Meniu Închide

Uzucapiunea imobiliară – cum devii din simplu posesor proprietar. Condiții și procedură

Uzucapiunea este o formă originară de dobândire a proprietății de către o persoană care nu deține nici un act/titlu de proprietate.

Uzucapiunea și notarea posesiei în Cartea Funciară (o modalitate nouă de dobândire a proprietății pe care am analizat-o în link)  sunt singurele modalități de dobândire a proprietății derivate din  simpla posesie de fapt asupra unui imobil (teren, casă). Posesia este o stare de fapt privitoare la bunul imobil, pe când proprietatea este o stare de drept. Vom vedea în explicațiile de mai jos cum starea de fapt se convertește în stare de drept.

Posesia este ocrotită de legea civilă și penală. Legea civilă protejează posesia prin acțiunile posesorii, acțiuni judiciare prin care posesorul se poate apăra  împotriva celui care îi tulbură posesia în mod nedrept, chiar împotriva proprietarului. Proprietarul de drept poate reintra în posesia bunului doar în cadrul legal și doar prin acțiuni legale. Nimeni nu poate intra peste posesor decât în baza unui titlu de proprietate și în mod legal, nu prin forță ori abuz. Legea penală protejează posesia, astfel că orice tulburare a posesiei ce are loc prin ocuparea  în întregime sau în parte, fără drept, prin violență sau amenințare ori prin desființarea sau strămutarea semnelor de hotar, a unui imobil aflat în posesia altuia este infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la unu la 5 ani sau cu amendă.

Uzucapiunea este instituția de drept prin care un posesor, dacă îndeplinește anumite condiții de lege și urmează anumite proceduri judiciare, poate deveni proprietar.  Uzucapiunea are un regim exclusiv judiciar, doar instanța o poate constata. Uzucapiunea mai poate fi privită și ca o sancțiune a pasivității adevăratului proprietar. Faptul că acesta nu își revendică bunul de la posesor o anumită perioadă de timp, conduce la prezumția că nu mai dorește acel bun, ori că este dezinteresat de el. Uzucapiunea este și o prezumție legală ce constă în abandonarea bunului de către proprietar, prezumție continuă ce curge în favoarea posesorului. Cel care folosește un imobil și se comportă față de acel imobil ca un proprietar, prin trecerea unui anumit timp cerut de lege, poate deveni proprietar. Convertirea posesiei în proprietate, adică transformarea unei stări de fapt în stare de drept, are ca rațiune stabilitatea raporturilor juridice și o ordine juridică în societate, dincolo de sancționarea proprietarului nepăsător. Uzucapiunea este o consolidare în drept a unei stări de fapt.

Posesia în fapt cristalizează în timp o stare de drept recunoscută de stat. 

Legea cere însă câteva condiții pentru a fi aplicabilă uzucapiunea:

– Să nu fie vorba de bunuri imobile inalienabile (ce nu se pot transmite între persoane fizice, nu pot face obiectul unei tranzacții civile). Sunt astfel de bunuri (de regulă) bunurile ce fac parte din proprietatea publică a statului sau au UAT.
– posesia să aibă cele 2 elemente componente
și anume pe cel material – corpus – şi pe cel psihologic, intenţional – animus. Acest lucru s-ar traduce prin aceea că posesorul are efectiv în folosință un imobil (are corpus-ul) dar în același timp are și un comportament similar unui proprietar în societate, se comportă ca și cum imobilul ar fi al lui și nu se comportă ca și cum ar deține terenul pentru alticineva ori că l-ar deține cu un alt titlu (de ex de chiraș, de locatar, de comodatar, etc), are așadar la nivel intențional/psihologic o atitudine și un comportament de proprietar (animus-ul)
– posesia să fie utilă, deci neviciată. Viciile posesiei sunt discontinuitatea
(folosința imobilului cu intermitențe anormale, și nu în mod continuu), violența (când posesia este dobândită sau conservată prin acte de violență fizică sau morală, violențe neprovocate de alte persoane) și clandestinitatea ( posesia se exercită în mod obscur astfel încât nu se poate cunoaște în mod clar). Viciile nu anulează posesia ci suspendă temporar cursul termenului de uzucapiune, pe timpul cât respectivul viciu durează.
posesia să curgă neîntrerupt un anumit termen cerut de lege (termenele pot diferi în funcție de tipul de posesie ori momentul începerii posesiei – înainte de intrarea în vigoare a Noului Cod Civil sau după). Pe vechea legislație exista un termen de 30 de ani, și un alt termen de 10-20 de ani. Din 1 octombrie 2011, dată la care a intrat în vigoare Noul Cod Civil ce reglementează uzucapiunea în mod diferit de vechea legislație, termenul de uzucapiune este de 10 ani, astfel că de la această dată curge noul termen de uzucapiune de 10 ani, termen ce va fi împlinit (dacă va curge neîntrerupt) la data de 01 octombrie 2021. În anumite condiții, în actual reglementare, există și un termen de uzucapiune de 5 ani. Pentru durata totală a posesiei este posibilă și cumularea (joncțiunea) posesiilor. În atare cazuri, posesorul actual profită de posesia antecesorului său (de exemplu fiul poate folosi anii de posesie a tatălui său în calcularea duratei posesiei cerută de lege). Posesiile deținute continuu de mai mulți posesori care au preluat unul de la altul posesia se cumulează.
– legea mai prevede și anumite condiții specifice în funcție de faptul înscrierii ori neînscrierii în Cartea Funciară a posesorului ori a proprietarului.

 Uzucapiunea tabulară este acea uzucapiune cu privire la care există o Carte Funciară și uzucapantul este înscris în acea Carte ca proprietar, deși are un titlu de proprietate viciat. Uzucapiunea extratabulară este acea uzucapiune în care bunul nu are Carte Funciară, ori dacă are Carte Funciară, uzucapantul nu este trecut sub nici o formă în acea Carte Funciară (este altă persoană trecută în Cartea Funciară a imobilului).

Cât privește procedura judiciară, Codul de Procedură civilă prevede reguli speciale în această materie. Procesul judiciar de uzucapiune trebuie bine gestionat pentru a fi câștigat, fiind un proces complex și destul de greu de gestionat pentru o persoană fără experiență judiciară.Dacă se invocă o posesie/uzucapiune începută pe vechea legislație, procesul civil va fi cel reglementat de procedura de drept comun și nu de procedura special prevăzută la art. 1050-1053 Cod Procedură Civilă. Aceste din urmă articole sunt aplicabile doar posesiilor începute sub imperiul Noului Cod Civil.

Pe vechea reglemenare uzucapiunea este veritabilă acțiune în constatare, pe noua reglementare (după 01.10.2011) uzucapiunea este o acțiune în realizare.

Cererea de uzucapiune se introduce la judecătoria din circumscripția imobilului. Printre altele, cererea trebuie să cuprindă numele posesorului, data de la care a început posesia, temeiul în baza căruia uzucapează, mențiunea existenței sau nu a unei Cărți Funciare pentru acel imobil, și, în măsura în care cunoaște, va trebui să indice numele fostului proprietar. La cerere se anexează un certificat emis de primărie din care trebuie să rezulte dacă imobilul face sau nu parte din proprietatea publică a statului sau a UAT (certificatul se poate obține și pe parcursul procesului). Dacă sunt plătite impozitele, se va anexa un certificat fiscal privind acel imobil și eventual chitanțele prin care se dovedește plata impozitelor.

Uzucapiunea poate fi invocată și pe cale de excepție într-un proces în care proprietarul de drept face o acțiune în revendicare. Admiterea unei astfel de excepții de uzucapiune va conduce la paralizarea acțiunii în revendicare și pârâtul- uzucapant va fi considerat proprietar.

Procesul de uzucapiune presupune administrarea unui probatoriu solid și temeinic. Cum posesia este o stare de fapt, principala probă este proba cu martori. Legea cere 2 martori pentru a dovedi posesia în nume de proprietar. O altă probă esențială este expertiza. Obiectivele expertizei trebuie bine fixate de către uzucapantul-reclamant. Se admit și alte probe cum ar fi înscrisuri/acte, constatări, rapoarte privind faptul posesiei la un moment dat ori înregistrări cu privire la faptul posesiei.

Taxa de timbru va fi stabilită de instanță prin raportare la valoarea imobilului, valoare ce trebuie indicată de reclamantul-uzucapant prin cererea de uzucapiune.

Titlul de proprietate obținut în urma unui proces de uzucapiune va fi hotărârea judecătorească. În baza acestei hotărâri se va înscrie dreptul de proprietate în Cartea Funciară.

Dacă se face uz de noua uzucapiune, reclamantul va fi considerat proprietar de la data înscrierii în Cartea Funciară a dreptului de proprietate astfel dobândit. Dacă se face uz de vechea uzucapiune reglementată de vechiul Cod civil de la 1864, reclamantul va fi considerat proprietar de la data intrării în posesie, de la data începerii posesiei, deci va fi considerat proprietar retroactiv. În noua reglementare s-a renunțat la această retroactivitate: dreptul de proprietate este consolidat și valid de la data înscrierii în cartea funciară, nu de la data întrării în posesie.

Uzucapiunea presupune un proces judiciar destul de complex și anevoios. Înainte de a formula o cerere de uzucapiune și de a începe un astfel de proces trebuie analizate normele juridice prin raportare momentul intrării în posesia imobilului. Trebuie analizată natura posesiei, condițiile posesiei și termenele uzucapiunii, iar ulterior trebuie identificate temeiurile de drept pentru a formula o cerere de uzucapiune admisibilă. Analiza condițiilor posesiei conduce și la aplicabilitatea unei proceduri judiciare specifice.

Având în vedere complexitatea unui astfel de proces, a probatoriului ce trebuie solicitat, încuviințat și administrat în condiții de legalitate și eficiență maximă, a expertizei ce necesită obiective clar în funcție de fiecare caz, a procedurilor și înscrisurilor specifice acestei proceduri, este recomandabil alegerea unui avocat care să vă asiste și reprezinte pe toată durata procesului. În caz contrar, deși probabil sunt îndeplinite condițiile de uzucapiune, dacă procedurile judiciare nu sunt bine gestionate, un astfel de proces poate fi pierdut. Un avocat va gestiona cu eficiență maximă astfel de proceduri și, dacă sunt îndeplinite condițiile materiale și procedurale ale uzucapiunii, vă va ajuta să deveniți din posesor proprietar.

