Meniu Închide

Speță delapidare. Neînceperea urmăririi penale întemeiată pe lipsa elementului material și lipsa probelor care să dovedească latura subiectivă

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA SATU M___

SECȚIA PENALĂ

 

Dosar nr. XXXXXXXXXXXXX                                                               Cod.op.4285/P

 

 

SENTINȚA PENALĂ NR. 835

Ședința   publică de la 13 august 2012

Completul constituit din:

P_________: O______ N______

Grefier: P___ A___-S____

 

 

Din partea Parchetului de pe lângă Judecătoria Satu M___ participa procuror:  H_____ A_____ I____.

Desfășurarea ședinței de judecata s-a înregistrat cu mijloace tehnice audio potrivit disp. art. 304 Cod pr. penală.

Pe rol fiind soluționarea cauzei penale, privind pe petenta _____________________, cu sediul în Carei, _____________________. 1, județ Satu M___, având ca obiect plângere împotriva rezoluțiilor sau ordonanțelor procurorului de netrimitere în judecată (art.278 ind.1 C.p.p.).

Procedura de citare este  legal îndeplinită, fără citarea părților

S-a făcut referatul cauzei de către grefier , după care:

Se constată că dezbaterea judiciară a cauzei a avut loc în data de 06.08.2012, când susținerile și concluziile părților au fost consemnate în înch eierea ședinței publice din ace a zi, încheiere ce face parte integrantă din prezenta hotărâre, când pentru motivele invocate în acea încheiere s-a amânat pronunțarea hotărârii pentru data de azi, în urma deliberării avute :

 

INSTANȚA,

 

Asupra cauzei penale de față:

Prin cererea înregistrată la data de 04.05.2012 sub dosar nr.XXXXXXXXXXXXX al Judecătoriei Satu M___, petenta S.C. A_______ I____ S.R.L a formulat plângere împotriva rezolutiei procurorului din 16.02.2012 dată în dosar nr.2897/P/2009 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Satu M___, prin care s-a dispus neînceperea urmăririi penale față de A____ Julianna Szuszana, sub aspectul săvârsirii infractiunilor de delapidare, prevazută de art.215 ind.1 alin.1 Cod penal, complicitate la delapidare, prevazuta de art.26 raportat la art.215 ind.1 alin.1 Cod penal si gestiune frauduloasa, prevazuta de art. 214 alin.1 Cod penal și față de Szalonna Z____ Szabolcs sub aspectul savarsirii infractiunii de delapidare, prevazută si pedepsită de art.215 ind.1 alin.1 Cod penal,  solicitând  trimiterea cauzei la procuror în vederea începerii urmăririi penale față de intimați.

În motivarea plângerii petenta arată că, în rezolutia procurorului se reține că,  deși starea de fapt corespunde cu elementele învederate în cuprinsul plângerii penale, lipsesc elementele probatorii care să ateste întrunirea elementelor constitutive ale infracțiunilor pentru care au fost sesizate organele de cerceatre penală.

De asemenea, potrivit art.65 Cproc.pen., sarcina administrării probelor în procesul penal revine organului de urmărire penală, petenta, prin reprezentant, a pus la dispoziția organelor de cercetare penală întreaga documentatie contabilă aferentă punctu lui de lucru si concluziile auditului intern.

În fapt, intimatii au fost încadrati în muncă în societatea S.C. A_______ I____ S.R.L la punctul de lucru-magazin ABC, pe care societatea îl are in loc.Lazuri, ambele contracte fiind înregistrate la I.T .M.Satu M___ la data de 17.03.2009.

La data angajării acestora s-a efectuat un inventar al bunurilor care intrau în gestiunea numitei A____ Julianna Szuszana, neexistând nereguli. Numita A____ Julianna Szuszana a solicitat expres ca pe durata activității sale să fie singura responsabilă de casa de marcat si de evidenta contabilă, însă din declaratiile celorlalte angajate, Fazecas Erszebet, B___ I______, Kiraly E____, rezultă că împărtea această răspundere cu concubinul ei, Szalonna Z____ Szabolcs.

Pe parcursul derulării activității celor doi, a apărut o scădere a încasărilor, astfel, începând cu 06.05.2009 s-a numit o comisie de audit intern, care, pe parcursul a câteva zile, a desfăsurat o expertiză contabilă si un inventar, din acte rezultând un minus de 30 742, 81 lei. Cei doi s-au obligat că vor acoperi lipsa.

