarea semnelor de hotar, a unui imobil aflat în posesia altuia este infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la unu la 5 ani sau cu amendă.

Uzucapiunea este instituția de drept prin care un posesor, dacă îndeplinește anumite condiții de lege și urmează anumite proceduri judiciare, poate deveni proprietar.  Uzucapiunea are un regim exclusiv judiciar, doar instanța o poate constata. Uzucapiunea mai poate fi privită și ca o sancțiune a pasivității adevăratului proprietar. Faptul că acesta nu își revendică bunul de la posesor o anumită perioadă de timp, conduce la prezumția că nu mai dorește acel bun, ori că este dezinteresat de el. Uzucapiunea este și o prezumție legală ce constă în abandonarea bunului de către proprietar, prezumție continuă ce curge în favoarea posesorului. Cel care folosește un imobil și se comportă față de acel imobil ca un proprietar, prin trecerea unui anumit timp cerut de lege, poate deveni proprietar. Convertirea posesiei în proprietate, adică transformarea unei stări de fapt în stare de drept, are ca rațiune stabilitatea raporturilor juridice și o ordine juridică în societate, dincolo de sancționarea proprietarului nepăsător. Uzucapiunea este o consolidare în drept a unei stări de fapt.

Posesia în fapt cristalizează în timp o stare de drept recunoscută de stat. 

Legea cere însă câteva condiții pentru a fi aplicabilă uzucapiunea:

– Să nu fie vorba de bunuri imobile inalienabile (ce nu se pot transmite între persoane fizice, nu pot face obiectul unei tranzacții civile). Sunt astfel de bunuri (de regulă) bunurile ce fac parte din proprietatea publică a statului sau au UAT.
– posesia să aibă cele 2 elemente componente
și anume pe cel material – corpus – şi pe cel psihologic, intenţional – animus. Acest lucru s-ar traduce prin aceea că posesorul are efectiv în folosință un imobil (are corpus-ul) dar în același timp are și un comportament similar unui proprietar în societate, se comportă ca și cum imobilul ar fi al lui și nu se comportă ca și cum ar deține terenul pentru alticineva ori că l-ar deține cu un alt titlu (de ex de chiraș, de locatar, de comodatar, etc), are așadar la nivel intențional/psihologic o atitudine și un comportament de proprietar (animus-ul)
– posesia să fie utilă, deci neviciată. Viciile posesiei sunt discontinuitatea
(folosința imobilului cu intermitențe anormale, și nu în mod continuu), violența (când posesia este dobândită sau conservată prin acte de violență fizică sau morală, violențe neprovocate de alte persoane) și clandestinitatea ( posesia se exercită în mod obscur astfel încât nu se poate cunoaște în mod clar). Viciile nu anulează posesia ci suspendă temporar cursul termenului de uzucapiune, pe timpul cât respectivul viciu durează.
posesia să curgă neîntrerupt un anumit termen cerut de lege (termenele pot diferi în funcție de tipul de posesie ori momentul începerii posesiei – înainte de intrarea în vigoare a Noului Cod Civil sau după). Pe vechea legislație exista un termen de 30 de ani, și un alt termen de 10-20 de ani. Din 1 octombrie 2011, dată la care a intrat în vigoare Noul Cod Civil ce reglementează uzucapiunea în mod diferit de vechea legislație, termenul de uzucapiune este de 10 ani, astfel că de la această dată curge noul termen de uzucapiune de 10 ani, termen ce va fi împlinit (dacă va curge neîntrerupt) la data de 01 octombrie 2021. În anumite condiții, în actual reglementare, există și un termen de uzucapiune de 5 ani. Pentru durata totală a posesiei este posibilă și cumularea (joncțiunea) posesiilor. În atare cazuri, posesorul actual profită de posesia antecesorului său (de exemplu fiul poate folosi anii de posesie a tatălui său în calcularea duratei posesiei cerută de lege). Posesiile deținute continuu de mai mulți posesori care au preluat unul de la altul posesia se cumulează.
– legea mai prevede și anumite condiții specifice în funcție de faptul înscrierii ori neînscrierii în Cartea Funciară a posesorului ori a proprietarului.

 Uzucapiunea tabulară este acea uzucapiune cu privire la care există o Carte Funciară și uzucapantul este înscris în acea Carte ca proprietar, deși are un titlu de proprietate viciat. Uzucapiunea extratabulară este acea uzucapiune în care bunul nu are Carte Funciară, ori dacă are Carte Funciară, uzucapantul nu este trecut sub nici o formă în acea Carte Funciară (este altă persoană trecută în Cartea Funciară a imobilului).

Cât privește procedura judiciară, Codul de Procedură civilă prevede reguli speciale în această materie. Procesul judiciar de uzucapiune trebuie bine gestionat pentru a fi câștigat, fiind un proces complex și destul de greu de gestionat pentru o persoană fără experiență judiciară.Dacă se invocă o posesie/uzucapiune începută pe vechea legislație, procesul civil va fi cel reglementat de procedura de drept comun și nu de procedura special prevăzută la art. 1050-1053 Cod Procedură Civilă. Aceste din urmă articole sunt aplicabile doar posesiilor începute sub imperiul Noului Cod Civil.

Pe vechea reglemenare uzucapiunea este veritabilă acțiune în constatare, pe noua reglementare (după 01.10.2011) uzucapiunea este o acțiune în realizare.

Cererea de uzucapiune se introduce la judecătoria din circumscripția imobilului. Printre altele, cererea trebuie să cuprindă numele posesorului, data de la care a început posesia, temeiul în baza căruia uzucapează, mențiunea existenței sau nu a unei Cărți Funciare pentru acel imobil, și, în măsura în care cunoaște, va trebui să indice numele fostului proprietar. La cerere se anexează un certificat emis de primărie din care trebuie să rezulte dacă imobilul face sau nu parte din proprietatea publică a statului sau a UAT (certificatul se poate obține și pe parcursul procesului). Dacă sunt plătite impozitele, se va anexa un certificat fiscal privind acel imobil și eventual chitanțele prin care se dovedește plata impozitelor.

Uzucapiunea poate fi invocată și pe cale de excepție într-un proces în care proprietarul de drept face o acțiune în revendicare. Admiterea unei astfel de excepții de uzucapiune va conduce la paralizarea acțiunii în revendicare și pârâtul- uzucapant va fi considerat proprietar.

Procesul de uzucapiune presupune administrarea unui probatoriu solid și temeinic. Cum posesia este o stare de fapt, principala probă este proba cu martori. Legea cere 2 martori pentru a dovedi posesia în nume de proprietar. O altă probă esențială este expertiza. Obiectivele expertizei trebuie bine fixate de către uzucapantul-reclamant. Se admit și alte probe cum ar fi înscrisuri/acte, constatări, rapoarte privind faptul posesiei la un moment dat ori înregistrări cu privire la faptul posesiei.

Taxa de timbru va fi stabilită de instanță prin raportare la valoarea imobilului, valoare ce trebuie indicată de reclamantul-uzucapant prin cererea de uzucapiune.

Titlul de proprietate obținut în urma unui proces de uzucapiune va fi hotărârea judecătorească. În baza acestei hotărâri se va înscrie dreptul de proprietate în Cartea Funciară.

Dacă se face uz de noua uzucapiune, reclamantul va fi considerat proprietar de la data înscrierii în Cartea Funciară a dreptului de proprietate astfel dobândit. Dacă se face uz de vechea uzucapiune reglementată de vechiul Cod civil de la 1864, reclamantul va fi considerat proprietar de la data intrării în posesie, de la data începerii posesiei, deci va fi considerat proprietar retroactiv. În noua reglementare s-a renunțat la această retroactivitate: dreptul de proprietate este consolidat și valid de la data înscrierii în cartea funciară, nu de la data întrării în posesie.

Uzucapiunea presupune un proces judiciar destul de complex și anevoios. Înainte de a formula o cerere de uzucapiune și de a începe un astfel de proces trebuie analizate normele juridice prin raportare momentul intrării în posesia imobilului. Trebuie analizată natura posesiei, condițiile posesiei și termenele uzucapiunii, iar ulterior trebuie identificate temeiurile de drept pentru a formula o cerere de uzucapiune admisibilă. Analiza condițiilor posesiei conduce și la aplicabilitatea unei proceduri judiciare specifice.

Având în vedere complexitatea unui astfel de proces, a probatoriului ce trebuie solicitat, încuviințat și administrat în condiții de legalitate și eficiență maximă, a expertizei ce necesită obiective clar în funcție de fiecare caz, a procedurilor și înscrisurilor specifice acestei proceduri, este recomandabil alegerea unui avocat care să vă asiste și reprezinte pe toată durata procesului. În caz contrar, deși probabil sunt îndeplinite condițiile de uzucapiune, dacă procedurile judiciare nu sunt bine gestionate, un astfel de proces poate fi pierdut. Un avocat va gestiona cu eficiență maximă astfel de proceduri și, dacă sunt îndeplinite condițiile materiale și procedurale ale uzucapiunii, vă va ajuta să deveniți din posesor proprietar.

 

Print Friendly, PDF & Email

1.498 de comentarii

 1. Poiană Adela Elena

  Bună ziua! Soacra mea are de mai bine de 40 de ani grijă de un teren de 3000 de metri, ori de câte ori a încercat să-l plătească sau să-l cumpere i s-a spus că nu se poate deoarece primăria nu îl are în baza de date. În 2012 am încercat să vorbim din nou cu primarul să ne lase să construim o casă și am primit același răspuns. Nu. Am vrut să plătim concesiune sau să-l cumpărăm dar am fost tot timpul refuzați din toate punctele de vedere. Acum pe acel teren sau construit deja 4 case și alte 3..4 sunt în construcție. Am deschis un proces cu primăria deoarece la cartea Funciară nu există proprietar pe acel teren dar primăria susține că au acte și da în cont voie oamenilor să construiască. Cum este posibil ca… La cartea Funciară să nu apară un proprietar pe acel teren dar totuși primăria să susțină că ei sunt proprietarui. Și cum atâția ani ni sa spus că nu ne poate vinde sau da în concesiune sau măcar un loc de casă deoarece nu au acte pe teren iar acum după 40 de ani pot da altor persoane?! Va mulțumesc anticipat!

   • Plesescu Olga

    Buna seara!
    Mama mea necunoscând legile,a cumpărat o casa pe baza unui act scris la mâna cum se făcea odată in 2010 de la o familie care o cumpăraseră tot așa. Proprietarul murise.Fiul sau a vrut sa o vândă cu acte prin notariat dar nu a putut deoarece nu a găsit titlul de proprietar care era comun cu mai mulți frați ai tatălui sau și includea și teren extravilan. Toți unchii și mătușile au decedat de verii lui nu știe nimic nu ii cunoaște nu știe pe unde locuiesc și in concluzie titlul nu poate fi găsit.Asa ca a vândut cu așa-numita sidelca. După ce mama a cumpărat a decedat și vânzătorul ( respectiv primul cumpărător).Din 2010 mama a plătit impozitul la zi.In ultimii 3 ani s-a îmbolnăvit de Alzheimer.Am luat-o la mine i-am făcut mutație dar nu am renunțat la casa ei ne ducem o îngrijim plătim impozitul. Vreau sa știu dacă ea poate deveni proprietara prin uzucapiune și când?Multumesc!

    • Avocat ILIE DORIN

     Ea nu mai poate, dar puteți Dvs deveni proprietar prin cumularea posesiei ei pana la boala, cu posesia Dvs intervenita de la boala încoace. Doar ca trebuie 2 martori sa dovediți aceste 2 posesii in cursul procesului de uzucapiune.

     • Plesescu Olga

      Va multumesc mult domnule avocat.Inca o intrebarica mai am: cand as putea sa fac cererea având in vedere ca s-au împlinit 10 ani in 2020?Trebuie sa aștept octombreie 2021 cum scrie mai sus?Mutumesc !

     • Osu ionut

      Buna ziua domnu avocat am si eu o întrebare va rog frumos parinti meu au un teren de 32 de ani si noi am câștigat pe uzucapiune dar a venit alt proprietar si el a vandut la alte persoane dar el are cadastru ce trebuie sa fac va rog frumos cum pot sa iau si eu legatura cu dumneavoastră va multumesc

     • Avocat ILIE DORIN

      faceti-i plangere pentru tulburare de posesie. El nu are decat o actiune in revendicare la indemana, pe care o va pierde daca aveti hotarare de uzucapiune defintiva.

     • vladoiu roberta

      Buna ziua domnule avocat! strabunicul meua murit de multi ani dupa el am ramas 5 mostenitori pe niste terenuri de 4 hectare si toate terenurile sunt trecute la mine la taxe si impozite si eu platesc impozite la ele de 20 ani! pot ramane singurul mostenitor prin uzucapiune pe cale de exceptie?Va multumesc!

     • Magdalena

      Buna seara! Dupa moartea tatalui s-a dezbatut succesiunea si am ramas succesori mama si noi, cele doua fiice. Daca mama locuieste singura si plateste impozit, poate devenii propietara unica prin uzucapiune, dupa un nr de ani?

     • Vaduva-Oprea Gabriela

      Bună ziua! Am primit un teren de la primărie, pentru tinerii de pana la 35 de ani. După că-ți ani poți deveni proprietar fara sa îl cumpăr

     • Avocat ILIE DORIN

      depinde prin ce act sau contract ati intrat in posesia lui…si ce clauze aveti acolo. De principiu astfel de imobile nu se uzucapeaza pentru cp sunteti detentor precar nu posesor legal in sens de uzucapant.

     • Mariana

      Buna ziua. Am cumparat o suprafata de pamant cu o casa veche( acum demolita) cu acte la notar in anul 2010, farà sa fie inscris la cadastru. Sotul notarei trebuia sa se ocupe de aceasta inscriere la cadastru, dar nu si a mentinut cuvantul, desi a fost platit pt. tot.
      Am aflat 3 ani in urma ca nu a finalizat inscrierea.
      Ce pot sa fac va rog frumos?

     • Pitigoi costel

      Domnule advocat eu am cumparat o casa unde erau 4 mostenitor trei mosteriori miau vandut si unul nu Mia vindut terenul se afla in aceiasi parcela Al patrulea nu mia vandut mie la vandut la altu tot cu suma care iam oferito eu cu sa procedes pe cale legala ca ma tinut cu vorba ca mil vinde mie si la vindut la altul si mia dat toata viata peste cap ca la vindut la alta persoana care nu este un om bun

   • Ion

    Buna seara !Locuiesc în casa bunicilor mei de 36 ani , eu am dat bani să îmi faca mie acte dar acum 20 de ani tata ia făcut acte unui frate de al meu el plătește impozitele ,din 1994 neam judecat până în 2020 și a câștigat fratele meu .Acum poate să mă de-a afara ?

    • Mindu Pandelea

     Buna ziua. In urma cu 3 ani am concesionat un teren pe raza comunei mele unde era o gradinita veche ce am demolato in urma autorizatiei emise de respectiva primarie terenul raminind liber, de aici am construit pe el o alta cladire a mea binenteles cu autorizatie emisa de aceiasi primarie ca fiind eu propietarul acestei cladiri. Acum ce ar trebui sa fac eu mai departe ca sa pot beneficia eu si copii mei incontinuare dupa perioada de concesionare care este de 25 de ani,fara a fii pierzantul acestui lot? Mentionez ca terenul nu este diocamdata trecut in cartea funciara nici de primarie. Multumesc

   • Larisa

    Buna ziua domnul avocat ilie am si eu o nelamurire timp de 12 ani am locuit cu soacra socru si familia adica sotul si doi copilasi ai nostri intro casa a primariei in tache jud bacau socru fin nu ne suporta zice ca ne da afara cai casa lui eu domnul avocat unde so iau pe strazi cu copii are dreptul sa ma dea afara pe contract suntem trecuti toti ca rog sa ma ajuti care sunt regulile daca are deputy sa ma dea afara va multumesc ast mesaj

     • Azamfirei Aneta

      Bună ziua avem în gradina noastră o bucată de pământ care aparținea unei vecine în vârstă noi am platit pământul dar nu am făcut nici un act bătrână a decedat au trecut de atunci 32 de ani iar acum un nepot a vândut casa care se afla peste drum de noi din care face parte și bucățică de pământ va rog să îmi spuneți cum pot sa rezolv că bucata respectiva să rămână în continuare în posesia mea

     • Gheorghe Mititelu

      Bună seara.Domnul avocat ILIE am și eu o întrebare: cum pot să intru într-o casă părăsită de mulți ani, neîngrijită, dintr-un sat părăsit? Cum pot să devin proprietar pe o casă părăsită dintr-un sat părăsit, abandonat?

     • Avocat ILIE DORIN

      Daca nucunoasteti nici proprietarul nici posesorul sau persoana care o are in grijă/pază cat de cat, ca sa aveti acordul de la ei, puteti intra in posesie pur si simplu, fără acordul nimanui. Daca ulterior nimeni nu va zice nimic, aveti noroc. Daca va zice cineva ceva, vedeti ce actiuni juridice face acea persoaba impotriva dvs: plangere penala pentru tulburare de posesie, evacuare, revendicare, etc.

     • Stefan Claudiu

      Buna ziua, domnule avocat ! Folosesc un teren ce apartine de UAT timp de 40 ani, normal tata.Am construit o copertina pt masina si am facut cerere de concesionare la primarie? sa intru in legalitate.As putea obtine uzucapiune in aceasta speta ? Va multumesc, cu respect.

    • Calpacenco

     Bunica mea a vândut 2 ha în 2008 fără cadastru și intabulare și acum după 13 ani când am mers sa fc moștenirea pe casa am fost obligat sa plătesc și teren arabil din 2008 pana în prezent
     Eu acum pot sa dobândesc acel teren de 2 ha care în Primărie apare tot bunica mea propietar

     • Diana

      Buna ziua, am impreuna cu sora mea in proprietate, fiecare 3/8 din casa părintească, 1/8 revenindu i tatalui meu, in urma succesiunii dupa mama. Tata locuieste in casa si achita impozitele, nu s a pus niciodata problema ca ar trebui noi sa achitam ceva, nu am vrut sa l presam cu nimic si nici el nu a solicitat. Eu doresc de cativa ani (mama a decedat in 2005) sa fac partaj dar nici tata nici sora mea nu sunt de acord. Nu doresc sa ajung in instanță si acum cu noua lege va intreb, pot ramane fara cota parte daca tatal meu face cerere? Mulțumesc

     • Avocat ILIE DORIN

      nu puteti ramane fara cota atat timp cat va doriti proprietatea si totusi aveti revendicari de la ei cu privire la partaj. Dar ar fi bine sa initiati un partaj, ca sa stati la adapost de orice risc.

   • Rodica

    6 mostenitori dupa mama decedata in 2002. Acceptata mostenirea , 1 apart. , de toti, fara a fi dezbatuta succesiunea. Unul dintre frati a locuit de la inceput cu mama, continuind sa locuiasca neintrerupt si dupa deces, el comportandu- se ca si proprietar si platind impozitul aferent apartamentului. Poate castiga dreptul de proprietar prin uzucapiune, impotriva celorlalti frati mostenitori?

   • Cristina

    Buna ziua,Bunici mei au Un pământ de 1500 de m intravilan.
    In anul 1998 au vândut o bucata din acest pământ de 300 de m pătrați unui vecin,bunicul meu a decedat in anul 2000.
    In anul 2012/2013 Vecinul profitând de faptul ca bunica mea a paralizat,a îngrădit ilegal alți 200 de m.
    Bunica mea a decedat in 2018,iar noi am deschis proces pentru ca mama mea sa poată intra in posesia moșteniri,(fiind singurul Moștenitor).
    Ce putem sa facem ca sa recuperam cei 200 de m îngrădiți ilegal?!

   • Stancu Gheorghe

    Buna ziua! Lucrez de mai bine de 30 de ani 2 ha de teren arabil, in extravilan cu acordul proprietarului de drept.Nu am încheiat cu proprietarul nici un act.Proprietarul înscris în titlul de proprietate a decedat cu 10 ani in urma. Am platit in tot acest timp impozitul pe teren. Este vreo șansă să devin proprietar de drept al terenului?