 

Print Friendly, PDF & Email

208 Comments

 1. Poiană Adela Elena

  Bună ziua! Soacra mea are de mai bine de 40 de ani grijă de un teren de 3000 de metri, ori de câte ori a încercat să-l plătească sau să-l cumpere i s-a spus că nu se poate deoarece primăria nu îl are în baza de date. În 2012 am încercat să vorbim din nou cu primarul să ne lase să construim o casă și am primit același răspuns. Nu. Am vrut să plătim concesiune sau să-l cumpărăm dar am fost tot timpul refuzați din toate punctele de vedere. Acum pe acel teren sau construit deja 4 case și alte 3..4 sunt în construcție. Am deschis un proces cu primăria deoarece la cartea Funciară nu există proprietar pe acel teren dar primăria susține că au acte și da în cont voie oamenilor să construiască. Cum este posibil ca… La cartea Funciară să nu apară un proprietar pe acel teren dar totuși primăria să susțină că ei sunt proprietarui. Și cum atâția ani ni sa spus că nu ne poate vinde sau da în concesiune sau măcar un loc de casă deoarece nu au acte pe teren iar acum după 40 de ani pot da altor persoane?! Va mulțumesc anticipat!

 2. Urdoi Elena

  Buna ziua! Locuim în casa socrilor din anul 1986. Am locuit împreună până în anul 1990(socri, fiul,nora și doi nepoți).In anul 1990 au ieșit la pensie și s-au mutat la țară (au locuit permanent). Socrul a decedat în anul 2015 iar soacra în ianuarie 2019.Incepand din acel an 1990 și până în prezenta noi am plătit impozitul imobilului dar chitanțele au fost eliberate pe numele socrilor deoarece ei erau proprietari de imobile.Sotul mai are o soră.Succesiunea nu s-a efectuat nici după decesul socrului și nici după decesul soacrei.Nu avem acte și întrebarea mea este -putem să dobândim titlul de proprietate asupra imobilului prin uzucapiune? Mulțumesc anticipat!

 3. Dichiu Nicoleta

  Buna seara !Locuiesc cu chirie la o casa dara de stat icral din anul 1987,acum au aparut fii fostului propietar care a decedat intre timp .Au facut succesiunea iar mama lor vitrega a vandut cota ei parte din mostenire cuiva care ne face zile grele iar mostenitorii legali fii am inteles ca au vandut si ei .Am scos de la ocpi informare de cadastru dar tot ei apar in cartea funciara .Pot sa i fau in judecata cerand dreptul la uzucapiune ???Am facut nenumarate cereri in timp pt a cumpara casa dar nu ne au fost aprobate ,fiind un imobil in litigiu chiar si acum ,existand numeroase procese pe rol

 4. viorel tomescu

  buna ziua , se da un teren unde sant amplasate 2 imobile , unul mai nou si unul vechi .
  intre cele 2 exista o bucata de teren gen 20×50 metri , unde una din parti , cel cu casa noua , o foloseste drept gradina de mai bine de 10 ani.
  se plateste impozit de cel care o foloseste , pe respectivul teren
  persoana care are casa veche si terenul in proprietate este decedata , succesiuea nu a fost dezbatuta si are ca mostenitor un copil minor , avut dintr-o relatie neoficiala .
  casa veche este intr-o stare deplorabila , mama copilului neinteresand-o de casa sau teren .
  este posibil dobandirea acestui teren prin uzucapiune ? multumesc

  • Sandu Victoria

   Buna ziua,
   Tatal nostru locuieste de 63 de ani in casa parinteasca. Bunica lui (decedata) fiind singura cu titlul de proprietate pe numele ei. Mama tatalui nostru decedata si ea a platit pana la decea taxele catre stat. De 25 de ani tatal nostru plateste toate taxele catre stat, lumina, are grija de casa patinteasca si locuieste acolo. Se poate deschide uzucapiunea pentru a putea deveni tatal nostru proprietar? Mentionam ca am incercat sa ii renovam si sa ii daramam o anexa acolo insa neavand acte tatal nostru nu poate primi autorizatia. Cu toate aceatea la primarie in urma achitarii taxelor pe chitante apare numele lui. Toti vecinii si oamenii din sat stiu ca tatal nostru locuieste acolo si ca s-a ingrijit de toata casa, inmormantari si taxe. Puteti sa ne ajutati in acest sens cu un raspuns? Va multumim!

   • Avocat ILIE DORIN

    Da, puteti dobândi proprietatea printr-un proces de uzucapiune. Posesia tatălui dvs se va cumula cu posesia mamei lui, și fâcând peste 30 de ani, îndepliniți toate condițiile legale. Luați un avocat pentru un proces de uzucapiune și veți inra în legalitate.

 5. viorel tomescu

  multumesc de raspuns , am alte 2 intrebari , daca imi permiteti :
  – sant adeverinte pentru impozitul platit doar pe 8 ani si nu 10 cum am scris initial , e deajuns ?
  – se poate construi o anexa pe acest teren ?

 6. Adam Genoveva

  Bună ziua .de curând am aflat ca sunt copropietara casa bunici după mama mea ,unchiul meu a deschis proces pentru uzucapiune eu am câștigat întrebarea mea este de ce sa m-ai deschid succesiune dacă am cota parte din mostenire nu vor sa îmi revendice dreptul pana nu deschid succesiune așa dorește unchiul meu Mulțumesc de răspuns .

  • Avocat ILIE DORIN

   Succesiunea se deschide la momentul decesului persoanei. DEZBATEREA succesiunii este diferită de acest moment și poate avea loc la 1-3-5-30-n ani distanță de momentul decesului. Dezbaterea moștenirii este necesară deoarece până nu se dezbate moștenirea toți moștenitorii sunt împreună co-proprietari pe bunurile din succesiune la modul general, în raport de cote, dar nu sunt proprietar exclusivi pe un bun anume. Din acest motiv trebuie dezbătută moștenirea și făcut partajul bunurilor moștenite ca astfel fiecare moștenitor să intre în proprietatea exclusivă a unui bun.

 7. Sandu Zenovia

  Buna seara, parintii mei au construit o casa pe teren dat de primarie in 1975.Dupa 1989 primaria a eliberat titlu de proprietate celui care a detinut terenul fara a se tine cont ca pe acel teren este o constructie.Parintii impreuna cu detinatorul titlului au facut intabularea terenului si a imobilului si a trecut in Cartea funciara : proprietarul ca detinator de teren iar parintii detinatori de imobil.Dupa decesul mamei in ianuarie 2020 noi cei doi fii am mers sa facem succesiunea si ne am blocat .Nu putem sa obtinem dreptul de a deveni mostenitori legali ai parintilor nostri.Va rog sa ne spuneti cum trebuie sa procedam?

 8. Sandu Zenovia

  Buna ziua ,multumesc pentru raspunsul de mai sus.Specific urmatorul fapt: parintii mei au platit acel pamant proprietarilor in 1992 urmand sa faca acte.Din motive nestiute de noi ei au refuzat sa vina la notar.Terenul acesta este detinut in fizic de noi din 1975 pana la momentul de fata.Niciodata nu au pretins ca vor terenul pana in prezent doar ca noi vrem sa devenim mostenitori de drept dupa parinti.Multumesc foarte mult!

  • Avocat ILIE DORIN

   Am inteles, dar situatia e alta: dvs nu puteți moșteni decât ceea ce părinții dvs au în acte (de drept), nu putețu moșteni ceea ce părinții nu au în acte dar au în fapt. Dacă ei au avut posesia – o stare de fapt, fără acte, din 1975 – ei au uzucapat iar moștenitorii lor dacă continua acea posesie ca stare da fapt, devin continuitorii unei posesii/uzucapiuni, nu moștenitorii ei. În calitate de continuitori ai posesiei, dacă aveți la acest moment posesia și o veți avea, trebuie să faceți un proces de uzucapiune și în baza acestui proces veți dobîndi starea de drept și deci acte de proprietate pe teren. Evident posesia dvs va fi considerată o continuare a posesiei părinților, va fi invocată joncțiunea posesiilor, și cu alte probe, veți câștiga procesul de uzucapiune. Repet, uzucapiunea este singura dvs modalitate de a dobândi proprietatea acelui teren.

 9. Bettendorf Anton

  Buna seara . O intrebare .Locuiesc intr-un oras din Romania Avem urmatoarea situatie santem 2 frati ,Mama este decedata din anul 2000 si tatal in anul 2013 este vorba de un apartament cumparat cu Legea 112 pe numele parintilor ca altfel nu se putea .Mentionez ca am achitat apartamentul in rate pe numele parintilor incepand cu anul 01.07.1997.Sora mea care este plecata din tara in Canada din anul 1996 acum ne creaza probleme in a-mi inscrie apartamentul pe numele meu.Am deschis un proces pentru succesiune care sa terminat in coada de peste sentinta definitiva a fost ca avem dreptul si eu si ea la drepturi dar nu a stabilit niste cote in fiecare parte . Mentionez ca stau in acest apartament de cel putin 30 ani in care am investit toti banii am adus nenumarate inbunatatiri fata de acum 30 ani. Oare as putea sa ma ajut de aceasta lege a uzupcatiunii. Mentionez ca am nenumarate facturi si dovezi ca de 30 de ani platesc tot la acest apartament.Va multumesc astept cu interes raspunsul dumneavoastra . Cu stima Toni

  • Avocat ILIE DORIN

   Nu beneficiați de prevederile uzucapiunii pentru că posesia dvs este o detenție precară, nu o posesie unică în nume de proprietar exclusiv. Dvs aveți doar folosința, nu posesia în întregimea ei așa cum cere legea. Trebuie să faceți partaj cu ceilalți 2 moștenitori.