Petenta sustine că, în cauză, numita A____ Julianna Szuszana avea atributii de administrare si conservare,  intentia de  a săvârsi faptele rezultă din derularea faptelor, iar urmarea imediată si raportul de cauzalitate ar fi evidentiate de situatia gestiunii efectuate si de prejudiciul constatat.

De asemenea, petenta sustine că, numitul Szalonna Z____ arecalitatea de subiect activ al infractiunii de delapidare, actiunile sale fiind facilitate de complicitate a a numitei A____ Julianna Szuszana.

Totodată, A____ Julianna Szuszana a semnat un angajament de plată prin care îsi recunoaste vinovăția.

Raportat la cele invocate, petenta solicită admiterea plângerii, în baza art.278 ind.1 Cod proc.pen.

În vederea soluționării plângerii, la dosar a fost atasat dosarul nr.437/II/2/2012 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Satu M___ și dosarul nr.2897/P/2009 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Satu M___ .

Instanța, analizând actele și lucrările dosarului, reține următ oarele:

Prin rezoluția Parchetului de pe lângă Judecătoria Satu M___ din 16.02.2012 dată în dosar nr.2897/P/2009, s-a dispus, în baza art.10 lit.d Cpp, neînceperea urmăririi penale față de față de A____ Julianna Szuszana, sub aspectul săvârsirii infractiunilor de delapidare, prevazută de art.215 ind.1 alin.1 Cod penal, complicitate la delapidare, prevazuta de art.26 raportat la art.215 ind.1 alin.1 Cod penal si gestiune frauduloasa, prevazuta de art. 214 alin.1 Cod penal și față de Szalonna Z____ Szabolcs sub aspectul savarsirii infractiunii de delapidare, prevazută si pedepsită de art.215 ind.1 alin.1 Cod penal, fiind de acord cu argumentele cuprinse în propunerea organului de cercetare penală.

În referatul cu propunerea de a nu se începe urmărirea penală, întocmit la data de 07.02.2012, s-a retinut că, la data de 13.07.2009,  S.C. A_______ I____ S.R.L a formulat plângere penală împotriva numitilor A____ Julianna Szuszana si Szalonna Z____ Szabolcs, pentru efectuarea cercetărilor sub aspectul savârșirii infr actiunilor de delapidare, complicitate la delapidare si gestiune frauduloasa.

În sesizare, societatea comercială a arătat că, făptuitorii au fost angajati ai societatii la punctul de lucru Lazuri, în baza unor contracte de muncă, primul, în calitate de lucrător gestionar, si al doilea, în calitate de lucrător comercial, din data de 17.03.2009 până la data de 06.05.2009.

Cu ocazia încadrării la locul de muncă, s-a efectuat un inventar faptic al bunurilor care urmau să __________________________ A____ Julianna Szuszana, constatându-se că nu sunt nereguli.

În plângere, societatea comercială mai arată că, numita A____ Julianna Szuszana a solicitat expres ca pe durata activității sale să fie singura responsabilă de casa de marcat si de evidenta contabilă. Datorită faptului că, pe timpul desfășurării activităților făptuitorilor, a fost sesizată o scădere a încasărilor, desi rulajul mărfurilor era la acelasi nivel, s-a dispus, de către conducerea unității, numirea unei comisii interne în vederea efectuării unui inventar faptic la data de 06.05.2009 si a stabilirii acestei cauze. Reprezentanții societății comerciale A_______ I____ S.R.L. au considerat că acest minus a survenit în urma însusirii in interes propriu a bunurilor si banilor societătii de către făptuitori.

În urma cercetărilor si verificărilor efectuate, s-a stabilit următoarea stare de fapt:

Societatea S.C. A_______ I____ S.R.L i-a angajat pe numitul Szalonna Z____ Szabolcs, în baza contractului de muncă nr.31, înregistrat la I.T .M Satu M___ sub nr.xxxxxx/17.03.2009, în funcția de lucrător comercial și pe numita A____ Julianna Szuszana, în baza contractului de muncă fără nr., înregistrat la I.T .M Satu M___ sub nr.xxxxxx/17.03.2009, în funcția de lucrător gestionar.