     • Gpgpnetu Mirabela

      Buna seara! In anul 2014 am intrat in posesia unui teren de 120 mp( de la bunicii paterni), cu contract de vanzare-cumparare. Am construit, in regie proprie, o casuta, cu intentia de a intra in legalitate post-contructie. In anul 2016, luna iulie, constructia a fost finalizata, au fost intocmite contracte la utilitati si de atunci locuim acolo. In luna septembrie 2016, am inceput demersurile pentru intrarea in legalitate(nomenclator stradal, certificat de urbanism, proiect, etc),insa toti arhitectii pe care i-am consultat ne-au spus ca nu vom reusi sa obtinem autorizatia de constructie, intrucat terenul este prea mic si sa incercam prin instanta, dupa ce declaram constructia la financiar. Am incercat sa declatam constructia, dar cei de la Impozite si Taxe ne intorceau inapoi, pe motiv ca o constructie nu poate fi inscrisa fata autorizatie de constructie. Cu mare dezamagire si sleiti de puteri, ne-am lasat pagubasi. In luna septembrie 2021 am reusit sa declaram constructia la Directia de Taxe si Impozite si am platit retroactiv, din luna Ianuarie 2017, impozitul pe locuinta(pentru teren l-am platit din momentul intrarii in posesie). In fine…cred ca m-am lungit cam mult…intrebarea mea este:putem face o actiune in constatare pentru dobandirea dreptului asupra proprietatii? Multumesc mult!

     • Podar Elena

      Am plătit impozit pe casa părintească în urma decesului părinților timp ce 15 ani ce drepturi am casa ieste ne locuită dar mai am doi frați

   • Anca Adriana

    Bună ziua D-ul Avocat.
    Am o întrebare .Tatal meu a cumpărat acum 42 de ani un teren de 20 de ari, doar cu contract de mână.De la cine a cumpărat este mort .El a plătit impozit pe terenul extravilane pana prin 90 când au scos impozitul pe teren extravilan.,de atunci nu a mai plătit .Pe terenul respectiv se găsesc pomi plantați de peste de 30 de ani și un șopron construit de vrea-o 20 de ani .
    In 2001 a venit cineva X ca el este Moștenitor pe terenul respectiv cu care tatal meu sa judecat si a câștigat procesul in 2002 .El a făcut recurs ,dar tatal nu a fost deloc citat si sa făcut proprietar pe teren.Domul X a vândut terenul Domnului Y acum 7 ani .Domnul Y il amenință pe tatăl meu ca vinde terenul .Toți vecii știu ca terenul ii aparține tatălui meu .
    Întrebarea mea este ,are șansa tata prin legea uzucapiune sa câștige dreptul de proprietate a terenului aferent .
    Vă mulțumesc anticipat .
    Cu respect A.A

   • Costel

    Buna ziua am cumparat un teren acum 16 ani de 1500 m dar 300 fara acte in cartea funciara am construit o casa si acum a venit proprietaru si vrea sami ia terenul puate sami ia terenul si sami darime si ojumatate di casa dar fostu proprietar la tinut din 90 si ilar fi platit dar fara acte lui mamasa dar fiuso vrea sal vinda acum la alt cineva si de 16 ani platesc eu impozitu va multumesc,

    • Avocat ILIE DORIN

     puteti invoca uzucapiunea impotriva lui, daca va face proces de revenicarea pentru cei 300 mp, si puteti sa va aparati si cu posesia achizitiva a proproetarului anterior. Putetio castiga impotriva lui, dar depinde si ce proces si demersuri face. E bine sa va luati avocat.

     • Gainariu nela

      Buna ziua domnule avocat am trăit în concubinaj cu proprietarul acestei garsoniere unde locuiesc în prezent în anul 2009 acesta a decedat nu am fost trecută un contract țin să menționez că locuiesc din anul 1996,pe atunci erau forme de cazare până la cumpărarea garsoniere pe foaia de cazare sunt trecută mai am și niște declarații de la notar date de decedat precum ne are in îngrijire pe mine și cei doi copii..ce șanse am să-mi fac contract prin uzucapiune?? mulțumesc!

   • SERBANESCU GETA

    Buna seara!
    Socrii mei au dobandit in 1990 o casa si curte, la tara, in act specificand ca acestia vor ingriji pe parintii socrului pana la decesul acestora. Ei au devenit proprietari inca din timpul vietii batranilor, prin urmare. Intre timp, acum 10 ani, a decedat socrul meu, iar acum 4 ani, in urma efectuarii cadastrului gratuit in comuna respectiva, cei de la primarie au anuntat-o pe soacra mea ca nu tot terenul este pe numele ei si a lui tata socru care decedase intre timp, deoarece din totalul de 2692 mp existenti pe numele proprietarilor, batranii le-au lasat cu actul de intretinere doar 1000 mp socrilor mei, iar restul terenului nu figureaza ca instrainat, ci pe numele batranilor.
    Din 1990 si pana in decembrie 2022, de cand le-au facut batranii actele, socrii, respectiv soacra mea vaduva, au platit in fiecare an impozitul pe cei 2692 mp. In toata aceasta perioada nimeni nu a venit sa ceara sau sa platesca ceva din suprafata curtii.
    Incepand cu 2023, dupa succesiunea efectuata la moartea mamei sale, sotul a depus la primarie o cerere prin care solicita un raspuns legat de reintregirea proprietatii.
    Mentionez ca a fost dezbatuta succesiunea dupa decesul batranilor, pe bunurile stiute, terenurile extravilane din camp.
    Avand in vedere ca socrii au ingrijit pe perioada vietii de batrani si ca nu stiau ca nu fusese trecuta suprafata totala ci s-a mers pe incredere a ca ce scrie in act asa e si au platit impozitele, si sotul la fel, cum.sa procedam?
    Primaria nu a dat niciun raspuns, din februarie 2023 pana acum.

   • Voicu

    BUNA ZIUA PARINTI MEI A AVUT UN TEREN DE 3000 MP DIN ACESTIA 1152 A FOST INTRAVILANT SI SA FACUT O SOCIETATE IA A DAT FALIMENT SI SA VANDUT TERENUL PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ CUMPARATORUL A CUMPARAT 1152 MP CEL DE PE FIRMA SI SIA INTABULAT TOT TERENUL DE 3000 MP SI NU MAI VREA SA RESTITUIE DIFERENTA DE LA 1152 PANA LA 3000 MULȚUMESC

   • Voicu

    BUNA ZIUA PARINTI MEI A AVUT UN TEREN DE 3000 MP DIN ACESTIA 1152 A FOST INTRAVILANT SI SA FACUT O SOCIETATE IA A DAT FALIMENT SI SA VANDUT TERENUL PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ CUMPARATORUL A CUMPARAT 1152 MP CEL DE PE FIRMA SI SIA INTABULAT TOT TERENUL DE 3000 MP SI NU MAI VREA SA RESTITUIE DIFERENTA DE LA 1152 PANA LA 3000 MULȚUMESC MENTIONEZ CA IN TIMPUL ACELA SA FACUT SI NOUL CADASTRU PE COMUNA UNDE SE AFLA TERENUL PARINTI AU MURIT LA O LUNA DUPA VANZAREA TERENULUI DE CATRE LICHIDATOR IAR EU CA FIU AM DESCHIS SUCCESIUNE

     • Musat fanica

      Buna ziua , noi am cumpărat un apartament de la nasa noastră . Am făcut contract de vânzare cumpărare fără clauza dar noi am lăsat-o sa locuiască in continuare in casa . Noi plătim impozitul . Ea poate intra iar in posesia casei ?

     • Avocat ILIE DORIN

      in proprietate nu poate ”intra”, daca la asta va referiti, pentru că e detentor precar, nu posesor uzucapant, e lasata acolo prin contract verbal de comodat din partea dvs.

     • Nicolae Emil

      Domnule avocat , tatal meu ,in anul 1968 ,a inprejmuit curtea mai mult cu 4 m , nimeni nu s-a luat de acest teren pina in anul 2022 , mentionez că in această curte în anul 1995 s-a construit un garaj ,apoi în anul 1998 s-a construit un gard de beton din calupi de beton la drumul principal,tot în interiorul curții s-a construit în anul 2007 o fîntînă cu un foișor tip hexagon ,fîntînă fiind în mijlocul foișorului , mentionez ca in acest timp nu am fost deranjat de nimeni nici de la primărie , în anul 2022 primăria a vindut un teren al său incluzînd si 4 metri din curtea mea ,ce se poate face ? Va mulțumesc

  • Ghita gh

   Cum i ti revendici dreptul asupra unei proprietati cu posesorul de peste 30 de ani decedat si nu s a interesat sa intre n legalitate. Patrimoniul indiscutie nu are carte funciara dar taxele si impozitele au fodt si sint la zi prin grija fratelui meu care a preluat si a incuiat dupa moartea rudei noastre care a decedat in urma cu 8 ani. Nu am fost anuntata ca el are intentia sa preia casa din curtea unde locuiesc desii el locuieste in alt orasi. Ce mi recomandati si cum procedez pentru a fi si eu parte la aceasta desbatere si cum procedez daca m ai am vreo sansa ori drept in prima faza pina angajez un avocat specializat daca nu este prea tirziu. Cum si unde fac notificarea daca am si eu dreptul pt a face cunoscut si interesul meu si nu pierde sansa. Multumesc

    • Carmen

     Bună seara,de 25 de ani ,de la moartea bunicilor mei,am preluat îngrijirea mătușii mele nevăzătoare(fiica bunicilor) și tot de atâta timp plătesc totul ,plus că în decursul anilor am investit în întreținerea casei ,a curții plus taxele pe pământul extravilan,tot eu cu sotul meu le-am plătit. Ce trebuie să fac pt a deveni proprietar,în condițiile în care mătușa nevazatoare este proprietară pe jumătate din casă,iar bunicul decedat pe cealaltă jumătate?

     • Avocat ILIE DORIN

      mătusa nevăzătoare trebuie să dezbată succesiunea si abia apoi va poate lăsa prin testament imobilul. De principiu poate să vă lase si fără testament casa, dar mai corect si mai clar ar fi pentru dvs daca si-ar face ea succesiunea si ati dezbate integral succesiunea după bunici.

    • Rodica

     6 mostenitori dupa mama decedata in 2002. Acceptata mostenirea , 1 apart. , de toti, fara a fi dezbatuta succesiunea. Unul dintre frati a locuit de la inceput cu mama, continuind sa locuiasca neintrerupt si dupa deces, el comportandu- se ca si proprietar si platind impozitul aferent apartamentului. Poate castiga dreptul de proprietar prin uzucapiune, impotriva celorlalti frati mostenitori?

     • Daniela

      Bună ziua domnul avocat.Aș dori să mă îndrumați cu privire la situația imobilului mamei mele.
      Ea are un contract de mână asupra casei pe care o deține.Problema e că propietarul e în America și acest contract s a întocmit în 2009.Cum ea a paralizat nu s a mai făcut întăbularea pe ea și nu a avut cine să umble cu actele pentru ea deoarece noi fiicele suntem în altă țară ,a rămas așa.Am luat- o în îngrijire la noi.Plătim impozitul de atunci în numele vechiului propietar dar vrem să legalizam situația ei.Acum sunt în țară și aș vrea să știu ce se poate face?Se poate declara posesoare a imobilului?
      Mulțumesc anticipat

   • Silvia

    Buna seara,
    Am moștenit un teren , în urma succesiunii după decesul părinților, pe care mama l-a primit în 1991, cf. Legii 18.
    La efectuarea cadastrului în 2017 , s a constatat un plus de teren( stiam ca este mai mult teren decât în titlul de proprietate dar atunci am aflat cat) si as dori sa obtin proprietatea de drept asupra acestui teren.
    Cum trebuie să procedez?

     • Elena

      Buna ziua! Am o intrebare va rog. Sotul meu locuieste in cea dea doua casa din curtea parintilor. Acestia mereu au spus ca este a lui, dar acum dupa ce au trecut in jur de 15 ani de cand a renovat complet si a locuit exclusiv acolo, nu vor sa mai considere ca este casa lui, ci Doar a lor, fiind proprietari si platind impozitele. Sotul meu are drept legal asupra propretatii respective?Multumesc anticipat!

   • Anonim

    Bună ziua, socrul meu a locuit într-o garsoniera data de la locul de munca (uzina). Având doar un contract de închiriere (expirat). A locuit peste 30 de ani acolo. Imobilul nu se găsește în cartea funciara ca fiind a lui, sau a uzinei ci a Statului Roman. Acum el a decedat cum putem trece acest imobil pe numele mamei și a copiilor?

    • Ana Maria Chiran

     Bună seara,
     Sotul meu a făcut 2 garaje acum 7 ani din banii proprii, materiale, mana de lucruetc. În 2016 a mai construit un garaj în total 3. Între timp s-a făcut moștenirea după tata, apoi succesiunea după mama decedata ultima. Dezmembrare, partaj unde sunt greșite împărțirea cotelor măsurători… Acele garaje acum sunt în actele de partaj la cele doua surori care nu se înțeleg asupra împărțirii corecte și nici a ieșirii din curte…. Relațiile sunt foarte tensionate și deja instabile. Aseară băiatul surorii sotului, a instalat gard fără acceptul nostru de proprietate sau a surorii care are de dezmembrat mai departe…. Noi numai putem întra sa merg cu mașinile din garajele făcute acum 16 ani… Fiind acest gard despărțitor între noi. Cum se procedează, va rugam sa ne ajutati

  • Simona

   Buna seara, se poate câștiga un astfel de proces si daca proprietarul este decedat din 2002 iar 2 copii dintre cei 3 nu au vrut sa facă succesiunea la apartament și nici nu doresc nimic din apartament… si doar 1 locuiește acolo și a plătit timp de atâția ani taxele și impozitul la apartament?

    • Raluca Voicu

     Buna seara,socrul meu impreuna cu sora lui detin o casa la tara cu teren de 2000mp dar si un loc de casa cu aceeasi suprafata.matusa dupa moartea mamei nu a mai venit la casa batraneasca iar socrul meu a platit de 14 ani impozitul pe casa si teren ,iar noi nepotii ne ocupam de intretinerea locurilor si a casei. Se poate obtine titlul de proprietar pe numele socrului chiat daca matusa nu doreste sa participe la masa succesorala?

  • Roca Maria

   Bună seara!Domnul Avocat, ce vreau să vă întreb tatăl meu a avut moștenire de la părinții lui o casa și un grajd pe care a plătit impozitul pe ele dar și pe pământul de sub ele 32 ani el a decedat în 2017 și noi am putut face moștenirea pe casa și grajd dar pământul de sub ele nu i la dat în moștenire, ce se poate face în privința aceasta Va mulțumesc frumos

  • Köpe ana

   Bună ziua. Am și eu o problema care tine de acest subiect. Bunica soțului (născută în 1930), decedata la momentul actual, era coproprietara pe o casa cu sora ei (care era mutata de mult timp în Ungaria, decedata și ea). După ce sora bunicii s-a mutat, bunica soțului a plătit impozitul pe clădire. Mama soțului meu a decedat in 1992. Practic bunica soțului, pe jumătate de casa are moștenitori : copii sau nepoții (copii copiilor decedați). Dacă acesti moștenitori au plătit impozitul in părți egale și pentru cealaltă jumătate de casa (pe numele surorii bunicii) din 2010 (de când a decedat bunica), ei pot deveni proprietari cu părți egale prin uzicapiune?Mulțumesc.

    • Maria

     Buna ziua dl. avocat, am si eu situatie similara cu cea a doamnei KOPE ANA, parintii mei,actual mama , tata l fiind decedat din 2009 traieste in casa bunicilor din 1974. Exista un certificat de mostenitor care a rezultat din succesiunea care s a faut dupa moartea bunicului in 1970 in care bunica noastra are o patrime si sora tatalui meu care e decedat si ea , dar are o fata care si a facut la randul ei certificat de mostenitor dupa maicasa in 2010.Pe parte bunicii de 1/4 exista 9 mostenitori . Desi tata l meu a fost trimis de fratii lui ingineri de la oras la tara pt a sta cu bunica promitindu i ca ii vor lasa lui tot, dupa ce a murit bunica lucrurile s au razgandit. si de atunci nu reusim sa facem succesiune deoarece nu cadem de acord. Parintii mei platesc impozitul din 1974 si la casa si la pamant, au renovat casa, au facut fantana,gard de beton ateleir in curte. Credeti ca avem sanse prin uzucapiune ca mama sa devina proprietar?

     • Avocat ILIE DORIN

      Sansele sunt mici dacă toti ceilalti au facut acte de acceptare a mostenirii si de administrare, ori acte de opozitie la preluarea proprietatii de catre dvs. Trebuie facuta succesiunea pe cote legale.

  • Sandu Gigel

   Buna ziua! Am o casă de la parintii mei din 1970 care e construită pe terenul altcuiva, am plătit taxe la zi, dar nu am acte pe ea. Cum pot sa mi fac actele?

  • Ardeleanu

   Buna ziua! Bunica mea e decedată din anul 2011! In urma decesului pentru proprietatea dansei am platit eu impozitul la primarie si am avut grija de ele,locuinta si terenuri! As avea vreo sansa sa intru in popesia acestora?

  • Carmen Cernea

   Bun gasit
   Exista garantia ca daca apelam la un avocat, terenul unei case care a fost nationalizata in trecut, acum vanduta mamei mele de peste 10 ani, va fi pus in proprietatea mamei- deja proprietara casei?
   O garantie in care avocatul restituie banii in cazul in care nu reuseste sa rezolve?

   Multumesc
   Mama e in varsta, a platit 40 mil unui avocat .. acum 3 ani.. si nimic!
   Eu vin in tara special
   Multumesc pt raspuns!

   • Avocat ILIE DORIN

    nici un avocat nu poate oferi NICI O GARANTIE a unui rezultat. Avocatul are obligatii de diligenta, adica este obligat, in baza contractului, sa depuna toate eforturile si cunostintele pentru castigarea cauzei, dar rezultatul nu depinde de el. Iar un proces de uzucapiune este destul de complex, mai ales daca ar iesi la expertiza ca au fost emise titluri de proprietate ori au fost depuse cereri de retrocedare la primarie si deci sunt proceduri administrative in curs cu privire la acel imobil…

  • Dorina A

   Bună ziua,
   Suntem 4 frati. Mama a decedat in anul 1999 iar tatăl in 2023. Nu am făcut succesiune. Părinții au fost posesorii unui imobil și ai terenului aferent în mod continuu, începând cu anul 1958 când a murit bunica paternă – imobilul fiind dotă de la părinții ei (străbunicii noștri). Având în vedere că părinții nu au avut un titlu de proprietate pe acel imobil și pe terenul aferent, însă au fost posesorii neîntrerupți ai acelei posesii, înțeleg că putem uza de uzucapiune în numele nostru, dat fiind că părinții nu mai sunt. Vă rog să-mi confirmați acest aspect, dacă am înțeles bine, întrucât vrem să deschidem succesiunea.
   Vă mulțumesc, cu respect.

 2. Urdoi Elena

  Buna ziua! Locuim în casa socrilor din anul 1986. Am locuit împreună până în anul 1990(socri, fiul,nora și doi nepoți).In anul 1990 au ieșit la pensie și s-au mutat la țară (au locuit permanent). Socrul a decedat în anul 2015 iar soacra în ianuarie 2019.Incepand din acel an 1990 și până în prezenta noi am plătit impozitul imobilului dar chitanțele au fost eliberate pe numele socrilor deoarece ei erau proprietari de imobile.Sotul mai are o soră.Succesiunea nu s-a efectuat nici după decesul socrului și nici după decesul soacrei.Nu avem acte și întrebarea mea este -putem să dobândim titlul de proprietate asupra imobilului prin uzucapiune? Mulțumesc anticipat!

   • Licaret Constanta

    Bunicul , decedat in 1954, a avut o casa plus teren 2000mp. Prin testament a lăsat 1000mp tatălui meu ,și 1000mp unui alt fiu mort in al doilea război mondial. Nu s-a făcut succesiune după nici unul.Pentru 1000mp,dreptul tatălui meu avem sentința civilă. Terenul are 1500mp măsurat de agentul cadastral.Cum putem intra in posesia diferenței de 500mp? Deținem terenul din 1991 și l-am dat in lucru unui vecin. Nu am fost deranjați de nimeni.

     • Sorina

      Buna seara domnule avocat.Te rog daca ma poti ajuta si pe mine cu un sfat.Am o matusa care a facut un contract de intretinere cu doua verisoare ale mele acum 20 de ani,nu au ajutat-o cu nimic .Acum batrana are 90 de ani ,traieste intr-o mizerie de nedescris .Pe cine ar trebui sa anunt(politia ,asistenta sociala)ca nu stiu cum sa procedez.Eu am ajutat-o pana acum dar nu mi se pare corect ca eu si toti vecinii de pe strada sa ne ocupam de ea si ele sa-i ia casa.Va multumesc.