 10. Razvan Radulescu

  Buna ziua!
  Exista o portiune de teren de 2200 metri (ce figureaza in baza de date a Primariei satului) impreuna cu o casa parasita. Pe acest teren nu exista titlu de proprietate dar plata impozitului este la zi (platita atat de mine, nepotul, cat si de tatal si unchii mei. Terenul si casa a apartinut bunicilor care acum sunt decedati. Au existat 8 frati mostenitori care intre timp acestia au decedat. Vorba lasata de parintii tatalui meu a fost ca acest teren sa ramana al lui. Toti descendentii care sunt in viata in acest moment cunosc acest lucru si sunt de acord sa renunte in favoarea mea la acest teren, pentru a face actele de proprietate(vor face declaratie la notar). Acesta este un caz de uzucapiune sau pot face actele de proprietate pe baza declaratiilor in favoarea mea ale tuturor descendentilor? Multumesc

  • Avocat ILIE DORIN

   Aveți 2 posibilități: uzucapiunea, având posiblitatea de a conjuga posesiile predecesorilor dvs, și apoi dezbaterea succesiunii și ulterior transferul proprietatii de la mostenitori către dvs prin vanzare cumpărare.

 11. Agapi Lenuța

  Bună ziua,
  O cunoștință locuiește pe o proprietate unde proprietarul este mort de 20 de ani. El plateste toate impozitele și are grija de casa de pe teren.
  Poate sa devina proprietar pe casa și terenul din jur?
  Specific ca moștenitorii bătrânului nu au venit niciodată de la moartea bătrânului sa ceara nici un drept asupra spațiului.

 12. mihaila

  Buna ziua ,va rog frumos sa ma ajutati cu un sfat in urmatoarea problema;
  -am construit in anul 1991 o casa pe pamantul bunicilor sotului ,la acel moment nu era nici un titlu de proprietate emis ,titlu apare dupa 10 ani dar pe el sunt trecuti cei 9 mostenitori ai bunicilor .Nu stiu cumpot rezolva aceasta probleca deoarese succesiune nu pot face sunt f multi nici nu-i cunosc ,as vrea sa invoc uzucapiunii .,va rog sa ma ajutati cu un sfat ,am fost un bun cetatean am platit toate darile la stat si acum vreau sa ma racordez la gaz metan dar nu am acte la pamant ,casa.
  Va multumesc din suflet.
  Mihaila Elena

  • Avocat ILIE DORIN

   teoretic ati putea invoca uzucapiunea daca aveti o posesie utila, dacă nici un moștenitor nu v-a deranjat, daca ati plătit impozit pe acel teren și daca gasiti 2 martori pentru procesul de uzucapiune.

   • Enescu Magdalena

    Bună seara, bunica mea si părinții mei stăpânesc si îngrijesc o grădină aflata lângă imobilul unde locuiesc de mai bine de 30 de ani. Avem un act de schimb care atestă faptul că foștii proprietari de la care bunicii au cumpărat imobilul au dat teren în schimbul grădinii. Acum urmașii proprietarilor grădinii au pus-o în vânzare deși de la primărie am aflat că nu au cadastru sau acte . Ce pot face să dobândesc cu acte în regulă grădina de 2144 mp. Mulțumesc anticipat pentru intelegere.

  • Avocat ILIE DORIN

   Nimeni nu vă poate garanta că un demers judiciar va fi câștigat. Deci teoretic sunteți în paranmetri legali, practic in instanță trebuie gestionat bine procesul, termenele, expertizele, pentru a fi gâștigat procesul de uzucapiune.

 13. Alina

  Buna ziua.Am cumparat un apartament acum 32 ani.Nu am scos de atunci nici un extras de CF ca nu am avut nevoie.Anul trecut ca sa-si schimbe buletinul fiul meu mi-au cerut de la Primarie  certificatul de Intabulare sau CF sau adev. de la Nomenclatura stradala deoarece pe contractul de Vanzare-C era scris “se vinde fostul ap. 1(actualmente 2)din fostul bloc 3(actualmente 4).Deci eu am cumparat ap. 2 din blocul 4.Am cautat certif. de intabulare si am constatat ca era intabulat pe ap. 1(nu 2 cum e in realitate)Cand l-am cumparat eram si fara experienta si stresata si grabita si m-am bazat pe experienta si buna credinta a notarului.Cand am scos certif. de Intabulare(acum 32 ani) pur si simplu nu am realizat ca e gresit.Si in CF si certif. de Nomenclatura Stradala este trecut ca fiind ap. 1.Practic ap. 2 nu exista in nici CF nici la  Nomenclatura S. Am rugat pe vecinii de la ap.1 sa-mi arate contractul lor de V-C si practic suntem doi proprietari(in acte) pe acelasi apartament(al lor),doar ca, contractul lor nu are vicii. Am ajuns la concluzia ca am fost inselata iar acum nu stiu cum sa procedez.Pot invoca uzucapciune pe ap. 2(cel pe care l-am cumparat in care locuiesc)prin jonctiunea posesiilor avand in vedere ca am fost plecata din tara 13 ani dar in tot acest timp a locuit mama in apartament pana anul acesta cand a decedat?Eu m-am intors definitiv in tara din 2015.Mi-e teama sa merg la OCPI pana nu consult un avocat.Va multumesc anticipat.

 14. Gatea

  Buna ziua as dori sa știu dacă se poate deschide un proces de uzucapiune . Soacra mea trăiește in casa părintească are 74 ani părinți au murit casa nu și-a intabulato pe numele ei , are titluri de proprietate pe teren intravilan extravilan doar la Cf nu apare ea proprietar pe casa , apar bunici etc de 30 ani părinți ei au decedat ea plătind toate dările către stat. Ea a fost singura la părinți . Se poate face uzucapiune sa își întabulezi casa sau nu?

 15. Ionut

  Buna ziua!

  Avand data situatia urmatoare: Tatal meu detine titlul de proprietate al bunicului sau (din partea mamei lui) in care este specificat:
  – terenul intravilan (curti si constructii) – 1000 mp
  – terenul extravilan (pasuni) – 30000 mp

  Bunicul sau a decedat in 1994, iar el locuieste in imobilul ridicat pe terenul intravilan din acel an (pana in 2010 a locuit impreuna cu tatal sau care a decedat in acel an) pana in prezent. De asemenea constructia sau terenul intravilan nu sunt intabulate in cartea funciara. Mentionez ca tatal meu mai are un frate care nu locuieste in imobilul respectiv, tatal meu fiind cel care a platit impozitul in tot acest timp la primarie.

  Avand in vedere cele specificate, se poate dobandi terenul intravilan prin uzucapiune? Va multumesc!

 16. Cosmin

  Buna ziua!

  Avand data situatia urmatoare: Tatal meu detine titlul de proprietate al bunicului sau (din partea mamei lui) in care este specificat:
  – terenul intravilan (curti si constructii) – 1000 mp
  – terenul extravilan (pasuni) – 30000 mp

  Bunicul sau a decedat in 1994, iar el locuieste in imobilul ridicat pe terenul intravilan din acel an (pana in 2010 a locuit impreuna cu tatal sau care a decedat in acel an) pana in prezent. De asemenea constructia sau terenul intravilan nu sunt intabulate in cartea funciara. Mentionez ca tatal meu mai are un frate care nu locuieste in imobilul respectiv, tatal meu fiind cel care a platit impozitul in tot acest timp la primarie.

  Avand in vedere cele specificate, se poate dobandi terenul intravilan prin uzucapiune? Va multumesc!

  • Avocat ILIE DORIN

   De principiu nu, pentru că tatăl dvs este detentor precar nu posesor ce uzucapează. Va trebui să dezbată succesiunea la notar. Dacă va aveni fratele la moștenire la notar, bine, dacă nu va veni, atunci tatăl dvs va avea drept de proprietate totală.

 17. mihaila

  buna ziua d le avocat,revin la aceeasi intrebare care v am adresat-o:
  -am o locuinta construita pe o bucata de teren de 1000 metri patrati ,din 1991 fara acte pe pamant si cu autorizatie pe cladire (pamantul este al soacrei mele ,una din mostenitoarele din titlu de proprietate).in anul 2002 se alibereaza un titlu de proprietate pe cei 9 mostenitori in care este inclus si acest teren ,cand am aflat noi era deja emis aceste titlu ,succesiunea este foarete greu de intentat deoarece din cei 9 mostenitori traieste 1 persoana ,deci este f complicat sa i gasesc ,eu nici nu i cunosc si nici nu stiu unde stau,am zis sa astept 30 ani pentru a face uzucapiunii,de 29 de ani nu s a interesat nimeni de acest teren ,cu mirare aflu ca ptru a invoca uzucapiunii trebuie sa-i dau in judecata pe titularul titltui de proprietate deci pe cei 9 mostenitori care nu mai traieste decat 1,atunci ce diferenta este intre uzucapiunii si succesiune daca eu trebuie sa descalcesc la fel ,act nastere ac deces ,adrese pe care eu nu stiu de unde sa i iau.Astept un raspuns de la dvs,va multumesc

  • Avocat ILIE DORIN

   Faceti uzucapiune doar împotriva UAT a localității, fără a indica moștenitorii. Doar dacă va cere instanța sa ii introduceți in proces atunci pot fi probleme. Dar in prima faza plecați cu acțiune de uzucapiune simpla, fără a aminti de ei.