În declaratiile olografe, ambii făptuitori arată că au fost angajati ai S.C. A_______ I____ S.R.L, și le-au fost aduse la cunostință la cunostintă atributiile postului. Cu privire la minusul de 30 742,81 lei, constatat în urma efectuării inventarului si a comparării stocului faptic cu cel scriptic de către comisia de inventariere, făptuitorii declară că nu cunosc motivele care au dus la lipsa in gestiune și nu au folosit, insusit sau traficat în interes propriu sau pentru alte persoane bunurile societătii sau sumele de bani încasate in casieria societății, dar , în urma discutiilor avute cu directorul societății, s-au angajat să achite prejudiciul până în decmbrie 2010, motivând cu teama de a fi trasi la răspundere penală sau civilă.

De asemenea, numita A____ Julianna Szuszana a declarat că a participat la realizarea inventarului cu precizarea că nu a fost prezentă la  numărarea fiecărui produs în parte, considerând că rezultatele nu au fost tocmai obiective.

Prin angajamentul de plată, făptuitoarea s-a angajat să achite suma de 26 370 lei, în 18 rat e, conform adresei nr 6/10.01.2012 societatea si-a recuperat suma de 3593 lei.

Din probele administrate în cauză nu rezultă elemente care să ducă la stabilirea vinovăției făptuitorilor în a-si însusi, folosi sau trafica în interes propriu sau pentru alte persoane bunurile sau  banii societătii, în calitatea lor de angajati ai societății, cu ocazia desfășurării activității specifice locului de muncă.

Simpla lipsă în gestiune, necoroborată cu unul din modurile cerute de textul de lege, nu înseamnă că s-a săvârsit infractiunea de delapidare, în cauză lipsind unul din elementele constitutive al einfractiunii.

În ceea ce priveste infractiunea de gestiune frauduloasă, nu se poate retine în sarcina numitei  A____ Julianna Szuszana savârsirea infractiunii de gestiune frauduloasă, întrucât, în calitate de angajat al societății, în baza unui contract de muncă, a dobândit calitatea de functionar în accepțiunea art.147 Cpen., în cazul infractiunii de gestiune frauduloasă subiectul activ nefiind unul calificat.

Împotriva rezolutiei procurorului petenta a formulat plângere la data de 24.04.2012.

Prin rezolutia prim procurorului de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Satu M___, dată la data de 05.06.2012, a fost respinsă plângerea petentei, pentru următoarele motive:

Pentru ca o persoană să aibă calitatea de subiect activ al infracțiunii de delapidare, se cere ca aceasta să exercite o însărcinare în serviciul subiectului pasiv, respectiv, să aibă calitatea de functionar. Aceste aspecte sunt pe deplin dovedite în prezenta cauză, ambii făptuitori fiind gestionari ai bunurilor subiectului pasiv. Numai că, în cauză nu s-a dovedit că bunurile societății ar fi fost insusite, folosite sau traficate, în interesul lor sau pentru altul.

Nu constituie infractiunea de delapidare orice lipsă in gestiune. Lipsa în gestiune a fost probată cu inventarul facut de societate, însă, pentru a retine infractiunea de delapidare, se impune a fi demonstrat cu certitudine că această lipsă se datorează uneia dintre cele trrei actiuni incriminate de art.215 ind.1 Cp. Nu orice constatare a unor lipsuri în gestiune concluzionează săvârsirea infractiunii de delapidare, deoarece lipsurile în gestiune se pot datora unor cauze variate.În cauză nu există nici un indiciu din care să rezulte vinovăția făptuitorilor cu privire la vreuna din actiunile materiale prevazute de art.215 ind.1 Cp. Prin urmare, nici latura subiectivă a acestei infractiuni-intenția, nu poate fi demonstrată în speță.

Cât priveste angajamentul de plată, asumat de pentru achitarea lipsei in gestiune, acesta nu reprezintă o recunoastere a vinovăției.

Față de cele retinute, instanța constată că, infractiunea de delapidare, prevăzută de art.215 ind.1 Cod penal, este o infractiune comisivă, cu continuturi alternative și se poate realiza, sub aspectul elementului material, prin sâvârsirea uneia dintre următoarele acțiuni-însusirea (scoaterea bunului din sfera patrimonială a persoanei vătămate urmată de împosedarea făptuirtorului), folosirea (scoaterea bunului din sfera patrimonială a persoanei vătămate si întrebuintarea acestuia de făptuitor) sau traficarea (scoaterea bunului din sfera patrimonială a persoanei vătămate urmată de utilizareatemporară a bunului în scopul obtinerii unui profit) de bani, valori sau alte bunuri pe care făptuirorul le gestionează sau administrează.

