Meniu Închide

10 elemente esențiale privind noul Registru Național de Publicitate Mobiliară (RNPM)

În M Of Partea I nr 1040 din 07.12.2018  s-a publicat decretul de Promulgare a legii privind Registrul Național de Publicitate Mobiliară ( denumit RNPM). Legea 297 2018 privind Registrul Național de Publicitate Mobiliară abrogă OG 89/2000 privind unele măsuri de autorizare a operatorilor și efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare.

Registrul Național de Publicitate Mobiliară înlocuiește așadar Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare.

În lege se menționează un termen de maxim 3 luni de zile în care Ministerul Justiției va emite un Ordin de aprobare a formularelor de aviz și instrucțiunile de completare a  acestuia. De asemeni se precizează că Guvernul va adopta în maxim 6 luni, printr-o Hotărâre, Regulamentul privind organizarea și funcționarea Registrului Național de Publicitate Mobiliară.

Voi rezuma mai jos 10 elemente esențiale din legea amintită:

 1. Ce este aceste acest Registru și ce înseamnă pentru cetățeni?  Legea definește acest registru ca fiind un registru public în sensul prevederilor Legii nr. 287/2009 privind  Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, şi ale Legii nr. 134/2010  privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările şi completările  ulterioare, sistem naţional electronic de interes public, structurat pe persoane şi bunuri, de evidenţă a priorităţii în caz de executare silită, de publicitate a actelor şi operaţiunilor juridice prevăzute de lege. Pentru cetățeni el este un instrument esențial în ceea ce privește actele sau faptele juridice ce necesită o înscriere într-un registru public atunci când legislația prevede această condiție, înscriere ce va fi un element de o importanță capitală privind demararea executării silite. Cele mai dese astfel de situații se referă la înscrisurile sub semnătura privată care constituie titluri executorii conform legii dar care, pentru a putea fi puse în executare silită, deci pentru a avea putere executorie, trebuie să fie înregistrate în registrele publice. Astfel art 641 Cod Procedură Civilă stipulează că înscrisurile sub semnătură privată sunt titluri executorii, numai dacă sunt înregistrate în registrele publice, în cazurile și condițiile anume prevăzute de lege. Orice clauză sau convenție contrară este nulă și considerată astfel nescrisă. Un astfel de registru public general este Registrul Național de Publicitate Mobiliară. Chiar art 4 alin. 1 și 3 din Legea în discuție – Legea 297/2018 – menționează expres acest lucru: înregistrarea operaţiunilor privind ipotecile mobiliare, a operaţiunilor asimilate acestora, a înscrisurilor sub semnătură privată care  sunt titluri executorii în condiţiile legii, a altor drepturi prevăzute de lege,  precum şi publicitatea actelor şi operaţiunilor juridice prevăzute de lege, se efectuează în Registru, care constituie un sistem de evidenţă a priorităţii  ipotecilor mobiliare şi de publicitate, structurat pe persoane şi bunuri; titlurile executorii constatate prin înscrisuri sub semnătură  privată pentru care legea solicită realizarea formalităţilor de publicitate îndeplinesc această condiţie prin înscrierea în Registru. Rezultă de mai sus că acest Registru este un sistem de garantare a priorității și executabilității unui titlu executoriu pentru o persoană care deține un astfel de titlu executoriu. Totodată Registrul nu garantează faptul executării silite și nici solvabilitatea debitorului ce va fi executat, chestiuni ce țin de fondul executării silite și nu pot fi cunoscute decât după demararea executării silite. Prin înregistrarea titlului executoriu în Registru se creează condițiile necesare punerii în executare silită. Altfel spus, fără o astfel de înregistrare un înscris sub semnătură privată, deși are caracter executoriu conform legii, nu va avea putere executorie dacă nu va fi înregistrat în acest Registru. Excepție fac înscrisurile sub semnătura privată care sunt înregistrate în alte registre publice care vor avea putere executorie dacă sunt înregistrate acolo (un astfel de registru este Registrul Național al actelor atestate de avocați).
 2. Ministerul Justiției este direct responsabil de supravegherea activități cu privire toate operațiunile și la operatorii/agenții autorizați, fiind Autoritatea de Supraveghere desemnată de lege. Legea în discuție stipulează în mod explicit o obligație directă în sarcina Ministerului de Justiție de a asigura, în condiţiile legii, accesul direct şi gratuit al publicului la  citirea informaţiilor înscrise în Registru numai prin intermediul aplicaţiei software a Registrului de pe site-urile oficiale ale Ministerului Justiţiei şi Corpului Operatorilor, cf. art 5 alin. 2 lit i din Legea 297/2018.