  • Ghorghe Stefan

   Sa trăiți cu respect!. Tatal meu a decedat in 1994 iar mama 1989 Pana sa moara mi-a lăsat un teren intravilan de 3200 mp. Menționez că pe actul de întreținere, făcut la notar între mine și el sunt trecuți decât 2400 mp. Pot sa trec tot terenul(3200 mp), prin act de vânzare cumpărare unicului meu fiu. Mai exista 1 frate și o sora

 18. Maricica

  Buna ziua domnule avocat. As dori un sfat in cazul tatălui meu. Putin inainte sau chier în timpul colectivizarii, prin 1960 un unchi( care n.a fost căsătorit și nici copii n.a avut) al tatălui meu i.a zis bunicului sa puna casa fiului mai mare pe un un teren care.i aparținea ca oricum avea sa.l pierde prin colectivizare dar nu s.a facut nici un act. Unchiul e mort de 35 de ani și bunicul de mai bine de 30 ani. Dar tatal meu este considerat proprietar neintrerupt de aproape 60 de ani. În urma cu cativa ani a făcut documentatia la primarie pt a obține titlul de proprietate dar n.a primit nici titlul nici alt raspuns. Tatalmeu bănuiește că primăria n.ar fi trimis actele mai departe. Ce ne sfătuiți să facem? Multumesc

 19. Alexandra

  Bună ziua, dorim să cumpărăm un teren de la o matușă, dar nu are acte de proprietate pe respectivul teren. Terenul figureaza pe tatăl mătușii. Mentionez că matușa mai are un frate decedat care are 3 copii si o sotie in viață. Terenul a fost împărțit verbal între frați, după moartea proprietarului de drept mătușa a plătit impozitul și s-a ocupat de întreținerea acestui teren. În acest caz se poate deschide proces de uzucapiune ca sa poata deveni mătușa proprietară, iar ulterior să îl putem cumpăra cu acte în regulă? Mulțumesc anticipat pentru răspunsul dumneavoastră!

 20. mihaila

  Va multumesc tare mult d le avocat sunteti o persoana deosebita ,o intrebare am ,pentru uzucapiunii impotriva UAT a localitatii cum trebuie sa formulez cererea ,nu afesteaza institutia ,poate ma ajutati cu niste sfaturi.
  Va multumesc inca o data .

  • Avocat ILIE DORIN

   Mulțumesc de aprecieri. Pe acest site nu ofer decât minime indicații și răspunsuri. Pentru un proces de uzucapiune trebuie sa va angajați un avocat dacă nu va descurcați. Sunt termene, probatorii, condiții și obligații procesuale ce trebuie bine gestionate.

  • Ioana

   Bună ziua.socrii mei au cumpărat un teren,ambii fiind trecuți pe actul de vanzare cumparare,terenul fiind cumpărat pt fiul lor,unde ,ulterior au construit o casă.In 1997 ne-am căsătorit,am început a locui în acea casă,iar timp de 24 de ani platim impozit pe clădire si 1000m teren,soțul având rol în primarie. Mentionez ca socrii sunt decedați,soacra de 13 ani, socrul de 4 ani.putem obține titlu de proprietate invocând uzucapiune?Autorizația de construcție a imobilului,contractul la energia electrică fiind tot pe numele soțului.m

 21. Monica

  Buna ziua. Prinții mamei mele au murit de mai bine de 15 Ani. Mai are un frate. Se poate face așa ceva fără dezbatere de moștenire dacă el își cedează partea?

  • Avocat ILIE DORIN

   Partea unui moștenitor nu se poate ceda decât în fața notaruluii, pentru că include acceptarea moștenirii. Renunțarea la moștenire poate fi făcută și separat printr-o declarație în acest sens. După cedare/renunțare, trebuie dezbătută succesiunea.

 22. Mihai Mureșanu

  Bună ziua în anul 2003 am cumpărat o casă de locuit și teren u de 3000 mp cu o chitanță de mînă m-am mutat în locuință între timp am construit o casă de 100 mp , în anul 2010 am mers la judecătoriei pentru perfecționarea actului de mînă ce l-am făcut cu propietaru cînd am ajuns la proces să constatat că proprietarii vînduse altei persoane terenul pe care mil vînduse și mie instanța a judecat cazul și ia dat dreptate celui care a cumpărat cu act notariat pierzînd procesul în defavoarea mea am locuit și pînă astăzi în acea locuință în urmă cu două luni primaru care deține actul notariat mă dat în judecată pentru tulburare de posesie instanța clasează dosarul în favoarea mea pe tot parcursul acești ani am plăti impozitul la casă și teren . Ce pași legali mă sfătuiți să urmez pentru a intra în posesia casei și terenului

  • Avocat ILIE DORIN

   Pai e complicată situația dvs pentru că de la un moment dat nu ați mai avut o posesie utilă, ci v-a fost viciată de acțiuni în revendicare, proces penal… Trebuie să analizați cu un avocat toata situația și tot ce s-a petrecut cu procesul civil, penal și care e stadiul lucrurilor acum. Dar vă trebuie consultanță detaliată.

 23. Elena

  Buna ziua.Din anul 1999 prietena mea a plecat din tara si mi-a lasat procura de administrare a imobilului.Timp de 21 ani am platit impozite,cheltuieli de intretinere,de reparatii.In 2009 mi-a facut testament cu uzufruct pe apartament si testament pe locul de veci cu conditia sa o aduc in Romania sa fie inhumata si sa ma ocup de inmormantare ceea ce s-a si intamplat in acest an!Ea nu are ascendenti,descendenti(e specificat si in testament)iar rude colaterale nu exista.Va rog sa ma sfatuiti cum sa procedez.Multumesc!

 24. Eva

  Buna ziua,Am si eu o intrebare si va multumesc frumos daca aveti timp sa imi raspundeti.
  Bunica mea locuieste intr-o casa nationalizata cu chirie la stat(AFIMB),din anul 1977.
  Ea a adus inbunatatiri casei si a avut grija de acel imobil timp de 43 ani.
  Poate invoca uzucapiunea si sa devina proprietar pe acel imobil?
  Multumesc frumos!

 25. Georgeta

  Buna ziua, am nevoie de ajutor sa inteleg ce se mai poate face acum. In 1996 am cumparat un teren extravilan in baza la o conventie pana la facerea contractului de vanzare cumparare di lipsa titlului de proprietate.Socru meu a cerut terenul sa- l lucreze si la inregistrat in registru agricol nu stiu cum dar proble ma este ca el a dat terenul la o alta persoana si am aflat la moartea lui. Noi am mers la persoana cu pricina dar ma amenintat ca il deranjez si cheama politia. Nu am gasit conventia numai acum sa pot demonstra ca cumparatorul sant eu nu socrul.Acum am gasit si vanzatorul pentru el intre timp a schimbat domiciliu in alt oras si are titlu de proprietate pe acel teren. Socrul a folosit 18 ani terenul spunand mereu ca ne ramane noua fiind si cumparat de noi, dar nu a fost asa si cumparatorul de 6 ani. Va rog sa – mi spuneți daca mai pot recupera terenul tinand cont ca vanzatorul vrea sa ma ajute e logic ca eu l-am cumpărat.Poate invoca uzucapiunea cel care la luat de la socrul meu. Multumes

 26. Cristi

  Buna! Vin si eu cu o intrebare! Locuiesc cu mama si cu tata in casa bunicului. Bunicul nu e proprietar in acte, ci mama bunicului, străbunica. Bunicul mai are in 5 frati si la randul lui tata mai are 2 surori.
  De mai bine de 28-30 de ani nu il cauta nimeni pe bunicul. Daca titlul de proprietate este pe strabunica si avem destui martori care sunt dispusi sa ofere informatii cum ca tata si mama au locuit si au avut grija si au construit in acea curte. Pentru succesiune am inteles ca trebuie dusi fratii bunicului dar sunt 2 dintre ei cu imposibilitate de deplasare pentru a-și face declaratia ca cum nu are pretentii. Se poate face uzucapiune in acest caz daca nimeni nu are pretentii? Multumesc

 27. Daniela

  Bunà ziua, Sora mamei mele impreunà cu sotul si socri au cumpàrat o casà acum 40 de ani contractul fiind doar pe numele socrilor acestia avand incà un fiu ce by a locuit niciodata cu ei.la vreo 3 ani socri au decedat ràmanand in casà doar ea cu copilul si sotul ,sotul a decedat acum 25 de ani ;fiul acum 10 ani si màtusa mea acum 1 an.in acest moment casà este pe numele socrilor decedati de 4o de ani .De la fratele sotului decedat si el acum 2 ani au ràmas 2 copii plecati acum multi ani in America care au pretentii la mostenire dar tot amàna .as vrea sa stiu dacà mama mea poate deschide proces de uzucapiune fiind unicà rudà a matusii mele asta doar pt faptul .ca am grijà de avea casà deja de un an de cànd ea a murit si pt faptul .ca ei incà mai amana succesiunea .ca si cànd de 40 de ani nu ar fi suficient.Sper .ca ati inteles situatia imbarligata ;dar nu as vrea sa cheltuit bani dacà nu sunt càstigatoate. Va multumesc pt un eventual ràspuns.

 28. Sorin

  Buna seara d-le avocat ! Bunicul meu a decedat in 2007 iar bunica in 2013.Au avut 5 copii,incluzand in cei 5 si pe mama mea.Niciunul dintre ei nu a facut vreun demers pentru dezbaterea succesiunii,si fiecare se afla la casele lor prin diverse localitati.Eu fiind nepotul dupa mama ,stabilind de comun acord cu toti unchii si matusile mele sa pot locuii din acel an 2013 in casa bunicilor dar fara sa am un act incheiat intre noi.Doar verbal.De curand a murit si mama mea si doresc sa stiu daca pot intra cumva in legalitate pentru a putea devenii proprietar.Exclus dezbaterea succesiunii care iasa din discutie. Mentionez ca din anul 2013 eu am fost cel care locuieste in aceasta casa,eu am platit impozitul toti acesti ani,toate utilitatiile cuprinzand apa,curent ,dar pe numele bunicii.Am omis sa fac inscrierea provizorie in cartea funciara despre care cred ca nici nu exista.Am renovat si adus imbunatatiri majore casei si curtii schimband acoperis,facand diferite modificari constructiei existente,garduri etc.M-am comportat ca un bun proprietar fara sa fiu deranjat vreodata de cineva.Ce ma sfatuiti sa fac in acest caz pentru a reusii sa obtin titlul de proprietate? Va multumesc anticipat si astept un raspuns de la dvstr-a.

  • Avocat ILIE DORIN

   Ați exclus din discuție succesiunea care de fapt e singura posibila la situația dvs. Nu puteți uzucapa. Singura varianta la acest moment este dezbaterea succesorala după toți proprietarii anteriori.