    • Constantin

     COnform legi 18/91mi sa atribuit 50 ari ca funcționar public și am construit cu aprobarea Primăriei o ferma de 278 m.p. In 1995. Iar acuma sunt obligat sa o desființez ,ca terenul ia fost atribuit după 2005 celui care a revindecat conform legi 18/91 imobilul unde intra și imobilul meu.find obligat pe baza judecătorească dar nu-i definitiva. Pot chema Primăria in garanție pe baza judecătorească sa plătească despăgubiri pentru construcția care vor sa odemolez?
     Va multumesc.

   • Gabriela Craciunescu

    Buna ziua, dle Avocat. Am si eu o pb cu o diferenta de proprietate care nu se regaseste in actul de proprietate. Si anume, actele sunt facutecpe 100 mp iar in cadastru s au constatat ca sunt 130mp. Terenul a fost achizitionat de strabunicii mei, cu chitanta de mana iar constructiile imprejmuiesc proprietatea (in U) inca de la inceput (au aproape 100 de ani). Deci, e clara posesia in toata acesta perioada si nu a fost niciodata contestata de nimeni. Nu a existat vreodata al proprietar iar masuratoarea s a facut gresit si inscris gresit la notar… Acum tb sa fac mostenirea dupa mama mea care a decedat, eu fiind unicul mostenitor. Si vreau sa stiu ce sanse am sa obtin uzucapiunea si carte funciara pe intreaga proprietate de 130 mp. Si cat dureaza + costurile. Multumesc!

  • Roxana Rus

   Buna ziua
   Socrii mei au cumpărat acum 20 de ani o casa și o parte de pământ, au avut contract de v-c de mâna, însă nu îl mai găsesc. Acum, nepoții proprietarilor susțin ca nu s a vândut și pământul. Socrii mei plătesc impozit de 20 de ani pe casa și pământ. Cum se poate proceda in acest caz?
   Mulțumesc

 3. Dichiu Nicoleta

  Buna seara !Locuiesc cu chirie la o casa dara de stat icral din anul 1987,acum au aparut fii fostului propietar care a decedat intre timp .Au facut succesiunea iar mama lor vitrega a vandut cota ei parte din mostenire cuiva care ne face zile grele iar mostenitorii legali fii am inteles ca au vandut si ei .Am scos de la ocpi informare de cadastru dar tot ei apar in cartea funciara .Pot sa i fau in judecata cerand dreptul la uzucapiune ???Am facut nenumarate cereri in timp pt a cumpara casa dar nu ne au fost aprobate ,fiind un imobil in litigiu chiar si acum ,existand numeroase procese pe rol

   • Mînzat Alina

    Buna ziua. Am și eu o întrebare. Bunica mea a cumpărat in 2001 teren + casa. In acte sunt trecuți doar 400 m pătrați. Ulterior am aflat ca sunt 2 numere topografice terenul având Defapt 1000 m pătrați. Diferența de teren este trecută in cartea funciară pe un fost proprietar, pe care este și titlul de proprietate. Practic noi suntem in posesia a 400+casa conform contractului de vânzare cumpărare. In registrul agricol și alte câteva acte sunt trecuți 1000 m pătrați pe numele bunicii mele, toate taxele fiind mereu pe ea, s-a achitat mereu impozitul și tot, pe toată suprafața. Terenul încă nu a fost intabulat, asta urmează, dar aparent putem doar 400 sa intabulăm momentan. Credeți ca prin uzucapiune in instanța a-ar rezolva și cu lipsa de teren sa ajungă pe numele nostru? Totul a fost locuit și utilizat in ultimii 20 de ani, de către noi. Nu știm nimic de foștii proprietari care teoretic au lipsa de teren din acte. Va mulțumesc.

     • Valentina

      Bună ziua,
      Eu și soțul locuim împreună într-o casă de 32 de ani,de când a fost finalizată construcția.Atunci fiind vorba că fratele soțului(cumnații mei să se mute ,actele au fost făcute pe numele lui ,între timp s-au răzgândit și nu au mai vrut fapt pt care ne-am mutat noi)Noi de atunci figurăm in registru la rol cum se zice la primărie ,impozit platit in fiecare an curent electric pe numele soțului.Doresc să știu dacă după 30 de ani de locuit în această proprietate putem deveni proprietari fara a mai face act de vânzare cumpărare de la frate la frate.Mentionez că nu există nici o nelămurire nici o împotrivire noi și cumnații dorim doar sa descurcam treabă cu actele.Sa avem titlul de proprietate pe numele nostru.Repet,locuim pe proprietate de când sa construit casa de 32 de ani .Putem deveni proprietari fara a mai face act notarial de vânzare cumpărare?
      Mulțumesc frumos,aștept un răspuns…

     • Avocat ILIE DORIN

      puteti face o vanzare intre fratele proprietar si fratele ce o foloseste sau puteti face o actiune in uzucapiune – proces judiciar – impotriva fratelui proprietar, si, daca el va fi de acord, atunci veti avea o hotarare judecatoreasca ce va fi titlul dvs de proprietate si asa veti putea sa va faceti carte funciară.

    • Elarediu

     Bună ziua domnule avocat!
     Parintii mei în 1997 au făcut schimb de locuinta cu un chiriaș al primăriei,plătesc chirie de 27 de ani,dorim sa cumpărăm locuinta dar mereu ne invova fel și fel de legi și motive,deși în curtea comuna sunt chiriași care au cumparat imobilele care le-au avut în chirie,ce putem face în acest caz?
     Ne puteți ajuta va rog?
     Este vorba despre primăria Galați!

 4. viorel tomescu

  buna ziua , se da un teren unde sant amplasate 2 imobile , unul mai nou si unul vechi .
  intre cele 2 exista o bucata de teren gen 20×50 metri , unde una din parti , cel cu casa noua , o foloseste drept gradina de mai bine de 10 ani.
  se plateste impozit de cel care o foloseste , pe respectivul teren
  persoana care are casa veche si terenul in proprietate este decedata , succesiuea nu a fost dezbatuta si are ca mostenitor un copil minor , avut dintr-o relatie neoficiala .
  casa veche este intr-o stare deplorabila , mama copilului neinteresand-o de casa sau teren .
  este posibil dobandirea acestui teren prin uzucapiune ? multumesc

  • Sandu Victoria

   Buna ziua,
   Tatal nostru locuieste de 63 de ani in casa parinteasca. Bunica lui (decedata) fiind singura cu titlul de proprietate pe numele ei. Mama tatalui nostru decedata si ea a platit pana la decea taxele catre stat. De 25 de ani tatal nostru plateste toate taxele catre stat, lumina, are grija de casa patinteasca si locuieste acolo. Se poate deschide uzucapiunea pentru a putea deveni tatal nostru proprietar? Mentionam ca am incercat sa ii renovam si sa ii daramam o anexa acolo insa neavand acte tatal nostru nu poate primi autorizatia. Cu toate aceatea la primarie in urma achitarii taxelor pe chitante apare numele lui. Toti vecinii si oamenii din sat stiu ca tatal nostru locuieste acolo si ca s-a ingrijit de toata casa, inmormantari si taxe. Puteti sa ne ajutati in acest sens cu un raspuns? Va multumim!

   • Avocat ILIE DORIN

    Da, puteti dobândi proprietatea printr-un proces de uzucapiune. Posesia tatălui dvs se va cumula cu posesia mamei lui, și fâcând peste 30 de ani, îndepliniți toate condițiile legale. Luați un avocat pentru un proces de uzucapiune și veți inra în legalitate.

 5. viorel tomescu

  multumesc de raspuns , am alte 2 intrebari , daca imi permiteti :
  – sant adeverinte pentru impozitul platit doar pe 8 ani si nu 10 cum am scris initial , e deajuns ?
  – se poate construi o anexa pe acest teren ?

 6. Adam Genoveva

  Bună ziua .de curând am aflat ca sunt copropietara casa bunici după mama mea ,unchiul meu a deschis proces pentru uzucapiune eu am câștigat întrebarea mea este de ce sa m-ai deschid succesiune dacă am cota parte din mostenire nu vor sa îmi revendice dreptul pana nu deschid succesiune așa dorește unchiul meu Mulțumesc de răspuns .

  • Avocat ILIE DORIN

   Succesiunea se deschide la momentul decesului persoanei. DEZBATEREA succesiunii este diferită de acest moment și poate avea loc la 1-3-5-30-n ani distanță de momentul decesului. Dezbaterea moștenirii este necesară deoarece până nu se dezbate moștenirea toți moștenitorii sunt împreună co-proprietari pe bunurile din succesiune la modul general, în raport de cote, dar nu sunt proprietar exclusivi pe un bun anume. Din acest motiv trebuie dezbătută moștenirea și făcut partajul bunurilor moștenite ca astfel fiecare moștenitor să intre în proprietatea exclusivă a unui bun.

   • Oprea Pavel

    Bună ziua,am construit o casă în 1994 pe terenul tatălui meu care între timp a decedat,nu dețin titlu de proprietate dar sunt la zi cu taxele și impozitele plătite ce trebuie să fac să obțin titlul de proprietate? Mama trăiește si am încă 5 frați.

     • Claudia

      Buna seara domnule avocat
      Ma confrunt si eu cu o problema si as vrea sa -mi raspundeti cum as putea s-o rezolv
      In urma cu 24 de ani parintii mei au cumparat un teren ,situat in spatele casei parintesti ,de la o vecina care intre timp a murit si care nu avea mostenitori de gardul unu
      Mentionez ca ,cumpararea terenului s-a facut c-un act de mana
      Pe aces teren parintii mei au facut o anexa-grajd pt anímale
      In urma decesului tatalui meu eu am inceput sa renovez aceasta anexa si am facut o casuta
      Intrebarea mea este,cum as putea sa-mi fac acte pe acest teren si pe aceasta casa dat fiind faptul ca mamá traieste si am un frate
      Ma repet ,terenul nu este trecut la cartea funciara sau la rolul parintilor si nimeni din partea vecinei nu reclama aceasta teren!
      Va multumesc anticipat!

     • Ioan

      Buna ziua! Exista un titlu de proprietate pe numele bunicii, ea este decedata din anul 1992, și PINA atunci și după moartea ei tata a plătit impozitul și s-a îngrijit de imobil. El este trecut in cartea funciară de la primărie. Se poate cere trecerea imobilului pe tatăl meu invocând uzurcapiunea? Mulțumesc anticipat!

     • Avocat ILIE DORIN

      destul de complicat pentru a uzucapa, si doar daca ceilalti coproprietari nu au facut nimic cu privire la imobil, nu s-au interesat sub nici o formă. Destul de complicat, dar poate incerca.

 7. Sandu Zenovia

  Buna seara, parintii mei au construit o casa pe teren dat de primarie in 1975.Dupa 1989 primaria a eliberat titlu de proprietate celui care a detinut terenul fara a se tine cont ca pe acel teren este o constructie.Parintii impreuna cu detinatorul titlului au facut intabularea terenului si a imobilului si a trecut in Cartea funciara : proprietarul ca detinator de teren iar parintii detinatori de imobil.Dupa decesul mamei in ianuarie 2020 noi cei doi fii am mers sa facem succesiunea si ne am blocat .Nu putem sa obtinem dreptul de a deveni mostenitori legali ai parintilor nostri.Va rog sa ne spuneti cum trebuie sa procedam?

  • Tiberiu Olaru

   Buna ziua!
   Mama mea vrea sa îmi facă acte pe jumătate din pământul unde se afla casa ei părintească ( acolo locuind sora ei), însă nu au nici un act de proprietate și nici părinții lor( respectiv bunicii mei decedați nu au avut). Taxele și impozitele sunt la zi, fiind plătite pe numele străbunicilor mei.Ce trebuie făcut pentru a deveni proprietar pe jumătatea mamei?!

    • Mihaela

     Buna seara.Va rog frumos daca se poate sa ma ajutati intr-o problema.Am cumparat o casa cu teren pe cand aveam 19 ani eram mica si nu am realizat pe atunci ce se poate intampla cu chitanta scrisa de mana.Avem 30 de ani de cand locuim in ea.Nea vandut-o unul dintre proprietari.Pe parcurs am aflat ca mai sunt inca 4 propriatari.Dintre toti 5 mai traiesc 2.Deci pe chitanta e trecut doar unul.Noi am cumparat-o in1994 iar in 2001 sa facut titlu de proprietate pe numele celo 5De atunci noi locuim inaceasta casa si platim inpozitul tot din 1994 pe numele nostruVa rog frumos ce putem face sa devenim proprietari.Sa inteleg ca daca exista titlu de prorietate pe numele lor nu se poate face uzucapiune.Ce ne invatati sa facem.Va rog mult de tot suntem disperati .

     • Avocat ILIE DORIN

      ba da, se poate face uzucapiune importiva lor, chiar daca au titlu de proprietate. Asta si trebuie sa faceti: proces de uzucapiune impotriva tuturor celor care apar pe titlul de proprietate sau daca sunt decedati, impotriva mostenitorilor lor.

 8. Sandu Zenovia

  Buna ziua ,multumesc pentru raspunsul de mai sus.Specific urmatorul fapt: parintii mei au platit acel pamant proprietarilor in 1992 urmand sa faca acte.Din motive nestiute de noi ei au refuzat sa vina la notar.Terenul acesta este detinut in fizic de noi din 1975 pana la momentul de fata.Niciodata nu au pretins ca vor terenul pana in prezent doar ca noi vrem sa devenim mostenitori de drept dupa parinti.Multumesc foarte mult!

  • Avocat ILIE DORIN

   Am inteles, dar situatia e alta: dvs nu puteți moșteni decât ceea ce părinții dvs au în acte (de drept), nu putețu moșteni ceea ce părinții nu au în acte dar au în fapt. Dacă ei au avut posesia – o stare de fapt, fără acte, din 1975 – ei au uzucapat iar moștenitorii lor dacă continua acea posesie ca stare da fapt, devin continuitorii unei posesii/uzucapiuni, nu moștenitorii ei. În calitate de continuitori ai posesiei, dacă aveți la acest moment posesia și o veți avea, trebuie să faceți un proces de uzucapiune și în baza acestui proces veți dobîndi starea de drept și deci acte de proprietate pe teren. Evident posesia dvs va fi considerată o continuare a posesiei părinților, va fi invocată joncțiunea posesiilor, și cu alte probe, veți câștiga procesul de uzucapiune. Repet, uzucapiunea este singura dvs modalitate de a dobândi proprietatea acelui teren.

 9. Bettendorf Anton

  Buna seara . O intrebare .Locuiesc intr-un oras din Romania Avem urmatoarea situatie santem 2 frati ,Mama este decedata din anul 2000 si tatal in anul 2013 este vorba de un apartament cumparat cu Legea 112 pe numele parintilor ca altfel nu se putea .Mentionez ca am achitat apartamentul in rate pe numele parintilor incepand cu anul 01.07.1997.Sora mea care este plecata din tara in Canada din anul 1996 acum ne creaza probleme in a-mi inscrie apartamentul pe numele meu.Am deschis un proces pentru succesiune care sa terminat in coada de peste sentinta definitiva a fost ca avem dreptul si eu si ea la drepturi dar nu a stabilit niste cote in fiecare parte . Mentionez ca stau in acest apartament de cel putin 30 ani in care am investit toti banii am adus nenumarate inbunatatiri fata de acum 30 ani. Oare as putea sa ma ajut de aceasta lege a uzupcatiunii. Mentionez ca am nenumarate facturi si dovezi ca de 30 de ani platesc tot la acest apartament.Va multumesc astept cu interes raspunsul dumneavoastra . Cu stima Toni

  • Avocat ILIE DORIN

   Nu beneficiați de prevederile uzucapiunii pentru că posesia dvs este o detenție precară, nu o posesie unică în nume de proprietar exclusiv. Dvs aveți doar folosința, nu posesia în întregimea ei așa cum cere legea. Trebuie să faceți partaj cu ceilalți 2 moștenitori.

  • Cojocaru Alina

   Buna seara!Ma numesc ,Alina si am nevoie de sfatul d voastra.Bunicii mele ,i s a dat un teren arabil de catre un invatator din sat in folosinta ,el neavand copii ,in ideea de a l cultiva (vazand o muncitoare si cu copii multi,a vrut sa o ajute).Terenul nu i l a dat cu acte de nici un fel.Ea il munceste de peste 30 ani.Cum ar putea bunica sa obtina un act de proprietate ?

    • Maria Anastase

     Buna seara! Tatăl meu deține o porțiune de teren in aceeași curte in care avem construită casa din 1997 cu impozitele la zi. Prin 2015 fratele meu a construit o Bucătărie de vara pe care ulterior a construit la etaj un dormitor și o sufragerie fără ca tata sa își exprime acordul. Construcția nu are autorizație și a acoperit și o mică suprafața din pământul care nu este înscris in nicio carte funciară. Întrebarea mea este dacă tata inițiază un proces pt uzucapiune îl va afecta acea costructie și ce se va intampla cu ea in acest caz. Mulțumesc anticipat!

     • Avocat ILIE DORIN

      Daca face proces de uzucapiune trebuie să faca si cerere de accesiune in acelasi proces, practic cine deține terenul deține și construcția. Se va face raport de expertiză topo și pe teren și pe construcția de pe teren.

 10. Razvan Radulescu

  Buna ziua!
  Exista o portiune de teren de 2200 metri (ce figureaza in baza de date a Primariei satului) impreuna cu o casa parasita. Pe acest teren nu exista titlu de proprietate dar plata impozitului este la zi (platita atat de mine, nepotul, cat si de tatal si unchii mei. Terenul si casa a apartinut bunicilor care acum sunt decedati. Au existat 8 frati mostenitori care intre timp acestia au decedat. Vorba lasata de parintii tatalui meu a fost ca acest teren sa ramana al lui. Toti descendentii care sunt in viata in acest moment cunosc acest lucru si sunt de acord sa renunte in favoarea mea la acest teren, pentru a face actele de proprietate(vor face declaratie la notar). Acesta este un caz de uzucapiune sau pot face actele de proprietate pe baza declaratiilor in favoarea mea ale tuturor descendentilor? Multumesc

  • Avocat ILIE DORIN

   Aveți 2 posibilități: uzucapiunea, având posiblitatea de a conjuga posesiile predecesorilor dvs, și apoi dezbaterea succesiunii și ulterior transferul proprietatii de la mostenitori către dvs prin vanzare cumpărare.

  • victoria

   spuneti-mi va rog,daca o persoana imi plateste impozitul la apartament pe o perioada mai indelungata,poate sa devina propietar pe apartament ?mentionez ca nu am copii dar am frati,surori,ba chiar imi fac cumparaturi si ma ajuta cu cele necesare,multumesc.

 11. Agapi Lenuța

  Bună ziua,
  O cunoștință locuiește pe o proprietate unde proprietarul este mort de 20 de ani. El plateste toate impozitele și are grija de casa de pe teren.
  Poate sa devina proprietar pe casa și terenul din jur?
  Specific ca moștenitorii bătrânului nu au venit niciodată de la moartea bătrânului sa ceara nici un drept asupra spațiului.

   • Mihaela Roxana

    Bună ziua, niște cunoștințe intenționează sa își facă cadastru pentru casa pe care o poseda din 1986, împreună cu terenul de sub ea. Problema este ca atât terenul cât și construcția sunt pe numele părinților lui, care acum sunt ambii decedați. El deține doar rolul la primărie. În ce condiții poate sa devina proprietar cu acte în regula? Se poate face cadastrul de către ei? Atat casa cât și terenul sunt ale lor tacit, doar ca nu au actele pe numele lor. Mulțumesc anticipat pentru răspuns!

 12. mihaila

  Buna ziua ,va rog frumos sa ma ajutati cu un sfat in urmatoarea problema;
  -am construit in anul 1991 o casa pe pamantul bunicilor sotului ,la acel moment nu era nici un titlu de proprietate emis ,titlu apare dupa 10 ani dar pe el sunt trecuti cei 9 mostenitori ai bunicilor .Nu stiu cumpot rezolva aceasta probleca deoarese succesiune nu pot face sunt f multi nici nu-i cunosc ,as vrea sa invoc uzucapiunii .,va rog sa ma ajutati cu un sfat ,am fost un bun cetatean am platit toate darile la stat si acum vreau sa ma racordez la gaz metan dar nu am acte la pamant ,casa.
  Va multumesc din suflet.
  Mihaila Elena

  • Avocat ILIE DORIN

   teoretic ati putea invoca uzucapiunea daca aveti o posesie utila, dacă nici un moștenitor nu v-a deranjat, daca ati plătit impozit pe acel teren și daca gasiti 2 martori pentru procesul de uzucapiune.