Din constatarea unor lipsuri în gestiune nu se poate trage, în mod automat, concluzia că gestionarul a săvârsit infractiunea de delapidare. Pentru a stabili că lipsa în gestiune are drept cauză savârsirea unei delapidări, este necesar ca această împrejurare să fie coroborată cu alte împrejurări, din care să rezulte fără îndoială că gestionarul a insusit, a folosit sau a traficat bunuri sau alte valori din gestiune, or, în speță, nu s-au dovedit acesteaspecte.

Infractiunea de delapidare se săvârseste numai cu intentie, de regulă, directă, făptuitorul urmărind obținerea unui profit.

În cauză, din probele administrate, rezultă doar faptul că intimații îndeplinesc calitatea de a fi subiect activ al infracțiunii de delapidare, respectiv aceea de funcționar, în sensul legii penale, precum si faptul că s-a constat o lipsă în gestiunea societății, bazată pe întocmirea a două inventare.

Din declaratia intimatei A____ Julianna Szuszana rezultă că, în prima zi de lucru s-a prezentat la magazinul CBA din Lazuri, unde, în prezenta angajatilor soietătii, s-a procedat la inventarierea bunurilor. Intimata a precizat faptul că, în momentul efectuării inventarului faptic, respectiv numărarea fiecărui produs si numărarea pe hârtie, nu a participat la inventarierea fiecărui produs în parte, administratorul grăbind inventarierea, motivat de faptul că inventarul trebuie terminat în aceeasi zi. Intimata a declarat că a solicitat administratorului să fie responasabilă de casa de marcat, alături de concubinul său,  Szalonna Z____ Szabolcs , deoarece nu avea încredere în angajatele din magazin. Intimata a declarat că nu si-a însusit sub nici o formă bani sau alte bunuri dar s-a angajat să achite prejudiciul deoarece nu  a dorit să aibă probleme cu familia si justitia. (fila 28-29).

Din declaratia intimatului Szalonna Z____ Szabolcs, rezultă că la data angajării, în magazin s-a efectuat un inventar de către niste doamne, iar în luna mai 2009 i s-a adus la cunostință că în urma unui inventar s-a stabilit un minus în gestiune. Intimatul a precizat că nu este vinovat de lipsa în gestiune dar s-a angajat să achite suma de bani stabilită ca minus în gestiune, pentru a nu avea probleme.(fila33).

Raportat la actele premergătoare efectuate în cauză, instanța constată că, în spetă, nu există probe care să dovedească elementul material al lat ur ii obiective a infractiunii de delapidare, respectiv, că intimatii si-ar fi însusit, folosit sau traficat bunuri sau alte valori din patrimoniul petentei , în interes personal sau pentru altul, și nici elementul material al infracțiunii de complicitate la delapidare, în sensul că intimata ar fi înlesnit sau ajutat în orice mod la săvârsirea infracțiunii de delapidare .

De asemenea, în cauză nu există probe care să dovedească latura subiectivă a infractiunii de delapidare, angajamentul intimatilor de a achita suma de bani, constatată de societate ca fiind lipsă în gestiune, nu echivalează cu recunoasterea de către intimati a săvârsirii infractiunii. În speță, nu există dovezi care să confirme faptul că intimații ar fi urmărit să însusească, folosească sau să traficheze bunuri sau alte valori din patrimoniul petentei .

Prin urmare, raportat la cele retinute, solutia procurorului, privind neînceperea urmăririi penale față de intimati, sub aspectul savârsirii de către acestia a infractiunii de delapidare, respectiv a infractiunii de complicitat e la delapidare, bazată pe dispo zitiile art.10 lit d – lipsa unui element constitutiv al infractiunii, este legală si temeinică.

Privitor la infractiunea de gestiune frauduloasă, prevăzută de art. 214 C pen., instanța retine că, potrivit art.214 Cod penal, gestiunea frauduloasă este infractiunea ce constă în pricinuirea unei pagube, cu rea credintă, cu ocazia administrării sau conservării bunurilor acesteia de persoana fizică sau juridică care are ori trebuie să aibă grija administrării sau conservării acelor bunuri.

Subiectul activ al infractiunii de gestiune frauduloasă este persoana fizică sau juridică, ce are ca atributii administrarea sau conservarea unei universalități de bunuri apartinând altuia, care nu are calitatea de functionar.