 29. Sorin

  Scuzati-ma va rog,as mai avea o intrebare.Credeti ca as avea vreo sansa cu inscrierea provizorie in cartea funciara si implinirea termenului de 3 ani ?

 30. Ivanca

  Bună seara, Rugămintea mea este să mă lămuriți daca pot intra în posesia unui teren intravilan pe care-l administrez de 30 ani în baza unei imputerniciri,plătesc și taxele . Mentionez ca proprietarii sunt decedați de 20 ani,în străinătate și nu au moștenitori. Nu sunt și nici nu pot intra în posesia certificatelor de deces. Multumesc frumos!

 31. Nechifor

  Bună ziua! Va rog ajutați-mă cu un răspuns. Părinții mei au o casa la tara, casa construita de ei. Sunt posesorii unui teren de 2400 m, teren care reprezinta curtea casei, dar proprietari sunt doar pe 1600 m. Restul de 800 m sunt în posesia lor de 40 ani.In fața casei lor a locuit o bătrână care a avut acești 800 m, nu a avut copii, dar a avut nepoți din partea fratilor care de altfel au rămas moștenitori. Părinții au încercat în urma cu ani sa cumpere acest teren dar nu s-a putut. Unuia dintre moștenitori i-a dat teren în alta parte dar fără acte. Taxa de succesiune nu s-a făcut după moartea bătrânei. La Primărie terenul aparține tot ei. Între timp au murit și 2 dintre mostenitori(la început fiind 4)dar rămânând și de la aceștia copii și nepoți.In urma cu 8 ani noi am făcut cadastru. A fost măsurat tot terenul de 2400m din gard în gard dar pe acele schițe ne-au fost trecuți doar cei 1600 m. Cadastristul ne-a spus ca dacă am fi plătit timp de 5 ani ptr el ar fi putut sa ni-l treacă și pe acela. Din acel moment ai mei au plătit impozit la Primărie, adică de 8 ani. În acest caz se poate invoca uzucapiunea? Am putea deveni proprietarii acestui teren? Dar daca adevărații mostenitori s-ar hotara sa facă taxa de succesiune și apoi ar dori sa vândă terenul noi am putea avea prioritate la a cumpăra acest teren. Menționez ca vecinii vor să-l cumpere ei. Noi am făcut și construcții pe acest teren(solar, foișor etc). Suntem de acord să-l și plătim, am fost din-totdeauna dar nu s-a putut. În speranța că veți avea răbdarea necesara sa citiți acest mesaj, va mulțumesc anticipat!

 32. Georgescu Victor

  Buna dimineața,
  Domnule avocat, am cumpărat in anul 2000 un teren de 1712 m2, de la un var al sotiei, iar ulterior platii mama acestuia a solicitat drum de acces 3 m pe o lungime de 50 m. Docjmenatia cadastrala a fost emisa cu acest drum de acces in proprietatea varului sotiei, documentație pe care am dephs-o la primărie. Am intenționat sa plătesc impozitul pe aceasta suprafața de 1,5 ari , pe care o am inclusa in curtea mea din momentul încheierii actelor de vânzare cumpărare, dar la primărie varul meu nu mai figurează cu rol in registrul agricol, nici la impozit.Ce părere aveți eu mai pot cumpăra acest teren de la varul sotiei, el mai poate obține acte de proprietate de la primărie? Poate e mai bine sa nu mai fac nimic?
  Va mulțumesc foarte mult.

 33. Lucretia Stefan

  Buna seara.Parinti mei au cumparata casa cu chitanta de mana.dar nu o mai au.in anul 1986.Au construit alta casa pe acel teren.dar din planul vechi al casei.Au platit toate impozitele si toate sunt pe numele tatalui meu.Nu au titul de propietate.Aplica uzucapiunea?Multumesc anticipat!

 34. Costin

  Buna ziua ,va deranjez și eu cu o întrebare,acum 5 ani am cumpărat câteva suprafețe mici de teren extravilan de la o vânzătore, vânzarea sa făcut cu acte notariale,mai puțin una din suprafețe ,pe care vinzatoarea o cumpărase printr-un act de vânzare făcut prin primărie (act de vânzare tipizat)cu martori, în prețul stabilit de noi a intrat și această suprafață pe care mia vinduto mai departe mie,cu act de vînzare făcut de mina ,menționez că sunt în posesia terenului de atunci,dar nu plătesc eu impozitul pe această suprafață de teren pentru că primăria a refuzat să-mi facă rol,deși dețin suprafața,și mai precizez că suprafața de teren la care fac referire nu are cadastru,
  Probabil că în următorul an este posibil sa se facă și cadastru întrucât a început cadastrarea sistematică, ce demersuri legale as putea face eu pentru ami putea face acte de proprietate și pe această suprafață?
  Mai menționez că vinzatoare numai are nici un interes șia primit bani,iar actualmente este plecata în străinătate.
  Iar proprietara care este trecuta pe titlu este decedată și nu cunosc cine ar putea fi moștenitori.multumesc și aștept cu deosebit interes răspunsul dvs.

  • Avocat ILIE DORIN

   aveti optiunea de a demara dvs acte pentru întocmirea Cărții funciare unde veți fi trecut ca posesor, și, dupa 3 ani, dacă nu -l revendică nimeni, proprietar. Și mai e optiunea să așteptați cadastrarea sistematică și atunci să vă treacă ei ca posesor în cartea funciară.

 35. Daniela

  Buna seara !o batrana a ramas vaduva de 23 d ani iar apt este trecut pe amandoi ce se poate face ptr a ramane doar ea proprietara .eu fiind fata care am grija ei mi.a lasat testament k imi lasa totul mie

 36. Madalina

  Bună ziua! Tatăl meu folosește un teren un teren aflat în posesia unei S. A. De mai bine de 15 ani. Societatea a întrat în insolventa acum câțiva ani dar în planul de reorganizare nu a fost prins acest teren ca și activ al societății. La aceea adresa curentul este tăiat de foarte mult timp din cauza datoriilor semnificative.
  Credeți ca am putea obține acel teren dacă am deschide un proces de uzucapiune. Mulțumesc!

 37. Ionela

  Bună ziua domnule avocat am si eu o problema.Socrul meu are o gradina de circa 1600 mp iar cladirea si curtea de 300 mp dar in titlu de proprietate nu sunt trecuti decat cei 300 mp. Socrul este decedat de 12 ani iar gradina o lucrează soacra de mai bn de 40 de ani dar nu apare pe nici un act. Am șanse, sa o câștig prin proces de uzucapiune?? Mulțumesc!!!!

 38. MOLDOVANU ION

  Buna seara domnule avocat
  As dori sa va relatez urmatoarele
  Din 1990 detin un teren 240mp in orasul Craiova dar nu detin nici un act,
  va fac precizarea inainte sa mă asez pe acest teren am aflat ca pe acel teren figura adevaratul propietar care a fost expropiat in anul 1987 ,dar care nu a mai vrut să-l revendice
  Anul acesta am luat decizia si am vorbit cu un cadastrist ,a venit la fata locului unde am facut toate măsurătorile conform unei schite obținută de la Primaria Craiova,dupa care cu schita cadastrala am fost la Directia Taxe si Impozite Craiova unde am platit impozitul 1250 lei , mi s-a eliberat un certificat fiscal si chitanța cu suma achitată.
  Am vorbit cu un avocat si mia introdus cerea de actiune in constatare de Uzucapiune.
  Acum Primaria Craiova sa opune și spune că este spatiu verde , ba nu-l poate indentifica acolo au fost case unde toții au fost puși in posesie, mai putin cel care il detin eu.Schita si PUZ cu toată strada si toții propietarii au uitat-o la mine cind am facut măsurătorile conform schitei dată de Primaria Craiova.
  Am patit impozitul si detin certificat fiscal
  La cadastrul si cartea funciara nu figureaza nimeni
  Terenul il am imprejmuitde 30 ani
  Va intreb ce este de facut sau dacă puteti sa ma ajutati
  Va multumesc

  • Avocat ILIE DORIN

   mergeti inainte cu procesul de uzucapiune, nu contează apararea Primăriei, cu o singură mențiune: să nu fie teren proprietate publică…Daca are regim de teren proprietate publică nu se poate uzucapa…Dar daca este teren proprietate privata, fie că e al Primăriei fie că e al altuciva, prin posesia de 30 de ani, dumneavoastră paralizați orice pretenție.

  • Cristina

   Buna ziua domnule avocat!
   In primul rand, va multumesc pentru acest articol care ne azuta sa desprindem circumstantele relevante inainte de a contacta cu un specialist.

   Va expun intrebarile mele:
   Daca s-a făcut o declaratie de acceptare a succesiunii in numele minorului mostenitor al propietarului decedat, afecteaza dreptul la uzucapiune?

   Se schimba in vreun fel situatia in momentul in care fiul minor implineste 18 ani?

   Propietatea este locuita (exista corpus si animus) de catre sora decedatului de mai mult de 15 ani, inca dinaintea desesului propietarului.

   Va multumesc anticipat!

 39. LEONTE COSTEL-MARIAN

  Buna seara. Dl Avocat. Cu respect va rog daca binevoiti sa ma ajutati cu o nelamurire, dupa cum ar fi..Parintii mei au dobantit un teren de la bunica de 1000m cu act de vinzare cumparare ,in anii 70 au construit o casa de P10+10 prin scurgerea timpului si mai precis in anii 95 un Domn inspector de la financiar sa prezentat la proprietate pentru o evaluare a propietati din pricina ne platii taxelor si inpzitelor asigurarilor asirom etc.din anii 84. Printr-o intelegere cu aparatul administrativ local si fiscal am preluat si platit toate datoriile propietati pana in prezent + renovarea si modernizarea imobilului in stare avansata de degradare racordarea imobilului la utilitati /mentionez ca tatal meu a decedat in anii 98 mama a parasit domiciliu din anii 92 si mai am 6 frati.Prin aceasta expunere scrisa intrebarea mea ar fi” MA POT BAZA PE CEI 36 mpatrati din imobil pe care ii ocup in prezent.? VA MULTUMESC ANTICIPAT!!.