   • Enescu Magdalena

    Bună seara, bunica mea si părinții mei stăpânesc si îngrijesc o grădină aflata lângă imobilul unde locuiesc de mai bine de 30 de ani. Avem un act de schimb care atestă faptul că foștii proprietari de la care bunicii au cumpărat imobilul au dat teren în schimbul grădinii. Acum urmașii proprietarilor grădinii au pus-o în vânzare deși de la primărie am aflat că nu au cadastru sau acte . Ce pot face să dobândesc cu acte în regulă grădina de 2144 mp. Mulțumesc anticipat pentru intelegere.

  • Avocat ILIE DORIN

   Nimeni nu vă poate garanta că un demers judiciar va fi câștigat. Deci teoretic sunteți în paranmetri legali, practic in instanță trebuie gestionat bine procesul, termenele, expertizele, pentru a fi gâștigat procesul de uzucapiune.

  • Elena

   Buna ziua. Am si eu o intrebare si va rog sa ma ajuta ti cu un raspuns.Am o problema cu apartamentul .In 2005 noi am cumparat un apartment. Noi din Anglia am trimis banii prin cineva pe Ap, ca fratelui sotului sa cumpere apartamentul. A fost trecut pe numele fratelui cand la cumparat, dar dupa de 2 ani el a decedat. Cand a luat apartamentul, nu era casatorit … Se casatorise dupa … are si un baiat. Noi nu am mai apucat sa facem actele. Acum sotia lui nu recunoaste ca noi am trimis banii pt ap neavand dovada, doar ca martor. Stiu ca e o prostie mare. Acum sotia zice ca a reusit sa faca actele pe ap pe numele ei si ca vrea sa vanda apartamentul. In toti anii din 2005, mama mea si cele doua fete ale mele au locuit acolo. Mama acum a ramas in apartament. Pt ca este locuita noastra. Mama a platit impozitul in toti anii , plus facturile. Renovarea apartamentului de la 0. Ce sanse are respectiva sa o scoata pe mama din apartment? Mentionez ca fetele mele sunt cu noi in Anglia acum. Ce sanse sunt ? Sunt 15 ani de cand ea locuieste acolo. Multumesc . Cu respect Elena

   • Avocat ILIE DORIN

    Șanse mici. Soția lui a făcut succesiunea și se va trece proprietara pe apartamentul lui in coproprietate cu fiul ei. Doar ea și fiul ei vor fi proprietari. Nu contează ca mama Dvs a stat acolo și a plătit impozit. E o situație in care sunteți in ofsaid total.

 13. Alina

  Buna ziua.Am cumparat un apartament acum 32 ani.Nu am scos de atunci nici un extras de CF ca nu am avut nevoie.Anul trecut ca sa-si schimbe buletinul fiul meu mi-au cerut de la Primarie  certificatul de Intabulare sau CF sau adev. de la Nomenclatura stradala deoarece pe contractul de Vanzare-C era scris „se vinde fostul ap. 1(actualmente 2)din fostul bloc 3(actualmente 4).Deci eu am cumparat ap. 2 din blocul 4.Am cautat certif. de intabulare si am constatat ca era intabulat pe ap. 1(nu 2 cum e in realitate)Cand l-am cumparat eram si fara experienta si stresata si grabita si m-am bazat pe experienta si buna credinta a notarului.Cand am scos certif. de Intabulare(acum 32 ani) pur si simplu nu am realizat ca e gresit.Si in CF si certif. de Nomenclatura Stradala este trecut ca fiind ap. 1.Practic ap. 2 nu exista in nici CF nici la  Nomenclatura S. Am rugat pe vecinii de la ap.1 sa-mi arate contractul lor de V-C si practic suntem doi proprietari(in acte) pe acelasi apartament(al lor),doar ca, contractul lor nu are vicii. Am ajuns la concluzia ca am fost inselata iar acum nu stiu cum sa procedez.Pot invoca uzucapciune pe ap. 2(cel pe care l-am cumparat in care locuiesc)prin jonctiunea posesiilor avand in vedere ca am fost plecata din tara 13 ani dar in tot acest timp a locuit mama in apartament pana anul acesta cand a decedat?Eu m-am intors definitiv in tara din 2015.Mi-e teama sa merg la OCPI pana nu consult un avocat.Va multumesc anticipat.

 14. Gatea

  Buna ziua as dori sa știu dacă se poate deschide un proces de uzucapiune . Soacra mea trăiește in casa părintească are 74 ani părinți au murit casa nu și-a intabulato pe numele ei , are titluri de proprietate pe teren intravilan extravilan doar la Cf nu apare ea proprietar pe casa , apar bunici etc de 30 ani părinți ei au decedat ea plătind toate dările către stat. Ea a fost singura la părinți . Se poate face uzucapiune sa își întabulezi casa sau nu?

 15. Ionut

  Buna ziua!

  Avand data situatia urmatoare: Tatal meu detine titlul de proprietate al bunicului sau (din partea mamei lui) in care este specificat:
  – terenul intravilan (curti si constructii) – 1000 mp
  – terenul extravilan (pasuni) – 30000 mp

  Bunicul sau a decedat in 1994, iar el locuieste in imobilul ridicat pe terenul intravilan din acel an (pana in 2010 a locuit impreuna cu tatal sau care a decedat in acel an) pana in prezent. De asemenea constructia sau terenul intravilan nu sunt intabulate in cartea funciara. Mentionez ca tatal meu mai are un frate care nu locuieste in imobilul respectiv, tatal meu fiind cel care a platit impozitul in tot acest timp la primarie.

  Avand in vedere cele specificate, se poate dobandi terenul intravilan prin uzucapiune? Va multumesc!

 16. Cosmin

  Buna ziua!

  Avand data situatia urmatoare: Tatal meu detine titlul de proprietate al bunicului sau (din partea mamei lui) in care este specificat:
  – terenul intravilan (curti si constructii) – 1000 mp
  – terenul extravilan (pasuni) – 30000 mp

  Bunicul sau a decedat in 1994, iar el locuieste in imobilul ridicat pe terenul intravilan din acel an (pana in 2010 a locuit impreuna cu tatal sau care a decedat in acel an) pana in prezent. De asemenea constructia sau terenul intravilan nu sunt intabulate in cartea funciara. Mentionez ca tatal meu mai are un frate care nu locuieste in imobilul respectiv, tatal meu fiind cel care a platit impozitul in tot acest timp la primarie.

  Avand in vedere cele specificate, se poate dobandi terenul intravilan prin uzucapiune? Va multumesc!

  • Avocat ILIE DORIN

   De principiu nu, pentru că tatăl dvs este detentor precar nu posesor ce uzucapează. Va trebui să dezbată succesiunea la notar. Dacă va aveni fratele la moștenire la notar, bine, dacă nu va veni, atunci tatăl dvs va avea drept de proprietate totală.

 17. mihaila

  buna ziua d le avocat,revin la aceeasi intrebare care v am adresat-o:
  -am o locuinta construita pe o bucata de teren de 1000 metri patrati ,din 1991 fara acte pe pamant si cu autorizatie pe cladire (pamantul este al soacrei mele ,una din mostenitoarele din titlu de proprietate).in anul 2002 se alibereaza un titlu de proprietate pe cei 9 mostenitori in care este inclus si acest teren ,cand am aflat noi era deja emis aceste titlu ,succesiunea este foarete greu de intentat deoarece din cei 9 mostenitori traieste 1 persoana ,deci este f complicat sa i gasesc ,eu nici nu i cunosc si nici nu stiu unde stau,am zis sa astept 30 ani pentru a face uzucapiunii,de 29 de ani nu s a interesat nimeni de acest teren ,cu mirare aflu ca ptru a invoca uzucapiunii trebuie sa-i dau in judecata pe titularul titltui de proprietate deci pe cei 9 mostenitori care nu mai traieste decat 1,atunci ce diferenta este intre uzucapiunii si succesiune daca eu trebuie sa descalcesc la fel ,act nastere ac deces ,adrese pe care eu nu stiu de unde sa i iau.Astept un raspuns de la dvs,va multumesc

  • Avocat ILIE DORIN

   Faceti uzucapiune doar împotriva UAT a localității, fără a indica moștenitorii. Doar dacă va cere instanța sa ii introduceți in proces atunci pot fi probleme. Dar in prima faza plecați cu acțiune de uzucapiune simpla, fără a aminti de ei.

  • Ghorghe Stefan

   Sa trăiți cu respect!. Tatal meu a decedat in 1994 iar mama 1989 Pana sa moara mi-a lăsat un teren intravilan de 3200 mp. Menționez că pe actul de întreținere, făcut la notar între mine și el sunt trecuți decât 2400 mp. Pot sa trec tot terenul(3200 mp), prin act de vânzare cumpărare unicului meu fiu. Mai exista 1 frate și o sora

 18. Maricica

  Buna ziua domnule avocat. As dori un sfat in cazul tatălui meu. Putin inainte sau chier în timpul colectivizarii, prin 1960 un unchi( care n.a fost căsătorit și nici copii n.a avut) al tatălui meu i.a zis bunicului sa puna casa fiului mai mare pe un un teren care.i aparținea ca oricum avea sa.l pierde prin colectivizare dar nu s.a facut nici un act. Unchiul e mort de 35 de ani și bunicul de mai bine de 30 ani. Dar tatal meu este considerat proprietar neintrerupt de aproape 60 de ani. În urma cu cativa ani a făcut documentatia la primarie pt a obține titlul de proprietate dar n.a primit nici titlul nici alt raspuns. Tatalmeu bănuiește că primăria n.ar fi trimis actele mai departe. Ce ne sfătuiți să facem? Multumesc

 19. Alexandra

  Bună ziua, dorim să cumpărăm un teren de la o matușă, dar nu are acte de proprietate pe respectivul teren. Terenul figureaza pe tatăl mătușii. Mentionez că matușa mai are un frate decedat care are 3 copii si o sotie in viață. Terenul a fost împărțit verbal între frați, după moartea proprietarului de drept mătușa a plătit impozitul și s-a ocupat de întreținerea acestui teren. În acest caz se poate deschide proces de uzucapiune ca sa poata deveni mătușa proprietară, iar ulterior să îl putem cumpăra cu acte în regulă? Mulțumesc anticipat pentru răspunsul dumneavoastră!

   • Diana

    Titlu de proprietate 3 frați din care 2 decedati ( din ăștia decedati ,una este bunica mea ) mai multe terenuri pe titlu de proprietate (intravilan+extravilan),eu(nepoata) la insistențele functionarilor si de rusine am preluat din 2010-2011 plata impozitelor și taxelor aferente terenurilor respective și totodată și posesia pe unele terenuri ,deși le plătesc pe toate , în tot acest timp nimeni nu s-a interesat de terenuri pe care le stapanesc care sunt arendate, nimeni nu s-a interesat de impozite (eu plătesc și sunt trecuta pe chitanta ca și plătitor pt mostenire) exista martori care pot declara ca bunica mea s-a îngrijit de acele terenuri și nimeni nu i-a deranjat vreodată revocand vreun drept asupra terenurilor sau asupra arendei . Fratele bunicii care trăiește nu l-a interesat niciodată de aceste terenuri . Asi putea invoca uzucapiune în instanta doar pt terenurile care ma interesează cu martori contracte de arenda și chitanțe care dovedesc ca doar eu m-am interesat de aceste terenuri .

 20. mihaila

  Va multumesc tare mult d le avocat sunteti o persoana deosebita ,o intrebare am ,pentru uzucapiunii impotriva UAT a localitatii cum trebuie sa formulez cererea ,nu afesteaza institutia ,poate ma ajutati cu niste sfaturi.
  Va multumesc inca o data .

  • Avocat ILIE DORIN

   Mulțumesc de aprecieri. Pe acest site nu ofer decât minime indicații și răspunsuri. Pentru un proces de uzucapiune trebuie sa va angajați un avocat dacă nu va descurcați. Sunt termene, probatorii, condiții și obligații procesuale ce trebuie bine gestionate.

  • Ioana

   Bună ziua.socrii mei au cumpărat un teren,ambii fiind trecuți pe actul de vanzare cumparare,terenul fiind cumpărat pt fiul lor,unde ,ulterior au construit o casă.In 1997 ne-am căsătorit,am început a locui în acea casă,iar timp de 24 de ani platim impozit pe clădire si 1000m teren,soțul având rol în primarie. Mentionez ca socrii sunt decedați,soacra de 13 ani, socrul de 4 ani.putem obține titlu de proprietate invocând uzucapiune?Autorizația de construcție a imobilului,contractul la energia electrică fiind tot pe numele soțului.m

 21. Monica

  Buna ziua. Prinții mamei mele au murit de mai bine de 15 Ani. Mai are un frate. Se poate face așa ceva fără dezbatere de moștenire dacă el își cedează partea?

  • Avocat ILIE DORIN

   Partea unui moștenitor nu se poate ceda decât în fața notaruluii, pentru că include acceptarea moștenirii. Renunțarea la moștenire poate fi făcută și separat printr-o declarație în acest sens. După cedare/renunțare, trebuie dezbătută succesiunea.

 22. Mihai Mureșanu

  Bună ziua în anul 2003 am cumpărat o casă de locuit și teren u de 3000 mp cu o chitanță de mînă m-am mutat în locuință între timp am construit o casă de 100 mp , în anul 2010 am mers la judecătoriei pentru perfecționarea actului de mînă ce l-am făcut cu propietaru cînd am ajuns la proces să constatat că proprietarii vînduse altei persoane terenul pe care mil vînduse și mie instanța a judecat cazul și ia dat dreptate celui care a cumpărat cu act notariat pierzînd procesul în defavoarea mea am locuit și pînă astăzi în acea locuință în urmă cu două luni primaru care deține actul notariat mă dat în judecată pentru tulburare de posesie instanța clasează dosarul în favoarea mea pe tot parcursul acești ani am plăti impozitul la casă și teren . Ce pași legali mă sfătuiți să urmez pentru a intra în posesia casei și terenului

  • Avocat ILIE DORIN

   Pai e complicată situația dvs pentru că de la un moment dat nu ați mai avut o posesie utilă, ci v-a fost viciată de acțiuni în revendicare, proces penal… Trebuie să analizați cu un avocat toata situația și tot ce s-a petrecut cu procesul civil, penal și care e stadiul lucrurilor acum. Dar vă trebuie consultanță detaliată.

 23. Elena

  Buna ziua.Din anul 1999 prietena mea a plecat din tara si mi-a lasat procura de administrare a imobilului.Timp de 21 ani am platit impozite,cheltuieli de intretinere,de reparatii.In 2009 mi-a facut testament cu uzufruct pe apartament si testament pe locul de veci cu conditia sa o aduc in Romania sa fie inhumata si sa ma ocup de inmormantare ceea ce s-a si intamplat in acest an!Ea nu are ascendenti,descendenti(e specificat si in testament)iar rude colaterale nu exista.Va rog sa ma sfatuiti cum sa procedez.Multumesc!

 24. Eva

  Buna ziua,Am si eu o intrebare si va multumesc frumos daca aveti timp sa imi raspundeti.
  Bunica mea locuieste intr-o casa nationalizata cu chirie la stat(AFIMB),din anul 1977.
  Ea a adus inbunatatiri casei si a avut grija de acel imobil timp de 43 ani.
  Poate invoca uzucapiunea si sa devina proprietar pe acel imobil?
  Multumesc frumos!

 25. Georgeta

  Buna ziua, am nevoie de ajutor sa inteleg ce se mai poate face acum. In 1996 am cumparat un teren extravilan in baza la o conventie pana la facerea contractului de vanzare cumparare di lipsa titlului de proprietate.Socru meu a cerut terenul sa- l lucreze si la inregistrat in registru agricol nu stiu cum dar proble ma este ca el a dat terenul la o alta persoana si am aflat la moartea lui. Noi am mers la persoana cu pricina dar ma amenintat ca il deranjez si cheama politia. Nu am gasit conventia numai acum sa pot demonstra ca cumparatorul sant eu nu socrul.Acum am gasit si vanzatorul pentru el intre timp a schimbat domiciliu in alt oras si are titlu de proprietate pe acel teren. Socrul a folosit 18 ani terenul spunand mereu ca ne ramane noua fiind si cumparat de noi, dar nu a fost asa si cumparatorul de 6 ani. Va rog sa – mi spuneți daca mai pot recupera terenul tinand cont ca vanzatorul vrea sa ma ajute e logic ca eu l-am cumpărat.Poate invoca uzucapiunea cel care la luat de la socrul meu. Multumes

   • Mihaela

    Buna seara!socrul meu a dobândit o casa cu teren de la Mătușa soacrei mele fără nici un act de proprietate… acum 30 de ani Mătușa a murit si socrul meu a Mers la primărie si a făcut rol pe numele lui plătind de atunci rolul pe numele lui,dar repet asta sa întâmplat doar in primărie fără vreun titlu de proprietate….întrebarea mea este:cât timp dureaza Acest proces pt a deveni el proprietar si cât ar costa aproximativ ???? Mulțumesc o seara frumoasa

 26. Cristi

  Buna! Vin si eu cu o intrebare! Locuiesc cu mama si cu tata in casa bunicului. Bunicul nu e proprietar in acte, ci mama bunicului, străbunica. Bunicul mai are in 5 frati si la randul lui tata mai are 2 surori.
  De mai bine de 28-30 de ani nu il cauta nimeni pe bunicul. Daca titlul de proprietate este pe strabunica si avem destui martori care sunt dispusi sa ofere informatii cum ca tata si mama au locuit si au avut grija si au construit in acea curte. Pentru succesiune am inteles ca trebuie dusi fratii bunicului dar sunt 2 dintre ei cu imposibilitate de deplasare pentru a-și face declaratia ca cum nu are pretentii. Se poate face uzucapiune in acest caz daca nimeni nu are pretentii? Multumesc

 27. Daniela

  Bunà ziua, Sora mamei mele impreunà cu sotul si socri au cumpàrat o casà acum 40 de ani contractul fiind doar pe numele socrilor acestia avand incà un fiu ce by a locuit niciodata cu ei.la vreo 3 ani socri au decedat ràmanand in casà doar ea cu copilul si sotul ,sotul a decedat acum 25 de ani ;fiul acum 10 ani si màtusa mea acum 1 an.in acest moment casà este pe numele socrilor decedati de 4o de ani .De la fratele sotului decedat si el acum 2 ani au ràmas 2 copii plecati acum multi ani in America care au pretentii la mostenire dar tot amàna .as vrea sa stiu dacà mama mea poate deschide proces de uzucapiune fiind unicà rudà a matusii mele asta doar pt faptul .ca am grijà de avea casà deja de un an de cànd ea a murit si pt faptul .ca ei incà mai amana succesiunea .ca si cànd de 40 de ani nu ar fi suficient.Sper .ca ati inteles situatia imbarligata ;dar nu as vrea sa cheltuit bani dacà nu sunt càstigatoate. Va multumesc pt un eventual ràspuns.

 28. Sorin

  Buna seara d-le avocat ! Bunicul meu a decedat in 2007 iar bunica in 2013.Au avut 5 copii,incluzand in cei 5 si pe mama mea.Niciunul dintre ei nu a facut vreun demers pentru dezbaterea succesiunii,si fiecare se afla la casele lor prin diverse localitati.Eu fiind nepotul dupa mama ,stabilind de comun acord cu toti unchii si matusile mele sa pot locuii din acel an 2013 in casa bunicilor dar fara sa am un act incheiat intre noi.Doar verbal.De curand a murit si mama mea si doresc sa stiu daca pot intra cumva in legalitate pentru a putea devenii proprietar.Exclus dezbaterea succesiunii care iasa din discutie. Mentionez ca din anul 2013 eu am fost cel care locuieste in aceasta casa,eu am platit impozitul toti acesti ani,toate utilitatiile cuprinzand apa,curent ,dar pe numele bunicii.Am omis sa fac inscrierea provizorie in cartea funciara despre care cred ca nici nu exista.Am renovat si adus imbunatatiri majore casei si curtii schimband acoperis,facand diferite modificari constructiei existente,garduri etc.M-am comportat ca un bun proprietar fara sa fiu deranjat vreodata de cineva.Ce ma sfatuiti sa fac in acest caz pentru a reusii sa obtin titlul de proprietate? Va multumesc anticipat si astept un raspuns de la dvstr-a.

  • Avocat ILIE DORIN

   Ați exclus din discuție succesiunea care de fapt e singura posibila la situația dvs. Nu puteți uzucapa. Singura varianta la acest moment este dezbaterea succesorala după toți proprietarii anteriori.