Prin urmare, având în vedere faptul că intimata A____ Julianna Szuszana avea calitatea de functionar, nu se poate retine în sarcin a acesteia savârsirea infractiunii de gestiune frauduloasă, prevăzută de art.214 C pen.

Față de cele retinute, instanța, în baza art.278 ind.1 al.8 lit.a C.pr.pen, respinge, ca nefondată,  plângerea formulată de petenta S.C. A_______ I____ S.R.L., împotriva Rezoluției Procurorului Parchetului de pe lângă Judecătoria Satu M___ din data de 16.02.2012, dată în dosar nr.2897/P/2009 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Satu M___, prin care s-a dispus neînceperea urmăririi penale, în temeiul art.10 al.1 lit.d Cod proc.pen., a intimatei A____ Julianna Szuszana, sub aspectul săvârsirii infractiunilor de delapidare, prevazută de art.215 ind.1 alin.1 Cod penal, complicitate la delapidare, prevazuta de art.26 raportat la art.215 ind.1 alin.1 Cod penal si gestiune frauduloasa, prevazuta de art. 214 alin.1 Cod penal si a intimatului Szalonna Z____ Szabolcs, sub aspectul savarsirii infractiunii de delapidare, prevazută si pedepsită de art.215 ind.1 alin.1 Cod penal, solutie mentinută prin Rezolutia P___ Procurorului Parchetului de pe lângă Judecătoria Satu M___ din data de 05.06.2012, dată în dosar nr.437/II/2/2012 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Satu M___, prin care s-a respins plângerea petentei.

Având în vedere dispozitiile art. 192 alin. 2 cod proc. penală, respectiv că, în caz de respingere a cererii, petentul va suporta cheltuielile judiciare avansate de către stat, instanța va obliga petenta la plata sumei de 150 lei, cheltuieli judiciare  către stat .

 

PENTRU ACESTE MOTIVE, 
ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂȘTE

 

 

În baza art.278 ind.1 al.8 lit.a C.pr.pen, respinge, ca nefondată,  plângerea formulată de petenta S.C. A_______ I____ S.R.L., cu sediul în Carei, _____________________.1, jud.Satu-M___, având C.U.I. RO xxxxxx, reprezentată legal prin director comercial F_____ G____, împotriva Rezoluției Procurorului Parchetului de pe lângă Judecătoria Satu M___ din data de 16.02.2012, dată în dosar nr.2897/P/2009 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Satu M___, prin care s-a dispus neînceperea urmăririi penale, în temeiul art.10 al.1 lit.d Cod proc.pen., a intimatei A____ Julianna Szuszana, domiciliata în Satu M___, ________________________________, nr.15,______________ M___, având CNP xxxxxxxxxxxxx, sub aspectul săvârsirii infractiunilor de delapidare, prevazută de art.215 ind.1 alin.1 Cod penal, complicitate la delapidare, prevazuta de art.26 raportat la art.215 ind.1 alin.1 Cod penal si gestiune frauduloasa, prevazuta de art. 214 alin.1 Cod penal si a intimatului Szalonna Z____ Szabolcs, domiciliat ________________, jud.Satu M___, având CNP xxxxxxxxxxxxx, sub aspectul savarsirii infractiunii de delapidare, prevazută si pedepsită de art.215 ind.1 alin.1 Cod penal, solutie mentinută prin Rezolutia P___ Procurorului Parchetului de pe lângă Judecătoria Satu M___ din data de 05.06.2012, dată în dosar nr.437/II/2/2012 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Satu M___, prin care s-a respins plângerea petentei.

În baza art.192 al.2 C.pr.pen, obligă petenta S.C. A_______ I____ S.R.L.  la plata cheltuielilor judiciare avansate de către stat, în valoare de 150  lei.

Definitivă.

Pronunțată în ședință publică, azi, 13.08.2012.

 

 

 

 

 

 

P_________,

O______ N______

 

 

 

 

 

GREFIER,

P___ A___-S____

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Red. O.N

Tehnored. P.A.S

2 ex./ 20.08.2012

 

 

 

Acest document este preluat și procesat de o aplicație realizată gratuit de Wolters Kluwer Romania pentru Fundatia RoLII.

Sursa  www.rolii.ro

Print Friendly, PDF & Email

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Postări recente