  • Avocat ILIE DORIN

   Daca fratii nu initiază dezbaterea succesiunii si nu faceti cu totii partajul mostenirii, puteti să continuați posesia bunului pe care il foloisiti acum. Chiar si la partaj îi puteti despagubi ca să va lase in deplină proprietate și posesie ceea ce folositi acum – le plătiți sulta lor corespunzătoare cotei lor din bunul folosit exclusiv de dumneavoastră.

  • Petre nicolae

   Buna ziuoa am si eu o intrebare parinti mei au cumparat o casa acum 40ani cu chitanta de mana impozitu nu sa platit ca propietara era vetrenan de razboi noi avem buletine acolo si locuim acolo propietara a decedat putem sa devenim propietari prin uzucapiunea multumesc frumos

   • Cristina

    Daca s-a făcut o declaratie de acceptare a succesiunii in numele minorului mostenitor al propietarului decedat, afecteaza dreptul la uzucapiune?

    Se schimba in vreun fel situatia in momentul in care fiul minor implineste 18 ani?

    Propietatea este locuita (exista corpus si animus) de catre sora decedatului de mai mult de 15 ani, inca dinaintea desesului propietarului.

    Multumesc anticipat!

    • Avocat ILIE DORIN

     Acceptarea mostenirii de regula intrerupe uzucapiunea. Dar daca dupa acceptarea mostenirii mostenitorul nu are grijă de bunuri ori nu le incredinteaza unui om spre folosinta, pierde drepturile de proprietate in timp ce altul le uzucapează.

 40. LEONTE COSTEL-MARIAN

  Va multumesc foarte mult pentru raspuns.!dar daca eu fac dovada cu certificate fiscale ale imobilului din84 fiind platite de mine pe numele meu,bonuri facturi investitii ,contracte de utilitati sa inteleg ca in concurs cu terte persoane dezinteresate nu am niciu-n +./CU RESPECT VA MULTUMESC.

 41. Frandes Ioan

  Buna ziua.
  In urma decesului parintilor nu s-aputut dezbate mostenirea pe casa si curte (din zona care nu a fost cooperativizata) intrucat in titlul de propietate au fost trecute numai terenurile si gradina ,nu si curtea (1085 mp) si casa de locuit.S-a dezbatut succesiunea pe gradina si terenurile extravilane cuprinse in titlul de propietate.
  Se poate face cererepentru a deveni propietari pe baza uzucapiunii?
  Imobilele nu sunt inscrise in CF.Avem numai autorizatia de constructie a casei.
  Va multumesc.

 42. Maftean Alina

  Bună seara, domnule avocat! Situația este următoarea :soțul meu deține o bucata de pământ pe care a cumpărat o în timpul căsătoriei cu prima soție, de care s a despărțit după 8 luni de la nunta.Divorțul s a pronunțat în 2009,dar nu s a făcut partajul, ea nefiind interesata de acest teren. Între timp soțul a plătit an de an impozit, acum noi ne am hotărât sa construim o casa acolo. Întrebarea este urmatoarea:credeți ca ne poate afecta cu ceva faptul ca nu s a făcut partajul? Mulțumesc anticipat pentru un eventual răspuns și îmi cer scuze dacă nu are legătură cu ce ați dezbătut mai sus.

  • Avocat ILIE DORIN

   Da, va afectează: fosta sotie va avea drepturi privind tot ce construiți și investiți acolo pe bunul ei. Pana la partaj, orice îmbunătățire ori construcție făcută pe bunul ei deținut in coproprietate cu actualul dvs sot îi profita și ei. Sa facă partaj, apoi faceti ce doriți acolo.

 43. Georgescu

  Bună seara! Aș dori să cumpar o cabana dar proprietarul nu are acte pe teren, are înregistrat terenul și cabana în registrul agricol la primăria din comuna, a plătit impozitele în fiecare an. Menționez ca terenul a fost cumpărat cu chitanta de mână și martori. Se poate intabula terenul? Mulțumesc!

  • Avocat ILIE DORIN

   Nu se poate intabula decât o oarecare posesie. Trebuie analizată situația in detaliu și dacă e posibila o eventuala uzucapiune trebuie făcut un astfel de proces de dobândire a proprietatii.

 44. Dragoș Ichim

  Bună seara!
  Mama mea ramasa o casa și niște teren de la părinți, ambii fiind decedați, mama mai are un frate care și el este decedat și moștenitorii de drept adică varul meu nu vrea sa vina sa facă moștenirea și nici sa investească în casa, de 15 ani mama plătește impozit pe casa și pamant plus ca și contractele de utilități tot pe numele ei sunt! Ce se poate face în acest caz ca locuita se dărâmă și nu se poate face nimic!
  Mulțumesc

  • Avocat ILIE DORIN

   ori de schideti succesiunea la notar si obligați vărul să vină și dacă nu dorește mergeți în proces judiciar de succesiune ori incercați la anul uzucapiunea de 10 ani adusă de Codul civil din 2011.

 45. Buzsa Gyula

  Buna seara.In anul 2006 am cumpărat cu contract de mână întocmit la primārie,și semnat de doi martori un teren extravilan.De atunci sunt înregistrat cu terenul în registrul agricol și plătesc impozit.Intrebarea este daca pot sa intru in posesia legală prin uzucapiune?Mulțumesc.

 46. Mincu Teodr

  Sărbători fericite domnule avocat, am 37 ani iar soția face 35 pe 10 ianuarie, avem 3 copii și nu avem nici o bucată de pământ agricolîn câmp, înainte se dădea câte un hectar de la primărie! Acum știți ceva se mai împropietăresc tinerii cu pământ, dacă da ce acte sun necesare, vă mulțumesc din inimă!!!!

  • Avocat ILIE DORIN

   Fiecare Primărie are diferite programe sociale in aceste situații. Mergeți la primăria de la domiciliul dvs și faceti o CERERE SCRISĂ pentr a ci se acorda casa sau teren de casa. Vedeți ulterior ce se rezolva, dar insistați la primărie.

 47. Grigore

  Bună ziua, eu în 2018 am cumpărat prin,, act de mână cu doi martori” un teren cu niște anexe de la o rudă, și din acel moment am plătit eu impozit la primărie, ruda care mi a vândut este unul dintre moștenitori ai unui testament, menționez că terenul nu avea cadastru și nici dezbaterea, moștenirii, întrebarea este eu ca și cumpărător cu act de mână cu martori cum pot întra în legalitate ca și proprietar. Mulțumesc anticipat

  • Avocat ILIE DORIN

   ce ati facut dvs cu acte de mana este nul. Sa intrati in legalitate nu se poate decat prin initierea dezbaterii succesorale la notar intre mostenintori, iar ulterior dezbaterii mostenirii transferul legal al dreptului lor către dvs, prin acte notariale.

 48. Andreea

  Bună, seara. Sunt în următoarea situație : Pentru un imobil cu teren care a fost retrocedat în baza unei hotărâri judecătorești definitive în 1996, pentru care nu s-a emis titlu de proprietate și care a fost înscris pe rol la primărie pe numele stra-nepotului proprietarului (acesta fiind decedat la momentul procesului) care s-a ocupat de procesul pentru retrocedare, stra-nepot care a plătit impozit și a ocupat efectiv imobil+teren, se poate invoca uzucapiunea pe numele acestui stra-nepot având în vedere ca acesta a decedat în 2016 și urmașii lui au preluat obligațiile fiscale, fără sa locuiască acolo? Dacă nu, ce procedura ar trebui să întreprindă urmașii pentru a obține titlu de proprietate asupra bunurilor?
  Mulțumesc pentru timpul acordat.

 49. Dandu Daniel

  Buna ziua tatăl meu a rămas in casa părintească și după moartea bunicii in anul 1987 el a plătit taxele la primărie pe casa și terenul din jurul ei toate taxele au fost plătite pe numele lui, sunt 33 de ani de când plătește el mai trebuie făcută succesiune după bunica.Fiecare din frății lui au primit partea lor după moartea bunicului in anul 1976

  • Avocat ILIE DORIN

   de proincipiu se poate folosi de prevederile uzucapiunii. Va castiga un proces de uzucapiune daca nu vor veni mostenitorii să ridice pretenții sau daca dovedeste ca ei au refuzat chiar si tacit mostenirea si el a folosit/posedat in nume propriu bunurile.

 50. Razvan

  Buna seara Domnule Avocat, ma numesc Razvan, as dorii sa stiu de unde pot incepe procedura de a intocmii actele unei mici proprietati sa fie trecuta pe numele mamei.
  Actele pe care le detinem sunt: schita casei si al terenului, numele proprietarilor (bunicii dansei) certificate de deces, cartea imobilului si niste chitante de plati ale impozitului din acel timp.
  O procedura de succesiune ar fi fost inceputa dupa ce bunicii ei au decedat prin 1980 dar nu a fost continuata pentru ca, persoana care a inceput-o (mama dansei) a decedat la randul ei, astfel nu au mai fost platit nici un impozit dupa deces decat utilitatile lumina si apa acestea fiind tot pe numele bunicilor mamei.
  Din mostenitorii in viata legali (2 matuse ale mamei) nu au nici un interes de a avea vre-o legatura cu proprietatea.
  Nu este prezent nici un certificat de mostenitor si banuiesc ca, cartea funciara poate fi extrasa.
  Mentionez faptul ca mama a intretinut si a avut grija de casa dupa decesul batranilor.
  Doresc sa platesc din urma sa poata intra proprietatea in legalitate si la zi cu toate taxele si impozitele aferente dar am fost pus intr-o situatie sa zic ciudata.
  Mergand cu actele pe care le detin si explicand aceasta situatie unui Notar el ma informat ca trebuie sa iau din arhiva judecatoriei un numar de sentinta. Daca aceea sentinta s-ar fi dat eu banuiesc ca, acele acte ar fi, dar daca nu a fost continuata de unde acest nr de sentinta..in fine, am contactat judecatoria si o domana pe un ton zeflemist mi-a spus ca habar nu are despre ce arhiva a zis notarul, am ramas in ceata si as vrea sa ma indrumati.
  Multumesc anticipat.