 29. Sorin

  Scuzati-ma va rog,as mai avea o intrebare.Credeti ca as avea vreo sansa cu inscrierea provizorie in cartea funciara si implinirea termenului de 3 ani ?

 30. Ivanca

  Bună seara, Rugămintea mea este să mă lămuriți daca pot intra în posesia unui teren intravilan pe care-l administrez de 30 ani în baza unei imputerniciri,plătesc și taxele . Mentionez ca proprietarii sunt decedați de 20 ani,în străinătate și nu au moștenitori. Nu sunt și nici nu pot intra în posesia certificatelor de deces. Multumesc frumos!

 31. Nechifor

  Bună ziua! Va rog ajutați-mă cu un răspuns. Părinții mei au o casa la tara, casa construita de ei. Sunt posesorii unui teren de 2400 m, teren care reprezinta curtea casei, dar proprietari sunt doar pe 1600 m. Restul de 800 m sunt în posesia lor de 40 ani.In fața casei lor a locuit o bătrână care a avut acești 800 m, nu a avut copii, dar a avut nepoți din partea fratilor care de altfel au rămas moștenitori. Părinții au încercat în urma cu ani sa cumpere acest teren dar nu s-a putut. Unuia dintre moștenitori i-a dat teren în alta parte dar fără acte. Taxa de succesiune nu s-a făcut după moartea bătrânei. La Primărie terenul aparține tot ei. Între timp au murit și 2 dintre mostenitori(la început fiind 4)dar rămânând și de la aceștia copii și nepoți.In urma cu 8 ani noi am făcut cadastru. A fost măsurat tot terenul de 2400m din gard în gard dar pe acele schițe ne-au fost trecuți doar cei 1600 m. Cadastristul ne-a spus ca dacă am fi plătit timp de 5 ani ptr el ar fi putut sa ni-l treacă și pe acela. Din acel moment ai mei au plătit impozit la Primărie, adică de 8 ani. În acest caz se poate invoca uzucapiunea? Am putea deveni proprietarii acestui teren? Dar daca adevărații mostenitori s-ar hotara sa facă taxa de succesiune și apoi ar dori sa vândă terenul noi am putea avea prioritate la a cumpăra acest teren. Menționez ca vecinii vor să-l cumpere ei. Noi am făcut și construcții pe acest teren(solar, foișor etc). Suntem de acord să-l și plătim, am fost din-totdeauna dar nu s-a putut. În speranța că veți avea răbdarea necesara sa citiți acest mesaj, va mulțumesc anticipat!

 32. Georgescu Victor

  Buna dimineața,
  Domnule avocat, am cumpărat in anul 2000 un teren de 1712 m2, de la un var al sotiei, iar ulterior platii mama acestuia a solicitat drum de acces 3 m pe o lungime de 50 m. Docjmenatia cadastrala a fost emisa cu acest drum de acces in proprietatea varului sotiei, documentație pe care am dephs-o la primărie. Am intenționat sa plătesc impozitul pe aceasta suprafața de 1,5 ari , pe care o am inclusa in curtea mea din momentul încheierii actelor de vânzare cumpărare, dar la primărie varul meu nu mai figurează cu rol in registrul agricol, nici la impozit.Ce părere aveți eu mai pot cumpăra acest teren de la varul sotiei, el mai poate obține acte de proprietate de la primărie? Poate e mai bine sa nu mai fac nimic?
  Va mulțumesc foarte mult.

 33. Lucretia Stefan

  Buna seara.Parinti mei au cumparata casa cu chitanta de mana.dar nu o mai au.in anul 1986.Au construit alta casa pe acel teren.dar din planul vechi al casei.Au platit toate impozitele si toate sunt pe numele tatalui meu.Nu au titul de propietate.Aplica uzucapiunea?Multumesc anticipat!

 34. Costin

  Buna ziua ,va deranjez și eu cu o întrebare,acum 5 ani am cumpărat câteva suprafețe mici de teren extravilan de la o vânzătore, vânzarea sa făcut cu acte notariale,mai puțin una din suprafețe ,pe care vinzatoarea o cumpărase printr-un act de vânzare făcut prin primărie (act de vânzare tipizat)cu martori, în prețul stabilit de noi a intrat și această suprafață pe care mia vinduto mai departe mie,cu act de vînzare făcut de mina ,menționez că sunt în posesia terenului de atunci,dar nu plătesc eu impozitul pe această suprafață de teren pentru că primăria a refuzat să-mi facă rol,deși dețin suprafața,și mai precizez că suprafața de teren la care fac referire nu are cadastru,
  Probabil că în următorul an este posibil sa se facă și cadastru întrucât a început cadastrarea sistematică, ce demersuri legale as putea face eu pentru ami putea face acte de proprietate și pe această suprafață?
  Mai menționez că vinzatoare numai are nici un interes șia primit bani,iar actualmente este plecata în străinătate.
  Iar proprietara care este trecuta pe titlu este decedată și nu cunosc cine ar putea fi moștenitori.multumesc și aștept cu deosebit interes răspunsul dvs.

  • Avocat ILIE DORIN

   aveti optiunea de a demara dvs acte pentru întocmirea Cărții funciare unde veți fi trecut ca posesor, și, dupa 3 ani, dacă nu -l revendică nimeni, proprietar. Și mai e optiunea să așteptați cadastrarea sistematică și atunci să vă treacă ei ca posesor în cartea funciară.

 35. Daniela

  Buna seara !o batrana a ramas vaduva de 23 d ani iar apt este trecut pe amandoi ce se poate face ptr a ramane doar ea proprietara .eu fiind fata care am grija ei mi.a lasat testament k imi lasa totul mie

 36. Madalina

  Bună ziua! Tatăl meu folosește un teren un teren aflat în posesia unei S. A. De mai bine de 15 ani. Societatea a întrat în insolventa acum câțiva ani dar în planul de reorganizare nu a fost prins acest teren ca și activ al societății. La aceea adresa curentul este tăiat de foarte mult timp din cauza datoriilor semnificative.
  Credeți ca am putea obține acel teren dacă am deschide un proces de uzucapiune. Mulțumesc!

 37. Ionela

  Bună ziua domnule avocat am si eu o problema.Socrul meu are o gradina de circa 1600 mp iar cladirea si curtea de 300 mp dar in titlu de proprietate nu sunt trecuti decat cei 300 mp. Socrul este decedat de 12 ani iar gradina o lucrează soacra de mai bn de 40 de ani dar nu apare pe nici un act. Am șanse, sa o câștig prin proces de uzucapiune?? Mulțumesc!!!!

 38. MOLDOVANU ION

  Buna seara domnule avocat
  As dori sa va relatez urmatoarele
  Din 1990 detin un teren 240mp in orasul Craiova dar nu detin nici un act,
  va fac precizarea inainte sa mă asez pe acest teren am aflat ca pe acel teren figura adevaratul propietar care a fost expropiat in anul 1987 ,dar care nu a mai vrut să-l revendice
  Anul acesta am luat decizia si am vorbit cu un cadastrist ,a venit la fata locului unde am facut toate măsurătorile conform unei schite obținută de la Primaria Craiova,dupa care cu schita cadastrala am fost la Directia Taxe si Impozite Craiova unde am platit impozitul 1250 lei , mi s-a eliberat un certificat fiscal si chitanța cu suma achitată.
  Am vorbit cu un avocat si mia introdus cerea de actiune in constatare de Uzucapiune.
  Acum Primaria Craiova sa opune și spune că este spatiu verde , ba nu-l poate indentifica acolo au fost case unde toții au fost puși in posesie, mai putin cel care il detin eu.Schita si PUZ cu toată strada si toții propietarii au uitat-o la mine cind am facut măsurătorile conform schitei dată de Primaria Craiova.
  Am patit impozitul si detin certificat fiscal
  La cadastrul si cartea funciara nu figureaza nimeni
  Terenul il am imprejmuitde 30 ani
  Va intreb ce este de facut sau dacă puteti sa ma ajutati
  Va multumesc

  • Avocat ILIE DORIN

   mergeti inainte cu procesul de uzucapiune, nu contează apararea Primăriei, cu o singură mențiune: să nu fie teren proprietate publică…Daca are regim de teren proprietate publică nu se poate uzucapa…Dar daca este teren proprietate privata, fie că e al Primăriei fie că e al altuciva, prin posesia de 30 de ani, dumneavoastră paralizați orice pretenție.

   • Lucia Dusca

    Buna ziua!Va rog să mă ajutați cu o informație:tatăl meu a cumpărat cu chitanță de mana 3 terenuri extravilan in anii 2004-2005.La 2 s-a făcut cadastrul general,unul dintre ele având proprietarul decedat.Unul încă nu are făcut cadastrul general.Tata a decedat în 2020 iar noi facem acum succesiunea.Impozitul in ultimii ani este achitat de mine, terenurile sunt trecute la rolul meu,ce trebuie sa fac mai departe?Poate fi vorba de posesie cumulată? Mulțumesc mult!

  • Cristina

   Buna ziua domnule avocat!
   In primul rand, va multumesc pentru acest articol care ne azuta sa desprindem circumstantele relevante inainte de a contacta cu un specialist.

   Va expun intrebarile mele:
   Daca s-a făcut o declaratie de acceptare a succesiunii in numele minorului mostenitor al propietarului decedat, afecteaza dreptul la uzucapiune?

   Se schimba in vreun fel situatia in momentul in care fiul minor implineste 18 ani?

   Propietatea este locuita (exista corpus si animus) de catre sora decedatului de mai mult de 15 ani, inca dinaintea desesului propietarului.

   Va multumesc anticipat!

 39. LEONTE COSTEL-MARIAN

  Buna seara. Dl Avocat. Cu respect va rog daca binevoiti sa ma ajutati cu o nelamurire, dupa cum ar fi..Parintii mei au dobantit un teren de la bunica de 1000m cu act de vinzare cumparare ,in anii 70 au construit o casa de P10+10 prin scurgerea timpului si mai precis in anii 95 un Domn inspector de la financiar sa prezentat la proprietate pentru o evaluare a propietati din pricina ne platii taxelor si inpzitelor asigurarilor asirom etc.din anii 84. Printr-o intelegere cu aparatul administrativ local si fiscal am preluat si platit toate datoriile propietati pana in prezent + renovarea si modernizarea imobilului in stare avansata de degradare racordarea imobilului la utilitati /mentionez ca tatal meu a decedat in anii 98 mama a parasit domiciliu din anii 92 si mai am 6 frati.Prin aceasta expunere scrisa intrebarea mea ar fi” MA POT BAZA PE CEI 36 mpatrati din imobil pe care ii ocup in prezent.? VA MULTUMESC ANTICIPAT!!.

  • Avocat ILIE DORIN

   Daca fratii nu initiază dezbaterea succesiunii si nu faceti cu totii partajul mostenirii, puteti să continuați posesia bunului pe care il foloisiti acum. Chiar si la partaj îi puteti despagubi ca să va lase in deplină proprietate și posesie ceea ce folositi acum – le plătiți sulta lor corespunzătoare cotei lor din bunul folosit exclusiv de dumneavoastră.

  • Petre nicolae

   Buna ziuoa am si eu o intrebare parinti mei au cumparat o casa acum 40ani cu chitanta de mana impozitu nu sa platit ca propietara era vetrenan de razboi noi avem buletine acolo si locuim acolo propietara a decedat putem sa devenim propietari prin uzucapiunea multumesc frumos

   • Cristina

    Daca s-a făcut o declaratie de acceptare a succesiunii in numele minorului mostenitor al propietarului decedat, afecteaza dreptul la uzucapiune?

    Se schimba in vreun fel situatia in momentul in care fiul minor implineste 18 ani?

    Propietatea este locuita (exista corpus si animus) de catre sora decedatului de mai mult de 15 ani, inca dinaintea desesului propietarului.

    Multumesc anticipat!

    • Avocat ILIE DORIN

     Acceptarea mostenirii de regula intrerupe uzucapiunea. Dar daca dupa acceptarea mostenirii mostenitorul nu are grijă de bunuri ori nu le incredinteaza unui om spre folosinta, pierde drepturile de proprietate in timp ce altul le uzucapează.

     • Maria

      Prin ce act poate minorul sa dea in folosinta un bun al lui proprietate(in urma unui contract de donatie)? Este un teren extravilan iar pt. inscriere la APIA e nevoie de 18 ani! (Va scriu aici intruct am vazut raspunsul dvs., fiind vorba tot de un minor mostenitor). Intamplator am nimerit pe acest site, mi se pare incredibil ceea ce faceti(sunt cateva ore de cand và citesc p-aci), , de-ar fi mai multi avocati ca dvs.(nu mai zic-judecatori sau notari), poate si legile ar fi mai respectate in tara noastra si mai cunoscute! Toatà stima!!! Ps. o sa-mi fac timp sà và adresez si eu alte intrebari pt. ca si eu ma aflu intr-o zona fara cadastru…si tare incurcate sunt treburile 🙂 Spor va doresc in ceea ce faceti!

     • Avocat ILIE DORIN

      Minorul poate da în folosință un bun, în speță poate face un contract de arendă doar printr-unul din părinți astfel: dacă are sub 14 ani actul de dispoziție(contractul) se încheie de părinte în numele minoruli, dacă are peste 14 ani actul (contractul) se încheie de către minor cu incuviințarea părintelui ori la fel ca sub 14 ani se poate încheia de părinte în numele minorului.

 40. LEONTE COSTEL-MARIAN

  Va multumesc foarte mult pentru raspuns.!dar daca eu fac dovada cu certificate fiscale ale imobilului din84 fiind platite de mine pe numele meu,bonuri facturi investitii ,contracte de utilitati sa inteleg ca in concurs cu terte persoane dezinteresate nu am niciu-n +./CU RESPECT VA MULTUMESC.

 41. Frandes Ioan

  Buna ziua.
  In urma decesului parintilor nu s-aputut dezbate mostenirea pe casa si curte (din zona care nu a fost cooperativizata) intrucat in titlul de propietate au fost trecute numai terenurile si gradina ,nu si curtea (1085 mp) si casa de locuit.S-a dezbatut succesiunea pe gradina si terenurile extravilane cuprinse in titlul de propietate.
  Se poate face cererepentru a deveni propietari pe baza uzucapiunii?
  Imobilele nu sunt inscrise in CF.Avem numai autorizatia de constructie a casei.
  Va multumesc.

 42. Maftean Alina

  Bună seara, domnule avocat! Situația este următoarea :soțul meu deține o bucata de pământ pe care a cumpărat o în timpul căsătoriei cu prima soție, de care s a despărțit după 8 luni de la nunta.Divorțul s a pronunțat în 2009,dar nu s a făcut partajul, ea nefiind interesata de acest teren. Între timp soțul a plătit an de an impozit, acum noi ne am hotărât sa construim o casa acolo. Întrebarea este urmatoarea:credeți ca ne poate afecta cu ceva faptul ca nu s a făcut partajul? Mulțumesc anticipat pentru un eventual răspuns și îmi cer scuze dacă nu are legătură cu ce ați dezbătut mai sus.

  • Avocat ILIE DORIN

   Da, va afectează: fosta sotie va avea drepturi privind tot ce construiți și investiți acolo pe bunul ei. Pana la partaj, orice îmbunătățire ori construcție făcută pe bunul ei deținut in coproprietate cu actualul dvs sot îi profita și ei. Sa facă partaj, apoi faceti ce doriți acolo.

 43. Georgescu

  Bună seara! Aș dori să cumpar o cabana dar proprietarul nu are acte pe teren, are înregistrat terenul și cabana în registrul agricol la primăria din comuna, a plătit impozitele în fiecare an. Menționez ca terenul a fost cumpărat cu chitanta de mână și martori. Se poate intabula terenul? Mulțumesc!

  • Avocat ILIE DORIN

   Nu se poate intabula decât o oarecare posesie. Trebuie analizată situația in detaliu și dacă e posibila o eventuala uzucapiune trebuie făcut un astfel de proces de dobândire a proprietatii.

 44. Dragoș Ichim

  Bună seara!
  Mama mea ramasa o casa și niște teren de la părinți, ambii fiind decedați, mama mai are un frate care și el este decedat și moștenitorii de drept adică varul meu nu vrea sa vina sa facă moștenirea și nici sa investească în casa, de 15 ani mama plătește impozit pe casa și pamant plus ca și contractele de utilități tot pe numele ei sunt! Ce se poate face în acest caz ca locuita se dărâmă și nu se poate face nimic!
  Mulțumesc

  • Avocat ILIE DORIN

   ori de schideti succesiunea la notar si obligați vărul să vină și dacă nu dorește mergeți în proces judiciar de succesiune ori incercați la anul uzucapiunea de 10 ani adusă de Codul civil din 2011.

 45. Buzsa Gyula

  Buna seara.In anul 2006 am cumpărat cu contract de mână întocmit la primārie,și semnat de doi martori un teren extravilan.De atunci sunt înregistrat cu terenul în registrul agricol și plătesc impozit.Intrebarea este daca pot sa intru in posesia legală prin uzucapiune?Mulțumesc.

   • I.Preda

    D-le avocat,
    În 1996 am cumpărat prin notariat un teren de 4200 mp.si o casă, prin vânzare cumpărare cu clauză de întreținere. Acest teren și casă erau singurele care existau în acest loc în registru. Bătrânul construise pe același teren o anexa, fără acte, deoarece casa din acte fusese distrusa intr-un incendiu. După decesul lui in dec.1998, moștenitoarea a obținut sa treacă în rol și anexa cu încă 500mp., practic peste ceea ce am cumpărat și a întrat in proprietatea noastră motivând ca restul de teren care este faptic dar nu și în acte. Astfel am acceptat să le plătim in 2001 cât au cerut prin chitanță de mână, în care s-a specificat ca nu vor mai cere niciodată vreun drept față de vreun teren sau imobil aflate în acest loc( zona fiind sub-montana și cu acces mai greu). Noi am plătit toți anii ăștia impozitele, am locuit efectiv aici, și au confirmat în mai multe rânduri că nu ne vor mai face probleme până acum câteva zile când au început iar să emite pretenții pe terenul în exces, pe care abia acum am aflat ca nu-l aveau in rol, iar ceea ce eu plăteam ca impozit în numele ei era tot ceea avea în extravilan, 2,5 ha față de aproximativ 3000 mp.cat din posesia mea. Va mulțumesc din suflet.

 46. Mincu Teodr

  Sărbători fericite domnule avocat, am 37 ani iar soția face 35 pe 10 ianuarie, avem 3 copii și nu avem nici o bucată de pământ agricolîn câmp, înainte se dădea câte un hectar de la primărie! Acum știți ceva se mai împropietăresc tinerii cu pământ, dacă da ce acte sun necesare, vă mulțumesc din inimă!!!!

  • Avocat ILIE DORIN

   Fiecare Primărie are diferite programe sociale in aceste situații. Mergeți la primăria de la domiciliul dvs și faceti o CERERE SCRISĂ pentr a ci se acorda casa sau teren de casa. Vedeți ulterior ce se rezolva, dar insistați la primărie.

 47. Grigore

  Bună ziua, eu în 2018 am cumpărat prin,, act de mână cu doi martori” un teren cu niște anexe de la o rudă, și din acel moment am plătit eu impozit la primărie, ruda care mi a vândut este unul dintre moștenitori ai unui testament, menționez că terenul nu avea cadastru și nici dezbaterea, moștenirii, întrebarea este eu ca și cumpărător cu act de mână cu martori cum pot întra în legalitate ca și proprietar. Mulțumesc anticipat

  • Avocat ILIE DORIN

   ce ati facut dvs cu acte de mana este nul. Sa intrati in legalitate nu se poate decat prin initierea dezbaterii succesorale la notar intre mostenintori, iar ulterior dezbaterii mostenirii transferul legal al dreptului lor către dvs, prin acte notariale.

   • Ionescu Mariana

    Buna ziua dnu avocat.
    Am si eu o problema.
    Am cumparat in 1993 un teren fost casă de 1000 mp cu chitanța de mână, între timp toți proprietari au decedat inclusiv soțul meu .Noi am demolat casă am făcut gard livada etc.. Cum as putea intra în posesia terenului in conditiile in care primăria nu a vrut să-mi încaseze impozitul.
    Multumesc anticipat !