 3. Tot Ministerul Justiției va autoriza Operatorii care îndeplinesc condițiile expres prevăzute de lege. O astfel de condiție este asigurarea de răspundere profesională obligatorie pentru un plafon minim de 1 milion de euro, fiecare operator având posibilitatea să se asigure pentru o sumă mai mare. Prejudiciile cauzate prin activitatea de operare desfăşurată de operator potrivit dispoziţiilor Legii nr. 287/2009, republicată, cu  modificările ulterioare, prezentei legi şi regulamentului sunt acoperite cu prioritate prin sistemul de garantare profesională. În cazul neacoperirii întregului prejudiciu vor fi aplicabile regulile dreptului comun referitoare la răspunderea civilă. Diligenţa operatorilor/agenţilor vizând exercitarea atribuţiilor care privesc operarea în Registru, în modul prevăzut în prezenta lege şi în regulament, se apreciază in abstracto, în condiţiile prevăzute la art. 1.480 alin. (2) din Legea nr. 287/2009, republicată, cu modificările ulterioare. Termenul de prescripţie extinctivă pentru introducerea acţiunii în răspundere civilă împotriva operatorului şi/sau agentului acestuia, pentru recuperarea pagubelor produse prin înscrierea necorespunzătoare culpabilă a avizelor de înscriere în raport cu formularele de aviz de înscriere  predate de solicitantul înscrierii, este de un an şi începe să curgă de la data la care persoana interesată a cunoscut prejudiciul, însă nu mai târziu de la  împlinirea a două luni de la data efectuării înregistrării avizului de înscriere în Registru.
 4. Înregistrarea în Registru se va efectua de către Corpul Operatorilor prin operatori autorizați după următoarea procedură:  după primirea solicitării de înscriere şi verificarea documentelor se va completa formularul  corespunzător şi se va transmite solicitantului pentru a fi semnat, urmând ca  acesta să îl returneze, semnat, în două exemplare, pentru a putea fi înregistrat  în Registru. Un exemplar al formularului va fi înapoiat solicitantului după  efectuarea înregistrării în Registru, pe suport hârtie, vizat de Corpul  Operatorilor, ori, după caz, în formă electronică, semnat cu semnătura  electronică calificată, cu menţionarea numărului şi datei înregistrării  formularului, precum şi a numărului de identificare a înscrierii (cf. art. 16 alin. 3)
 5. Formularul de aviz de înscriere va fi prezentat  operatorului sau agentului acestuia la sediul biroului de către persoana  interesată, potrivit legii, ori de către reprezentantul său, împuternicit prin  procură autentică sau prin împuternicire avocaţială, atunci când reprezentantul este un avocat, ori va fi transmis, în condiţiile prevăzute de Autoritatea de Supraveghere, sub forma unui înscris în formă electronică,  căruia i s-a încorporat, ataşat sau asociat o semnătură electronică calificată, bazată pe un certificat calificat valabil. Formularul de aviz de înscriere pe suport hârtie va fi completat în dublu exemplar şi va fi semnat de către solicitant. Solicitantul va certifica prin semnătură orice modificare a datelor din formularul de aviz de înscriere. Operatorul sau agentul acestuia va înscrie datele din formularul de aviz de înscriere în sistemul de administrare a informaţiilor, prin redarea fidelă a conţinutului formularului primit. Operatorii sau agenţii au obligaţia de a verifica dacă formularul a fost completat cu respectarea dispoziţiilor legale, a indicaţiilor instituite în cuprinsul acestuia şi în formatul acceptat de Registru, fără a verifica corectitudinea informaţiilor din formularul de înscriere, concordanţa dintre avizul de înscriere şi faptele juridice care stau la baza acestuia sau  valabilitatea acestor fapte juridice. Operatorul sau agentul va refuza înscrierea unui formular de aviz de înscriere atunci când constată că acesta este incomplet, ilizibil sau a fost completat fără respectarea cerinţelor legale ori în alt format decât cel acceptat de Registru. În acest caz, el va comunica solicitantului, în termen de 5 zile lucrătoare, această măsură şi motivele care au stat la baza adoptării ei. Înscrierile introduse în Registru vor respecta formularul avizului de înscriere, completat pe suport de hârtie sau electronic, în limba română, în condiţiile prevăzute în ordinul ministrului justiţiei de aprobare a formularelor de aviz de înscriere şi a instrucţiunilor de completare a acestora. Un exemplar al formularului va fi înapoiat solicitantului după