  • Avocat ILIE DORIN

   sfatul meu este sa mergeti la un alt notar. La dumneavoastra trebuie făcuta succesiunea. Daca si alt notar sau alti notari vă trimit in alta parte, trebuie mers pe procedura de uzucapiune si luat totul de la 0. Pentru uzucapiunea bunurilor trebuie să consultati un avocat pentru a vedea costuri, proceduri, durată.

 51. Dobre Valeriu

  Buna ziua! In 1983 am cumpărat casa cu 250m² in acte ,in realitate avand 1980m². Din anul in care am cumpărat locuinta o ingrijesc pana in momentul de fata inclusiv gradina. Mostenitori nu exista. Au decedat. Platesc impozit pe 1000m². Cum pot devenii proprietar pe restul terenului? Mulțumesc anticipat!

 52. Daniela Felicia Rusneac

  Bună ziua,
  Ajutați-mă, vă rog, cu o situație.
  În 1994 bunicul meu a construit pe unul dintre terenurile sale o casa pentru părinții mei, fără să treacă proprietatea pe numele lor. De atunci doar parintii s-au ocupat de respectiva proprietate. Cartea funciara, asigurările și contractele (energie electrica, apa, cablu, internet etc) au fost făcute pe numele tatălui meu.
  În urmă cu 12 ani, bunicul a murit, fără sa lase testament, ori alt document prin care sa lase proprietățile pe numele cuiva.
  Teoretic aveam posibilitatea de a deschide succesiune cu sora tatălui, dar aceasta a murit între timp, complicandu-se astfel situația.
  Voiam să știu, dacă în următorii 3 ani am putea apela la uzucapiune pentru a trece casa pe numele tatălui, având în vedere ca se vor împlini 30 de ani de când o folosesc?

  În plus, părinții mei mai au în grija încă un teren pe care l-au cumpărat în urma cu vreo 20 ani, fara a face documente pe acesta. Ca și în cazul casei, cartea funciara a fost făcută tot pe numele tatălui meu. Îl poate trece pe numele sau prin acest procedeu?
  Menționez ca fostul proprietar a murit, iar copii acestuia trebuie sa deschidă succesiune pentru a putea sa ne ajute cu documentele, dar nu sunt dispuși sa facă asta, ne lasă să ne descurcam.
  Mulțumesc

  • Avocat ILIE DORIN

   Daca acea casă este pe numele tatălui dvs înseamnă că e proprietar, deci presupun că vorbiti exclusiv de teren. Da, pentru teren puteti beneficia de uzucapiune dacă acel teren nu are carte funciară, dacă are carte funciară este o altă discuție.

 53. Anastasoaie Cristian

  Bună să vă fie ziua și La Multi Ani de an nou.
  Vin cu o întrebare cu privire la acest subiect:
  Eu și tatăl meu locuim într-o casă,proprietate privată a tatălui meu,lângă noi se afla o casă care proprietarii de drept au decedat în urma cu aproximativ 13 ani,acea casă a fost lăsată unei nepoate a proprietarilor decedați,aceasta nepoata are copii,marea majoritate crescuți prin orfelinate,nepoata nu deține nici un act de identitate valabil(fiind o persoană depravată), această persoană precum și copii ei nu au locuit deloc în acești 13 ani in aceasta casă.
  Eu și tatăl meu am îngrijit aceasta casă(curățat periodic curtea,păstrat acoperișul intact,păstrat integritatea gardului,etc)dar nu am locuit în aceasta casă și nici nu am intrat efectiv în ea niciodată,taxele nu sunt plătite de 13 ani inclusiv la apa,canal, lumină.
  Întrebarea e daca noi putem și mai ales daca am avea șanse să obținem această casă!?
  Dada sunt șanse atunci am fi dispuși să plătim absolut toate restanțele și taxele pentru acea casă.

 54. Dan Adrian

  Buna.
  Am si eu o problema in legatura cu un teren pe care il avea bunica mea ,din care o parte a fost revendicat in anul 1997 si nu am stut nimica pana cand mama mea a vrut sa treaca terenul pe ea.
  Problema este ca pe acel teren se afla o constructie facuta de bunicii mei si acolo este si deschiderea catre drum.
  Terenul il folosim in continuare si nu stiu cum as putea sa il dobandesc. Propietarul s-a stabilit in SUA pe timpul comunismului si din cate am inteles a decedat , posibil sa aiva mostenitori.
  Se poate face proces de uzucapiune fara propietar?

 55. Claudiu

  Bună dimineața, domnule avocat! Va rog sa îmi recomandati cea mai simpla cale de a deveni proprietar în următoarea situatie:tatăl meu deține 1000mp fără acte pe care are construita casa lui și alături,casa bunicului pe terenul căruia am construit o casa în urma cu 11 ani și în care locuiesc în momentul de fata. Menționez ca bunicul este decedat iar tata folosește terenul de peste 30 de ani. Frații tatălui sunt în viata și sunt de-acord ca să-mi cedeze dreptul de proprietate.Exista posibilitatea sa devin proprietar prin uzucapiune sau trebuie dezbătută moștenirea? Mulțumesc!

 56. Ploila Elena

  Bună ziua domnule avocat a-și dori să vă întreb dacă părinți mei locuiesc antro casă de mai bine de30 de ani pot să fac acte pe casă egzist titlu de proprietate pe numele soțului mătuși iar ie find morții de 30 de ani iar deatuci plătesc impozit vă mulțumesc

 57. Nita Andreea

  Buna ziua domnule avocat. Parintii mei au cumparat un teren intravilan cu un act de vanzare cumparare de mana in 2006. Din acel moment ei au platit impozitul pe teren, toate chitantele fiind pe numele tatalui meu. Acum am vrea sa facem acte sa trecem terenul pe numele lor. Nu stim proprietarii cati sunt , daca mai sunt in viata, ideea e ca nu a solicitat nimeni inapoi terenul si am vrea sa stim ce ar trebui sa facem. Multumesc anticipat.

 58. Elena

  Buna ziua domnule Avocat v- a multumesc pentru sprijinul acordat prin aceste răspunsuri date oamenilor cu probleme având în vedere moștenirea unor bunuri etc. Am totuși o întrebare:
  Bunica mea a decedat în anul 2017 fiind propietara casei în care locuia. Unchiul meu a locuit cu dansa și pana în momentul de fata locuiește în acea casa neavând acte de proprietate. Acesta la rândul sau a inceput a construi o alta clădire pe lângă cea veche și susține ca are acest drept. Succesiunea casei nu este făcută iar dansul nu da dreptul celorlalți frați sa pășească în casa mamei lor . Întrebarea mea este poate dobandi unchiul meu actul de proprietate prin uzucapiune? Are dreptul a construii ceva nou neavând acte de proprietate? Va mulțumesc salutari Elena

  • Avocat ILIE DORIN

   Teoretic nu are nici drept de proprietate, nici de posesie nici de a construi. Faceti/incepeti dezbaterea succesiunii la un notar si vedeti fiecare ce drepturi are si ce bunuri ii raman in urma dezbaterii succesorale.

 59. Croitoru daniel ionut

  Mama are un teren de 3000 m2, titlu de proprietate are doar pe 500 m2, restul de 2500 m2 este de pe timpul comunismului cand s-a facut schimb de terenuri cu o hartie de mana. Cum pot intra in posesia celor 2500 m2, in instanta prin uzucapiune sau la primaria teritoriala. Vreau sa specific ca tata este decedat.

 60. mariana

  La multi ani!
  In anul 2000 am cumparat un apartament impreuna cu sotul meu, de la proprietar (sotul supravietuitor) si de la una din fiice, cealalta fiind de acord cu vanzarea, dar nu se afla in tara la acel moment. Noi am devenit proprietari pe 13/16 cote parti.
  Timpul a trecut, de fiica datoare cu semnatura nu am mai aflat nimic. Anul trecut a intervenit divortul intre mine si fostul sot, in decembrie am primit sentinta definitiva.
  Sa-mi spuneti cum poate fi partajat apartamentul, eu nu mai locuiesc la adresa din toamna anului 2018, in situatia in care el doreste sa amane cat de mult impartirea bunului si nu vrea sa fie parte intr-un proces de uzucapiune(tocmai pentru a incurca lucrurile).
  Am mare nevoie de raspunsul Dvs., imi este necesar pentru a-mi putea configura un plan de actiune.
  Nu stiu daca are relevanta, impreuna avem 3 copii, unul este student, iar doi sunt minori.
  In speranta unui raspuns grabnic din partea Dvs., va multumesc pentru timpul acordat si va doresc mult spor in activitate!

 61. Miron Cătălin

  Bună ziua Am si eu o intrebare părinții mei mi-au făcut acte vânzare cumpărare ei plătind la primărie de peste 40 anii Pământul fiind dat de Mama lui Tata si acuma Un frate de-a lui Tata a zis ca vine si ne scoate afară cu amenințări si injurii asupra noastră eu Mai având doi Frați mai mari ca mine si Părinții sau hotărât să-mi facă mie acte fără aprobarea lor eu Locuind cu Părinții în aceeași curte

 62. Radu Geta

  Mama a mostenit 2 hectare de pamant si a luat si 2 hectare cu buna intelegere de la fratele ei.El nu a platit niciodata pamantul ..nu l a lucrat .O perioada de 3 ani a primit ceva bani ptr .ca il avea ea in lucru.Dar odata ce l a trecut la Asociatie nu si a mai permis sa i dea bani .De 23 de ani nu stie de pamant..mama il plateste..el a decedat intre timp.Poate mama sa fie proprietar definitiv pe 2 h ale fratelui decedat…nimeni nu se intereseaza ..nu plateste …impozit.Mentionez ca au facut succesiunea dupa bunica..o sora fiind proprietara pe casa…iar pamantul a fost impartit cu 2 h pentru 4 frati.Mama a luat si partea fratelui…

 63. simion

  Buna ziua! D-l avocat,sunt in proces de uzucapiune cu primaria pentru un teren pe care nu am acte de proprietate, lucru pentru care nu pot plati impozit deoarece nu detin rol si avocatul imi cere un certificat fiscal care atesta faptul ca am platit impozit.Mentionez ca am platit doi ani impozit pe acest teren dar ulterior primaria nu a mai vrut sa patesc impozit si mi-au returnat si impozitul pe anii platiti .Primaria mi-a eliberat anexa 1.50 prin care ma recunoaste ca posesor al acestui teren cu toate punctele solicitate in anexa ,plus proces verbal de expertiza la fata locului efectuat de o comisie trimisa de primarie.Va rog, ce trebuie sa fac pentru a rezolva problema cu certificatul fiscal.Multumesc frumos!