 48. Andreea

  Bună, seara. Sunt în următoarea situație : Pentru un imobil cu teren care a fost retrocedat în baza unei hotărâri judecătorești definitive în 1996, pentru care nu s-a emis titlu de proprietate și care a fost înscris pe rol la primărie pe numele stra-nepotului proprietarului (acesta fiind decedat la momentul procesului) care s-a ocupat de procesul pentru retrocedare, stra-nepot care a plătit impozit și a ocupat efectiv imobil+teren, se poate invoca uzucapiunea pe numele acestui stra-nepot având în vedere ca acesta a decedat în 2016 și urmașii lui au preluat obligațiile fiscale, fără sa locuiască acolo? Dacă nu, ce procedura ar trebui să întreprindă urmașii pentru a obține titlu de proprietate asupra bunurilor?
  Mulțumesc pentru timpul acordat.

 49. Dandu Daniel

  Buna ziua tatăl meu a rămas in casa părintească și după moartea bunicii in anul 1987 el a plătit taxele la primărie pe casa și terenul din jurul ei toate taxele au fost plătite pe numele lui, sunt 33 de ani de când plătește el mai trebuie făcută succesiune după bunica.Fiecare din frății lui au primit partea lor după moartea bunicului in anul 1976

  • Avocat ILIE DORIN

   de proincipiu se poate folosi de prevederile uzucapiunii. Va castiga un proces de uzucapiune daca nu vor veni mostenitorii să ridice pretenții sau daca dovedeste ca ei au refuzat chiar si tacit mostenirea si el a folosit/posedat in nume propriu bunurile.

  • Gabriela

   Buna seara!!!Avem si noi o problema cu apartamentul pe care l am cumparat acum 21 de ani,avem o chitanta de mana
   Cand am vrut sa mergem sa facem actele am aflat ca nici propietarul nu are acte,doar chitanta de mana,in schimb primaria ne a facut acte de mana precum ca este propietar
   Acum vrem sa stim prin ce metoda putem devenii propietari,de 21 de ani am platit facturi si taxele otr acest apartament

 50. Razvan

  Buna seara Domnule Avocat, ma numesc Razvan, as dorii sa stiu de unde pot incepe procedura de a intocmii actele unei mici proprietati sa fie trecuta pe numele mamei.
  Actele pe care le detinem sunt: schita casei si al terenului, numele proprietarilor (bunicii dansei) certificate de deces, cartea imobilului si niste chitante de plati ale impozitului din acel timp.
  O procedura de succesiune ar fi fost inceputa dupa ce bunicii ei au decedat prin 1980 dar nu a fost continuata pentru ca, persoana care a inceput-o (mama dansei) a decedat la randul ei, astfel nu au mai fost platit nici un impozit dupa deces decat utilitatile lumina si apa acestea fiind tot pe numele bunicilor mamei.
  Din mostenitorii in viata legali (2 matuse ale mamei) nu au nici un interes de a avea vre-o legatura cu proprietatea.
  Nu este prezent nici un certificat de mostenitor si banuiesc ca, cartea funciara poate fi extrasa.
  Mentionez faptul ca mama a intretinut si a avut grija de casa dupa decesul batranilor.
  Doresc sa platesc din urma sa poata intra proprietatea in legalitate si la zi cu toate taxele si impozitele aferente dar am fost pus intr-o situatie sa zic ciudata.
  Mergand cu actele pe care le detin si explicand aceasta situatie unui Notar el ma informat ca trebuie sa iau din arhiva judecatoriei un numar de sentinta. Daca aceea sentinta s-ar fi dat eu banuiesc ca, acele acte ar fi, dar daca nu a fost continuata de unde acest nr de sentinta..in fine, am contactat judecatoria si o domana pe un ton zeflemist mi-a spus ca habar nu are despre ce arhiva a zis notarul, am ramas in ceata si as vrea sa ma indrumati.
  Multumesc anticipat.

  • Avocat ILIE DORIN

   sfatul meu este sa mergeti la un alt notar. La dumneavoastra trebuie făcuta succesiunea. Daca si alt notar sau alti notari vă trimit in alta parte, trebuie mers pe procedura de uzucapiune si luat totul de la 0. Pentru uzucapiunea bunurilor trebuie să consultati un avocat pentru a vedea costuri, proceduri, durată.

 51. Dobre Valeriu

  Buna ziua! In 1983 am cumpărat casa cu 250m² in acte ,in realitate avand 1980m². Din anul in care am cumpărat locuinta o ingrijesc pana in momentul de fata inclusiv gradina. Mostenitori nu exista. Au decedat. Platesc impozit pe 1000m². Cum pot devenii proprietar pe restul terenului? Mulțumesc anticipat!

 52. Daniela Felicia Rusneac

  Bună ziua,
  Ajutați-mă, vă rog, cu o situație.
  În 1994 bunicul meu a construit pe unul dintre terenurile sale o casa pentru părinții mei, fără să treacă proprietatea pe numele lor. De atunci doar parintii s-au ocupat de respectiva proprietate. Cartea funciara, asigurările și contractele (energie electrica, apa, cablu, internet etc) au fost făcute pe numele tatălui meu.
  În urmă cu 12 ani, bunicul a murit, fără sa lase testament, ori alt document prin care sa lase proprietățile pe numele cuiva.
  Teoretic aveam posibilitatea de a deschide succesiune cu sora tatălui, dar aceasta a murit între timp, complicandu-se astfel situația.
  Voiam să știu, dacă în următorii 3 ani am putea apela la uzucapiune pentru a trece casa pe numele tatălui, având în vedere ca se vor împlini 30 de ani de când o folosesc?

  În plus, părinții mei mai au în grija încă un teren pe care l-au cumpărat în urma cu vreo 20 ani, fara a face documente pe acesta. Ca și în cazul casei, cartea funciara a fost făcută tot pe numele tatălui meu. Îl poate trece pe numele sau prin acest procedeu?
  Menționez ca fostul proprietar a murit, iar copii acestuia trebuie sa deschidă succesiune pentru a putea sa ne ajute cu documentele, dar nu sunt dispuși sa facă asta, ne lasă să ne descurcam.
  Mulțumesc

  • Avocat ILIE DORIN

   Daca acea casă este pe numele tatălui dvs înseamnă că e proprietar, deci presupun că vorbiti exclusiv de teren. Da, pentru teren puteti beneficia de uzucapiune dacă acel teren nu are carte funciară, dacă are carte funciară este o altă discuție.

 53. Anastasoaie Cristian

  Bună să vă fie ziua și La Multi Ani de an nou.
  Vin cu o întrebare cu privire la acest subiect:
  Eu și tatăl meu locuim într-o casă,proprietate privată a tatălui meu,lângă noi se afla o casă care proprietarii de drept au decedat în urma cu aproximativ 13 ani,acea casă a fost lăsată unei nepoate a proprietarilor decedați,aceasta nepoata are copii,marea majoritate crescuți prin orfelinate,nepoata nu deține nici un act de identitate valabil(fiind o persoană depravată), această persoană precum și copii ei nu au locuit deloc în acești 13 ani in aceasta casă.
  Eu și tatăl meu am îngrijit aceasta casă(curățat periodic curtea,păstrat acoperișul intact,păstrat integritatea gardului,etc)dar nu am locuit în aceasta casă și nici nu am intrat efectiv în ea niciodată,taxele nu sunt plătite de 13 ani inclusiv la apa,canal, lumină.
  Întrebarea e daca noi putem și mai ales daca am avea șanse să obținem această casă!?
  Dada sunt șanse atunci am fi dispuși să plătim absolut toate restanțele și taxele pentru acea casă.

 54. Dan Adrian

  Buna.
  Am si eu o problema in legatura cu un teren pe care il avea bunica mea ,din care o parte a fost revendicat in anul 1997 si nu am stut nimica pana cand mama mea a vrut sa treaca terenul pe ea.
  Problema este ca pe acel teren se afla o constructie facuta de bunicii mei si acolo este si deschiderea catre drum.
  Terenul il folosim in continuare si nu stiu cum as putea sa il dobandesc. Propietarul s-a stabilit in SUA pe timpul comunismului si din cate am inteles a decedat , posibil sa aiva mostenitori.
  Se poate face proces de uzucapiune fara propietar?

 55. Claudiu

  Bună dimineața, domnule avocat! Va rog sa îmi recomandati cea mai simpla cale de a deveni proprietar în următoarea situatie:tatăl meu deține 1000mp fără acte pe care are construita casa lui și alături,casa bunicului pe terenul căruia am construit o casa în urma cu 11 ani și în care locuiesc în momentul de fata. Menționez ca bunicul este decedat iar tata folosește terenul de peste 30 de ani. Frații tatălui sunt în viata și sunt de-acord ca să-mi cedeze dreptul de proprietate.Exista posibilitatea sa devin proprietar prin uzucapiune sau trebuie dezbătută moștenirea? Mulțumesc!

 56. Ploila Elena

  Bună ziua domnule avocat a-și dori să vă întreb dacă părinți mei locuiesc antro casă de mai bine de30 de ani pot să fac acte pe casă egzist titlu de proprietate pe numele soțului mătuși iar ie find morții de 30 de ani iar deatuci plătesc impozit vă mulțumesc

 57. Nita Andreea

  Buna ziua domnule avocat. Parintii mei au cumparat un teren intravilan cu un act de vanzare cumparare de mana in 2006. Din acel moment ei au platit impozitul pe teren, toate chitantele fiind pe numele tatalui meu. Acum am vrea sa facem acte sa trecem terenul pe numele lor. Nu stim proprietarii cati sunt , daca mai sunt in viata, ideea e ca nu a solicitat nimeni inapoi terenul si am vrea sa stim ce ar trebui sa facem. Multumesc anticipat.

 58. Elena

  Buna ziua domnule Avocat v- a multumesc pentru sprijinul acordat prin aceste răspunsuri date oamenilor cu probleme având în vedere moștenirea unor bunuri etc. Am totuși o întrebare:
  Bunica mea a decedat în anul 2017 fiind propietara casei în care locuia. Unchiul meu a locuit cu dansa și pana în momentul de fata locuiește în acea casa neavând acte de proprietate. Acesta la rândul sau a inceput a construi o alta clădire pe lângă cea veche și susține ca are acest drept. Succesiunea casei nu este făcută iar dansul nu da dreptul celorlalți frați sa pășească în casa mamei lor . Întrebarea mea este poate dobandi unchiul meu actul de proprietate prin uzucapiune? Are dreptul a construii ceva nou neavând acte de proprietate? Va mulțumesc salutari Elena

  • Avocat ILIE DORIN

   Teoretic nu are nici drept de proprietate, nici de posesie nici de a construi. Faceti/incepeti dezbaterea succesiunii la un notar si vedeti fiecare ce drepturi are si ce bunuri ii raman in urma dezbaterii succesorale.

 59. Croitoru daniel ionut

  Mama are un teren de 3000 m2, titlu de proprietate are doar pe 500 m2, restul de 2500 m2 este de pe timpul comunismului cand s-a facut schimb de terenuri cu o hartie de mana. Cum pot intra in posesia celor 2500 m2, in instanta prin uzucapiune sau la primaria teritoriala. Vreau sa specific ca tata este decedat.

 60. mariana

  La multi ani!
  In anul 2000 am cumparat un apartament impreuna cu sotul meu, de la proprietar (sotul supravietuitor) si de la una din fiice, cealalta fiind de acord cu vanzarea, dar nu se afla in tara la acel moment. Noi am devenit proprietari pe 13/16 cote parti.
  Timpul a trecut, de fiica datoare cu semnatura nu am mai aflat nimic. Anul trecut a intervenit divortul intre mine si fostul sot, in decembrie am primit sentinta definitiva.
  Sa-mi spuneti cum poate fi partajat apartamentul, eu nu mai locuiesc la adresa din toamna anului 2018, in situatia in care el doreste sa amane cat de mult impartirea bunului si nu vrea sa fie parte intr-un proces de uzucapiune(tocmai pentru a incurca lucrurile).
  Am mare nevoie de raspunsul Dvs., imi este necesar pentru a-mi putea configura un plan de actiune.
  Nu stiu daca are relevanta, impreuna avem 3 copii, unul este student, iar doi sunt minori.
  In speranta unui raspuns grabnic din partea Dvs., va multumesc pentru timpul acordat si va doresc mult spor in activitate!

 61. Miron Cătălin

  Bună ziua Am si eu o intrebare părinții mei mi-au făcut acte vânzare cumpărare ei plătind la primărie de peste 40 anii Pământul fiind dat de Mama lui Tata si acuma Un frate de-a lui Tata a zis ca vine si ne scoate afară cu amenințări si injurii asupra noastră eu Mai având doi Frați mai mari ca mine si Părinții sau hotărât să-mi facă mie acte fără aprobarea lor eu Locuind cu Părinții în aceeași curte

 62. Radu Geta

  Mama a mostenit 2 hectare de pamant si a luat si 2 hectare cu buna intelegere de la fratele ei.El nu a platit niciodata pamantul ..nu l a lucrat .O perioada de 3 ani a primit ceva bani ptr .ca il avea ea in lucru.Dar odata ce l a trecut la Asociatie nu si a mai permis sa i dea bani .De 23 de ani nu stie de pamant..mama il plateste..el a decedat intre timp.Poate mama sa fie proprietar definitiv pe 2 h ale fratelui decedat…nimeni nu se intereseaza ..nu plateste …impozit.Mentionez ca au facut succesiunea dupa bunica..o sora fiind proprietara pe casa…iar pamantul a fost impartit cu 2 h pentru 4 frati.Mama a luat si partea fratelui…

 63. simion

  Buna ziua! D-l avocat,sunt in proces de uzucapiune cu primaria pentru un teren pe care nu am acte de proprietate, lucru pentru care nu pot plati impozit deoarece nu detin rol si avocatul imi cere un certificat fiscal care atesta faptul ca am platit impozit.Mentionez ca am platit doi ani impozit pe acest teren dar ulterior primaria nu a mai vrut sa patesc impozit si mi-au returnat si impozitul pe anii platiti .Primaria mi-a eliberat anexa 1.50 prin care ma recunoaste ca posesor al acestui teren cu toate punctele solicitate in anexa ,plus proces verbal de expertiza la fata locului efectuat de o comisie trimisa de primarie.Va rog, ce trebuie sa fac pentru a rezolva problema cu certificatul fiscal.Multumesc frumos!

  • CLAUDIU

   Buna ziua domnule avocat, tatăl meu a primit de la părinții săi un teren , nu are titlu de proprietate sau altceva pentru acel teren, este doar trecut la numarul de rol de la primărie din 1995 și a plătit impozit pina in prezent , in 1995 , in urma unei cereri la primărie (nu stiu cum se proceda atunci ) a obținut o autorizație de construcție și a si construit o clădire pe acel teren, care este și racordată la rețeaua națională de electricitate , contractul fiind tot pe numele tatălui meu . Între timp si părinți tatălui meu dar si tatăl meu au decedat , eu am plătit toate impozitele si taxele la primărie, am dezbătut succesiunea după tatăl meu dar doar pe ce era proprietar, nu si pe acel teren ( cei de la primărie au zis ca acel teren nu intra la succesiune, tatal meu neavând titlu de proprietate, însă impozitul m-au obligat să îl plătesc, altfel nu imi eliberari fiscalul) . În urma succesiuni am devenit unic moștenitor după tatal meu . După mai multe căutări la primărie am aflat ca terenul respectiv este trecut la numarul de rol al tatălui meu însă titular este bunicul meu ( tatăl tatălui meu ) , si cei de la primărie zic sa fac succesiune după bunic iar mai apoi după tata ca sa pot intra in posesia terenului . Luînd în calcul ca tatăl meu a plătit impozit si sa îngrijit de acel teren de 25 de ani ( iar impozitul pe ultimi 10 ani l-am plătit eu personal după decesul tatălui meu cu specificare pe chitanțe ca este achitat prin mine ) pot deveni proprietar prin uzupaciune ? Aș avea vreo sansa , să evit taxele de succesiune ? Va multumesc anticipat.

 64. Maria

  Buna ziua,
  Tatal meu a decedat acum 2 ani, mama are probleme mentale si se afla in grija fratelui meu in strainatate.Parintii mei sunt proprietarii unui imobil, doar mama e ramasa in viata, insa nu pot lua legatura cu ea, avand probleme psihice, iar fratele meu nelasand-o sa ma contacteze.Am cerut sa se vina la dezbatere succesiune si fratele a refuzat.Mentionez ca refuza si sa devina tutorele legal al mamei si refuza si sa o lase sa vina in tara ca sa am eu grija de ea.
  Imobilul este nelocuit, iar fratele meu plateste impozitele in numele mamei.Refuza sa ia legatura cu mine si refuza succesiune.
  Intrebarile sunt:1) am dreptul sa merg sa folosesc imobilul? Si sa contribui si eu la cheltuieli?
  2) Fratele meu si mama platind singuri impozitul si facturile aferente imobilului, pot sa ramana in timp singurii proprietari( prin uzucapiune)? Cineva mi-a spus ca asta e intentia lui de a ma inlatura de la mostenire.
  Va rog sa imi spuneti ce solutii am sau la ce riscuri ma supun daca nu se va face nimic in urmatorii ani.

  • Avocat ILIE DORIN

   nu pot deveni ei proprietari unici prin uzucapiune.

   Pt mostenire, incepeti dvs procedurile la un notar. Ei vor fi citati in strainatate, si daca nu vor veni nu vor mai participa la mostenire.

 65. Maria

  Au fost chemati la notar in vara si au refuzat sa vina.Si nu am mai mers nici noi pt ca am crezut ca nu putem rezolva problema decat in instanta.

 66. Goangea Florentina

  Buna ziua! Am mostenit de la bunici o casa si un teren,eu si inca alti cativa membrii(un unchi,o matusa,sora si tatal meu). Eu impreuna cu sora si tatal meu ramanand mostenitori dupa mama mea care a decedat acum 2 ani. Pe langa faptul ca nu exista acte pe casa, au si construit fara autorizatie. Se poate sa fac acte pe casa,intrand in acelasi timp in legalitate si cu constructia?

  • Avocat ILIE DORIN

   Da, se poate, dar depinde ce acte aveti la acest moment si cand a fost finalizata constructia. Daca nu exista acte pe casa dar exista pe teren lucrurile sunt simple teoretic. Mergeti la Primarie si intrebati ce apare pe acel rol fiscal sau pe rolul agricol al bunicilor, daca apare vreo casă. Ulterior de la Primărie vă indrump ce aveti de făcut.

 67. Goangea Florentina

  Deocamdata eu am doar certificatele de mostenitori dupa succesiuni. Ai un plan de situatie a imobilului pe vechea casa inainte de constructie.

 68. Daniel

  Buna ziua, domnule avocat! Toata stima pentru disponibilitatea dumneavoastra în a ajuta atat de multe persoane. Va rog sa-mi spuneti daca următoarea situație se incadreaza in uzucapiune.
  Mama a ingrijit de o batranica cu înțelegerea verbală ca după ce aceasta va trece la cele veșnice, garsoniera va ramane pe numele mamei. Batrana a murit subit în 2013, fără sa se mai poată face niciun fel de contract scris între cele doua. Batrana, neavand niciun moștenitor de niciun fel, mama s-a ocupat de inmormantare, ramanand în posesia garsonierei. De atunci ea a plătit impozitul și toate taxele de la asociația de locatari. Anul acesta nu ni s-a permis sa platim impozitul ca-n anii trecuți, cerandu-se ca proprietarul sa fie prezent sau sa imputerniceasca. Exista vreo posibilitate sa dobândim titlul de proprietate asupra garsonierei prin uzucapiune? Și dacă da, trebuie sa asteptam pană se împlinesc 10 ani sau se poate și mai devreme (situația e mai delicată dacă nu mai putem plăti impozitul)?
  Va multumesc!

  • Avocat ILIE DORIN

   pe 1 octombrie 2021 veti putea initia proces de uzucapiune pe legea noua de 10 ani posesie. Vă trebuie 2 martori – vecini care știu că ați avut posesia garsonierei. Nu este nici o problemă dacă nu se plătește impozitul. Sunt imobile cu impozit neplătit de zeci de ani de zile… Îl veți plăti după ce veți deveni proprietar.

   • Daniel

    Va multumesc pentru raspuns!
    O singura nelamurire mai am: inteleg ca 1 oct. 2021 e data la care se implinesc 10 ani de cand a intat noul cod civil care reglementeaza termenul de uzucapiune la 10 ani, dar noi nu avem decat 8 ani de posesie. Nu trebuie sa treaca 10 ani de posesie ca sa putem initia procesul, adica in 2023?
    Va multumesc anticipat!