  efectuarea înscrierii în Registru, pe suport hârtie, vizat de operator sau agent, ori, după caz, în formă electronică, semnat cu semnătura electronică calificată a operatorului sau agentului, cu menţionarea numărului şi datei înregistrării formularului, precum şi a numărului de identificare a înregistrării.
 6. Tarifele de înscriere vor fi de 30 de lei pentru un aviz de ipotecă inițial, 60 de lei pentru un aviz de fiducie inițial, 40 de lei pentru un aviz specific inițial și 30 de lei pentru orice alte avize necesare înscrierii în Registru a actelor sau faptelor prevăzute de lege. Pentru avizele de stingere, modificare, prelungire, nulitate, etc sumele variază de la 10 lei la 40 de lei.
 7. La solicitarea oricărei persoane interesate de o înregistrare, operatorul va căuta informația în Registru și va întocmi un Proces Verbal de informare în care se vor consemna rezultatele căutării precum și criteriile și termenii propuși de solicitantul informației și cei utilizați de operator (pentru o mai bună/temeinică căutare). Serviciile de căutare în Registru vor fi taxate de operatori/agenții autorizați.
 8. Copia certificată a unui aviz de înscriere (documentul esențial al înregistrării) existent în Registru se eliberează de agent/operator la solicitarea unei persoane interesate numai pe baza indicării numărului de identificare a avizului respectiv. Cu alte cuvinte o persoană care nu cunoaște numărul avizului de înscriere nu poate cere o copie certificată a acestuia ci cel mult un proces verbal de informare, asa cum este menționat la punctul anterior.
 9. Cine poate solicita înscrierea în Registru? Conform art 34  din lege poate solicita înscierea creditorul ipotecar, debitorul obligației garantate, constituitorul ipotecii, cedentul ipotecii, cedentul creanței ipotecare, precum și reprezentantul acestora împuternicit prin procură autentică ori prin împuternicire avocațială când reprezentantul este un avocat. În cazul fiduciei pot solicita înscrierea constituitorul, beneficiarul,  fiduciarul precum și reprezentantul acestora împuternicit prin procură autentică ori prin împuternicire avocațială când reprezentantul este un avocat. Orice persoană interesată, inclusiv debitorul/constituitorul, poate  adresa solicitarea de înscriere în Registru a unui aviz de nulitate, a unui aviz  de executare – privind anularea executării sau a unui aviz de preluare în contul creanţei – privind anularea preluării, în situaţia în care a obţinut o hotărâre judecătorească rămasă definitivă prin care este îndreptăţită să subscrie acel aviz, precum şi a altor tipuri de avize, în condiţiile prevăzute de  Autoritatea de Supraveghere prin ordin al ministrului justiţiei de aprobare a  formularelor de aviz de înscriere şi a instrucţiunilor de completare a acestora. Reprezentantul organelor care au competenţa, potrivit legii, de a  solicita o înscriere în Registru, pot completa formularele de aviz. În cazul în care persoana interesată este persoană juridică, subscrierea avizelor de înscriere poate fi făcută şi de către consilierul juridic al acesteia, prezentând împuternicirea dată de persoana juridică. Înscrierea în Registru a avizelor specifice poate fi solicitată de oricare din părţile avizului ori de către reprezentanţii acestora, împuterniciţi prin procură autentică sau prin împuternicire avocaţială, atunci când reprezentantul este un avocat.
 10. Este important de reținut că înscrierea în Registru nu garantează veridicitatea, valabilitatea sau legalitatea actelor ori faptelor supuse înregistrării. Așa cum s-a menționat la punctul 4, operatorii verifică doar respectarea modului de completare a formularului de înscriere. Operatorii nu verifică corectitudinea informațiilor din formularul de înscriere, nici concordanța dintre avizul de înscriere și faptele juridice care stau la baza acestuia, și nici valabilitatea acestor fapte juridice. Cu alte cuvinte, operatorul/agentul va înregistra exact ce scrie pe formular, solicitantul înscrierii fiind singurul răspunzător de corectitudinea informațiilor din formularul de înscriere, de concordanța dintre avizul de înscriere și faptele juridice care stau la baza acestuia și de valabilitatea acestor fapte juridice. Aceste dispoziții sunt menționate expres la art 35 alin. 4 din lege și sunt în acord cu prevederile art. 20 alin. 3 Cod Civil care menționează că publicitatea nu validează dreptul actul sau faptul supus ori admis la publicitate.
Print Friendly, PDF & Email

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Postări recente