  • CLAUDIU

   Buna ziua domnule avocat, tatăl meu a primit de la părinții săi un teren , nu are titlu de proprietate sau altceva pentru acel teren, este doar trecut la numarul de rol de la primărie din 1995 și a plătit impozit pina in prezent , in 1995 , in urma unei cereri la primărie (nu stiu cum se proceda atunci ) a obținut o autorizație de construcție și a si construit o clădire pe acel teren, care este și racordată la rețeaua națională de electricitate , contractul fiind tot pe numele tatălui meu . Între timp si părinți tatălui meu dar si tatăl meu au decedat , eu am plătit toate impozitele si taxele la primărie, am dezbătut succesiunea după tatăl meu dar doar pe ce era proprietar, nu si pe acel teren ( cei de la primărie au zis ca acel teren nu intra la succesiune, tatal meu neavând titlu de proprietate, însă impozitul m-au obligat să îl plătesc, altfel nu imi eliberari fiscalul) . În urma succesiuni am devenit unic moștenitor după tatal meu . După mai multe căutări la primărie am aflat ca terenul respectiv este trecut la numarul de rol al tatălui meu însă titular este bunicul meu ( tatăl tatălui meu ) , si cei de la primărie zic sa fac succesiune după bunic iar mai apoi după tata ca sa pot intra in posesia terenului . Luînd în calcul ca tatăl meu a plătit impozit si sa îngrijit de acel teren de 25 de ani ( iar impozitul pe ultimi 10 ani l-am plătit eu personal după decesul tatălui meu cu specificare pe chitanțe ca este achitat prin mine ) pot deveni proprietar prin uzupaciune ? Aș avea vreo sansa , să evit taxele de succesiune ? Va multumesc anticipat.

 64. Maria

  Buna ziua,
  Tatal meu a decedat acum 2 ani, mama are probleme mentale si se afla in grija fratelui meu in strainatate.Parintii mei sunt proprietarii unui imobil, doar mama e ramasa in viata, insa nu pot lua legatura cu ea, avand probleme psihice, iar fratele meu nelasand-o sa ma contacteze.Am cerut sa se vina la dezbatere succesiune si fratele a refuzat.Mentionez ca refuza si sa devina tutorele legal al mamei si refuza si sa o lase sa vina in tara ca sa am eu grija de ea.
  Imobilul este nelocuit, iar fratele meu plateste impozitele in numele mamei.Refuza sa ia legatura cu mine si refuza succesiune.
  Intrebarile sunt:1) am dreptul sa merg sa folosesc imobilul? Si sa contribui si eu la cheltuieli?
  2) Fratele meu si mama platind singuri impozitul si facturile aferente imobilului, pot sa ramana in timp singurii proprietari( prin uzucapiune)? Cineva mi-a spus ca asta e intentia lui de a ma inlatura de la mostenire.
  Va rog sa imi spuneti ce solutii am sau la ce riscuri ma supun daca nu se va face nimic in urmatorii ani.

  • Avocat ILIE DORIN

   nu pot deveni ei proprietari unici prin uzucapiune.

   Pt mostenire, incepeti dvs procedurile la un notar. Ei vor fi citati in strainatate, si daca nu vor veni nu vor mai participa la mostenire.

 65. Maria

  Au fost chemati la notar in vara si au refuzat sa vina.Si nu am mai mers nici noi pt ca am crezut ca nu putem rezolva problema decat in instanta.

 66. Goangea Florentina

  Buna ziua! Am mostenit de la bunici o casa si un teren,eu si inca alti cativa membrii(un unchi,o matusa,sora si tatal meu). Eu impreuna cu sora si tatal meu ramanand mostenitori dupa mama mea care a decedat acum 2 ani. Pe langa faptul ca nu exista acte pe casa, au si construit fara autorizatie. Se poate sa fac acte pe casa,intrand in acelasi timp in legalitate si cu constructia?

  • Avocat ILIE DORIN

   Da, se poate, dar depinde ce acte aveti la acest moment si cand a fost finalizata constructia. Daca nu exista acte pe casa dar exista pe teren lucrurile sunt simple teoretic. Mergeti la Primarie si intrebati ce apare pe acel rol fiscal sau pe rolul agricol al bunicilor, daca apare vreo casă. Ulterior de la Primărie vă indrump ce aveti de făcut.

 67. Goangea Florentina

  Deocamdata eu am doar certificatele de mostenitori dupa succesiuni. Ai un plan de situatie a imobilului pe vechea casa inainte de constructie.

 68. Daniel

  Buna ziua, domnule avocat! Toata stima pentru disponibilitatea dumneavoastra în a ajuta atat de multe persoane. Va rog sa-mi spuneti daca următoarea situație se incadreaza in uzucapiune.
  Mama a ingrijit de o batranica cu înțelegerea verbală ca după ce aceasta va trece la cele veșnice, garsoniera va ramane pe numele mamei. Batrana a murit subit în 2013, fără sa se mai poată face niciun fel de contract scris între cele doua. Batrana, neavand niciun moștenitor de niciun fel, mama s-a ocupat de inmormantare, ramanand în posesia garsonierei. De atunci ea a plătit impozitul și toate taxele de la asociația de locatari. Anul acesta nu ni s-a permis sa platim impozitul ca-n anii trecuți, cerandu-se ca proprietarul sa fie prezent sau sa imputerniceasca. Exista vreo posibilitate sa dobândim titlul de proprietate asupra garsonierei prin uzucapiune? Și dacă da, trebuie sa asteptam pană se împlinesc 10 ani sau se poate și mai devreme (situația e mai delicată dacă nu mai putem plăti impozitul)?
  Va multumesc!

  • Avocat ILIE DORIN

   pe 1 octombrie 2021 veti putea initia proces de uzucapiune pe legea noua de 10 ani posesie. Vă trebuie 2 martori – vecini care știu că ați avut posesia garsonierei. Nu este nici o problemă dacă nu se plătește impozitul. Sunt imobile cu impozit neplătit de zeci de ani de zile… Îl veți plăti după ce veți deveni proprietar.

   • Daniel

    Va multumesc pentru raspuns!
    O singura nelamurire mai am: inteleg ca 1 oct. 2021 e data la care se implinesc 10 ani de cand a intat noul cod civil care reglementeaza termenul de uzucapiune la 10 ani, dar noi nu avem decat 8 ani de posesie. Nu trebuie sa treaca 10 ani de posesie ca sa putem initia procesul, adica in 2023?
    Va multumesc anticipat!

 69. Bodi Alexandru

  Sa traiti domnule avocat,am o intrebare as fi bucuros daca mi-ati putea da un sfat.Am cumparat un teren intravilan printr-o promisiune vanzare-cumparare la avocat.mentionez ca terenul l-am cumparat de la fiicele proprietarului decedat.el era trecut in cartea funciara cu drept de folosinta dat de statul roman.in cartea funciara proprietar este statul roman.ce as putea face sa perfectionez actele.va multumesc frumos…

 70. bogdan arte

  Buna ziua,

  Parintii mei au construit acum 11 ani o casa pe un teren care le apartine (titlu de proprietate).
  Aproximativ din aceeasi perioada folosesc ca gradina un teren invecinat cu lotul lor, in suprafata de aprox 500mp.
  In toamna aceasta parintii chiar au plantat niste pomi pe respectivul teren.

  Terenul acela apartine de primaria localitatii dar nu este utilizat, ingrijit de catre primarie.
  Se poate demara un proces pt a dobandi terenul respectiv prin uzucapiune?

  Multumesc frumos

  • Avocat ILIE DORIN

   Da se poate, doar dacă acel teren face parte din categoria proprietăților private ale primăriei, deci dacă nu are regim de proprietate publică. Acest lucru îl puteti afla de la primarie, sau , dacă cei de acolo nu vor, faceti proces si vedeti cum se vor apara in proces si ce documente vor aduce. Luati un avocat, speta este complexă.

 71. Comsa Ovidiu

  Locuiesc într-un imobil primit de la pimarie.In acel imobil suntem mai multe familii.Fiecare familie am primit numar de locuinta si suntem înscriși in registru agricol.Cladirea a fost ridicata prin ani 70 pe terenul unui moșier din localitate.Acum cineva a umblat si a cumparat terenul fara ca noi sa stim nimic iar acum pretinde chirie.Cum putem sa facem sa devenim proprietari Mentionez ca locuim din 2008

 72. Comsa Ovidiu

  Pana acum nu am platit chirie deși am cerut asta primarului avand in vedere ca cladirea se presupune a fi in custodia primăriei.Suntem într-o situatie delicata.Am investit mult in cladire,avem copii.Proprietarul actual al terenului pretinde o chirie mare in speranta ca o sa parasim terenul si o sa ramana cu cladirea.Mentionez ca nu am intrat abuziv in cladire dovada fiind faptul ca suntem inregistrati si in registru agricol.Am intrat cu acordul primarului.Ce putem face?Va multumesc anticipat!

 73. Marcel

  Buna ziua,domnule avocat! As dori sa va prezint urmatoarea situatie: un unchi foloseste un teren de 5000 mp (in zona de munte-fara carte funciara) ; are un certificat de mostenitor din anul 1986 pe 3/4 din suprafata,pentru restul de 1/4 nestiind cine este proprietar (banuieste ca tot cineva din neam).Daca nu se tine cont de acest act,poate sa porneasca un proces in instanta pt uzucapiune pt tot terenul? Terenul este in evidenta primariei cu impozit neplatit din anul 1992.Mentionez ca terenul a fost folosit doar de dinsul din anul 1990,fara nici o pretentie din partea cealalta

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Postări recente