 69. Bodi Alexandru

  Sa traiti domnule avocat,am o intrebare as fi bucuros daca mi-ati putea da un sfat.Am cumparat un teren intravilan printr-o promisiune vanzare-cumparare la avocat.mentionez ca terenul l-am cumparat de la fiicele proprietarului decedat.el era trecut in cartea funciara cu drept de folosinta dat de statul roman.in cartea funciara proprietar este statul roman.ce as putea face sa perfectionez actele.va multumesc frumos…

 70. bogdan arte

  Buna ziua,

  Parintii mei au construit acum 11 ani o casa pe un teren care le apartine (titlu de proprietate).
  Aproximativ din aceeasi perioada folosesc ca gradina un teren invecinat cu lotul lor, in suprafata de aprox 500mp.
  In toamna aceasta parintii chiar au plantat niste pomi pe respectivul teren.

  Terenul acela apartine de primaria localitatii dar nu este utilizat, ingrijit de catre primarie.
  Se poate demara un proces pt a dobandi terenul respectiv prin uzucapiune?

  Multumesc frumos

  • Avocat ILIE DORIN

   Da se poate, doar dacă acel teren face parte din categoria proprietăților private ale primăriei, deci dacă nu are regim de proprietate publică. Acest lucru îl puteti afla de la primarie, sau , dacă cei de acolo nu vor, faceti proces si vedeti cum se vor apara in proces si ce documente vor aduce. Luati un avocat, speta este complexă.

 71. Comsa Ovidiu

  Locuiesc într-un imobil primit de la pimarie.In acel imobil suntem mai multe familii.Fiecare familie am primit numar de locuinta si suntem înscriși in registru agricol.Cladirea a fost ridicata prin ani 70 pe terenul unui moșier din localitate.Acum cineva a umblat si a cumparat terenul fara ca noi sa stim nimic iar acum pretinde chirie.Cum putem sa facem sa devenim proprietari Mentionez ca locuim din 2008

 72. Comsa Ovidiu

  Pana acum nu am platit chirie deși am cerut asta primarului avand in vedere ca cladirea se presupune a fi in custodia primăriei.Suntem într-o situatie delicata.Am investit mult in cladire,avem copii.Proprietarul actual al terenului pretinde o chirie mare in speranta ca o sa parasim terenul si o sa ramana cu cladirea.Mentionez ca nu am intrat abuziv in cladire dovada fiind faptul ca suntem inregistrati si in registru agricol.Am intrat cu acordul primarului.Ce putem face?Va multumesc anticipat!

 73. Marcel

  Buna ziua,domnule avocat! As dori sa va prezint urmatoarea situatie: un unchi foloseste un teren de 5000 mp (in zona de munte-fara carte funciara) ; are un certificat de mostenitor din anul 1986 pe 3/4 din suprafata,pentru restul de 1/4 nestiind cine este proprietar (banuieste ca tot cineva din neam).Daca nu se tine cont de acest act,poate sa porneasca un proces in instanta pt uzucapiune pt tot terenul? Terenul este in evidenta primariei cu impozit neplatit din anul 1992.Mentionez ca terenul a fost folosit doar de dinsul din anul 1990,fara nici o pretentie din partea cealalta

 74. Luchian

  Buna ziua , domnule avocat va rog sa ma ajutai . Parintii mei sunt decedati amandoi , intre timp pe terenul unde este construita casa parinteasca a fost contruita inca o anexa , unde locuiesc eu , proiectul la casa e pe numele meu, energia electrica e tot pe numele meu , impozitul din 1997 si pana in pana in prezent este platit de mine . In toti acesti ani nu am reusit sa dezbat succesiunea , anul acesta cand a incercat sa dezbatut mostenirea una dintre surori nu am fost de acord cu pretextul ca vrea si ea partea ei ( suntem 9 frati din care o sora este decedata ), exista vreo sansa sa dezbat mostenirea fara acordul lor ?

 75. Deleanu Dumitru

  Bună ziua domnule avocat.În anul 2001 am cumpărat 3 parcele de teren învecinate de la 3 persoane diferte,rude de-ale mele astfel:1)Un teren intravilan de 1000 metri pătrați cu 700 ron de la o persoană car-l avea în folosință din anii 80. După ce l-am cumpărat am aflat că nu are titlu de propietate pe acest teren(la primărie nu figurează nici un propietar).Terenul l-am cultivat în fiecare an dar nu am putut plăti impozit nefiind propietar. Pot deveni propietar? 2)Un teren intravilan de 300 m. pătrați cu 500 ron de la o persoană care deține titlu de propietate.Cultiv și acest teren din 2001 dar nu am putut plăti impozitul nefiind propietar.Impozitul l-a plătit propietarul.Anul trecut am vrut să prfectăm actele la notariat dar propietarul a refuzat solicitînd să- i mai dau o sumă de bani ( o sumă mult prea mare).Eu am vrut să-i plătesc imozitul aferent acestor ani pentru acest teren dar am fost refuzat.Ce pot face pentru a deveni propietar din moment ce n-am făcut nici un act cu el ? 3)Un teren ca la punctul 2 diferența fiind an făcut o chitanța de mînă cu 2 martori.Ce se poate face pentru a deveni propietar?Vă mulțumesc anticipat.

 76. Alin

  Buna ziua. Sunt într-o situație aparent fara ieșire. Dețin mai multe terenuri fara niciun fel de act. Spun dețin pentru că le am cumpărate prin act de mana. Proprietarul anterior le are moștenire de la tatăl său. Zona este una necooperativizată unde situația este des întâlnită. Pe vremea comuniștilor aici nefiind CAP exista o practică des întâlnită, sub binevointa autorităților locale, de a a nu declara terenurile în registrul agricol pentru a nu plăti așa-numita cota. Omul deținea de facto terenul , îl utila an de an dar nu era înregistrat nicăieri cu el. Eu am incercat sa îl declar acolo la registru dar nu se poate spun ei , cu toate că acele registre la noi in zona toate sunt constituite prin declarație pe propria răspundere neavând niciun document în spate. Ce soluție exista in situația aceasta ? Va mulțumesc.

  • Avocat ILIE DORIN

   aveti la indemana uzucapiunea. Un proces in care trebuie să doveditio cu martori, cu acele chitante de mana si cu orice alta proba că le folositi de 30 de ani, sau la data de 01.10.2021 de 10 ani (uzucapiunea de scurta durata adusă de noul cod civil). Deci un proces de uzucapiune in care invocati posesia utila pentru fiecare teren in parte.

 77. Dumitru

  Am în posesie un teren intravilan pe care- l cultiv de peste 20 de ani,dar nu am acte pentru el,la primărie figurează fără propietar.Am înțeles că înainte de a demara proces de uzucapiune trebuie să fac o cerere de înscriere în registrele primăriei(sunt obligați să facă înscriera terenului pe numele meu?).Vă mulțumesc.

  • Avocat ILIE DORIN

   nu trebuie nimic de la primarie in proces. UAT va fi pârât in proces si daca va face intampinare isi va face apararile necesare. Documentatiile tehnice cadastrale se intocmesc in cursul procesului prin expertiză. Dvs puteti introdice cerere privind uzucapiunea in vara, pentru că la 1 octombrie 2021 intrati pe uzucapiunea de scurta durata (10 ani) adusa de noul Cod civil in 2011.

 78. Dumitru

  De ce intru abia la 1 octombrie pe uzucapiunea de scurtă durată dacă eu am 20 de ani de cînd cultiv acest teren în condițiile în care în această primăvara primăria urmează să facă cadastru in zona unde este situat terenul și poate îl va trece în domeniul public pînă la 1 octombrie.

  • Avocat ILIE DORIN

   pentru că termenul de 10 ani este adus de noul cod civil care a intrat in vigoare de la data de 01.10.2021. Daca sunteti posesor si vine cadastrarea sistematica in localitate, veti fi trecut ca posesor in cartea funciara, vi se va nota posesia.

 79. Iordache Florenta

  Buna seara domnule avocat.Socrul meu a decedat în 1997 iar soacra mea in 2013 .De cand a decedat socrul meu soțul meu plăteste impozitul la casa.Nu am facut succesiune.Daca au trecut atatia ani de la decesul lor se poate sa fie soțul proprietar fara a face succesiune?Prin uzucapiune? Multumesc pentru un eventual raspuns

 80. Madalina

  Buna ziua .locuim de 15 ani in casa construita de sotul meu, actele pe teren si casa fiind pe numele mamei lui casa fiind construita din anul 1997 in tot acest timp de cand s-a construit casa pana in ziua de azi sotul meu a platit la primarie contributia terenuli si a locuintei .Întrebarea mea este s-ar putea face demersul pentru uzucapiune? Menționez ca proprietara nu a locuit niciodata la aceasta adresa si este plecata din tara iar de vro 6 ani nu mai stim nimic de ea.Mulțumesc !

 81. Denisa

  Bună ziua! Vizavi de proprietatea mea se afla o proprietate cu 2 case bătrânești și teren,proprietarul este decedat, în viață fiind doar fratele acestuia și acesta bătrân! El nu stă aici,stă la copii lui,vine doar atunci când nu mai are trebă la copii sau are treabă aici în sat(stă o săptămână,două maxim o lună și iar pleacă), proprietatea rămânând în grija noastră de cel puțin 7 ani,dar și fratele rămas neavând sursă de venit tot de noi e ajutat(atunci când este aici)! Întrebarea mea e se poate face ceva? El (fratele rămas) a spus că nu îl interesează să rămânem noi (să o luăm noi) doar cât trăiește să îl lăsăm să stea aici(atunci când vine)pe noi asta nu ne deranjează, însă legal nu se poate face deoarece nu are acte!

   • Turcin GHEORGHE

    Buna ziua domnule Avocat !Am si eu o întrebare va rog frumos sa ma luminați și pe mine .Sotia mea si sora ei au o casa in casa in Dolj moștenire de la soacra mea ! In actele de partaj cand s a făcut partajul între soacra mea și fratele ei în actul de proprietate au o suprafață de 1800mp . Totul ok până aici . Acum când am vrut sa vindem casa și terenul aferent a trebuit sa facem cadastrul,numai ca in realitate sunt 3000mp , ca sa aflam de fapt ca pe diferența de teren este proprietar Primaria ! Acest teren a fost ocupat și folosit de străbunicii soției mele de cel puțin 70 ani ,la primărie a plătit impozit doar pe cei 1800mp dar s a folosit de tot terenul de 3000mp în toti acești ani ! Noi am crezut că tot acest teren este al nostru . Ce putem face sa revendicam aceasta diferența de 1200mp ,dacă există vre o posibilitate? Ținând cont de faptul că acesta diferenta a fost a CAP-ului, și apoi a trecut în posesia Primariei . Dar de 70 ani cel puțin ,nu a venit nimeni sa spună că este al Primariei ! Va mulțumesc pentru răspunsul dumneavoastră
    Cu respect GHEORGHE Turcin

   • Irina

    Buna ziua. Am preluat o proprietate de la parintii mei, dupa 30 de ani vecinul vrea sa imi darame din gard 0.5 m pe motiv ca este proprietatea lui. Poate face asta?vecinul Nu are extras din cartea funciara

 82. Mihaela

  Buna ziua, îndrăznesc și eu sa va deranjez cu o problema…
  Am vrut sa cumpăr o casa de la stat în care am locuit impreuna cu familia mea ambii parinti plus noi 3 copii fiind la părinți ,în care am locuit mulți ani în chirie . Tatăl a decedat unul dintre frati s-a stabilit în Germania și nu am putut cumpara decât pe numele mamei casa ….luând contact cu ceilalți 2 frati intrebandu-i dacă sunt interesați de imobil ,am primit verbal doar acceptul ca nici unul dintre ceilalți 2 frati nu au de gând si nu sunt interesați sa cumpere casa fiind la vremea aceea degradata și intr-un stadiu dezastruos…In anul 2007 am fost cu mama care acuma 9 ani a decedat și am cumpărat casa pe numele mamei și trecandu-ma jos în coltul contractului girant platitor . Problema este ca după decesul mamei la 1, 2 ani vazand investiile și ca arata mult mai bine casa a început unul dintre frati sa susțină ca are drepturi la casa ca el nu a semnat nimic ca îmi cedează dreptul lui de aprobare a cumpărării imobilului deși era proprietar statul roman ……menționez faptul ca toate ratele casei le-am plătit eu doar ca figurează numele mamei , toate impozitele taxele și plus am făcut o investitie enorma în reparaturile casei …. ce anume ma sfătuiți în cazul acesta sa fac ? Menționez și ca ma suna mereu și ma ameninta atât pe mine cât și familia pe care o am în momentul de fata . Credeți ca fiind cumpărată pe numele mamei chiar dacă am achitat eu tot trebuie sa ii despagubesc pe ceilalți 2 frati ? Sau poate intra în imobil cand vor ei ?
  Mulțumesc frumos!
  Aștept răspunsul dumneavoastră.

 83. Mihaela

  Am uitat sa menționez mai sus ca imobilul se afla cu mai multe familii în curte și toti știu și cunosc investițiile și intretinerea și tot cea ce am făcut eu ptr acest imobil impreuna cu soțul meu , fratele-meu nici măcar un ac nu a pus ..

 84. Mihaela

  Încă ceva ,casa nu este intabulata și ratele le-am terminat anul trecut , nu știu exact ce pasi sa parcurg trebuie succesiune? Nu știu …
  Mulțumesc foarte mult

 85. MARICA LIBI

  Buna ziu.As dori sa v a prezint speta mea;-in ianuarie 2006 am cumparat cu chitanta de mana cu doi martori care sunt in viata un imobil si 2 ha teren agricol de la o cunostinta,urmand ca ulterior sa perfectam actele la notariat.Din data respectiva m am mutat in acel imobil, am platit taxele si impozitele la primarie pana in prezent ,netulburat de nimeni.fostul propietar locuieste undeva langa Bucuresti si m-ia transmis ca nu are nici o pretentie la bunuri si sa fac ce stiu pt a mi trece bunurile pe numele meu,el neavand timp pt perfectarea actelor.In acest caz pot beneficia de uzucapiune?Mentionez ca bunurile se afla intr o comuna din Teleorman iar vanzatorul detine acte notariale pentru ele ,fiind mostenitor el si sotia.Multumesc anticipat.

 86. Andrei Gheorghe

  bună ziua am și eu o întrebare la dumneavoastră am cumpărat o casă la țară dar nu cu acte de vânzare cumpărare sa făcut cu un ante contract prin notariat a fost făcut acum 15 ani ce pot face. Vă mulțumesc

 87. Nicolae Alin

  Buna ziua,

  In 2006 am semnat un contract de vanzare-cumparare pentru un apartament care inca nu era construit. Prin 2008 s-a finalizat constructia lui, dar din cauza faptului ca, constructorul nu a respectat autorizatia de construire (a construit 2 etaje in plus), nu am reusit sa intabulam apartamentul – nu avem CF. Este acest proces de uzucapiune o modalitate de a obtine inscrierea in CF a apartamentului? Noi locuim in acest apartament din 2008, lucru care se poate demonstra.

  Multumesc anticipat pentru raspunsuri!

  • Avocat ILIE DORIN

   pai daca aveti contract de vanzare cumparare nu aveti de ce sa faceti uzucapiune. Cartea funciară trebuie făcuta dacă se rezolvă problema autorizatiei de către vanzator. Trebuie urmata procedura administrativă a intabulării, trebuie vorbit cu dezvoltatorul/constructorul și văzut dacă a mai depus ceva diligențe în rezolvarea problemei.

   • Nicolae Alin

    Dezvoltatorul/constructorul nu mai e interesat, si-a luat banii si ne-a lasat in plop. In schimb, proprietarul terenului spune ca va incerca intabularea blocului prin uzucapiune, de unde si confuzia mea. Nimeni nu stie pe ce drum sa o luam – juridic sau administrativ si ne complacem in situatia asta de 10 ani.

   • Nicolae Alin

    Problema e ca dezvoltatorul a luat banii si ne-a lasat in plop, nu mai intreprinde nici o actiune in vederea intrarii in legalitate. Acum proprietaru terenului ne-a spus ca va incerca sa intabuleze intreg blocul prin procesul de uzucapiune, de unde si confuzia noastra. Nici nu stim pe ce cale sa continuam: juridica sau administrativa?

    • Avocat ILIE DORIN

     nu are cum să castige un proces de uzucapiune cel care are terenul. Nu inteleg totusi cum de ati facut vanzare cumparare fara sa fie carte funciară si fără să aibă proprietatea terenului cel care vinde…. Cred ca cel mai bine este să mergeti cu actele la un avocat să discutati ce solutii ar fi oportune. La modul general asa nu va pot ajuta, situatia este complexa.

 88. Coandă Andreea

  Buna seara ! Părinții mei ,acum 23 de ani ,au cumpărat un teren cu chitanța de mana . Terenul respectiv avea doi soți ca proprietari,ulterior unul din soți a decedat . Din cate am înțeles nu s-au deschis succesiune de către soț că sa fie unic proprietar . Părinții mei dețin actul respectiv cu semnături și chitanțele care atesta suma pe care au plătit o in schimbul terenului .
  Domnul proprietar nu dorește să meargă la notar să facem actele că părinții mei sa devină proprietari ,ba din contra a avut o atitudine violență fata de tatăl meu și s a oferit să ne înapoieze suma pe teren . Vecinii noștrii pot atesta faptul că noi ne am îngrijit de terenul respectiv atâta timp . Ai mei nu au plătit impozit sau orice alta taxa pentru acel teren . Ce putem facee ca sa fim proprietari cu drepturi depline ? Va mulțumesc anticipat !
  O seară plăcută în continuare !

 89. Coandă Andreea

  Va mulțumesc pentru răspuns ! Știți cumva daca putem obține toate actele necesare pentru înaintarea procesului de uzucapiune ,chiar daca noi nu avem la mana decât acea chitanța de mana ?

 90. Petcu Barbu

  Bună seara! Persoana X a achiziționat în anul 2000 jumătate dintr-o parcela de teren, dar timp de 20 de ani a folosit cealaltă parcela crezând ca pe aceea a cumpărat-o. Eu tocmai am achiziționat de la persoana X parcela de teren pe care o deține, crezand ca o achiziționez pe cea pe care o folosește. Abia după achiziție, am consultat un inginer topograf și am descoperit ca loturile sunt inversate. Ambele loturi au același număr cadastral. Persoana x a înregistrat la primărie lotul pe care îl folosește, nu cel pe care l-a deținut, astfel dintr-o adeverinta eliberata de primărie și din certificatul fiscal rezulta ca lotul de teren pe care l-am achizitionat ar fi cel folosit de persoana X. Eu am vrut sa achzionez lotul folosit de persoana x deoarece este lipit de un alt lot din posesia mea. Proprietarul de drept al terenului folosit de persoana X nu este de gasit și nici nu și-a înregistrat proprietatea la primărie. Toți vecinii din jur știu ca terenul folosit de persoana x a fost în proprietatea lui, iar celalalt teren pe care îl deține conform cărții funciare are un proprietar necunoscut. Exista vreo posibilitate de a întra în posesia acestui teren pe care am crezut ca l-am achizionat de fapt și pe care vânzătorul l-a folosit la vedere timp de 20 de ani?

  • Avocat ILIE DORIN

   Da, pentru terenul pe care îl folosește dar nu are acte poate face proces de uzucapiune, adică dvs puteți face uzucapiune invocând și joncțiunea (cumularea) posesiei anterioare a celui de la care ați luat.

 91. Talvar Daniela

  Buna seara dle avocat!Bunica mea a decedat in anul 2007 fiind proprietara unei case,dupa moarta sa a ramas un unchi care nu era casa torit,din pacate in 2013 si acesta a decedat.De 6 ani nimeni nu a platit impozit pt acel loc,specific ca mama mea mai are 4 frati care traiesc dar nu vor sa imi cedez terenul nici mie,nici mamei.Daca platesc impozitul,fac carte funciara si le deschid proces de uzupaciune am sanse de castig?Mama s-a ocupat de inmormantarea bunicii si a unchiului meu.Matusile mele locuiesc la Timisoara iar terenul este in Vrancea.Va multumesc anticipat!

 92. Florea Ana

  Buna ziua domnule Avocat! Pariti mei au cumparat un teren de la o ruda cu scrisoare de mana ,intre timp i sa eliberat titlu de proprietate pe numele vanzatorului ,am facut intabularea tot pe vanzator dar acesta intre timp a decedat si el si sotia .Vanzatorul are 2 copii adulti dar pe unul din ei nu il mai gasim e plecat prin Spania .Unul dintre copii este de acord sa semneze ori ce act pt cumparatori ca stie despre vanzarea terenului .Cum am putea sa facem transcriere in cartea funciara .Va multumesc mult!

 93. Mărginean Doina

  Bună ziua. Parinții mei au cumpărat un imobil cu gradină pentru care intăbularea s-a făcut in anul 1976. La inătabulare datorită legii 58 / 1974 art.30 specificat si in CF-ul emis atunci au primit drept de propietate doar pe locuință restul terenului fiind intăbulat in favoarea statului . Terenul de sub locuintă a fost specificat ca fiind dat in folosință pe durata existenței construcției. In anul 1993 in temeiul legii 18/1991 s-a emis la cerere ordin de precfect pentru trecerea in propietate a terenului de sub locuință dar nu si a terenului aferent imobilului ( curte , gradină ).În toată această perioadă impozitul pe intreg terenul a fost platit de propietarii imobilului care au si folosit terenul fară probleme.Am depus din nou la primărie o cerere în baza legii 18/1991 la care am anexat documentele necesare in 11.02.2020 . Nu am primit nici un raspuns oficial din partea primariei . La cererea depusă in baza legii 87/2020 am primit răspunsul de la primărie că se asteaptă normele de aplicare . Am început să facem demersuri pentru a primi un raspuns oficial. Dacă nu reușim să deblocăm situația la primărie vă rog sa ne spuneti în ce masură cazul nostru se poate rezova prin uzucapiune imobiliara.Mulțumim.

 94. Alexandru

  Buna ziua. Detin un apartament intr-un bloc vandut de un dezvoltator, acesta nu a transmis si cota partea de teren aferent apartamentului meu, deoarece primul proprietar era cetatean non -european. A primit doar drept de folosinta. Asa l-am cumparat si eu de la acesta. Exista vreo posibilitate sa intru in posesia acestui teren? Multumesc

  • Avocat ILIE DORIN

   Nu cred ca funcționează uzucapiunea devreme ce s-a intrat in posesia terenului doar prin cedarea simplei folosințe, deci nu a deplinei folosințe. Aveți așadar o detenție precară. Pt uzucapiune este nevoie de o posesie utila. Trebuie discutat cu proprietarul terenului pentru o vanzare.

   • Alexandru

    Multumesc pentru raspuns. Dezvoltatorii mi-au spus ca nu au timp sa se ocupe de asa ceva….. Aveti idee dupa cat timp, avand drept de folosinta neintrerupta pot cere sa intru in posesia lui? 10-20 ani?

     • Alexandru

      pai impozitul la primarie il platesc eu de cand l-am achizitionat(2017). Cei de la primarie au considerat ca impozitul aferent terenului imi revine mie. Multumesc pentru raspuns.

     • alexandru

      O ultima intrebare: primul proprietar (de cand s-a preluat dreptul de folosinta) a fost in 2011, ulterior eu am cumparat in 2017. Trebuie sa astept pana in 2027 cand se implinesc 10 ani ? sau se considera deja trecuti cei 10 ani.

 95. Florina Carmen

  Bună ziua. Din luna februarie 1990 părinţii mei şi eu folosesc un teren de circa 260 mp fără acte. De atunci nu s-a mai făcut nici o modificare, inclusiv gardul pus atunci este acelaşi.În mai 1994 părinţii se partajează şi tata rămâne cu acest teren în folosinţă prin hotărâre judecătorească. Până în 1990 părinţii mei aveau 200 mp, din februarie 1990 au folosit în plus încă 260 mp, deci în total 460 mp, menţionaţi în hotărâre. Între timp tata a decedat.În luna noiembrie 2020 proprietarul terenului m-a chemat în judecată pe mine şi alţi vecini să-i „lăsăm în deplină proprietate şi liniştită posesie imobilul în suprafaţă de 1279 mp”, prin imobil referindu-se la teren. A depus ca şi acte Titlul de proprietate emis la data de 18.04.1994, iar de la cadastru anexa nr.1.28 din care reiese că nu este inscris în evidenţele de cadastru şi carte funciară. Nu a discutat cu noi şi ceilalţi niciodată vizavi de acest teren. Aşadar Titlul său de proprietate întrerurupe uzucapiunea de 30 de ani?

  • Avocat ILIE DORIN

   După cum socotesc eu, prescripția era împlinita la momentul in care v-a chemat in judecată. Deci va puteți apăra prin a invoca uzucapiunea, aducând probe. Luați avocat și faceți apărări solide in dosar.

   • FLORINA CARMEN

    Dar faptul că şi-a luat Titlu de proprietate în 1994 nu întrerupe perioada de 30 de ani? Şi el ne cheamă în judecată acum înainte de cei 30 ani scurşi din 1994?

     • FLORINA CARMEN

      Chiar dacă pe Titlul de Proprietate scrie că l-a dobândit prin reconstituirea dreptului de proprietate? Asta nu înseamnă că a cerut punerea în posesie la primărie?
      Mulţumesc mult

     • Valeriu

      Buna ziua, Tot respectul pentru faptul ca o buna parte din timpul dumneavoastra il folositi pentru a oferi răspunsuri pe acest site. Va rog, daca se poate, sa ma ajutați cu un raspuns. Doresc sa cumpar un teren intravilan pe care este amplasată o casa veche. Speța este următoarea: In imobilul respectiv, locuieste de aproape 30 de ani, cu acordul verbal al moștenitorilor, o familie formată din patru adulti. In momentul cand au aflat ca imobilul se vinde au fost foarte suparati și au spus ca nu vor sa părăsească locuința. Intre timp, prin notificare de la executorul judecătoresc, au hotarat sa plece, dar nu si-au luat toate lucrurile din casa. Ar exista ghinionul ca eu sa cumpar un teren cu casa si, ulterior, sa am probleme cu un proces de uzucapiune? Va multumesc !

     • Avocat ILIE DORIN

      nu, dacă ei au plecat si nu mai au posesie, daca nu au intentat nici un proces si dvs intrati pasnic in posesia imobilului, după ce vă inscrieti dreptul de proprietate in cartea funciară după vanzare, nu mai aveti riscuri.

 96. Tudoran Georgeta

  Buna ziua. Va rog sa imi dati un sfat. Tatal meu a cumparat in anul 1969 , cu chitanta de mana, un teren cu imobil in Craiova.. El a decedat de 2 ani .Dupa deces nu am gasit chitanta. Nu avem act de proprietate, dar am platit impozit de atunci pe teren si constructie. Toate utilitatile sunt pe numele tatalui. In tot acest timp nu a venit nimeni niciodata sa revendice nimic. Avem martori vecinii ca am locuit acolo din totdeauna. Cum putem obtine dreptul de proprietate? Multumesc pentru raspuns

 97. Elena G

  Buna ziua… Va rog frumos dati-mi un sfat cum ar trebui sa procedez… Tata cu sotia lui au preluat un teren de la primarie , din 2002, in concesiune, si au facut o casa pe acel teren…. Concesiune e pe durata constructiei…. Sotia a decedat in 2019…si are 5 frati(dintre care 2 morti, unul tata nici nu la cunoscut cat timp sotia lui a trait)dar neavand copii impreuna, frati sunt mostenitori la o treime. Unul dintre frati morti, cu toate ca are 2 copii, traia la un camin si a fost inmormantat de stat. Si sotia tatalui, si tata legatura a pastrat-o cu una singura dintre surori care zice ca nu are pretentii… Cum ar putea tata intra in posesia casei oficial, fara a renunta la acel sfert…Vreau sa mai mentionez k toate cheltuielile de inmormantare si pomeni au fost suportate de tata…Numele de casatorie al unei surori, si al nepotilor nici nu il stim… Un proces de uzucapiune cu statul pt dobandirea terenului cu tot cu casa se poate… Va rog frumos dati-mi un sfat… Va multumesc.

  • Avocat ILIE DORIN

   Nu se poate uzucapiune unde este concesiune. Din punctul meu de vedere fratii ei nu prea au drepturi acolo: dreptul de concesiune rămâne exclusiv al tatălui dumneavoastră. Un eventual partaj și o eventuala succesiune trebuie analizat la un notar. Un notar va va lămuri. Oricum uzucapiune nu se poate, iar o succesiune trebuie văzută din prisma casei construite nu din prisma concesiunii. Concesiunea se stinge, de regula, la moartea concesionarului.

 98. Gabriela

  Buna seara.Am o situatia mai complexa.Tatal socrului meu a avut 2 casatorii,din prima rezultant socrul meu si un frate,din a 2 inca 4 copii.
  Prima sotie a decedat,a decedat si tatal socrului si sotia a2.Cat timp a fost in viata,cea dea 2 sotie a facut pierdute actele casei si terenului.
  Timp de 40 ani,niciunul dintre copii nu au ridicat pretentii si socrul meu a ramas in casa parinteasca.Dar fara nicio hotarare scrisa sau act de mostenire.
  Intrebarea mea este,pentru a deveni proprietar se poate folosi legea uzacapiunii sau trebuie facuta succesiuna cu restul fratilor?
  Mentionez ca socrul meu a platit anual impozitul si facturile si ca toti fratii lui stiu ca el locuieste acolo,si a fructificat acel teren si imobil.

 99. Nicolae Luminița

  Bună ziua! Vreau sa va prezint o situație de care m.am lovit în toamna anului trecut,Cand am vrut să fac cadastru pt.casa și terenul aferent casei moștenire de la bunicii mei. Titlul de proprietate emis în 2004 are înscris o suprafață de 300m.p. mai mică decât pe teren,mai precis pe titlu e trecuta suprafata de 1280m.p. Și în realitate sunt 1580m.p. Mentionez faptul ca unica mostenitoare e mama mea, terenul este impejmiut si ingrijit ,deasemenea si casa, iar impozitul e platit la zi. Întrebarea mea este cum poate mama mea să intre în posesia celor 300m.p. cu acte? Vă mulțumesc și vă doresc o zi buna!

 100. Raluca Melania

  Buna ziua,
  Va rog sa ma ajutati cu un sfat:
  Tatal meu, decedat in 2007, a obtinut prin donatie (cu act notarial) un teren in 1971.Pe o parte din acest teren a ridicat o fundatie de casa pe care in 1973 a vandut-o, cu zdelca, impreuna cu 2 ari de teren. Insa cumparatorii si-au dezvoltat in timp, mai ales dupa 1991, o adevarata gospodarie acolo, intinzandu-se pe 11 ari din terenul tatalui meu.
  In 2004 tatal meu si-a intabulat dreptul de proprietate pe tot terenul, inclusiv cel folosit de cumparatori si a pus tot terenul ipoteca la banca; fara ca in cartea funciara sa figureze si cumparatorii cu casa construita.
  Pot eu, in calitate de mostenitoare, sa solicit cumparatorilor sa-mi plateasca o chirie pt.cei 9 ari diferenta? Sau sa promovez o actiune prin care instanta sa-i oblige la incheierea unui contract de inchiriere sau o alta modalitate prin care sa platesca chirie pt.teren ( de buna voie nu doresc sa plateasca)? Imi pot invoca uzucapiunea pentru cei 9 ari de teren pe care i-au folosit fara niciun fel de intelegere si care sunt notati in cartea funciara cu ipoteca din 2004?

 101. Ionela popescu

  Buna ziua, d-l avocat. Uzucapiunea tabulară de 5 ani, intervine după 5 ani sau după 10 ani? Intervine automat, sau se constata prin instanța? Am cumpărat în 2002 un teren pe care era o construcție neintabulata în cartea funciara. Constructia trebuia darimata de cel care a ridicat-o, altul decât proprietarul terenului de la care am cumpărat terenul. Iar cel de la care am cumpărat terenul nu a darimat-o, nici el, nici proprietarul construcției. Am cumpărat așa, urmând să văd ce fac cu construcția. După intabularea construcției in favoarea mea in anul 2016, pe baza de schiță cadastrala și adresa de la primărie că am platit impozit pe ultimii 5 ani, vechiul proprietar al constructiei, altul decât cel de la care am cumpărat terenul, a deschis în 2018 proces sa i se constate dreptul de proprietar asupra cladirii de pe terenul meu. Clădirea e dinainte de 2001 făcută, iar eu am posesia și folosința asupra ei din 2013, de cînd proprietarul clădirii a parasit-o. Pot invoca uzucapiunea de 5 ani, eu fiind intabulata? E necesar proces? Va mulțumesc anticipat.

 102. Tozser Oana Cristina

  Buna seara a si avea o intrebare va rog, proprietarul a decedat acum 6 ani el a stat in concubinaj cu mama copiilor 44 de ani avand 4 copii impreuna si unul din prima lui casatorie , doamna are parte din apartament succesiunea nu este facuta.Multumesc

 103. Bianca

  Buna seara!!!
  Dacă puteți să mă lămuriți într-o problema ?
  Avem casa bunicilor din anul 1968 din partea tatălui, nu este făcută intabulare caldirii,și terenul de sub casă este in proprietatea statului ,tata a început construcția unei case aparte de cea existentă dar în aceași curte,după care tata a decedat în 2014 am finalizat construcția casei,în cartea funciară apare doar terenul de sub casă care este in proprietatea statului.
  Am inceput demersurile cu un avocat pt a face actele pt teren și clădire.
  Am inceput in februarie anul trecut,prin uzucapiune !! Am platit onorariul avocatului și toate taxele de la început.Doar că anul trecut în august a fost respinsa cererea!!!
  Am incercat sa cer explicații doamnei avocat ,mi-a zis că totul este in regula și urmează un proces în care trebuie adus un martor!!
  Toate bune și frumoase până în luna decembrie când a început să mă tot amâne ,mi sa spus că avem proces pe 3/12/2020,după că pe 15/12/2020 ,după care că în ianuarie apoi în februarie anul curent,dar nu am niste explicații plauzibile că sa pot avea încredere în doamna avocat!!
  Deoarece în portalul „dosare”nu mai apare nici o modificare făcută la dosarul meu!! Daca puteți sa dați un sfat ce as putea sa fac în privința doamnei avocat!!!
  Mulțumesc !!!

  • Avocat ILIE DORIN

   Pai dacă ați pierdut in prima instanța tre sa faceți apel. Ca sa faceți apel trebuie sa vi se comunice hotărârea primei Instanțe. De la comunicarea ei aveți 30 zile sa faceți apel. Mergeți la cabinetul doamnei avocat și cereți detalii. Întreabati dacă i s a comunicat hotărârea.

 104. Bianca

  Buna seara!!!
  Exact asta scrie in dosarul care exista până la data de 10/08/2020ca trebuie făcut apel.
  Doar că eu cred că d-na avocat nu a mai făcut nimic!!
  Am incercat in nenumărate rânduri să îmi de-a un Nr de dosar ,și mă tot amâna, invocând tot felul de scuze.
  Pe portalul judecătoriei nu mai apare nici un fel de dosar sau convocarea unui apel!!
  Mulțumesc anticipat!!

 105. Bianca

  Buna dimineața!!!
  După cât timp se redactează /comunica hotărârea?
  Se poate vedea undeva daca sa redactat /comunicat hotărârea? D-na avocat mi-a spus că pe 08/02/2021avem termenul cu martor,am vb cu martorul și mi-a zis că el nu a fost înștiințat !!!
  Eu ce sa mai cred,nu primesc nici explicații plauzibile!!
  Mulțumesc
  O zi bună!!

 106. Musteret florin constantin

  bună ziua domnule avocat as avea o întrebare ,parinti mei au cumpărat casa cu teren de 250 de metri pătrați în care locuim în 1979 pe chitanta de mana lângă teren find si o bucata de terem de 180 de metri pătrați la momentul acela propietarul avea în grija si bucata aceea ,când a vândut casa ia lasat in grija si terenul de 180 de metri ,părinți mei în 1991 au făcut actele de proprietate dar fără sa treacă și bucata de teren pe care o foloseau tinind cont ca platea impozitul la casa și la terenul acela in numele proprietarului, țin sa precizez ca am îngrijit terenu timp de 42 de ani si am platit impozitul la zi in pe terenul de 180 metri pătrați în contul proprietarului ,propietara decedând prin ani 1982 si de atunci nu a venit nimeni sa se intereseze de teren ,cum pot întra în posesia terenului legal am martori tot cartierul ca am îngrijit terenul si dovedesc cu chitanțele ca sa plati impozitul la teren din 1980 si pana în prezent ,nu sunt înecați părinți mei in cartea funciara si pe chitanțele te plata la impozit mama mea este inputernicita sa plătească impozitul ,aștept un răspuns va rog frumos mulțumesc

 107. Țuțuianu

  Tatăl meu are act de moștenire pentru 5 frați. Tatăl meu plătește pentru casa financiarul, și celelalte dări de mai mult de 40 de ani. Din cei 5 frați, trăiesc tatăl meu și o sora, care nu sta la adresa, sta fiica ei, partea de casa sta sa cadă, iar ele nu cotizează cu nimic la datoriile casei. Nu au cotizat niciodată. Tatăl meu poate obține drept de proprietar pe toată casa? Care ar fi condițiile ? mulțumesc

 108. Alberto

  Buna ziua domnule avocat!

  Dorim sa cumparam un teren si proprietarul nu are acte. Terenul are carte funciara care dateaza din anul 1903. Avand in vedere ca au trecut aproape 120 de ani de la momentul emiterii CF-ului, sunt foarte multi succesori.

  Insa, inteleg ca actualul proprietar (unul din mostenitorii proprietarului din 1903), a platit impozitul la primarie in ultimii 20 de ani.

  Ce varianta legala avem pentru a obtine acte pe teren?
  De asemenea, cat dureaza un astfel de proces?

  Va multumesc!

 109. vladimir botezatu

  Buna ziua!de la varsta de 7 ani m au crescut niste oameni care nu au avut copii,LOCUIESC IN CASA LOR DE 25 DE ANI,au murit acum 15 ani de atunci platesc impozit pe numele meu,este posibila uzucapiunea?…nu au reusit sa imi faca acte deoarece implinisem varsta de 18 cu 3 luni inainte sa moara ultimul din soti,nu a reusit nici sa ma infieze deoarece i a murit sotia la scurt timp dupa ce m au luat…va multumesc!!!

 110. Elena

  Buna ziua,
  La intrarea în C.A.P. a părinților mei a fost înregistrata o suprafață de teren intravilan în jurul casei mai mica decât cea reală din teren, așa după cum aveau să afle după anul 1990 când a fost reconstituit dreptul de proprietate.
  Au fost sfătuiți de primarul comunei de la acea vreme să cedeze din cei 5000mp teren faneata pentru a-și menține intregul teren intravilan din jurul casei.
  Schimbul a fost efectuat in acte, dar in realitate părinții au stăpânit și folosit nestingheriți tot terenul intravilan și extravilan până la deces, iar după deces noi mostenitoarele.
  Pentru terenul intravilan situatia este clara.
  După decesul părinților, in anul 2014 in baza Sentinței civile de succesiune (partaj) eu sunt proprietara suprafeței de 3400mp teren faneata, care în realitate este de 5000mp.
  Revin și fac precizarea că inca din anul 1991 când părinții mei traiau, eu am împrejmuit cei 5000mp teren faneata și pentru a creste valoarea terenului extravilan am înființat o livadă de pruni, dar în registrul agricol al comunei figurează în prezent 3400mp faneata și nu 5000mp livadă.
  Acum doresc să înscriu tot terenul împrejmuit in suprafață de 5000mp în Cartea funciară ca fiind proprietatea mea, dar nu știu care este procedura legală pe care trebuie să o urmez pentru a înscrie diferenta pana la 5000mp teren care există în posesia mea, închiși cu gard din anul 1991,dar și livada de pruni infiintata de mine pentru a fi real cu ce este în teren și în prezent. Precizez ca terenul de 5000mp faneata a aparținut bunicilor mei, care în anul 1958 l-au dat ca ,,zestre” mamei mele. Din anul 1961 până în 1989 a fost luat de C.A.P., iar din anul 1990 a revenit in posesia părinților mei, apoi in anul 2014 în posesia mea, dupa dezbaterea succesiunii.
  Vă mulțumesc foarte mult pentru profesionalism și colaborare!

  • Avocat ILIE DORIN

   Pentru cei 1600 mp la care nu aveti acte trebuie sa faceti proces de uzucapiune (la judecatorie) pentru a deveni proprietara si a face carte funciara pe aceasta parcela. Ulterior cartea funciară pentru cei 3400 si cartea aceasta funciara pentru cei 1600 mp se pot uni si se formează o singura carte funciară pentru o singura parcela de 5000 mp.

 111. Elena

  Va multumesc foarte mult pentru profesionalismul și promptitudinea raspunsului juridic pe care l-am primit gratuit de la dumneavoastră!
  Să vă dea Dumnezeu multă sănătate și să vă ajute pentru tot binele pe care îl faceti românilor care va solicita ajutorul!